Regulator kotła odzysknicowego (ekonomizera) - instrukcja obsługi

 

Regulator kotła odzysknicowego (ekonomizera)

 

Instrukcja obsługi w wersji maksymalnie skróconej

 

Regulator kotła powinien pracować w pozycji przełącznika trybu pracy 3 - praca automatyczna.

 

Pełna instrukcja obsługi

 

Przyciski i przełączniki na szafie

Na szafie regulatora kotła odzysknicowego znajduje się przełącznik trybu pracy, który pozwala przechodzić między trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy.

 

W szafie regulatora kotła odzysknicowego (ekonomizera) znajdują się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji. W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie kotła odzysknicowego mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

 

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 12.

01 - Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C] - aktualna temperatura wody zasilającej - aktualna wartość temperatury wchodzącej do ekonomizera. Pomiar z czujnika PT0200.

04 - Wyst. fal. p. schł. - Aktualne wyst. falownika pompy schładzającej (ims) [%] - Wysterowanie falownika pompy schładzającej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy schładzającej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 04. Dlatego też w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. Wysterowanie 100 odpowiada częstotliwości 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada częstotliwości 0Hz, sygnał przekłada się

na częstotliwość liniowo.

05 - Wyst. falownika pompy schładzającej z zadajnika (izs) [%] - Wysterowanie falownika pompy schładzającej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

06 - Wyst. fal. went. - Aktualne wyst. falownika went. fałsz. powietrza (imf) [%] - Wysterowanie falownika wentylatora fałszywego powietrza. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem wentylatora - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika wentylatora. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 4, wyświetlanemu na funkcji 06. Dlatego też w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 06 i 07 pokrywają się. Wysterowanie 100 odpowiada częstotliwości 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada częstotliwości 0Hz, sygnał przekłada się

na częstotliwość liniowo.

07 - Wyst. falownika went. fałsz. pow. z zadajnika (izf) [%] - Wysterowanie falownika wentylatora fałszywego powietrza z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

08 - Zadana temp. wyj. - Zadana temperatura wody wyjść. (Twz) [°C] - zadana temperatura wody wyjściowej - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 08. Wartość temperatury wody wyjściowej (wyświetlacz stały) jaka ma być utrzymywana.

09 - Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) [°C] - aktualna temperatura wody wyjściowej - aktualna wartość temperatury wychodzącej z ekonomizera po stronie. Pomiar z czujnika PT0200.

10 - Temp. p. went. f. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) [°C] - aktualna temperatura za wentylatorem fałszywego powietrza. Pomiar z czujnika PT100.

11 - Temp. pow. podmuch. - Temperatura powietrza podmuchowego (Tpp) [°C] - aktualna temperatura powietrza podmuchowego. Pomiar z czujnika PT100

12 - Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C] - Zadana różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza. Wartość programowana i wyświetlana na funkcji 12. Jest wartością odniesienia do utrzymania parametru 13.

13 - Różnica Tpf-Tpp - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C] - Aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (delta). Parametr wyliczony przez odjęcie aktualnej temperatury przed wentylatorem fałszywego powietrza 10 od aktualnej temperatury powietrza podmuchowego 11.

20 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa] - ciśnienie dyspozycyjne - aktualna wartość ciśnienia z przetwornika ciśnień.

91 - Skok went FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%] - skok wentylatora fałszywego powietrza - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 91. Określa wartość jednorazową wartość (ruchu) skoku wysterowania falownika. Zbyt mała wartość może spowodować długi czas dążenia do wartości zadanej, zbyt duża wartość może spowodować szarpanie wentylatorem, co jest również niekorzystnym zjawiskiem.

92 - Skok pompy schł. - Skok wysterowania pompy schł. (ss) [%] - skok wysterowania falownika pompy obiegowej - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 92. Określa wartość jednorazową wartość (ruchu) skoku wysterowania falownika. Zbyt mała wartość może spowodować długi czas dążenia do wartości zadanej, zbyt duża wartość może spowodować szarpanie pompą, co jest również niekorzystnym zjawiskiem

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Temp. sp. za ekon. - Temperatura spalin za ekonomizerem (Tsze) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 10 .

