Zadania regulatora przepływów

Regulator przepływów posiada następujące zadania:

Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie zimowym Algorytm ten jest aktywny jedynie, gdy tryb pracy w regulatorze nadrzędnym jest ustawiony jako praca w zimie. Zadaniem tego algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) wokół zadanej wartości DPx (funkcja 10) między dolną granicą widełek DPd, a ich górną granicą DPg (funkcje 11 i 13). Algorytm regulacji działa w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Dolna wartość strefy nieczułości DPd (funkcja 11) powstaje przez odjęcie od wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego DPx (funkcja 10) przemnożonej przez współczynnik dyspozycji (opisany poniżej) szerokości widełek ciśnienia dyspozycyjnego równej 0.003 MPa, natomiast górna wartość strefy nieczułości DPg (funkcja 13) powstaje przez dodanie do wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) przemnożonej przez współczynnik dyspozycji szerokości widełek ciśnienia dyspozycyjnego równiej 0.003 MPa. Gdy regulator przepływu straci łączność z regulatorem nadrzędnym za współczynnik dyspozycji przyjmowana jest wartość 100%. Współczynnik dyspozycji jest obliczany przez według następującego algorytmu: Współczynnik dyspozycji jest wykorzystywany do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego przez regulatory odpływów. Jest to funkcja zdefiniowana w następujący sposób:

gdzie:

tx_wsp_pdysp - zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (funkcja tx_wsp_pdysp - funkcja).

 

Tak więc funkcja get_wsp_pdysp dla temperatur (będących parametrem funkcji) większych bądź równych 6°C jest zdefiniowana jako:

Formuła wsp_pdysp-formula (1.1)
Dla temperatur (będących parametrem funkcji) mniejszych od 6°C funkcja zwraca zawsze 100%. Najmniejszą wartość jaką może zwrócić funkcja to 0%.  

Gdy wartość aktualna ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest mniejsza od minimalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DPd (funkcja 11), następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imp_z (funkcja 02) o 5% (0.25 Hz) oraz zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej imp_o (funkcja 04) o 5% (0.25 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest większa od maksymalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DPg (funkcja 13), następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imp_z (funkcja 02) o 5% (0.25 Hz) oraz zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej imp_o (funkcja 04) o 5% (0.25 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 s.

 

Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

rys.1 (rys.1)

W punkcie 1 zaznaczono sytuację, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne DP (funkcja 12) jest mniejsze niż dolna granica widełek dyspozycji DPd (funkcja 11), co powoduje zwiększenie wysterowania pomp: poprzecznej imp_z (funkcja 02) i obiegowej imp_o (funkcja 04). W punkcie 2 zaznaczono sytuację, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne DP (funkcja 12) znajduje się w widełkach. W tym przypadku pompy poprzeczna imp_z (funkcja 02) i obiegowa imp_o (funkcja 04) nie podejmują żadnych ruchów. W punkcie 3 zaznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest większa od górnych widełek dyspozycji, co powoduje zmniejszenie wysterowania pompy poprzecznej imp_z (funkcja 02) i obiegowej imp_o (funkcja 04).

 

Algorytm regulacji zdalnego ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie zimowym z ograniczeniem

Algorytm ten jest aktywny jedynie, gdy tryb pracy w regulatorze nadrzędnym jest ustawiony jako praca w zimie. Zadaniem tego algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości zdalnego ciśnienia dyspozycyjnego DPP (funkcja 17) wokół zadanej wartości DPxP (funkcja 15) między dolną granicą widełek DPdP, a ich górną granicą DPgP (funkcje 16 i 18).

 

Algorytm regulacji działa w oparciu o zmodyfikowany regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Dolna wartość strefy nieczułości DPdP (funkcja 16) powstaje przez odjęcie od wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego DPxP (funkcja 15) przemnożonej przez współczynnik dyspozycji (opisany poniżej) szerokości widełek ciśnienia dyspozycyjnego równej szerokość widełek DPz, natomiast górna wartość strefy nieczułości DPgP (funkcja 18) powstaje przez dodanie do wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 15) przemnożonej przez współczynnik dyspozycji szerokości widełek ciśnienia dyspozycyjnego równiej szerokość widełek DPz. Gdy regulator przepływu straci łączność z regulatorem nadrzędnym za współczynnik dyspozycji przyjmowana jest wartość 100%.

