Regulator nadrzędny - instrukcja obsługi

 

Regulator nadrzędny jest obok regulatora przepływów częścią szafy nadrzędnej.

Szafa nadrzędna posiada dwa podstawowe tryby pracy: pracę w sezonie letnim oraz pracę w sezonie grzewczym. Wyboru jednego z tych trybów dokonuje się przy pomocy zwory na trzecim wejściu logicznym regulatora nadrzędnego. Prawidłowe ustawienie trybu pracy jest bardzo istotne, gdyż informacja ta przesyłana jest również do innych regulatorów (np. do regulatora przepływu, regulatorów odpływu) i w zależności od niej wybierane są różne algorytmy sterowania.

 

Zadania regulatora nadrzędnego

Regulator nadrzędny posiada następujące zadania:

Uwaga: w celu poprawnej współpracy regulatora nadrzędnego z regulatorami kotłów, należy na regulatorze kotła na funkcji 09 zaprogramować identyczną wartość, jak ta na regulatorze nadrzędnym na funkcji 52 (obydwa regulatory muszą pracować w takim samym algorytmie pracy).

 

Algorytm wyliczania mocy odniesienia i widełek mocy

Całkowitą moc odniesienia ciepłowni można przedstawić jako sumę mocy odniesienia poszczególnych odpływów, tj. Odpływ CO, Odpływ Osiedle Stella.

 
Formuła Qodn (1.1)
 

Moc odniesienia odpływu CO QobG jest obliczana na podstawie programowalnej temperatury odniesienia To (funkcja 00), aktualnej temperatury wody powrotnej z sieci Tpw oraz przepływu w sieci Gwy (funkcja 30), przy czym brana jest jego wartość średnia z ostatniej godziny.

 

Moc odniesienia odpływu Osiedle Stella QobS jest obliczana na podstawie wyliczanej temperatury odniesienia TodS dla tego odpływu (wyliczana jako suma aktualnej temperatury wody wyjściowej na wyjściu miasto Twy i korekty Ttod - wartość programowana na sterowniku odpływu), aktualnej temperatury wody powrotnej z sieci TpwS oraz przepływu GwyS danego odpływu, przy czym do obliczeń brana jest średnia wartość przepływu z ostatniej godziny. Wartości wszystkich pomiarów temperatur oraz przepływu są przesyłane do sterownika nadrzędnego drogą cyfrową ze sterownika odpływu Osiedle Stella, gdzie na ich podstawie wyliczana jest moc odniesienia.

 

Moc odniesienia każdego z odpływów wyliczana jest według następującego wzoru:

Qobl = Wydnsc(Tod - Tpow, Gc) (1.2)

gdzie:

 

Funkcja Wydnsc() została zdefiniowana w następujący sposób:

 
Formuła Wydnsc (1.3)

Temperatura odniesienia To jest wyliczana na podstawie temperatury sterującej Tst, temperatury normalnej Tnor oraz programowalnego współczynnika przewidywalności k.

Temperatura odniesienia To jest wyliczana w dwóch krokach - najpierw wyliczane są jej dwie składowe:

gdzie:

 
1.4 (1.4)

Programowalna wartość KTod/Tod_kor (funkcja 46) umożliwia przesunięcie ("podniesienie" lub "opuszczenie") całej charakterystyki.

 

Ostatecznie temperatura odniesienia To jest wyliczana wg wzoru:

Tod = Tono + (Tost - Tono) * k_przew, (1.5)

gdzie:

 

Głównym zadaniem regulatora nadrzędnego jest utrzymanie mocy ciepłowni wewnątrz widełek mocy.

