Program regulatora przepływów - odpływ Technologia

 

Wstęp

 

Regulator przepływu realizuje funkcję utrzymania stałej temperatury wyjściowej TwyT (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) oraz ciśnienia dyspozycyjnego DPT (funkcja 12) na wyjściu odpływu Technologia.

 

Schemat układu technologicznego wyjścia Technologia

Pełny schemat układu technologicznego ciepłowni zamieszczony jest pod adresem http://www.szarp.com.pl/schematy/Dobre_Miasto_schemat.pdf. Poniżej zamieszczamy uproszczony schemat odpływu Technologia.

gdzie

T1 - TiwT, temperatura wody wejściowej na wymienniku po stronie wysokiego parametru

T2 - TinT, temperatura wody wejściowej na wymienniku po stronie niskiego parametru

T3 - TwyT, temperatura wody wyjściowej na Technologia

F1 - imwT, falownik pompy wysokiego parametru

F2 - imoT, falownik pompy obiegowej

P1 - PWT, pompa wysokiego parametru

P2 - POT, pompa obiegowa

 

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

  1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowania falowników pompy obiegowej i zmieszania gorącego oraz wysokiego parametru są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
  2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowania falowników pompy obiegowej i zmieszania gorącego oraz wysokiego parametru są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
  3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowania falowników pompy obiegowej i zmieszania gorącego oraz wysokiego parametru są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest utrzymywanie zadanej temperatury na wyjściu z ciepłowni i zadanego ciśnienia dyspozycyjnego. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury

Algorytm utrzymuje ciśnienie dyspozycyjne DPT (funkcja 12) w zakresie stałych widełek odchyłki od ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia (funkcja 10) o +/- 0.007 MPa. Gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DPT (funkcja 12) jest większa od górnej granicy widełek DPgT, skokowo zmniejszane jest wysterowanie falownika pompy obiegowej imoT, przy czym skok wysterowania pompy obiegowej jest taki, jaki został zaprogramowany na funkcji 90. Jeśli temperatura wyjściowa TwyT (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) jest większa o więcej niż 1°C od temperatury odniesienia TodT, która jest programowaną paczką czasową (funkcja 10), następuje skokowe zmniejszenie wysterowania pompy wysokiego parametru imwT. Skok wysterowania pompy wysokiego parametru imwT jest programowalny na funkcji 91. Przedstawiony powyżej algorytm sterowania pompami jest symetryczny tzn. gdy warunki zostaną zmienione na przeciwne, sterowanie pompami będzie odwrotne.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

 

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy4) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 11.

00 - Temp. odniesienia - Zadana temperatura wody wyjściowej (Tod4) [°C] - Wartość temperatury odniesienia będąca sumą aktualnej temperatury wyjściowej z ciepłowni (funkcja 23) i zadanej odchyłki temperatury sterującej (funkcja 22).

01 - Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow4) [°C] - Aktualna temperatura widy powracającej do ciepłowni. Pomiar - czujnik Pt100, zakres przetwarzania 0..150 °C

02 - Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imo4) [%] - Aktualna, procentowa wartość wysterowania pompy obiegowej. Wysterowanie przekłada się liniowo na częstotliwość tzn. każda zmiana wysterowania o 1 % oznacza zmianę częstotliwości o 0.5 Hz

03 - Wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika (izo4) [%] - Ta wartość jest podawana na falownik pompy obiegowej, gdy przełącznik trybu pracy znajduje się w pozycji "1 - Praca ręczna" lub pozycji "2 - Synchronizacja".