 

Współczynnik dyspozycji jest obliczany przez według następującego algorytmu:

Współczynnik dyspozycji jest wykorzystywany do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego przez regulatory odpływów.

Jest to funkcja zdefiniowana w następujący sposób:

gdzie:

tx_wsp_pdysp - zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (funkcja tx_wsp_pdysp - funkcja).

 

Tak więc funkcja get_wsp_pdysp dla temperatur (będących parametrem funkcji) większych bądź równych 6°C jest zdefiniowana jako:

Formuła wsp_pdysp-formula (1.1)
Dla temperatur (będących parametrem funkcji) mniejszych od 6°C funkcja zwraca zawsze 100%. Najmniejszą wartość jaką może zwrócić funkcja to 0%.  

Gdy wartość aktualna zdalnego ciśnienia dyspozycyjnego DPP (funkcja 17) jest mniejsza od minimalnej wartości zdalnego ciśnienia dyspozycyjnego DPdP (funkcja 16) oraz aktualna wartość lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest mniejsza, bądź równa parametrowi: maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na lokalne przy pracy na dyspozycje zdalną DPm (funkcja 45), następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imp_z (funkcja 02) o 5% (0.25 Hz) oraz zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej imp_o (funkcja 04) o 5% (0.25 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy aktualna wartość zdalnego ciśnienia dyspozycyjnego DPP (funkcja 17) jest większa od maksymalnej zdalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DPgP (funkcja 18) lub aktualna wartość lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest większa od parametru: maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na lokalne przy pracy na dyspozycje zdalną DPm (funkcja 45), następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imp_z (funkcja 02) o 5% (0.25 Hz) oraz zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej imp_o (funkcja 04) o 5% (0.25 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 s.

 

Algorytm utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie letnim

Algorytm ten jest aktywny jedynie, gdy w sterowniku nadrzędnym tryb pracy został ustawiony na pracę w lecie. Zadaniem algorytmu w sezonie letnim jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) wokół zadanej wartości DPx (funkcja 10) między dolną granicą widełek DPd, a ich górną granicą DPg (funkcje 11 i 13) oraz utrzymywanie zadanej temperatury wyjściowej To (wartość programowana na regulatorze nadrzędnym).

 

Algorytm sterowania działa w oparciu o zmodyfikowany regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Algorytm można podzielić na kilka faz. W pierwszej fazie następuje wyliczenie pomocniczych widełek ciśnienia dyspozycyjnego, których dolna i górna wartość jest obliczana przez odpowiednio odjęcie lub dodanie do wartości aktualnych widełek ciśnienia DPd - DPg (funkcje 11 i 13) dodatkowych 5% wartości tych widełek. Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest większa od górnej granicy tak zmodyfikowanych widełek, następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imp_z (funkcja 02) o 2% (0.1 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy aktualna ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest mniejsza od dolnej granicy zmodyfikowanych widełek, następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imp_z (funkcja 02) o 2% (0.1 Hz).

Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) zawiera się w zakresie zmodyfikowanych widełek, algorytm przystępuje do regulacji temperatury: jeżeli aktualna wartość temperatury wyjściowej Twy pomniejszona o 0.5°C jest większa od temperatury zadanej To oraz aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest mniejsza od górnych (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia DPg (funkcja 13), następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imp_z (funkcja 02) o 1% (0.05 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) zawiera się pomiędzy zmodyfikowanymi widełkami oraz aktualna wartość temperatury wyjściowej Twy powiększona o 0.5°C jest mniejsza od temperatury zadanej To, a także aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest większa od dolnych (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia DPd (funkcja 11) następuje zmniejszanie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imp_z (funkcja 02) o 1% (0.05 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla wszystkich przypadków został ustalony na 30 s.

 

Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

rys.1 (rys.1)

W punkcie 1 zaznaczono, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne DP (funkcja 12) jest mniejsze niż dolna granica widełek dyspozycji DPd (funkcja 11). W tym przypadku daje się zauważyć brak stabilizacji temperatury, gdyż regulator stara się najpierw doprowadzić wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP do takiej wartości, ażeby znalazło się ono między widełkami poprzez zwiększanie wysterowania pompy poprzecznej imp_z. W punkcie 2 przedstawiono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) znajduje się w widełkach i regulator przystępuje do stabilizacji temperatury odpowiednie zwiększenie wysterowania pompy poprzecznej imp_z.