Widełki mocy ciepłowni są wyznaczone w odmienny sposób dla sezonu letniego i zimowego. W sezonie letnim wartość ta wyliczana jest w następujący sposób (tylko, gdy regulator pracuje w trybie pracy w synchronizacji - w przeciwnym wypadku widełki nie są liczone):

Widełki mocy liczone są następująco:

Qmin[MW] = Qobl - 2MW (1.6)

Qmax[MW] = Qobl + 2MW (1.7)

 

Algorytm wyliczania współczynnika Kpmk do korekcji mocy kotłów

Pierwszym krokiem jest wyliczenie korekty mocy dla kotłów wg następującego wzoru:

Formuła kpmk (2.1)

gdzie:

Formuła Qodnsum (2.2)
 
Formuła Qc1h (2.3)

Jak widać, na wartość Kpmk składają się dwa czynniki: pierwszy (Qobl / Qodnsum) określa jaki jest stosunek zapotrzebowania na moc ciepłowni do sumy zaprogramowanych mocy kotłów. Jeżeli stosunek ten wynosi 100% - oznacza, to, że aktualnie zaprogramowana moc na wszystkich kotłach jest równa aktualnemu zapotrzebowaniu na moc ciepłowni Qobl. Jeżeli wynosiłby 200% - oznaczałoby to, że suma zaprogramowanych mocy kotłów jest o połowę za mała w stosunku do zapotrzebowania na moc Qobl, a zatem sterownik nadrzędny będzie musiał wysłać do kotłów informację o tym, że muszą one pracować z mocą równą 200% mocy zaprogramowanej. Ponieważ jednak moc ciepłowni jest zawsze mniejsza od sumy mocy wszystkich kotłów (ze względu na potrzeby własne ciepłowni) - stąd potrzebny jest drugi czynnik (Qobl / Qc1h), który wskazuje jaki jest stosunek mocy odniesienia do rzeczywistej mocy ciepłowni, czyli uwzględnia wydatek mocy na potrzeby własne.

Tak wyliczony współczynnik korekty mocy Kpmk jest następnie wysyłany przez sterownik nadrzędny do wszystkich kotłów, które wyliczają swoją moc odniesienia przemnażając zaprogramowaną moc zadaną przez Kpmk.

 

Przy tym algorytmie należy jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

Przykład

Przykład pochodzi z MPEC Tarnowskie Góry, ale jest uniwersalny dla wszystkich systemów ciepłowniczych, w których jest zaimplementowany opisywany algorytm.

Załóżmy, że obecnie na ciepłowni pracują kotły:

WR-10 nr 2 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 10[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 0[MW]

WR-10 nr 3 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 9[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 8[MW]

WR-10 nr 4 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 10[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 10[MW]

WR-25 nr 5 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 28[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 25[MW]

WR-25 nr 6 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 25[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 0[MW]

Moc obliczeniowa Qobl = 45[MW], natomiast moc ciepłowni z ostatniej godziny Qc1h = 43[MW]. Wówczas korzystając ze wzoru na Kpmk, możemy obliczyć jego wartość:

 
Formuła Kpmk-example (2.4)

Na poniższym schemacie przedstawiono zespół kotłów pracujących według omawianego algorytmu zgodnie z powyższymi założeniami:

2.5 (2.5)

Poniższy (rzeczywisty) wykres pokazuje przykładowe zmiany współczynnika Kpmk w ciągu doby. Współczynnik rośnie, gdy "podnoszą się" widełki mocy (miejsce oznaczone 2), co pociąga za sobą wzrost mocy ciepłowni, a spada, gdy widełki mocy obniżają się (miejsce oznaczone 1).

2.6 (2.6)

Algorytm utrzymywania mocy ciepłowni przy pomocy regulacji pompą zmieszania gorącego

Sterowanie mocą ciepłowni podczas pracy według tego algorytmu odbywa się poprzez zmiany wysterowania falownika pompy zmieszania gorącego imp_g, a więc poprzez zmianę temperatury w kolektorze przed kotłami Tkwe. Sterowanie mocą ciepłowni przy pomocy przepływu zmieszania gorącego Gg opiera się na tym, że odpowiadający algorytm w sterownikach kotłów utrzymuje stałą temperaturę wody za kotłami Tkwy, co wobec stałego przepływu wody przez kocioł powoduje, że na moc ciepłowni można wpływać przy pomocy zmian temperatury wody przed kotłami Tkwe, którą można regulować poprzez zmianę przepływu zmieszania gorącego Gg.

