Stary (nieużywany!!!) program odpływów Stary i Nowy Zakład

 

Wstęp

 

Regulator przepływu realizuje funkcję utrzymania stałej temperatury wyjściowej (funkcja 23) oraz ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) na wyjściu odpływu Kilińskiego. Dodatkowo w sezonie letnim regulator utrzymuje zadane ciśnienie międzykolektorowe.

 

Tryby pracy regulatora

Regulator przepływów może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 

- Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Wartości wysterowania falowników pompy obiegowej i poprzecznej są brane z zadajników z pominięciem regulatora. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy.

- Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowania falowników pompy obiegowej i poprzecznej są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej.

- Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości

wysterowania falowników pompy obiegowej i poprzecznej są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest utrzymywanie zadanej temperatury na wyjściu z ciepłowni, zadanego ciśnienia dyspozycyjnego oraz w sezonie letnim zadanego ciśnienia międzykolektorowego. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

 

Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury

Regulacja temperatury i ciśnienia dyspozycyjnego może odbywać się względem przepływu lub ciśnienia dyspozycyjnego. Wyboru dokonuje się przez odpowiednio zwarcie lub rozwarcie zwory na trzecim wejściu logicznym regulatora. Tryby pracy różnią się od siebie

sposobem wyliczania widełek ciśnienia dyspozycyjnego, które ma być utrzymywane. W pierwszym przypadku liczona jest korekta przepływu w następujący sposób: na każdy 1°C nadwyżki temperatury wyjściowej z ciepłowni (funkcja 23), temperaturę odniesienia (funkcja 16) należy zwiększyć przepływ odniesienia (paczka czasowa 31) o 25t/h, ale nie więcej niż: jeśli Pdysp <= 0.550MPa - 120t/h albo jeśli Pdysp <= 0,600MPa - 100t/h albo 80t/h. Na każdy 1°C niedoboru temperatury wyjściowej z ciepłowni (funkcja 23) do temperatury odniesienia (funkcja 16) należy zmniejszyć przepływ odniesienia o 15t/h, ale nie więcej niż 50t/h. Jeśli aktualny przepływ (funkcja 30) mieści się w granicach skorygowanego przepływu odniesienia, to wartość widełek ciśnienia dyspozycyjnego jest przyjmowana na +/- 0.007 MPa. Jeśli aktualny przepływ jest mniejszy o ponad 10 od skorygowanego przepływu odniesienia i maksymalne widełki są mniejsze niż 0.64 MPa następuje zwiększenie widełek o 0.01 MPa/ gdy natomiast przekracza 10 i minimalne widełki są większe od minimalnej możliwej do zaprogramowania wartości ciśnienia dyspozycyjnego (paczka czasowa 10) następuje obniżenie widełek o 0.01 MPa. Gdy regulacja odbywa się względem ciśnienia dyspozycyjnego wartość widełek jest stała i wynosi +/- 0.007 MPa. Po wyznaczeniu ich wartości dalsza część algorytmu jest wspólna, tzn. Gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od górnej granicy widełek oraz

aktualna temperatura wyjściowa z odpływu (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) jest większa od temperatury odniesienia, która jest równa sumie temperatury wyjściowej (funkcja 23) plus współczynnik korekcyjny (parametr wyświetlany, programowany na funkcji 22), następuje skokowe zmniejszenie wysterowania pompy obiegowej. Skok wysterowania pompy obiegowej jest programowalny na funkcji 90. Jeżeli natomiast tylko aktualne ciśnienie dyspozycyjne jest większe od górnej granicy widełek następuje skokowe zmniejszenie wysterowania pompy poprzecznej jak i obiegowej, przy czym skok wysterowania pompy obiegowej jest taki, jaki jest zaprogramowany na funkcji 90, natomiast skok wysterowania pompy poprzecznej jest dwukrotnie większy niż zaprogramowany na funkcji 91. Jeżeli aktualne ciśnienie dyspozycyjne mieści się w wyznaczonych granicach (widełkach) natomiast wartość aktualnej temperatury na wyjściu z odpływu (wartość na wyświetlaczu stałym) jest większa od temperatury odniesienia (funkcja 00) o ponad 2.5°C następuje skokowe zmniejszenie wysterowania pompy obiegowej o wartość zaprogramowaną na funkcji 90. Przedstawiony powyżej algorytm sterowania pompami jest symetryczny tzn. gdy warunki zostaną zmienione na przeciwne, sterowanie pompami będzie odwrotne.