 

Algorytm utrzymywania ciśnienia międzykolektorowego

Algorytm jest aktywny jedynie gdy tryb pracy w sterowniku nadrzędnym został ustawiony na pracę w zimie. Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia międzykolektorowego DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) wokół zadanej wartości DPkx (funkcja 00) z tolerancją +/- 0.002 MPa.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 0.002 MPa, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna ciśnienia międzykolektorowego DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości zadanej DPkx (funkcja 00) pomniejszonej o 0.002 MPa, następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej imp_o (funkcja 04) o 0.5% (0.025 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy wartość aktualna ciśnienia międzykolektorowego DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości zadanej DPkx (funkcja 00) powiększonej o 0.002 MPa, następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej imp_o (funkcja 04) o 0.5% (0.025 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 s.

 

Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

rys.1 (rys.1)

W punkcie 1 zaznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości zadanej DPkx (funkcja 00) powiększonej o 0.002 MPa. W tym przypadku następuje zmniejszenie wysterowania pompy obiegowej imp_o (funkcja 04). W punkcie 2 oznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości zadanej DPkx (funkcja 00) pomniejszonej o 0.002 MPa. W tym przypadku następuje zwiększenie wysterowania pompy obiegowej imp_o (funkcja 04). W punkcie 3 zaznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest równa z tolerancją +/- 0.002 MPa wartości zadanej DPkx (funkcja 00). W tym przypadku pompa obiegowa imp_o (funkcja 04) nie zmienia swojego wysterowania.

 

Algorytm utrzymywania temperatury wody za podgrzewaczem wody zmiękczonej

Utrzymywanie temperatury wody za podgrzewaczem wody zmiękczonej po stronie niskiego parametru Tpod na poziomie zbliżonym do zadanej temperatury Txpd realizowane jest przy pomocy zaworu zlokalizowanego za tym podgrzewaczem. Dotrzymywanie realizowane jest z dokładnością +/-2°C. Otwieranie zaworu prowadzi do wzrostu temperatury wody za podgrzewaczem wody zmiękczonej Tpod, zaś jego zamykanie do spadku tej temperatury. Cykl regulacji ustalono na 30 sekund.

Przykład sterowania zaworem za podgrzewaczem wody zmiękczonej w celu utrzymywania temperatury wody za nim przedstawiony jest na poniższym wykresie (jest to wykres pochodzący z PEC Pasłęk, ale jest on uniwersalnym przykładem dla wszystkich systemów, w których zastosowany jest opisany powyżej algorytm):

Regulacja Tpod (4.1)

Na powyższym przykładzie widać, że regulator stara się temperaturę wody za podgrzewaczem wody zmiękczonej Tpod utrzymywać jak najbliżej temperatury odniesienia Txpd - nie jest ona dokładnie dotrzymywana, ale jest zachowywany zadany przedział dokładności (tutaj: 2°C).

 

Algorytm utrzymywania ciśnienia wody powrotnej z sieci

Utrzymywanie ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppow na poziomie zbliżonym do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn odbywa się poprzez zmianę wysterowania falownika pompy stabilizującej imp_s. Zmiana tego wysterowania zależy od wielu parametrów i przebiega w kilku etapach. Algorytm tych zmian przedstawić można następująco:

1gradient = Ppow - Ppow 30s
2
3jeżeli |Ppow chwilowe - Podn| < 0.003 MPa
4    nie podejmuj regulacji
5w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppow - Podn| < 0.003 MPa
6    nie podejmuj regulacji
7w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppow - Podn| < 0.010 MPa
8    jeżeli Ppow chwilowe - Podn > 0 i gradient < 0.001 MPa
9        nie podejmuj regulacji
10    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppow chwilowe - Podn < 0 i gradient > 0.002 MPa
11        nie podejmuj regulacji
12w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppow - Podn| < 0.015 MPa
13    jeżeli Ppow chwilowe - Podn > 0 i gradient < -0.002 MPa
14        nie podejmuj regulacji
15    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppow chwilowe - Podn < 0 i gradient > 0.004 MPa
16        nie podejmuj regulacji
17w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppow - Podn| < 0.025 MPa
18    jeżeli Ppow chwilowe - Podn > 0 i gradient < -0.005 MPa
19        nie podejmuj regulacji
20    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppow chwilowe - Podn < 0 i gradient > 0.008 MPa
21        nie podejmuj regulacji
22w przeciwnym przypadku
23    jeżeli |Ppow - Podn| < 0.010 MPa
24        ustal skok zmiany wysterowania falownika imp_s na 0.3% * wzmocnienie (tj. 0.015 Hz * wzmocnienie * 0,5)
25    jeżeli |Ppow - Podn| > 0.010 MPa i |Ppow - Podn < 0.015 MPa
26        ustal skok zmiany wysterowania falownika imp_s na 0.5% * wzmocnienie * (tj. 0.025 Hz * wzmocnienie * 0,5)
27    jeżeli |Ppow - Podn| > 0.015 MPa i |Ppow - Podn < 0.025 MPa
28        ustal skok zmiany wysterowania falownika imp_s na 0.6% * wzmocnienie (tj. 0.030 Hz * wzmocnienie * 0,5)
29    jeżeli |Ppow - Podn| > 0.025 MPa
30        ustal skok zmiany wysterowania falownika imp_s na 1% * wzmocnienie (tj. 0.05 Hz * wzmocnienie * 0,5)
31
32    jeżeli Ppow - Podn < 0 i Ppow chwilowe - Podn < 0
33        zwiększ wysterowanie falownika imp_s o ustalony wcześniej skok
34    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppow - Podn > 0 i Ppow chwilowe - Podn > 0
35        zmniejsz wysterowanie falownika imp_s o ustalony wcześniej skok

gdzie:

Ppow - ciśnienie wody powrotnej z sieci (wartość średnia z ostatnich 20 sekund)

Ppow chwilowe - ciśnienie wody powrotnej z sieci (wartość chwilowa)

Ppow 30s - ciśnienie wody powrotnej z sieci (wartość sprzed 30 sekund)

Podn - zadanie ciśnienie wody powrotnej z sieci

imp_s - wysterowanie falownika pompy stabilizującej

gradient - wartość pomocnicza oznaczająca szybkość zmian ciśnienia. Podjęcie regulacji uzależnione jest nie tylko od aktualnej wartości ciśnienia wody powrotnej z sieci, ale też od kierunku i szybkości jego zmian. Ma to na celu kompensację bezwładności przyrządów pomiarowych, a co za tym idzie - ograniczenie możliwości wzbudzania się układu.

wzmocnienie - wzmocnienie algorytmu, polegające na zwielokrotnieniu wysterowania falownika.

 

Regulacja jest podejmowana co 30 sekund. Zakres zmian wysterowania falownika pompy stabilizującej imp_s ustalono na od 40% do 100%.

Przykład sterowania falownikiem pompy stabilizującej imp_s w celu utrzymania ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppow na poziomie zbliżonym do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn przedstawiony jest na poniższym wykresie (jest to wykres pochodzący z PEC Pasłęk, ale jest on uniwersalnym przykładem dla wszystkich systemów, w których zastosowany jest opisany powyżej algorytm):

Regulacja Ppow (2.1)

Na powyższym przykładzie widać, że regulator stara się utrzymywać ciśnienie wody powrotnej z sieci Ppow na poziomie jak najbardziej zbliżonym do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn. Widać również, iż wszelkie odchyłki ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppow od zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn skutkują natychmiastową zmianą wysterowania falownika pompy stabilizującej imp_s, dzięki czemu ciśnienie wody powrotnej z sieci Ppow znów zbliża się do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn.

