Regulator nadrzędny w Bytowie(wersja programu z utrzymywaniem stałej temperatury wody przed kotłami)

 

Uproszczony algorytm sterowania regulatora nadrzędnego

 

 

Regulator nadrzędny nie steruje pompą zmieszania gorącego (nie służy ona do do regulacji mocą kotłów, a do utrzymywania zadanej temperatury przed kotłem), a działa wg algorytmu:


Temperatura odniesienia jest liczona na podstawie 3 rzeczy:

i jest dana wzorem:

Todn = [2] + ([1] - [2]) * k


Moc odniesienia jest liczona jako:


Qodn = Wydnsc(Todn - Tpow, Gc)

gdzie:

Współczynnik dyspozycji Wp jest liczony na podstawie analogicznych 3 członów co temperatura odniesienia.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 10.

00 - Temp. odniesienia - Temperatura z tabeli (To) [°C] - W sezonie letnim jest ona równa wartości programowalnej w na funkcji nr 00. W sezonie zimowym jest ona brana z tabeli w zależności od temperatury zewnętrznej.

01 - Temp. za kotłami - Temperatura wody w kolektorze za kotłami (Tkwy) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100(wejście analogowe nr 8), zakres przetwarzania 0..200°C.

02 - Temp. zewnętrzna - Temperatura zewnętrzna (Tze) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100(wejście analogowe nr 12), zakres przetwarzania -30..70°C.

03 - Temp. na słońcu - Temperatura zewnętrzna na słońcu (Tslo) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100(wejście analogowe nr 11), zakres przetwarzania -30..70°C.

04 - Wyst. fal. p. mie. - Aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej (imp_g) [%] - Przedstawia aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej. W trybie 1 - Pracy ręcznej wartość nie jest wyświetlana. W trybie pracy 2 - Praca w synchronizacji wartość ta pokrywa się z wartością wyświetlaną na funkcji 05. W trybie pracy 3 - Praca automatyczna wartość ta jest dobierana wg algorytmu. Wartość wysterowania przekłada się liniowo na częstotliwość tzn. można przyjąć, że każdy 1 % wysterowania falownika oznacza dodatkową zmianę częstotliwości o 0.5 Hz. Regulator utrzymuje wysterowanie falownika w granicach od 30 do 100.

05 - Wyst. fal. pompy mieszającej z zadajnika (ig_z) [%] - Sygnał prądowy w trybie 1 - Pracy ręcznej jest przepisywany na wejście prądowe falownika bez udziału sterownika, w trybie pracy 2 - Praca w synchronizacji sterownik przepisuje wartość wejścia prądowego na swoje wyjście. w trybie pracy 3 - Praca automatyczna położenie zadajnika nie ma wpływu na wysterowanie falownika.

10 - Temp. normalna - Temperatura normalna średnia 24-godz. (Tnor) [°C] - Arytmetyczna średnia krocząca z temperatury zewnętrznej z ostatnich 24 godzin. Jest ona uaktualniana co jedną godzinę

11 - Temp. sterująca - Temperatura sterująca (Tste) [°C] - jest to skorygowana temperatura "normalna" (Funkcja 10) o współczynnik wpływu słońca (Funkcja 91), współczynnik wpływu wiatru (Funkcja 92), prędkość wiatru (Funkcja 70), sumaryczną korektę temperatury zewnętrznej (Funkcja 86).

14 - Qobl^2/(Qwy*Qsumk) - Korekta procentowa mocy do utrzymania dla kotłów (Kpmk) [%] - Jest liczona na podstawie temperatury sterującej(Funkcja 11) i aktualnej mocy kotłów(Funkcja 21). Jest przesyłana do kotłów za pomocą sendera.

15 - Wsp. dysp. Tzew=12°C - Współczynnik dyspozycji przy Tzew=12°C (Wpd) [%] - Służy do wyliczenia wartości wyświetlanej na funkcji 16 przy temperaturze powyżej +12°C.

16 - Akt. wsp. dysp. - Aktualny współczynnik dyspozycji (Wp) [%] - wartość ta nie jest wykorzystywana bezpośrednio przez regulator nadrzędny, zostaje ona przesłana do regulatora przepływów poprzez sendera.