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa] - ciśnienie dyspozycyjne - aktualna wartość ciśnienia z przetwornika ciśnień.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C] - aktualna temperatura wody zasilającej - aktualna wartość temperatury wchodzącej do ekonomizera. Pomiar z czujnika PT0200.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Różnica Tpf-Tpp - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C] - Aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (delta). Parametr wyliczony przez odjęcie aktualnej temperatury przed wentylatorem fałszywego powietrza 10 od aktualnej temperatury powietrza podmuchowego 11.

   

Algorytm stabilizacji temperatury za ekonomizerem

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości temperatury wyjściowej wokół zadanej wartości z tolerancją +/- 2 °C.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 2°C, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna temperatury jest mniejsza od wartości zadanej o więcej niż 2°C następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej o wartość zaprogramowaną na funkcji 91 w przeciwnym wypadku tzn, gdy wartość aktualna temperatury wyjściowej jest większa od wartości zadanej o więcej niż 2 °C następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej o wartość zaprogramowaną. Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 3 minuty. Gdy wartość wysterowania pompy obiegowej (funkcja 02) osiągnie wartość 50 lub 100 następuje zapalenie diody LED nr 10 na manipulatorze (i diody na szafie) "koniec zakresu regulacji temperatury".

 

Algorytm sterowania wentylatorem fałszywego powietrza

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości różnicy temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (tzw. delta) (funkcja 13) wokół wartości zadanej (funkcja 12) z tolerancją +/- 3°C.

 

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 3°C, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna temperatury jest mniejsza od wartości zadanej o więcej niż 3°C następuje zmniejszenie wysterowania falownika wentylatora fałszywego powietrza o wartość zaprogramowaną na funkcji 91 w przeciwnym wypadku tzn, gdy wartość aktualna temperatury wyjściowej jest większa od wartości zadanej o więcej niż 3°C następuje zwiększenie wysterowania falownika wentylatora fałszywego powietrza (funkcja 06) o wartość zaprogramowaną (funkcja 91). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 1 minuta.

 
rys.2 (rys.2)

Na powyższym rysunku, w miejscu oznaczonym 1 przedstawiono przypadek, w którym aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (dTf, funkcja 13) jest niższa od wartości zadanej (dTfx, funkcja 12) o więcej niż 3°C - następuje zwiększenie wysterowania falownika fałszywego powietrza (imf, funkcja 06) o zaprogramowany skok (funkcja 91). W miejscu oznaczonym 2 oznaczono przypadek, w którym aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (dTf, funkcja 13) znajduje się w tolerancji wartości zadanej (dTfx, funkcja 12) +/- 3°C - wysterowanie falownika fałszywego powietrza (imf, funkcja 06) pozostaje bez zmian. W miejscu oznaczonym 3 przedstawiono przypadek, w którym aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (dTf, funkcja 13) jest wyższa od wartości zadanej (dTfx, funkcja 12) o więcej niż 3°C - następuje zmniejszenie wysterowania falownika fałszywego powietrza (imf, funkcja 06) o zaprogramowany skok (funkcja 91).

 

Zastosowanie poszczególnych trybów pracy i przełączanie między nimi

Tryb 1 - sterowanie ręczne jest trybem awaryjnym, w którym o wysterowaniu falowników pompy obiegowej i wentylatorów fałszywego powietrza decyduje ustawienie potencjometru. Tryb ten został zaprojektowany jako ustawienie na wypadek awarii (ewentualnie zmiany programu) sterownika. Regulator w tym trybie nie steruje falownikami - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnały prądowe z zadajników w szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia prądowe falowników. Korzystanie z tego trybu pracy jest zdecydowanie odradzane.

W trybie 2 - praca w synchronizacji podobnie jak w trybie 1 - sterowanie ręczne o wysterowaniu falowników pompy obiegowej i wentylatorów fałszywego powietrza decyduje ustawienie potencjometru, jednakże w odróżnieniu od trybu 1 - sterowanie ręczne regulator bierze tu udział w sterowaniu jako powielacz sygnału prądowego: fizycznie do falowników kierowane są sygnały z wyjść prądowych sterownika, które przyjmują dokładnie takie wartości, jakie mają sygnały z zadajników prądowych podawane na wejścia analogowe sterownika. Tryb ten należy wykorzystywać w przypadku awarii przy sprawnym regulatorze.

Generalnie właściwym trybem jest 3 - praca automatyczna. W tym trybie regulator dobiera wysterowanie falowników automatycznie na podstawie odpowiednich algorytmów sterowania.