 

Algorytm stabilizacji poziomu wody w zbiorniku buforowym

Zadaniem algorytmu utrzymywanie określonego poziomu w zbiorniku buforowym (Poz, funkcja 52), tak aby mieścił się on w zaprogramowanych widełkach (Pxm, funkcje 51 i Pxx, 53). Elementem wykonawczym jest zawór sterowany dwupunktowo (załącz/wyłącz), który dolewa wodę do zbiornika buforowego. Do sterowania zaworem użyto algorytmu histerezy z sygnalizacją poziomu alarmowego, którą można zapisać w następujący sposób:

 
1   dir = NIE
2    jeżeli Poz
3       ZAŁĄCZ_ALARM
4      OTWÓRZ_ZAWÓR
5      dir = TAK   
6   zakończ   
7    
8     
9        jeżeli Poz
10      WYŁĄCZ_ALARM
11      OTWÓRZ_ZAWÓR
12      dir = TAK   
13   zakończ
14
15   jeżeli Poz>=Pxm oraz Poz <= Pxx oraz dir = TAK to
16      WYŁĄCZ_ALARM
17      OTWÓRZ_ZAWÓR
18   zakończ
19
20        jeżeli Poz>Pxx to
21      WYŁĄCZ_ALARM
22      ZAMKNIJ_ZAWÓR
23      dir = NIE
24   zakończ
 

gdzie:

dir - zmienna pomocnicza potrzebna do zapamiętania aktualnego stanu histerezy (przyjmuje wartości TAK/NIE).

Poz - aktualna wartość poziomu w zbiorniku buforowym.

Pxm - dolna (programowana wartość) wody w zbiorniku buforowym.

Pxx - górna (programowana wartość) wody w zbiorniku buforowym.

Pxa - alarmowo niska (programowana wartość) wody w zbiorniku buforowym.

 

Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym rysunku:

 
(1.1)

W punkcie 1 zaznaczono moment, gdy aktualny poziom wody w zbiorniku buforowym (Poz, funkcja 52) jest mniejszy od minimalnych zaprogramowanych widełek (Pxm, funkcja 51), następuje otwarcie zaworu dolewającego wodę do zbiornika buforowego i poziom wody podnosi się. W punkcie 2 zaznaczono moment, gdy aktualny poziom wody w zbiorniku buforowym (Poz, funkcja 52) przekroczył wartość maksymalnych zaprogramowanych widełek (Pxm, funkcja 53), zamknięcie zaworu dolewającego wodę do zbiornika buforowego i poziom wody przestaje się podnosić.

 

Algorytm utrzymywania przepływu wody powrotnej.

Utrzymywanie przepływu wody powrotnej z sieci Gos na poziomie zbliżonym do przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos (programowanego na funkcji 72) jest wykonywane poprzez regulację zaworem upustu. Sterowanie tym zaworem odbywa się w jednym z trzech trybów, wybieranym w zależności od aktualnego wysterowania falownika pompy stabilizującej imp_s:

Powodem zmiany sposobu sterowania w drugim i trzecim przypadku jest zmiana priorytetów: przy wysterowaniu falownika pompy stabilizującej imp_s większym niż 95% uzupełnianie zładu staje się ważniejsze niż stabilne odgazowanie - takie wysterowanie wskazuje na duże ubytki wody sieciowej.

 

Przykład sterowania zaworem wody powrotnej z sieci w celu utrzymania przepływu wody powrotnej z sieci Gos na poziomie zbliżonym do przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos przedstawiony jest na poniższym wykresie (jest to wykres pochodzący z PEC Pasłęk, ale jest on uniwersalnym przykładem dla wszystkich systemów, w których zastosowany jest opisany powyżej algorytm):

Regulacja Gos (1.2)

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 30%). Poniżej przedstawiony został przykład, który ilustruje zadziałanie tego ograniczenia:

rys.1 (rys.1)

W miejscu oznaczonym 1 widać, że falownik pompy (tu: falownik pompy poprzecznej) osiągnął swoje minimalne wysterowanie (tu: ustawione na 30%). Wartość tego wysterowania nie spada poniżej tej wartości, zgodnie z opisem powyżej.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

 

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - ciśnienie międzykolektorowe [MPa] - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 4.

00 - zadane ciśnienie międzykolektorowe [MPa] - Wartość ciśnienia międzykolektorowego odniesienia, wokół której regulator będzie się starał utrzymać aktualną wartość ciśnienia międzykolektorowego (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym).

01 - przepływ systemu [t/h] - Pomiar poprzez przetwornik różnicy ciśnień (wejście analogowe nr 1).