20 - Min. moc zadana - Minimalna moc zadana (Qmin) [MW] - Dolna granica mocy równa mocy sterującej pomniejszonej o 0,5 MW. Dodatkowo może być pomniejszona o 0,25MW jeżeli temperatura wody wyjściowej jest większa o ponad 2,5°C od temperatury z tabeli lub o 0,5 MW jeżeli ta różnica jest większa o 5°C.

21 - Wydajność - Moc wyjściowa (Qwy) [MW] - Aktualna moc ciepłowni policzona z ostatnich dziesięciu minut na podstawie temperatury wyjściowej (Wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), powrotnej (Wartość wyświetlana na panelu wyświetlaczy w lewym górnym rogu) oraz przepływu (Wartość wyświetlana na panelu wyświetlaczy w lewym dolnym rogu).

22 - Max. moc zadana - Maksymalna moc zadana (Qmax) [MW] - Górna granica mocy równa mocy sterującej powiększonej o 0,5 MW. Dodatkowo może być powiększona o 0,25MW jeżeli temperatura wody wyjściowej jest mniejsza o ponad 2,5°C od temperatury z tabeli lub o 0,5 MW jeżeli ta różnica jest większa o 5°C.

23 - Moc deficytowa - Moc deficytowa (Qd24) [MW] - Jest obliczona jako różnica mocy sterującej oraz aktualnej mocy ciepłowni (Funkcja 21)

24 - Max. moc kotłów - Maksymalna moc kotłów (Qm_s) [MW] - Jest to suma maksymalnych mocy pochodzących od poszczególnych sterowników kotłów.

30 - Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy) [t/h] - Aktualny przepływ ciepłowni. Pomiar poprzez przetwornik różnicy ciśnień(wejście analogowe nr 1).

31 - przepływ z ostatnich 3-ch minut [t/h] - Uśredniony przepływ ciepłowni z ostatnich trzech minut.

40 - Czy choć jeden kocioł jest w analizie (cyc2) [-] - Parametr przesyłany z poszczególnych kotłów oznaczający czy kocioł pracuje w trybie 4 - Praca z analizą

50 - Czy choć jeden kocioł jest w analizie (cyc2) [-] - Jest liczony na podstawie aktualnej temperatury za kotłami (Funkcja 01), temperatury powrotnej (Wartość wyświetlana na paneli wyświetlaczy w lewym górnym rogu) i przepływu z ostatnich trzech minut(Funkcja31).

51 - Mieszanie gorące - Aktualny przepływ przez mieszanie gorące (Gg) [t/h] - Aktualna wartość przepływu przez mieszanie gorące. Pomiar poprzez przetwornik różnicy ciśnień(wejście analogowe nr 2).

52 - Wsp. przewidywalności - Współczynnik przewidywalności (k) [%] - Wartość zadana określająca w jak dużym stopniu wyznaczanie temperatury odniesienia i współczynnika dyspozycji zależy od różnicy między temperaturą normalną a sterującą.

60 - Wsp. przewidywalności - Współczynnik przewidywalności (k) [%] - Jest liczona na podstawie aktualnych mocy poszczególnych kotłów oraz zakłócenia pracy kotła.

65 - Zad. temp. p. kotłami - Zadana temperatura wody przed kotłami (Tkwo) [°C] - Aktualna wartość temperatury wody przed kotłami. Jest przesyłana poprzez sieć RS-485 z obu sterowników kotłów; sterownik nadrzędny wybiera temperaturę, którą otrzymał od kotła pracującego aktualnie z większą mocą.

66 - Temp. przed kotłami - Temperatura wody przed kotłami (Tkwe) [°C] - Zadana wartość temperatury wody przed kotłami do utrzymania. Jest programowana na parametrze stałym nr 66.

70 - Prędkość wiatru (Pred) [m/s] - Parametr programowalny, który powinien odpowiadać aktualnej prędkości wiatru.

84 - Prędkość wiatru (Pred) [m/s] - Wartość mocy w okresie letnim.