Przełączanie z trybu 1 - sterowanie ręczne do trybu 2 - praca w synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie 1 - sterowanie ręczne jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 1 - sterowanie ręczne jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 3 - praca automatyczna może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pompy obiegowej i wentylatorów fałszywego powietrza, gdy zadana wartość temperatury (funkcja 08), zadana delta (funkcja 12) lub kodu dostępu (funkcja 99) nie są prawidłowo ustawione.

Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność tych parametrów jeszcze w trybie 2 - praca w synchronizacji.

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp mieszającej i obiegowej może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 50). Wartość maksymalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zachowuje swoje parametry (nie przegrzewa)/ powinna być również wyznaczona doświadczalnie (tutaj została ustalona na 100).

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takie jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi - programowania parametrów stałych czy paczek - ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na połączenie notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomienie na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

1. Jeżeli regulator jest w trybie 3 - praca automatyczna, przełączyć w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

2. Jeżeli regulator jest w trybie 2 - praca w synchronizacji, przełączyć w tryb 1 - sterowanie ręczna zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.

3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.

4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.

5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.

6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.

7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.

8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego w parametrach stałych na funkcji 99.

9. Przełączyć regulator z trybu 1 - sterowanie ręczne w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

10. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.

11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie 3 - praca automatyczna, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2321
nL Wersja biblioteki procedur: 1001
nb Kompilacja biblioteki procedur: 3001
nP Wersja programu technologicznego: 6015
01 Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C]
04 Wyst. fal. p. schł. - Aktualne wyst. falownika pompy schładzającej (ims) [%]
05 Wyst. falownika pompy schładzającej z zadajnika (izs) [%]
06 Wyst. fal. went. - Aktualne wyst. falownika went. fałsz. powietrza (imf) [%]
07 Wyst. falownika went. fałsz. pow. z zadajnika (izf) [%]
08 Zadana temp. wyj. - Zadana temperatura wody wyjść. (Twz) [°C]
09 Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) [°C]
10 Temp. p. went. f. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) [°C]
11 Temp. pow. podmuch. - Temperatura powietrza podmuchowego (Tpp) [°C]
12 Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C]
13 Różnica Tpf-Tpp - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C]
20 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]
21 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej (Pzas) [MPa]
22 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej (Ppow) [MPa]
43 Temp. sp. za ekon. - Temperatura spalin za ekonomizerem (Tsze) [°C]
44 Temp. sp. przed ekon. - Temperatura spalin przed ekonomizerem (Tspe) [°C]
91 Skok went FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%]
92 Skok pompy schł. - Skok wysterowania pompy schł. (ss) [%]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Temp. sp. za ekon. - Temperatura spalin za ekonomizerem (Tsze) [°C] Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]
Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C] Różnica Tpf-Tpp - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
08 45 85 50 Zadana temp. wyj. - Zadana temperatura wody wyjść. (Twz) [°C]
12 5,0 80,0 25,0 Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C]
91 0,1 0,9 0,1 Skok went FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%]
92 0,1 0,9 0,1 Skok pompy schł. - Skok wysterowania pompy schł. (ss) [%]

Wejścia analogowe

numer opis
01 rezerwa (4..20mA)
02 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej (Pzas) (4..20mA)
03 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) (4..20mA)
04 rezerwa (0..20mA)
05 zadajnik pompy schładzającej (0..20mA)
06 zadajnik wentylatora fałszywego powietrza (0..20mA)
07 Temp. pow. podmuch. - Temperatura powietrza podmuchowego (Tpp) (0..200°C)
08 Temp. p. went. f. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) (0..200°C)
09 Temp. sp. przed ekon. - Temperatura spalin przed ekonomizerem (Tspe) (0..400°C)
10 Temp. sp. za ekon. - Temperatura spalin za ekonomizerem (Tsze) (0..200°C)
11 Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) (0..200°C)
12 Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie awarii

Wyjścia analogowe

numer opis
01 rezerwa
02 Wyst. fal. p. schł. - Aktualne wyst. falownika pompy schładzającej (ims) [%]
03 Wyst. fal. went. - Aktualne wyst. falownika went. fałsz. powietrza (imf) [%]

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 minimalne/maksymalne wysterowanie falownika pompy schładzającej
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.09.25 03:23:26
based on /var/szarp/programy/trunk/dobremia/wr5/2321/1001/ekonwyk.c