02 - wysterowanie falownika pompy poprzecznej [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

03 - wysterowanie falownika pompy poprzecznej z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,05Hz).

04 - wysterowanie falownika pompy obiegowej [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy obiegowej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy obiegowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

05 - wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,05Hz).

06 - wysterowanie falownika pompy stabilizującej [%] - W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy stabilizującej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy stabilizującej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy obiegowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 7, wyświetlanemu na funkcji 07, dlatego też wskazania na funkcjach 06 i 07 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

07 - wysterowanie falownika pompy stabilizującej z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,05Hz).

08 - sygnał zwrotny z falownika pompy stabilizującej [%] - Sygnał zwrotny z falownika pompy stabilizującej, informuje o rzeczywistym (prawdziwym wysterowaniu) falownika.

10 - zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Ten parametr ma znaczenie, jedynie gdy na funkcji 64 została zaprogramowana wartość 0. W sezonie letnim wartość ta jest równa średniej arytmetycznej z wartości dolnych i górnych widełek mocy (funkcje 11 i 13). W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość ta jest programowana na funkcji 10. Jest to wartość odniesienia, wokół której regulator będzie starał się utrzymać aktualną wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

11 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Ten parametr ma znaczenie, jedynie gdy na funkcji 19 została zaprogramowana wartość 0. Oznacza on dolną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 11. W sezonie zimowym (założona zwora na 6 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienie dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0.003 MPa.

12 - ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Pomiar z prądowego przetwornika różnicy ciśnień.

13 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Ten parametr ma znaczenie, jedynie gdy na funkcji 64 została zaprogramowana wartość 0. Oznacza on górną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 13. W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0.003 MPa.

20 - ciśnienie wyjściowe [MPa] - Pomiar z przetwornika ciśnienia o zakresie pomiarowym 0..1.6 MPa.

30 - ciśnienie powrotu [MPa] - Wielkość wyliczana z różnicy aktualnego ciśnienia dyspozycyjnego oraz ciśnienia zasilania.

31 - zadane ciśnienie powrotu [MPa] - wartość odniesienia, wokół której regulator będzie się starał utrzymać aktualną wartość ciśnienia międzykolektorowego.

40 - cykl regulacji ciśnienia statycznego [s] - programowany cykl pracy regulatora ciśnienia statycznego (co jaki czas będzie wywoływany algorytm i podejmowana regulacja).

41 - wzmocznienie regulatora ciśnienia statycznego - programowany mnożnik dla wysterowania falownika ciśnienia statycznego w jednym cyklu regulacji.

45 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na lokalne przy pracy na dyspozycje zdalną [MPa] maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na lokalne przy pracy na dyspozycje zdalną [MPa] - programowane ograniczenie lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego przy pracy na dyspozycję zdalną.

50 - alarmowo niski poziom w zbiorniku buforowym alarmowo niski poziom w zbiorniku buforowym - programowany próg zadziałania alarmu przy zbyt niskim poziomie w zbiorniku buforowym.

51 - Poziom, przy którym otwiera sie zawór do zbiornika buforowego Poziom, przy którym otwiera się zawór do zbiornika buforowego - programowana wartość minimalnego poziomu

52 - Poziom w zbiorniku buforowym [%] Poziom w zbiorniku buforowym [%] - aktualna wartość poziomu

53 - Poziom, przy którym zamyka sie zawór do zbiornika buforowego Poziom, przy którym zamyka się zawór do zbiornika buforowego - programowana wartość maksymalnego poziomu

60 - Zadane ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa] Zadane ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa] -

61 - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa] Minimalne ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa] - Ten parametr ma znaczenie, jedynie gdy na funkcji 64 została zaprogramowana wartość 1. Oznacza on dolną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego na węźle "Szeroka", przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Niezależnie od sezonu, wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienia dyspozycyjnego na węźle "Szeroka" (funkcja 60) wartości 0.003 MPa.

62 - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa] Aktualne ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa] - Pomiar przesyłany przez serwer SZARP z węzła "Szeroka".

63 - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa] Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa] - Ten parametr ma znaczenie, jedynie gdy na funkcji 64 została zaprogramowana wartość 1. Oznacza on górną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego na węźle "Szeroka", przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Niezależnie od sezonu, wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego na węźle Plac Wolności (funkcja 60) wartości 0.003 MPa.