Sterowanie pompą zmieszania gorącego imp_g na utrzymanie mocy ciepłowni przedstawiono na poniższym wykresie:

3.1 (3.1)

W sytuacji oznaczonej 1 wzrasta zapotrzebowanie na moc ciepłowni (widełki mocy "podnoszą się"), a więc wysterowanie pomp zmieszania gorącego imp_g spada, co powoduje wzrost mocy ciepłowni. W sytuacji oznaczonej 2 zapotrzebowanie na moc stabilizuje się i wysterowanie pomp imp_g pozostaje stałe. Sytuacja oznaczona 3 jest odwrotna do 1 - widełki mocy "opadają", wysterowanie falownika imp_g rośnie, co powoduje spadek wydajności ciepłowni. Gwałtowna zmiana wysterowania falownika imp_g w momencie oznaczonym jako 4 została spowodowana przełączeniem regulatora w pracę w synchronizacji przez obsługę bez wcześniejszego wyregulowania wysterowania falownika przy pomocy zadajnika.

 

Algorytm utrzymywania stałej temperatury przed kotłami przy pomocy regulacji pompą zmieszania gorącego

Regulator pracuje według tego algorytmu, gdy aktywny jest algorytm wyliczania współczynnika Kpmk do korekcji mocy kotłów, czyli cyfrowe sterowanie kotłami. Sterownik nadrzędny pracując według tego algorytmu utrzymuje zadaną temperaturę w kolektorze przed kotłami Tkwo (funkcja 65) z dokładnością do +/- 1°C. Do regulacji temperaturą w kolektorze przed kotłami Tkwe jest wykorzystywana pompa zmieszania gorącego imp_g. Okres regulacji ustalono na 9 minut, a skok wysterowania falownika na 0.1% (tj. 0.05 Hz). Sterowanie pompą zmieszania gorącego imp_g na utrzymywanie temperatury wody w kolektorze przed kotłami zostało przedstawione na poniższym wykresie:

4.1 (4.1)

Algorytm wyliczania współczynnika dyspozycji

Współczynnik dyspozycji Wpd jest wykorzystywany do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego przez regulatory odpływów. Na jego wartość składają się dwie składowe: składowa pochodząca od temperatury sterującej Tst oraz składowa pochodząca od temperatury normalnej Tnor. Każda z nich jest obliczana przy użyciu funkcji get_wsp_pdysp.

 

Współczynnik dyspozycji jest wykorzystywany do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego przez regulatory odpływów.

Jest to funkcja zdefiniowana w następujący sposób:

gdzie:

tx_wsp_pdysp - zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (funkcja tx_wsp_pdysp - funkcja).

 

Tak więc funkcja get_wsp_pdysp dla temperatur (będących parametrem funkcji) większych bądź równych 6°C jest zdefiniowana jako:

Formuła wsp_pdysp-formula (5.1)
Dla temperatur (będących parametrem funkcji) mniejszych od 6°C funkcja zwraca zawsze 100%. Najmniejszą wartość jaką może zwrócić funkcja to 0%.  

W pierwszym kroku wyliczane są składowe współczynnika dyspozycji:

gdzie:

 

Po wyliczeniu składowych w ten sposób ostateczna wartość współczynnika dyspozycji Wpd/Wd wyliczana jest ze wzoru:

Formuła wsp_pdysp_sum (5.2)
gdzie:  

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - temperatura wody wyjśćiowej - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 10.

00 - temperatura z tabeli [°C] - Temperatura wody wyjściowej do utrzymania. W sezonie zimowym wyliczana na podstawie temp. zewnętrznej, w sezonie letnim - programowana na funkcji 00.