 

Algorytm regulacji ciśnienia międzykolektorowego

W sezonie letnim tzn., gdy zdjęta jest zwora z trzeciego wejścia logicznego w regulatorze nadrzędnym (regulator Kilińskiego pracuje wówczas na całą sieć), regulator utrzymuje aktualne ciśnienie międzykolektorowe w widełkach +/-0,002MPa ciśnienia zadanego zaprogramowanego w regulatorze przepływów (wyjście TSWL). Gdy aktualna wartość będzie mniejsza, następuje zwiększenie wysterowania pompy obiegowej, gdy natomiast będzie większa nastąpi zmniejszenie wysterowania. Zarówno zadana wartość ciśnienia międzykolektorowego jak i jego aktualna wartość pochodzą z regulatora przepływów - analogiczny jest też algorytm jego regulacji.

 

Algorytm wyliczania widełek mocy w sezonie letnim

W sezonie letnim (regulator odpływu Kilińskiego pracuje wówczas na całą sieć - zwora na trzecim wejściu logicznym regulatora nadrzędnego jest zdjęta) wyznaczane są widełki mocy, w których obsługa ma utrzymać moc ciepłowni regulując indywidualnie kotły. Zaraz po zaprogramowaniu regulatora, widełki obliczane są na podstawie zaprogramowanej mocy w sezonie letnim (funkcja 40), przez dodanie odpowiednio +/-10 wartości zaprogramowanej. Następnie co godzinę obliczana jest nowa wartość widełek na podstawie średniej kroczącej mocy wyjściowej z ostatnich 24h/ przez odpowiednio dodanie lub odjęcie +/-10 tejże mocy. Tak uzyskane wartości widełek są korygowane o współczynnik liczony w następujący sposób:

na każde 4°C różnicy między średnią kroczącą temperatury wyjściowej z ostatnich 24h, a zadaną temperaturą w sezonie letnim (funkcja 35), wartość współczynnika przyjmuje 1% średniej kroczącej mocy wyjściowej z ostatnich 24h. Jeśli temperatura rzeczywista jest wyższa niż odniesienia - współczynnik jest ujemny; jeśli temperatura rzeczywista jest niższa niż odniesienia - współczynnik jest dodatni. Wartość średniej kroczącej mocy wyjściowej z ostatnich 24h jest inicjowana mocą w sezonie letnim (funkcja 40), natomiast wartość średniej kroczącej temperatury wyjściowej z ostatnich 24h jest inicjowana aktualną temperaturą wyjściową.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

 

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - temperatura wody wyjściowej [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 11.

00 - Wersja pamięci EPROM: 2313 - Wartość temperatury odniesienia będąca sumą aktualnej temperatury wyjściowej z ciepłowni (funkcja 23) i zadanej odchyłki temperatury sterującej (funkcja 22).

01 - Wersja pamięci EPROM: 2313 - Aktualna temperatura widy powracającej do ciepłowni. Pomiar - czujnik Pt100, zakres przetwarzania 0..150 °C

02 - wyst. falownika pompy obiegowej [%] - Aktualna, procentowa wartość wysterowania pompy poprzecznej. Wysterowanie przekłada się liniowo na częstotliwość tzn. każda zmiana wysterowania o 1 % oznacza zmianę częstotliwości o 0.5 Hz

03 - wyst. falownika pompy obiegowej z zadajnika [%] - Ta wartość jest podawana na falownik pompy poprzecznej, gdy przełącznik trybu pracy znajduje się w pozycji "1 - Praca ręczna" lub pozycji "2 - Synchronizacja".