64 - Sterowanie na dyspozycję: 0 - na wyjściu z ciepłowni; 1 - na węźle "Szeroka" [-] - sterowanie na dyspozycję: 0 - na wyjściu z ciepłowni; 1 - na węźle "Szeroka"

70 - cykl regulacji przepływu powrotów [s] - wartość programowana.

71 - przepływ powrotów [m3/h] - pomiar z wodomierza impulsowego (impulsacja 100 litrów na impuls).

72 - przepływ powrotów - odniesienie [m3/h] - wartość do utrzymania parametru nr 71. Parametr programowany.

73 - przeplyw wody zmiekczonej: xx.xx [m3/h] - pomiar z wodomierza impulsowego (impulsacja 100 litrów na impuls).

80 - zadana temperatura na odgazowywacz [°C] zadana temperatura na odgazowywacz [°C] - wartość odniesienia, wokół której regulator będzie się starał utrzymać aktualną wartość temperatury na odgazowywacz.

 

81 - temperatura na odgazowywacz [°C] - aktualna wartość temperatury

82 - długość impulsu siłownika na odgazowywacz [s] - długość pojedynczego impulsu sterującego siłownikiem

90 - dlugość impulsu do ruchu zaworem [-] długość impulsu do ruchu zaworem [-]

91 - temperatura wody wyjściowej (ze sterownika nadrzędnego) [°C] - aktualna wartość temperatury wyjściowej, pomiar przesyłany z udziałem komputera, przy pomocy RS-232.

92 - temperatura wody wyjściowej odniesienia (ze sterownika nadrzędnego) [°C] - ze sterownika nadrzędnego

93 - zadany mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego przy +12°C temperatury odniesienia (ze sterownika nadrzędnego) [%] - ze sterownika nadrzędnego

94 - mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego dla aktualnej temperaturze odniesienia (ze sterownika nadrzędnego) [%] mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego dla aktualnej temperaturze odniesienia (ze sterownika nadrzędnego) [%]

95 - stan wejść logicznych (ze sterownika nadrzędnego) [-] - parametr informacyjny pozwalający określić poprawność transmisji z regulatora nadrzędnego (w szczególności czy regulator przepływów poprawnie rozpoznaje odpowiedni sezon).

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

 

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

   

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz ciśnienie międzykolektorowe [MPa]
nE Wersja pamięci EPROM: 3006
nL Wersja biblioteki procedur: 1001
nb Kompilacja biblioteki procedur: 9012
nP Wersja programu technologicznego: 9012
00 zadane ciśnienie międzykolektorowe [MPa]
01 przepływ systemu [t/h]
02 wysterowanie falownika pompy poprzecznej [%]
03 wysterowanie falownika pompy poprzecznej z zadajnika [%]
04 wysterowanie falownika pompy obiegowej [%]
05 wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika [%]
06 wysterowanie falownika pompy stabilizującej [%]
07 wysterowanie falownika pompy stabilizującej z zadajnika [%]
08 sygnał zwrotny z falownika pompy stabilizującej [%]
10 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
11 minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
12 ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
13 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
20 ciśnienie wyjściowe [MPa]
30 ciśnienie powrotu [MPa]
31 zadane ciśnienie powrotu [MPa]
40 cykl regulacji ciśnienia statycznego [s]
41 wzmocznienie regulatora ciśnienia statycznego
45 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na lokalne przy pracy na dyspozycje zdalną [MPa]
50 alarmowo niski poziom w zbiorniku buforowym
51 Poziom, przy którym otwiera sie zawór do zbiornika buforowego
52 Poziom w zbiorniku buforowym [%]
53 Poziom, przy którym zamyka sie zawór do zbiornika buforowego
60 Zadane ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa]
61 Minimalne ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa]
62 Aktualne ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa]
63 Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa]
64 Sterowanie na dyspozycję: 0 - na wyjściu z ciepłowni; 1 - na węźle "Szeroka" [-]
70 cykl regulacji przepływu powrotów [s]
71 przepływ powrotów [m3/h]
72 przepływ powrotów - odniesienie [m3/h]
73 przeplyw wody zmiekczonej: xx.xx [m3/h]
80 zadana temperatura na odgazowywacz [°C]
81 temperatura na odgazowywacz [°C]
82 długość impulsu siłownika na odgazowywacz [s]
90 dlugość impulsu do ruchu zaworem [-]
91 temperatura wody wyjściowej (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
92 temperatura wody wyjściowej odniesienia (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
93 zadany mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego przy +12°C temperatury odniesienia (ze sterownika nadrzędnego) [%]
94 mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego dla aktualnej temperaturze odniesienia (ze sterownika nadrzędnego) [%]
95 stan wejść logicznych (ze sterownika nadrzędnego) [-]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