86 - Sumaryczna korekta - Sumaryczna korekta od temperatury zewnętrznej (corr) [°C] - korekta pochodząca od temperatury zewnętrznej polegającej na policzeniu różnicy między średnimi temperatur zewnętrznych z różnych okresów czasu.

90 - temperatura "startu" [°C] - Parametr programowalny na funkcji 90 który jest podstawiany do temperatury sterującej (Funkcja 11) przed dokonaniem jakichkolwiek korekcji. Dlatego też po każdorazowym przeprogramowaniu sterownika jako temperaturę "startu" należy ustawić aktualną wartość temperatury sterującej (Funkcja 11).

91 - Wpływ słońca - Współczynnik wpływu słońca (k_s) [°C/°C] - Parametr programowalny na funkcji 91 służący do korygowania temperatury sterującej (Funkcja 11).

92 - Wpływ wiatru - Współczynnik wpływu wiatru (k_w) [°C/m/s] - Parametr programowalny na funkcji 92 służący do korygowania temperatury sterującej (Funkcja 11).

94 - Wpływ wiatru - Współczynnik wpływu wiatru (k_w) [°C/m/s] - Służy do korekcji mocy sterującej przy pomocy odchyłki temperatury wyjściowej od temperatury odniesienia.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Na poszczególnych pozycjach wyświetlacza pokazywane są stany wejść logicznych: zwarte = "1", rozwarte = "0". Pozycje liczone są od lewej strony: na wartości wyświetlanej 97 pierwsza cyfra pokazuje stan wejścia logicznego nr 1, druga stan wejścia logicznego nr 2 itp.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Funkcja 97 dla wejść 5-8

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 9 .

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Temp. zewnętrzna - Temperatura zewnętrzna (Tze) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100(wejście analogowe nr 12), zakres przetwarzania -30..70°C.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy) [t/h] - Aktualny przepływ ciepłowni. Pomiar poprzez przetwornik różnicy ciśnień(wejście analogowe nr 1).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Wydajność - Moc wyjściowa (Qwy) [MW] - Aktualna moc ciepłowni policzona z ostatnich dziesięciu minut na podstawie temperatury wyjściowej (Wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), powrotnej (Wartość wyświetlana na panelu wyświetlaczy w lewym górnym rogu) oraz przepływu (Wartość wyświetlana na panelu wyświetlaczy w lewym dolnym rogu).

   