01 - temperatura wody w kolektorze za kotłami [°C] - Wartość mierzona czujnikiem Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C.

02 - temperatura zewnętrzna [°C] - Wartość mierzona czujnikiem Pt100, zakres przetwarzania -30..70°C.

03 - temperatura zewnętrzna na słońcu [°C] - Wartość mierzona czujnikiem Pt100, zakres przetwarzania -30..70°C.

04 - wysterowanie falownika pompy zmieszania gorącego [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy zmieszania gorącego - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy zmieszania gorącego. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu z zadajnika falownika pompy zmieszania gorącego - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 50% do 100%.

05 - wysterowanie falownika pompy zmieszania gorącego z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,05Hz).

10 - temperatura "normalna" (średnia 24-godz.) [°C] - Arytmetyczna średnia krocząca z temperatury zewnętrznej z ostatnich 24 godzin. Jest ona uaktualniana co jedną godzinę

11 - temperatura "sterujšca" [°C] - Jest to skorygowana temperatura normalna (funkcja 10) wykorzystywana do obliczenia mocy odniesienia (funkcja 23). Na wielkość korekty wpływ mają: temperatura zewnętrzna na słońcu (funkcja 03), współczynnik wpływu słońca (funkcja 91), prędkość wiatru (funkcja 70), współczynnik wpływu wiatru (funkcja 92) oraz sumaryczna korekta temperatury zewnętrznej (funkcja 84). Wartość ta jest wykorzystywana do sterowania tylko w zimie.

12 - odchyłka temperatury "sterujšcej" [°C] - Wartość ta jest liczona jako różnica między temperaturą wyjściową a temperaturą odniesienia.

13 - zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C - Wartość programowana określająca wartość współczynnika dyspozycji +12°C, wyrażona w procentach.

14 - wartoœć dla mnożnika ciœnienia dyspozycyjnego przy aktualnej temperaturze - Wartość ta jest obliczana według algorytmu wyliczania współczynnika dyspozycji.

15 - temperatura w kolektorze przed kotłami [°C] - Wartość mierzona czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C.

20 - moc minimalna [MW] - Dolna wartość widełek mocy: wyliczana jako moc obliczeniowa pomniejszona o 2MW.

21 - moc ciepłowni [MW] - Aktualna moc ciepłowni wyliczona z ostatnich dziesięciu minut na podstawie temperatury wyjściowej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), powrotnej (wartość wyświetlana na pozycji 1 panelu wyświetlaczy) oraz przepływu ciepłowni (wartość wyświetlana na funkcji 30).

22 - moc maksymalna [MW] - Górna wartość widełek mocy: wyliczana jako moc obliczeniowa powiększona o 2MW.

23 - moc deficytowa [MW] - Wartość wyliczona jako różnica mocy obliczeniowej ciepłowni Qobl i mocy wyjściowej ciepłowni Qwy. Wyświetlana jest średnia krocząca z ostatnich 24 godzin.

30 - aktuałny przepływ systemu [t/h] - Wartość mierzona w ciepłomierzu i przesyłana do regulatora w sposób cyfrowy.

31 - przepływ z ostatnich 3-ch minut [t/h] - Wartość przepływu (funkcja 30) uśredniona z ostatnich trzech minut.

40 - stan analizy kotlow [-] - Informacja o tym, czy kotły pracują w trybie pracy w analizie.

45 - zadana moc w sezonie letnim [MW] - Zadana moc w sezonie letnim - do rysowania widełek mocy w sezonie letnim.

46 - korekta temperatury odniesienia [°C] - Wartość programowalna, która pozwala wprowadzić dodatkową korektę do wyliczanej temperatury odniesienia na sieć.

47 - średnia dobowa temperatura wyjściowa [°C] - Średnia krocząca temperatury wyjściowej na sieć z ostatnich 24 godzin.

50 - przepływ odn. przez mieszanie goršce [t/h] - Wartość odniesienia przez mieszanie gorące.