ciśnienie dyspozycyjne na wyświetlacz ciśnienie dyspozycyjne
ciśnienie wyjściowe ciśnienie powrotu

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,010 0,200 0,100 zadane ciśnienie miedzykolektorowe [MPa]
10 0,030 0,500 0,100 zadane ciśnienie dyspozycyjne w sezonie zimowym [MPa]
11 0,030 0,500 0,090 minimalne zadane ciśnienie dyspozycyjne w sezonie letnim [MPa]
13 0,030 0,500 0,110 maksymalne zadane ciśnienie dyspozycyjne w sezonie letnim [MPa]
31 0,100 0,700 0,400 Zadane ciśnienie powrotów [MPa]
40 5 60 30 cykl regulacji ciśnienia statycznego [s]
41 0,1 10,0 1,0 wzmocznienie regulatora ciśnienia statycznego
45 0,100 0,600 0,200 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na lokalne przy pracy na dyspozycje zdalną [MPa]
50 1,0 200,0 20,0 alarmowo niski poziom w zbiorniku buforowym
51 1,0 200,0 60,0 Poziom, przy którym otwiera sie zawór do zbiornika buforowego
53 1,0 200,0 180,0 Poziom, przy którym zamyka sie zawór do zbiornika buforowego
60 0,025 0,125 0,055 Zadane ciśnienie dyspozycyjne na węźle "Szeroka" [MPa]
64 0 1 0 Sterowanie na dyspozycję: 0 - na wyjściu z ciepłowni; 1 - na węźle "Szeroka" [-]
70 5 120 30 kod dostępu do parametrów programowalnych
72 0,00 9,99 1,00 przepływ powrotów do utrzymania
80 30,0 98,0 70,0 Zadana temperatura na odgazowywacz
82 0,1 0,9 0,7 długość impulsu siłownika na odgazowywacz [s]
90 0,1 0,9 0,7 czas ruchu zaworem [s]

Wejścia analogowe

numer opis
01 przepływ ciepłowni (4..20mA)
02 ciśnienie dyspozycyjne (4..20mA)
03 ciśnienie wyjściowe (4..20mA)
04 ciśnienie międzykolektorowe (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy poprzecznej (0..20mA)
06 zadajnik prądowy falownika pompy obiegowej (0..20mA)
07 zadajnik prądowy falownika pompy stabilizującej (0..20mA)
08 sygnał zwrotny z falownika pompy stabilizującej (4..20mA)
09 poziom wody w zbiorniku (4..20mA)
10 rezerwa (0..200°C)
11 rezerwa (0..200°C)
12 temperatura wody za podgrzewaczem n.p. (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 wodomierz powrotów
04 wodomierz wody zmiękczonej
05 Praca automatyczna pompy stabilizującej
06 reczne otwarcie zaworu zbiornika buforowego
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy mieszania zimnego
02 wysterowanie falownika pompy obiegowej
03 wysterowanie falownika pompy stabilizującej

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 praca automatyczna pompy stabilizującej
03 otwieranie zaworu podgrzewacza
04 zamykanie zaworu podgrzewacza
05 otwieranie zaworu zbiornika buforowego
06 Alarmowo niski poziom w zbiorniku buforowym
07 otwieranie zaworu upustu
08 rezerwa
09 ciśnienie międzykolektorowe min/max
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia
11 praca zaworu zbiornika buforowego
12 Koniec zakresu regulacji ciśnienia
13 zawor zbiornika buforowego otwarty recznie
14 zamykanie zaworu upustu
15 Minimalne wysterowanie pompy
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.11.13 03:20:31
based on /var/szarp/programy/trunk/bytow/3006/1001/ppkzwyk.c