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 3006
nL numer wersji epromu
nb numer wersji epromu
nP Wersja programu technologicznego: 9005
00 Temp. odniesienia - Temperatura z tabeli (To) [°C]
01 Temp. za kotłami - Temperatura wody w kolektorze za kotłami (Tkwy) [°C]
02 Temp. zewnętrzna - Temperatura zewnętrzna (Tze) [°C]
03 Temp. na słońcu - Temperatura zewnętrzna na słońcu (Tslo) [°C]
04 Wyst. fal. p. mie. - Aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej (imp_g) [%]
05 Wyst. fal. pompy mieszającej z zadajnika (ig_z) [%]
10 Temp. normalna - Temperatura normalna średnia 24-godz. (Tnor) [°C]
11 Temp. sterująca - Temperatura sterująca (Tste) [°C]
14 Qobl^2/(Qwy*Qsumk) - Korekta procentowa mocy do utrzymania dla kotłów (Kpmk) [%]
15 Wsp. dysp. Tzew=12°C - Współczynnik dyspozycji przy Tzew=12°C (Wpd) [%]
16 Akt. wsp. dysp. - Aktualny współczynnik dyspozycji (Wp) [%]
20 Min. moc zadana - Minimalna moc zadana (Qmin) [MW]
21 Wydajność - Moc wyjściowa (Qwy) [MW]
22 Max. moc zadana - Maksymalna moc zadana (Qmax) [MW]
23 Moc deficytowa - Moc deficytowa (Qd24) [MW]
24 Max. moc kotłów - Maksymalna moc kotłów (Qm_s) [MW]
30 Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy) [t/h]
31 przepływ z ostatnich 3-ch minut [t/h]
40 Czy choć jeden kocioł jest w analizie (cyc2) [-]
45 Korekta do Twy - Korekta do temperatury odniesienia na sieć (KTwy) [°C]
46 Temp. wyjść. 24h - Średnia dobowa temperatura wody wyjściowej (Twy24) [°C]
47 Temp. odniesienia 24h - Temperatura z tabeli średnia dobowa (To24) [°C]
48 Twy24-Twy_od24 - Średnie dobowe zawyżenie temperatury wody wyj (DT24) [°C]
51 Mieszanie gorące - Aktualny przepływ przez mieszanie gorące (Gg) [t/h]
52 Wsp. przewidywalności - Współczynnik przewidywalności (k) [%]
65 Zad. temp. p. kotłami - Zadana temperatura wody przed kotłami (Tkwo) [°C]
66 Temp. przed kotłami - Temperatura wody przed kotłami (Tkwe) [°C]
70 Prędkość wiatru (Pred) [m/s]
86 Sumaryczna korekta - Sumaryczna korekta od temperatury zewnętrznej (corr) [°C]
90 temperatura "startu" [°C]
91 Wpływ słońca - Współczynnik wpływu słońca (k_s) [°C/°C]
92 Wpływ wiatru - Współczynnik wpływu wiatru (k_w) [°C/m/s]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow) [°C] Temp. zewnętrzna - Temperatura zewnętrzna (Tze) [°C]
Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy) [t/h] Wydajność - Moc wyjściowa (Qwy) [MW]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,0 100,0 62,0 temperatura wyjściowa do utrzymania w lato [°C]
12 0 100 80 Wsp. dysp. Tzew=12°C - Współczynnik dyspozycji przy Tzew=12°C (Wpd) [%]
45 -25,0 25,0 3,0 Korekta do Twy - Korekta do temperatury odniesienia na sieć (KTwy) [°C]
52 0 100 100 Wsp. przewidywalności - Współczynnik przewidywalności (k) [%]
61 0,0 10,0 10,0 Prędkość wiatru (Pred) [m/s]
66 50,0 90,0 65,0 Zad. temp. p. kotłami - Zadana temperatura wody przed kotłami (Tkwo) [°C]
71 0,1 3,0 0,1 skok przy zmianie wysterowania falownika pompy mieszajacej [%]
72 1 18 18 czas regulacji wysterowania falownika pompy mieszajacej [x*30 sek.]
90 -20,0 20,0 -6,0 temperatura "startu" [°C]
91 0,0 1,0 0,0 Wpływ słońca - Współczynnik wpływu słońca (k_s) [°C/°C]
92 0,0 1,0 0,5 Wpływ wiatru - Współczynnik wpływu wiatru (k_w) [°C/m/s]
99 0 9999 2366 kod zabezpieczający = 2366

Wejścia analogowe

numer opis
01 Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy) (4..20mA)
02 Mieszanie gorące - Aktualny przepływ przez mieszanie gorące (Gg) (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 Wyst. fal. pompy mieszającej z zadajnika (ig_z) (4..20mA)
06 rezerwa (4..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 Temp. za kotłami - Temperatura wody w kolektorze za kotłami (Tkwy) (0..200°C)
09 Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow) (0..200°C)
10 Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy) (0..200°C)
11 Temp. na słońcu - Temperatura zewnętrzna na słońcu (Tslo) (-30..70°C)
12 Temp. zewnętrzna - Temperatura zewnętrzna (Tze) (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 sezon zimowy
04 zawór wody gorącej otwarty
05 zawór wody gorącej zamknięty
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Wyst. fal. p. mie. - Aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej (imp_g) [%]
02 rezerwa
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 sygnalizacja transmisji z komputera
07 sygnalizacja regulacji
08 średnia dobowa temperatura na sieć w normie
09 sygnalizacja braku transmisji
10 "ocieplenie"
11 koniec zakresu regulacji przepływem mieszania
12 ochlodzenie
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2019.05.25 03:27:11
based on /var/szarp/programy/trunk/bytow/3006/siecwyk.c