51 - aktualny przepływ przez mieszanie goršce [t/h] - Wartość mierzona w przepływomierzu, a odbierana przez regulator na drugim wejściu analogowym.

52 - numer programu "0" - nowy, "1" - stary - Numer algorytmu pracy regulatora. Parametr ten służy do wyboru jednego z dwóch dostępnych algorytmów pracy w sezonie zimowym: zaprogramowanie wartości 0 wybiera algorytm z cyfrowym przesyłaniem zadanej mocy do kotłów, zaś zaprogramowanie wartości 1 wybiera algorytm ze sterowaniem mocą ciepłowni za pośrednictwem pompy zmieszania gorącego. Wartość ta ma znaczenie jedynie w sezonie zimowym.

53 - współczynnik przewidywalności [%] - Wartość programowalna, wykorzystywana w algorytmie wyliczania mocy odniesienia i widełek mocy oraz w algorytmie wyliczania współczynnika dyspozycji.

60 - % kotłów niedotrzymujšcych parametrów pracy: [%] - Odsetek kotłów, które nie dotrzymują zadanych parametrów pracy.

65 - zadana temperatura przed kotłami [°C] - Wartość programowalna oznaczająca zadaną temperaturę w kolektorze przed kotłami, którą regulator ma utrzymywać. Wartość ta ma znaczenie tylko podczas pracy według algorytmu utrzymywania stałej temperatury przed kotłami (na funkcji 52 jest zaprogramowana wartość 0)

70 - prędkoœć wiatru: xx.x [m/s] - Aktualna wartość prędkości wiatru (wartość pobierana z komputera).

84 - prędkoœć wiatru: xx.x [m/s] - Korekta do temperatury sterującej pochodząca od temperatury zewnętrznej mająca na celu uwzględnienie tendencji zmian temperatury zewnętrznej. Wyliczana jest ona w następujący sposób:

corr = Tz3h - Tz24h + Tz3h - Tz_l3h + Tz6h - Tz_l6h + Tz12h - Tz_l12h + Tz24h - Tz_l24h (6.1)

gdzie:

90 - temperatura "startu" - Wartość programowalna, która jest podstawiany do wszystkich wartości średnich temperatur zewnętrznych, gdy sterownik nie posiada jeszcze rzeczywistych temperatur średnich niezbędnych do wyliczenia korekt temperatury sterującej. Dlatego też po każdorazowym przeprogramowaniu sterownika jako temperaturę startu należy ustawić wartość temperatury sterującej (funkcja 11) bezpośrednio sprzed programowania.

91 - współczynnik wpływu słonca - Wartość programowalna ustalająca w jakim stopniu pomiar temperatury na słońcu wpływa na temperaturę sterującą.

92 - współczynnik wpływu wiatru - Wartość programowalna ustalająca w jakim stopniu prędkość wiatru wpływa na temperaturę sterującą.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - temperatura wody powrotnej - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 9 .

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - temperatura zewnętrzna - Wartość mierzona czujnikiem Pt100, zakres przetwarzania -30..70°C.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - przepływ systemu - Wartość mierzona w ciepłomierzu i przesyłana do regulatora w sposób cyfrowy.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - moc odpływu - Aktualna moc ciepłowni wyliczona z ostatnich dziesięciu minut na podstawie temperatury wyjściowej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), powrotnej (wartość wyświetlana na pozycji 1 panelu wyświetlaczy) oraz przepływu ciepłowni (wartość wyświetlana na funkcji 30).

