Regulator nadrzędny w Bytowie(wersja programu z utrzymywaniem stałej temperatury wody przed kotłami)

 

Uproszczony algorytm sterowania regulatora nadrzędnego

 

 

Regulator nadrzędny nie steruje pompą zmieszania gorącego (nie służy ona do do regulacji mocą kotłów, a do utrzymywania zadanej temperatury przed kotłem), a działa wg algorytmu:


Temperatura odniesienia jest liczona na podstawie 3 rzeczy:

i jest dana wzorem:

Todn = [2] + ([1] - [2]) * k


Moc odniesienia jest liczona jako:


Qodn = Wydnsc(Todn - Tpow, Gc)

gdzie:

Współczynnik dyspozycji Wp jest liczony na podstawie analogicznych 3 członów co temperatura odniesienia.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. p. went. f. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 10.

00 - Wyst. fal. went. - Wysterowanie falownika wentylatora (imp_f) [%] - W sezonie letnim jest ona równa wartości programowalnej w na funkcji nr 00. W sezonie zimowym jest ona brana z tabeli w zależności od temperatury zewnętrznej.

01 - Temp. spal. kom. wyj. - Temperatura spalin wyjściowych z komina (Tkmo) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100(wejście analogowe nr 8), zakres przetwarzania 0..200°C.

02 - Temp. śc. kom. wlot - temperatura ścianki komina wlot (TscI) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100(wejście analogowe nr 12), zakres przetwarzania -30..70°C.

03 - Temp. śc. kom. wylot - temperatura ścianki komina wylot (TscO) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100(wejście analogowe nr 11), zakres przetwarzania -30..70°C.

04 - wysterowanie falownika pompy mieszania gorącego [%] - Przedstawia aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej. W trybie 1 - Pracy ręcznej wartość nie jest wyświetlana. W trybie pracy 2 - Praca w synchronizacji wartość ta pokrywa się z wartością wyświetlaną na funkcji 05. W trybie pracy 3 - Praca automatyczna wartość ta jest dobierana wg algorytmu. Wartość wysterowania przekłada się liniowo na częstotliwość tzn. można przyjąć, że każdy 1 % wysterowania falownika oznacza dodatkową zmianę częstotliwości o 0.5 Hz. Regulator utrzymuje wysterowanie falownika w granicach od 30 do 100.

05 - wysterowanie falownika z zadajnika [%] - Sygnał prądowy w trybie 1 - Pracy ręcznej jest przepisywany na wejście prądowe falownika bez udziału sterownika, w trybie pracy 2 - Praca w synchronizacji sterownik przepisuje wartość wejścia prądowego na swoje wyjście. w trybie pracy 3 - Praca automatyczna położenie zadajnika nie ma wpływu na wysterowanie falownika.

10 - Różnica Tpf-Tpp - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C] - Arytmetyczna średnia krocząca z temperatury zewnętrznej z ostatnich 24 godzin. Jest ona uaktualniana co jedną godzinę

11 - Skok went. FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%] - jest to skorygowana temperatura "normalna" (Funkcja 10) o współczynnik wpływu słońca (Funkcja 91), współczynnik wpływu wiatru (Funkcja 92), prędkość wiatru (Funkcja 70), sumaryczną korektę temperatury zewnętrznej (Funkcja 86).

14 - korekta zadanej mocy kotłów [%] - Jest liczona na podstawie temperatury sterującej(Funkcja 11) i aktualnej mocy kotłów(Funkcja 21). Jest przesyłana do kotłów za pomocą sendera.

15 - zadana wartoœć mnożnika ciœnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C [%] - Służy do wyliczenia wartości wyświetlanej na funkcji 16 przy temperaturze powyżej +12°C.

16 - wartoœć mnożnika ciœnienia dyspozycyjnego przy aktualnej temperaturze [%] - wartość ta nie jest wykorzystywana bezpośrednio przez regulator nadrzędny, zostaje ona przesłana do regulatora przepływów poprzez sendera.

20 - Wyst. fal. went. - Wysterowanie falownika wentylatora (imp_f) [%] - Dolna granica mocy równa mocy sterującej pomniejszonej o 0,5 MW. Dodatkowo może być pomniejszona o 0,25MW jeżeli temperatura wody wyjściowej jest większa o ponad 2,5°C od temperatury z tabeli lub o 0,5 MW jeżeli ta różnica jest większa o 5°C.

21 - Wyst. fal. went. zad. - Wysterowanie falownika wentylatora z zadajnika (Ip_f) [%] - Aktualna moc ciepłowni policzona z ostatnich dziesięciu minut na podstawie temperatury wyjściowej (Wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), powrotnej (Wartość wyświetlana na panelu wyświetlaczy w lewym górnym rogu) oraz przepływu (Wartość wyświetlana na panelu wyświetlaczy w lewym dolnym rogu).