04 - wyst. falownika pompy wysokiego parametru [%] - Funkcja 02 dla pompy obiegowej

05 - wyst. falownika pompy wysokiego parametru z zadajnika [%] - Funkcja 03 dla pompy obiegowej

10 - zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr programowalny w postaci paczki czasowej 10, określa wartość ciśnienia dyspozycyjnego do utrzymania.

11 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Dolne widełki ciśnienia dyspozycyjnego, ich wartość jest wyliczana na podstawie algorytmu opisanego w punkcie Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury

12 - ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Wartość uzyskana przez odjęcie wartości ciśnienia wyjściowego (funkcja 14) i ciśnienia powrotu (funkcja 15)

13 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Funkcja 11 liczona dla górnej granicy widełek.

14 - ciśnienie wyjściowe [MPa] - Pomiar przetwornikiem ciśnienia. Zakres pomiarowy 0.6 MPa, sygnał 4..20 mA.

15 - ciśnienie powrotu [MPa] - Pomiar przetwornikiem ciśnienia. Zakres pomiarowy 0.6 MPa, sygnał 4..20 mA.

16 - ciśnienie powrotu [MPa] - Temperatura odniesienia z tabeli, pobierana z regulatora nadrzędnego.

20 - ciśnienie powrotu [MPa] - Aktualna wartość mocy, obliczona na podstawie Temperatury wyjściowej (Wartość na wyświetlaczu stałym), temperatury powrotnej (funkcja 01, i aktualnego przepływu (funkcja 20)

22 - moc odpływu (Stary/Nowy Zakład) [MW] - Parametr programowalny na funkcji 22. Jest potrzebna do wyliczenia wyjściowej temperatury odniesienia odpływu (funkcja 00).

23 - maksymalna moc wyjściowa (Sumaryczna) [MPa] - Aktualna wartość temperatury wody wyjściowej z ciepłowni, mierzona na regulatorze nadrzędnym.

24 - maksymalna moc wyjściowa (Sumaryczna) [MPa]

25 - maksymalna moc wyjściowa (Sumaryczna) [MPa] - mnożnik ustawiany w regulatorze nadrzędnym, korygujący zaprogramowaną, zadaną wartość ciśnienia dyspozycyjnego w paczce czasowej 10

30 - aktualny przepływ [t/h] - Pomiar przetwornikiem przepływu: sygnał 4..20 mA, zakres 0..500.0 t/h

31 - aktualny przepływ [t/h] - Parametr jest równy sumie zadanego przepływu odniesienia (Paczka czasowa 31) i korekty opisanej w punkcie Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury.

35 - aktualny przepływ [t/h] - Parametr programowalny na funkcji 35. Służy jedynie do wyliczania widełek mocy w sezonie letnim.

40 - aktualny przepływ [t/h] - Parametr programowalny na funkcji 40. Służy jedynie do wyliczania widełek mocy w sezonie letnim.

41 - temperatura sterująca z nadrzędnego [°C] - Dolna wartość widełek mocy w sezonie letnim. Jej wartość jest obliczana na podstawie algorytmu opisanego w punkcie Algorytm wyliczania widełek mocy w sezonie letnim.

42 - temperatura normalna z nadrzędnego [°C] - Funkcja 41 dla górnych widełek mocy.

90 - skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%] - Wartość programowana na funkcji 90 o jaką jest zmieniane wysterowanie falownika pompy obiegowej w trakcie regulacji. Zbyt duże wartości mogą doprowadzić do oscylacji w układzie regulacji, natomiast zbyt małe wartości spowolnią dochodzenie do stanu ustalonego.

91 - skok wysterowania falownika pompy zmieszania gorącego [%] - Funkcja 90 dla pompy poprzecznej.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Na poszczególnych pozycjach wyświetlacza pokazywane są stany wejść logicznych: zwarte = "1", rozwarte = "0". Pozycje liczone są od lewej strony: na wartości wyświetlanej 97 pierwsza cyfra pokazuje stan wejścia logicznego nr 1, druga stan wejścia logicznego nr 2 itp.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Funkcja 97 dla wejść 5-8

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - - Parametr programowalny na funkcji 22. Jest potrzebna do wyliczenia wyjściowej temperatury odniesienia odpływu (funkcja 00).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - - - Wartość uzyskana przez odjęcie wartości ciśnienia wyjściowego (funkcja 14) i ciśnienia powrotu (funkcja 15).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - - Pomiar przetwornikiem przepływu: sygnał 4..20 mA, zakres 0..500.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - - Pomiar przetwornikiem ciśnienia. Zakres pomiarowy 0.6 MPa, sygnał 4..20 mA.