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora znajdują się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji. W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

 

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowań falowników są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowań falowników są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowań falowników są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja mocy kotłów i przepływu przez zmieszanie gorące. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na połączenie notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomienie na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego w parametrach stałych na funkcji 99.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz temperatura wody wyjśćiowej
nE Wersja pamięci EPROM: 3001
nL Wersja biblioteki procedur: 1001
nb Kompilacja biblioteki procedur: 3021
nP Wersja programu technologicznego: 3012
00 temperatura z tabeli [°C]
01 temperatura wody w kolektorze za kotłami [°C]
02 temperatura zewnętrzna [°C]
03 temperatura zewnętrzna na słońcu [°C]
04 wysterowanie falownika pompy zmieszania gorącego [%]
05 wysterowanie falownika pompy zmieszania gorącego z zadajnika [%]
10 temperatura "normalna" (średnia 24-godz.) [°C]
11 temperatura "sterująca" [°C]
12 odchyłka temperatury "sterującej" [°C]
13 zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C
14 wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy aktualnej temperaturze
15 temperatura w kolektorze przed kotłami [°C]
20 moc minimalna [MW]
21 moc ciepłowni [MW]
22 moc maksymalna [MW]
23 moc deficytowa [MW]
24 moc obliczeniowa wynikająca z przepływu i temperatury sterującej [MW]
30 aktuałny przepływ systemu [t/h]
31 przepływ z ostatnich 3-ch minut [t/h]
40 stan analizy kotlow [-]
45 zadana moc w sezonie letnim [MW]
46 korekta temperatury odniesienia [°C]
47 średnia dobowa temperatura wyjściowa [°C]
50 przepływ odn. przez mieszanie gorące [t/h]
51 aktualny przepływ przez mieszanie gorące [t/h]
52 numer programu "0" - nowy, "1" - stary
53 współczynnik przewidywalności [%]
60 % kotłów niedotrzymujących parametrów pracy: [%]
65 zadana temperatura przed kotłami [°C]
66 aktualna temperatura przed kotłami [°C]
70 prędkość wiatru: xx.x [m/s]
75 wspolczynnik dyspozycji od temperatury sterującej
76 wspolczynnik dyspozycji od temperatury normalnej
90 temperatura "startu"
91 współczynnik wpływu słonca
92 współczynnik wpływu wiatru
93 korekta mocy od odchyłki Twy w stosunku do odniesienia
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

temperatura wody powrotnej temperatura zewnętrzna
przepływ systemu moc odpływu

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 60 140 80 temperatura wyjściowa odniesienia programowana tylko w sezonie letnim
12 0 100 70 zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C
45 1,00 14,00 4,30 zadana moc w sezonie letnim
46 -15,0 15,0 2,0 korekta do temperatury odniesienia [°C]
52 0 1 0 numer algorytmu: "0" - nowy, "1" - stary
53 0 100 100 współczynnik przewidywalności
65 50,0 100,0 96,0 zadana temperatura przed kotłami [°C]
90 -20,0 20,0 10,3 temperatura startu
91 0,0 1,0 0,3 współczynnik wpływu słońca [řC/řC]
92 0,0 1,0 0,2 współczynnik wpływu wiatru [řC/m/s]
93 0,0 1,0 0,0 programowalna korekta mocy od odchyłki temperatury wyjściowej w stosunku do odniesienia

Wejścia analogowe

numer opis
01 przepływ w sieci C.O. (4..20mA)
02 przepływ mieszania gorącego (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy zmieszania gorącego (4..20mA)
06 rezerwa (4..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 temperatura wody w kolektorze za kotłami (0..200°C)
09 temperatura wody powracającej z systemu (0..200°C)
10 temperatura wody wyjściowej do systemu (0..200°C)
11 temperatura zewnętrzna na słońcu (-30..70°C)
12 temperatura zewnętrzna (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 sezon zimowy
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy mieszania gorącego
02 rezerwa
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 sygnalizacja transmisji z komputerem
07 sygnalizacja regulacji
08 średnia dobowa temperatura na sieć w normie
09 sygnalizacja braku transmisji
10 "ocieplenie"
11 koniec zakresu regulacji przepływem mieszania
12 "ochłodzenie"
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.10.16 03:23:16
based on /var/szarp/programy/trunk/chrzanow/sterow/3001/1001/siecwyk.c