22 - Temp. pow. podmuch. - Temperatura powietrza podmuchowego (Tpp) [°C] - Górna granica mocy równa mocy sterującej powiększonej o 0,5 MW. Dodatkowo może być powiększona o 0,25MW jeżeli temperatura wody wyjściowej jest mniejsza o ponad 2,5°C od temperatury z tabeli lub o 0,5 MW jeżeli ta różnica jest większa o 5°C.

23 - Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C] - Jest obliczona jako różnica mocy sterującej oraz aktualnej mocy ciepłowni (Funkcja 21)

24 - Temp. p. went. f. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) [°C] - Jest to suma maksymalnych mocy pochodzących od poszczególnych sterowników kotłów.

30 - Limit wyst. fal. went. - Limit wysterowania falownika wentylatora (Limp_f) [%] - Aktualny przepływ ciepłowni. Pomiar poprzez przetwornik różnicy ciśnień(wejście analogowe nr 1).

31 - przepływ z ostatnich 3-ch minut [t/h] - Uśredniony przepływ ciepłowni z ostatnich trzech minut.

40 - stan analizy kotłow [-] - Parametr przesyłany z poszczególnych kotłów oznaczający czy kocioł pracuje w trybie 4 - Praca z analizą

50 - stan analizy kotłow [-] - Jest liczony na podstawie aktualnej temperatury za kotłami (Funkcja 01), temperatury powrotnej (Wartość wyświetlana na paneli wyświetlaczy w lewym górnym rogu) i przepływu z ostatnich trzech minut(Funkcja31).

51 - Zakodowany stan wejść logicznych (wel) - Aktualna wartość przepływu przez mieszanie gorące. Pomiar poprzez przetwornik różnicy ciśnień(wejście analogowe nr 2).

52 - wspolczynnik przewidywalnosci [%] - Wartość zadana określająca w jak dużym stopniu wyznaczanie temperatury odniesienia i współczynnika dyspozycji zależy od różnicy między temperaturą normalną a sterującą.

60 - wspolczynnik przewidywalnosci [%] - Jest liczona na podstawie aktualnych mocy poszczególnych kotłów oraz zakłócenia pracy kotła.

65 - zadana temperatura przed kotłami [°C] - Aktualna wartość temperatury wody przed kotłami. Jest przesyłana poprzez sieć RS-485 z obu sterowników kotłów; sterownik nadrzędny wybiera temperaturę, którą otrzymał od kotła pracującego aktualnie z większą mocą.

66 - aktualna temperatura przed kotłami [°C] - Zadana wartość temperatury wody przed kotłami do utrzymania. Jest programowana na parametrze stałym nr 66.

70 - Temp. spal. kom. wej. - Temperatura spalin wejściowych do komina (Tkmi) [°C] - Parametr programowalny, który powinien odpowiadać aktualnej prędkości wiatru.

84 - Temp. spal. kom. wej. - Temperatura spalin wejściowych do komina (Tkmi) [°C] - Wartość mocy w okresie letnim.

86 - sumaryczna korekta [°C] - korekta pochodząca od temperatury zewnętrznej polegającej na policzeniu różnicy między średnimi temperatur zewnętrznych z różnych okresów czasu.

90 - temperatura "startu" [°C] - Parametr programowalny na funkcji 90 który jest podstawiany do temperatury sterującej (Funkcja 11) przed dokonaniem jakichkolwiek korekcji. Dlatego też po każdorazowym przeprogramowaniu sterownika jako temperaturę "startu" należy ustawić aktualną wartość temperatury sterującej (Funkcja 11).

91 - współczynnik wpływu słońca [°C/°C] - Parametr programowalny na funkcji 91 służący do korygowania temperatury sterującej (Funkcja 11).

92 - współczynnik wpływu wiatru [°C/m/s] - Parametr programowalny na funkcji 92 służący do korygowania temperatury sterującej (Funkcja 11).

94 - współczynnik wpływu wiatru [°C/m/s] - Służy do korekcji mocy sterującej przy pomocy odchyłki temperatury wyjściowej od temperatury odniesienia.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Na poszczególnych pozycjach wyświetlacza pokazywane są stany wejść logicznych: zwarte = "1", rozwarte = "0". Pozycje liczone są od lewej strony: na wartości wyświetlanej 97 pierwsza cyfra pokazuje stan wejścia logicznego nr 1, druga stan wejścia logicznego nr 2 itp.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Funkcja 97 dla wejść 5-8

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Skok went. FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 9 .

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Temp. śc. kom. wlot - temperatura ścianki komina wlot (TscI) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100(wejście analogowe nr 12), zakres przetwarzania -30..70°C.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Limit wyst. fal. went. - Limit wysterowania falownika wentylatora (Limp_f) [%] - Aktualny przepływ ciepłowni. Pomiar poprzez przetwornik różnicy ciśnień(wejście analogowe nr 1).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Wyst. fal. went. zad. - Wysterowanie falownika wentylatora z zadajnika (Ip_f) [%] - Aktualna moc ciepłowni policzona z ostatnich dziesięciu minut na podstawie temperatury wyjściowej (Wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), powrotnej (Wartość wyświetlana na panelu wyświetlaczy w lewym górnym rogu) oraz przepływu (Wartość wyświetlana na panelu wyświetlaczy w lewym dolnym rogu).