 

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz temperatura wody wyjściowej [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2313
nP Wersja programu technologicznego: 2002
02 wyst. falownika pompy obiegowej [%]
03 wyst. falownika pompy obiegowej z zadajnika [%]
04 wyst. falownika pompy wysokiego parametru [%]
05 wyst. falownika pompy wysokiego parametru z zadajnika [%]
06 wyst. falownika pompy poprzeczna [%]
07 wyst. falownika pompy poprzeczna z zadajnika [%]
08 temperatura wody powrotnej (Stary/Nowy Zakład) [°C]
10 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
11 minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
12 ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
13 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
14 ciśnienie wyjściowe [MPa]
15 ciśnienie powrotu [MPa]
19 minimalna moc wyjściowa (Sumaryczna) [MPa]
22 moc odpływu (Stary/Nowy Zakład) [MW]
23 maksymalna moc wyjściowa (Sumaryczna) [MPa]
30 aktualny przepływ [t/h]
33 aktualny przepływ CWU Warfama [t/h]
41 temperatura sterująca z nadrzędnego [°C]
42 temperatura normalna z nadrzędnego [°C]
50 minimalna temperatura wyjściowa [°C]
51 maksymalna temperatura wyjściowa [°C]
70 zadana korekta do temperatury wyjściowej odniesienia [°C]
80 moc przy -10řC [MW]
81 moc przy 0řC [MW]
82 moc przy +10řC [MW]
90 skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%]
91 skok wysterowania falownika pompy zmieszania gorącego [%]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 0,150 0,600 0,450 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
70 -10,0 10,0 0,0 korekta do wyjściowej temperatury odniesienia
80 0,10 10,00 2,00 moc przy -10°C
81 0,10 10,00 1,00 moc przy 0°C
82 0,10 10,00 0,50 moc przy 10°C
90 0,1 0,5 0,1 skok wysterowania falownika pompy obiegowej
91 0,1 0,5 0,1 skok wysterowania falownika pompy poprzecznej
99 0 9999 0 kod dostępu

Wejścia analogowe

numer opis
01 ciśnienie zasilania (4..20mA)
02 ciśnienie powrotu (4..20mA)
03 ciśnienie dyspozycyjne (4..20mA)
04 zadajnik prądowy falownika pompy obiegowej (0..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy wysokiego parametru (0..20mA)
06 zadajnik prądowy falownika pompy poprzecznej (0..20mA)
07 temperatura wejściowa wysokiego parametru (0..200°C)
08 temperatura wyjściowa wysokiego parametru (0..200°C)
09 temperatura powrotu niskiego parametru na wymienniku (0..200°C)
10 temperatura wyjścia niskiego parametru na wymienniku (przed zmieszaniem) (0..200°C)
11 temperatura powrotu niskiego parametru na wyjściu sieci (0..200°C)
12 temperatura wyjścia niskiego parametru na wyjściu sieci (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 tryb pracy na przeplyw, zamiast na dyspozycje
04 rezerwa
05 awaria falownika pompy mieszania zimnego
06 awaria falownika pompy mieszania gorącego
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy obiegowej
02 wysterowanie falownika pompy wysokiego parametrow wymiennikow kompaktowych
03 wysterowanie falownika pompy poprzecznej

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 awaria falownika pompy zmieszania zimnego
05 awaria falownika pompy obiegowej
06 rezerwa
07 rezerwa
08 ciśnienie dysp. w zakresie regulacji
09 brak transmisji
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego
11 temperatura wyjściowa min/max
12 ciśnienie dyspozycyjne min/max
13 ciśnienie miedzykolektorowe min/max
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.09.25 03:23:13
based on /var/szarp/programy/trunk/dobremia/sterow/2313/przzwyk.c