04 - Wyst. fal. p. WP - Aktualne wysterowanie falownika pompy w.p. (imWT) [%] - Funkcja 02 dla pompy wysokiego parametru

05 - Wysterowanie fal. pompy w.p. z zadajnika (ImWT) [%] - Funkcja 03 dla pompy wysokiego parametru

06 - Wyst. fal. p. w.p. - Aktualne wysterowanie falownika pompy w.p. wym. (imw) [%] - Funkcja 02 dla pompy wysokiego parametru wymienników kompaktowych

07 - Wysterowanie fal. pompy w.p. wym. z zadajnika (Iw4) [%] - Funkcja 03 dla pompy wysokiego parametru wymienników kompaktowych

10 - zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr programowalny w postaci paczki czasowej 10, określa wartość ciśnienia dyspozycyjnego do utrzymania.

11 - Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPd4) [MPa] - Dolne widełki ciśnienia dyspozycyjnego, ich wartość jest wyliczana na podstawie algorytmu opisanego w punkcie Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury

12 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP4) [MPa] - Wartość uzyskana przez odjęcie wartości ciśnienia wyjściowego (funkcja 14) i ciśnienia powrotu (funkcja 15)

13 - Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPg4) [MPa] - Funkcja 11 liczona dla górnej granicy widełek.

14 - Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pza4) [MPa] - Pomiar przetwornikiem ciśnienia. Zakres pomiarowy 0.6 MPa, sygnał 4..20 mA.

15 - Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppw4) [MPa] - Pomiar przetwornikiem ciśnienia. Zakres pomiarowy 0.6 MPa, sygnał 4..20 mA.

20 - Wydajność Technologia - Moc wyjściowa (Qwy4) [MW] - Aktualna wartość mocy, obliczona na podstawie Temperatury wyjściowej (Wartość na wyświetlaczu stałym), temperatury powrotnej (funkcja 01, i aktualnego przepływu (funkcja 30)

30 - aktualny przepływ [t/h] - Pomiar przetwornikiem przepływu: sygnał 4..20 mA, zakres 0..500.0 t/h

60 - Temp. zas. w.p. wym. - Temperatura zasilania w.p. wymiennik (Twz) [°C] - Aktualna temperatura wody wejściowej na wymienniku po stronie wysokiego parametru.

61 - Temp. pow. w.p. wym. - Temperatura powrotu w.p. wymiennik (Twp) [°C] - Aktualna temperatura wody wyjściowej na wymienniku po stronie wysokiego parametru.

62 - Temp. zas. n.p. wym. - Temperatura zasilania n.p. wymiennik (Tnz) [°C] - Aktualna temperatura wody wejściowej na wymienniku po stronie niskiego parametru.

63 - Temp. pow. n.p. wym. - Temperatura powrotu n.p. wymiennik (Tnp) [°C] - Aktualna temperatura wody wyjściowej na wymienniku po stronie niskiego parametru.

90 - skok wysterowania falownika pompy obiegowej n.p. [%] - Wartość programowana na funkcji 90 o jaką jest zmieniane wysterowanie falownika pompy obiegowej w trakcie regulacji. Zbyt duże wartości mogą doprowadzić do oscylacji w układzie regulacji, natomiast zbyt małe wartości spowolnią dochodzenie do stanu ustalonego.

91 - skok wysterowania falownika pompy obiegowej w.p. [%] - Funkcja 90 dla pompy poprzecznej.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Na poszczególnych pozycjach wyświetlacza pokazywane są stany wejść logicznych: zwarte = "1", rozwarte = "0". Pozycje liczone są od lewej strony: na wartości wyświetlanej 97 pierwsza cyfra pokazuje stan wejścia logicznego nr 1, druga stan wejścia logicznego nr 2 itp.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Funkcja 97 dla wejść 5-8

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - - - Aktualna wartość mocy, obliczona na podstawie Temperatury wyjściowej (Wartość na wyświetlaczu stałym), temperatury powrotnej (funkcja 01, i aktualnego przepływu (funkcja 30).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - - - Wartość uzyskana przez odjęcie wartości ciśnienia wyjściowego (funkcja 14) i ciśnienia powrotu (funkcja 15).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - - Pomiar przetwornikiem przepływu: sygnał 4..20 mA, zakres 0..500.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - - Pomiar przetwornikiem ciśnienia. Zakres pomiarowy 0.6 MPa, sygnał 4..20 mA.

