Regulator stabilizacji przepływów ma za zadanie:

1. Regulację ciśnienia dyspozycyjnego (przepływu w systemie).

2. Regulację ciśnienia międzykolektorowego (przepływu przez kotły).

 

Ad. 1. Ciśnienie dyspozycyjne utrzymywane jest w granicach określonych wartością minimalną (parametry stałe funkcja 11) i maksymalną (parametry stałe funkcja 13). Regulacja pompą poprzeczną wykonywana za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości prowadzona jest aż do osiągnięcia minimalnego bądź maksymalnego wysterowania falownika. Maksymalnym wysterowaniem jest 100% (50Hz), minimalnym dobrana eksperymentalnie wartość (minimalne wysterowanie falownika, dla którego pompa przetłacza wodę) i wynosi zwykle 30 (15Hz) lub 50 (25Hz). Osiągnięcie minimum lub maksimum wysterowania falownika sygnalizowane jest zapaleniem lampki "KONIEC ZAKRESU REGULACJI CIŚNIENIA".

W sezonie grzewczym (kiedy w regulatorze nadrzędnym wpięta jest zwora) sterownik utrzymuje ciśnienie dyspozycyjne między zaprogramowanym minimum i maksimum nie wykonując regulacji tak długo, jak długo wartość rzeczywista mieści się w zaprogramowanych widełkach. Jeżeli ciśnienie dyspozycyjne spadnie poniżej minimum - regulator zwiększa wysterowanie pompy poprzecznej. Analogicznie jeżeli wzrośnie powyżej maksimum - regulator zmniejsza wysterowanie.

W sezonie letnim (kiedy w regulatorze nadrzędnym zwora nie jest wpięta) oprócz utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego w zaprogramowanych granicach regulator ma utrzymywać zadaną temperaturę wody wyjściowej.

 

(funkcje nr 11 i 13 programowane w wartościach stałych). Regulator ma za zadanie utrzymywać ciśnienie dyspozycyjne w tych granicach, zakładając margines przekroczenia wartości do 5%. Tylko wtedy, kiedy wartość ciśnienia utrzymuje się w dopuszczalnych granicach sterownik może regulować temperaturę wody wyjściowej. Jeżeli temperatura wyjściowa spada poniżej zadanej, regulator zmniejsza wysterowanie falownika pompy poprzecznej aż do momentu osiągnięcia zadanej temperatury wyjściowej z tolerancją 0,5 stopnia, pod warunkiem nie osiągnięcia minimalnego ciśnienia.

Jeśli ciśnienie spadnie poniżej wartości minimalnej, sterownik wstrzymuje regulację. Jeśli ciśnienie dalej spadnie poniżej 5% marginesu pod ciśnieniem minimalnym zadanie regulacji ogranicza się do przywrócenia odpowiedniej wartości ciśnienia. W drugą stronę, tzn. jeżeli temperatura wyjściowa przekracza zadaną - sterownik zwiększa wysterowanie falownika, do momentu kiedy zostanie osiągnięte maksymalna wartość ciśnienia.

 

Sygnalizacja przekroczeń:

 

Jeśli wartość ciśnienia znajduje się poza granicami wyznaczonymi przez wartości min i max plus margines 5%, zapali się lampka pt. "wartość ciśnienia dyspozycyjnego min/max".

 

Przykład: górna zaprogramowana granica 0.110MPa, dolna 0.090MPa, temperatura zadana 62st.C., temperatura aktualna 62.5st.C, ciśnienie aktualne 0.100MPa. Regulator nic nie robi. Temperatura rośnie do 65st.C - regulator dodaje 0,5 Hz do wysterowania pompy poprzecznej tak długo, aż ciśnienie będzie mniejsze niż 0.110MPa lub temperatura spadnie do 62,5st.C. Jeżeli temperatura nie spada do 62,5st.C. i przekroczona jest wartość 0.110MPa - sterownik nic nie robi. Jeżeli to wysterowanie spowoduje przekroczenie 0.110MPa + 5% czyli 0.115MPa - regulator zmniejsza tak długo, aż ciśnienie spadnie poniżej 0.115MPa - tej wartości nie wolno przekraczać.