   

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. p. went. f. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 3006
nL numer wersji epromu
nb numer wersji epromu
nP Wersja programu technologicznego: 9005
00 Wyst. fal. went. - Wysterowanie falownika wentylatora (imp_f) [%]
01 Temp. spal. kom. wyj. - Temperatura spalin wyjściowych z komina (Tkmo) [°C]
02 Temp. śc. kom. wlot - temperatura ścianki komina wlot (TscI) [°C]
03 Temp. śc. kom. wylot - temperatura ścianki komina wylot (TscO) [°C]
04 wysterowanie falownika pompy mieszania gorącego [%]
05 wysterowanie falownika z zadajnika [%]
10 Różnica Tpf-Tpp - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C]
11 Skok went. FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%]
14 korekta zadanej mocy kotłów [%]
15 zadana wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C [%]
16 wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy aktualnej temperaturze [%]
20 Wyst. fal. went. - Wysterowanie falownika wentylatora (imp_f) [%]
21 Wyst. fal. went. zad. - Wysterowanie falownika wentylatora z zadajnika (Ip_f) [%]
22 Temp. pow. podmuch. - Temperatura powietrza podmuchowego (Tpp) [°C]
23 Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C]
24 Temp. p. went. f. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) [°C]
30 Limit wyst. fal. went. - Limit wysterowania falownika wentylatora (Limp_f) [%]
31 przepływ z ostatnich 3-ch minut [t/h]
40 stan analizy kotłow [-]
45 korekta temperatury odniesienia [°C]
46 Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C]
47 Wyst. fal. went. zad. - Wysterowanie falownika wentylatora z zadajnika (Ip_f) [%]
48 Różnica Tpf-Tpp - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C]
51 Zakodowany stan wejść logicznych (wel)
52 wspolczynnik przewidywalnosci [%]
65 zadana temperatura przed kotłami [°C]
66 aktualna temperatura przed kotłami [°C]
70 Temp. spal. kom. wej. - Temperatura spalin wejściowych do komina (Tkmi) [°C]
86 sumaryczna korekta [°C]
90 temperatura "startu" [°C]
91 współczynnik wpływu słońca [°C/°C]
92 współczynnik wpływu wiatru [°C/m/s]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Skok went. FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%] Temp. śc. kom. wlot - temperatura ścianki komina wlot (TscI) [°C]
Limit wyst. fal. went. - Limit wysterowania falownika wentylatora (Limp_f) [%] Wyst. fal. went. zad. - Wysterowanie falownika wentylatora z zadajnika (Ip_f) [%]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,0 100,0 62,0 temperatura wyjściowa do utrzymania w lato [°C]
12 0 100 80 zadana wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy +12°C temperatury odniesienia [%]
45 -25,0 25,0 3,0 korekta do temperatury odniesienia [°C]
52 0 100 100 wspolczynnik przewidywalnosci
61 0,0 10,0 10,0 Temp. spal. kom. wej. - Temperatura spalin wejściowych do komina (Tkmi) [°C]
66 50,0 90,0 65,0 zadana temperatura przed kotłami [°C]
71 0,1 3,0 0,1 skok przy zmianie wysterowania falownika pompy mieszajacej [%]
72 1 18 18 czas regulacji wysterowania falownika pompy mieszajacej [x*30 sek.]
90 -20,0 20,0 -6,0 temperatura "startu" [°C]
91 0,0 1,0 0,0 współczynnik wpływu słońca [°C/°C]
92 0,0 1,0 0,5 współczynnik wpływu słońca [°C/°C]
99 0 9999 2366 kod zabezpieczający = 2366

Wejścia analogowe

numer opis
01 Limit wyst. fal. went. - Limit wysterowania falownika wentylatora (Limp_f) (4..20mA)
02 Zakodowany stan wejść logicznych (wel) (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy (4..20mA)
06 rezerwa (4..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 Temp. spal. kom. wyj. - Temperatura spalin wyjściowych z komina (Tkmo) (0..200°C)
09 Skok went. FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) (0..200°C)
10 Temp. p. went. f. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) (0..200°C)
11 Temp. śc. kom. wylot - temperatura ścianki komina wylot (TscO) (-30..70°C)
12 Temp. śc. kom. wlot - temperatura ścianki komina wlot (TscI) (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 sezon zimowy
04 zawór wody gorącej otwarty
05 zawór wody gorącej zamknięty
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy mieszania gorącego
02 rezerwa
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 sygnalizacja transmisji z komputera
07 sygnalizacja regulacji
08 średnia dobowa temperatura na sieć w normie
09 sygnalizacja braku transmisji
10 "ocieplenie"
11 koniec zakresu regulacji przepływem mieszania
12 ochlodzenie
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.11.13 03:20:23
based on /var/szarp/programy/trunk/bytow/3006/siecwyk.c