 

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy4) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2313
nP Wersja programu technologicznego: 3002
00 Temp. odniesienia - Zadana temperatura wody wyjściowej (Tod4) [°C]
01 Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow4) [°C]
02 Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imo4) [%]
03 Wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika (izo4) [%]
04 Wyst. fal. p. WP - Aktualne wysterowanie falownika pompy w.p. (imWT) [%]
05 Wysterowanie fal. pompy w.p. z zadajnika (ImWT) [%]
06 Wyst. fal. p. w.p. - Aktualne wysterowanie falownika pompy w.p. wym. (imw) [%]
07 Wysterowanie fal. pompy w.p. wym. z zadajnika (Iw4) [%]
10 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
11 Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPd4) [MPa]
12 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP4) [MPa]
13 Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPg4) [MPa]
14 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pza4) [MPa]
15 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppw4) [MPa]
20 Wydajność Technologia - Moc wyjściowa (Qwy4) [MW]
30 aktualny przepływ [t/h]
60 Temp. zas. w.p. wym. - Temperatura zasilania w.p. wymiennik (Twz) [°C]
61 Temp. pow. w.p. wym. - Temperatura powrotu w.p. wymiennik (Twp) [°C]
62 Temp. zas. n.p. wym. - Temperatura zasilania n.p. wymiennik (Tnz) [°C]
63 Temp. pow. n.p. wym. - Temperatura powrotu n.p. wymiennik (Tnp) [°C]
90 skok wysterowania falownika pompy obiegowej n.p. [%]
91 skok wysterowania falownika pompy obiegowej w.p. [%]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 40,0 130,0 65,0 Temp. odniesienia - Zadana temperatura wody wyjściowej (Tod4) [°C]
10 0,010 0,600 0,035 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
90 0,1 0,5 0,1 skok wysterowania falownika pompy obiegowej
91 0,1 0,5 0,1 skok wysterowania falownika pompy poprzecznej

Wejścia analogowe

numer opis
01 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pza4) (4..20mA)
02 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppw4) (4..20mA)
03 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP4) (4..20mA)
04 zadajnik prądowy falownika pompy wysokiego parametru wymiennikow kompaktowych (0..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy obiegowej (0..20mA)
06 zadajnik prądowy falownika pompy wysokiego parametru (0..20mA)
07 Temp. zas. w.p. wym. - Temperatura zasilania w.p. wymiennik (Twz) (0..200°C)
08 Temp. pow. w.p. wym. - Temperatura powrotu w.p. wymiennik (Twp) (0..200°C)
09 Temp. zas. n.p. wym. - Temperatura zasilania n.p. wymiennik (Tnz) (0..200°C)
10 Temp. pow. n.p. wym. - Temperatura powrotu n.p. wymiennik (Tnp) (0..200°C)
11 Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy4) (0..200°C)
12 Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow4) (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 awaria falownika pompy mieszania zimnego
06 awaria falownika pompy mieszania gorącego
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Wyst. fal. p. w.p. - Aktualne wysterowanie falownika pompy w.p. wym. (imw) [%]
02 Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imo4) [%]
03 Wyst. fal. p. WP - Aktualne wysterowanie falownika pompy w.p. (imWT) [%]

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 awaria falownika pompy zmieszania zimnego
05 awaria falownika pompy obiegowej
06 rezerwa
07 rezerwa
08 ciśnienie dysp. w zakresie regulacji
09 brak transmisji
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego
11 temperatura wyjściowa min/max
12 ciśnienie dyspozycyjne min/max
13 ciśnienie miedzykolektorowe min/max
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.09.25 03:23:12
based on /var/szarp/programy/trunk/dobremia/sterow/2313/prztwyk.c