Rzecz jest analogiczna przy niedotrzymywanej temperaturze, ciśnienie minimalne to 0.090MPa, minimalne z nakazem powrotu 0.085MPa.

 

Z regulatora nadrzędnego przesyłana jest: temperatura wyjściowa, zadana temperatura wyjściowa oraz informacja o sezonie grzewczym (stan wejścia logicznego). Zadana temperatura technologii programowana jest w sterowniku nadrzędnym w wartościach stałych (wartość funkcji nr 00).

 

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Ciśnienie m. kol. - Różnica ciśnień kolektorowych (DPk) [MPa]
nE Wersja pamięci EPROM: 2313
nP Wersja programu technologicznego: 2012
00 Ciśn. m. kol. zad. - Zadana różnica ciśnień kolektorowych (DPkx) [MPa]
01 Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy) [t/h]
02 Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%]
03 Wysterowanie fal. pompy poprzecznej z zadajnika (iz_z) [%]
04 Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imp_o) [%]
05 Wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika (iz_o) [%]
10 Zadane ciśn. dysp. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne (DPx) [MPa]
11 Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPd) [MPa]
12 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]
13 Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPg) [MPa]
20 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pzas) [MPa]
30 Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppow) [MPa]
90 Czas ruchu zaworem (tximp) [s]
91 temp. wody wyjściowej (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
92 temp. wody wyjściowej odniesienia (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
93 Wsp. dysp. Tzew=12°C - Współczynnik dyspozycji przy Tzew=12°C (Wpd) [%]
94 Akt. wsp. dysp. - Aktualny współczynnik dyspozycji (Wp) [%]
95 stan wejść logicznych (ze sterownika nadrzędnego) [-]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

ciśnienie dyspozycyjne na wyświetlaczu / Zadane ciśn. dysp. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne (DPx) [MPa] Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]
Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pzas) [MPa] Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppow) [MPa]

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 0,030 0,700 0,500 Zadane ciśn. dysp. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne (DPx) [MPa]
11 0,030 0,700 0,180 Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPd) [MPa]
13 0,030 0,700 0,220 Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPg) [MPa]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,010 0,200 0,100 Ciśn. m. kol. zad. - Zadana różnica ciśnień kolektorowych (DPkx) [MPa]
90 0,1 0,9 0,7 Czas ruchu zaworem (tximp) [s]
99 0 9999 0 kod dostępu do parametrów programowalnych 0-13

Wejścia analogowe

numer opis
01 przepływ ciepłowni (4..20mA)
02 Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppow) (4..20mA)
03 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) (4..20mA)
04 Ciśnienie m. kol. - Różnica ciśnień kolektorowych (DPk) (4..20mA)
05 Wysterowanie fal. pompy poprzecznej z zadajnika (iz_z) (0..20mA)
06 Wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika (iz_o) (0..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 rezerwa (0..200°C)
09 rezerwa (0..200°C)
10 rezerwa (0..200°C)
11 rezerwa (0..200°C)
12 rezerwa (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 otwarty zawór mieszania zimnego
04 zamkniety zawór mieszania zimnego
05 rezerwa
06 rezerwa
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%]
02 Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imp_o) [%]
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 otwieranie zaworu mieszania
03 zamykanie zaworu mieszania
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 ciśnienie dysp. w zakresie regulacji
09 ciśnienie międzykolektorowe min/max
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia
11 sygnalizacja braku transmisji
12 rezerwa
13 otwarty zawór mieszania
14 zamknięty zawór mieszania
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.09.25 03:23:13
based on /var/szarp/programy/trunk/dobremia/sterow/2313/ppkzwyk.c