Program regulatora przepływów - odpływ Zakład

 

Wstęp

 

Regulator przepływu realizuje funkcję utrzymania stałej temperatury wyjściowej (wyświetlanej na wyświetlaczu stałym) oraz ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) na wyjściu odpływu Zakład.

 

Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury

Algorytm utrzymuje ciśnienie dyspozycyjne DP w zakresie stałych widełek odchyłki od ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia (funkcja 10) o +/- widełki ciśnienia dyspozycyjnego.

Działanie algorytmu jest następujące:

1jeżeli (DP > DPg) to
2    jeżeli (Twy > Tod) to
3        imo = imo - d_imo
4    w przeciwnym wypadku
5        imo = imo - d_imo
6        imz = imz - 2*d_imz
7w przeciwnym wypadku jeżeli (DP < DPd) to
8    jeżeli (Twy < Tod) to
9        imo = imo + d_imo
10    w przeciwnym wypadku
11        imo = imo + d_imo
12        imz = imz + 2*d_imz
13w przeciwnym wypadku
14    jeżeli (Twy > Tod + 1st.C) to
15        imo = imo - d_imo
16    w przeciwnym wypadku jeżeli (Twy < Tod - 1st.C) to
17        imo = imo + d_imo

gdzie:

DP - aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego na wyjściu Obieg Zakład (funkcja 12)

DPd - minimalne ciśnienie dyspozycyjne (funkcja DPd - funkcja), zawsze stale mniejsze o widełki ciśnienia dyspozycyjnego od ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia (do utrzymania; funkcja 10)

DPg - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (funkcja DPg - funkcja), zawsze stale większe o widełki ciśnienia dyspozycyjnego od ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia (do utrzymania; funkcja 10)

 

Twy - aktualna temperatura wody wyjściowej na Obieg Zakład (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym)

Tod - temperatura wody odniesienia (do utrzymania) wody wyjściowej na Obieg Zakład (funkcja 00)

 

imo - wysterowanie falownika pompy obiegowej (funkcja 02)

d_imo - zadany skok zmiany wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 90)

imz - wysterowanie falownika pompy poprzecznej (funkcja 06)

d_imz - zadany skok zmiany wysterowania falownika pompy poprzecznej (funkcja 91)

 

Wartości wysterowań falowników obydwu pomp (poprzecznej oraz obiegowej) nie mogą spaść poniżej wartości minimalnej, która wynosi 30%. Ograniczenie to pozwala uniknąć sytuacji, w której przepływ przez daną pompę zaniknąłby. Przykład sterowania falownikiem pompy w takiej sytuacji widać na wykresie:

rys.1 (rys.1)

W oznaczonym numerem 1 miejscu widać, że spadek temperatury wejściowej na wymienniku po stronie wysokiego parametru Tiw/TiwN spowodował spadek wysterowania falownika pompy wysokiego parametru imw/imwN. Jej wysterowanie zatrzymało się jednak na poziomie 30%/50% (zgodnie z powyższym opisem), dzięki czemu nie zaistniało ryzyko zaniku przepływu po stronie wysokiego parametru.

Skutki sterowania falownikiem pompy obiegowej przedstawia poniższy wykres:

rys.2 (rys.2)

Widzimy na nim, że wysterowanie falownika pompy obiegowej imo/imoN maleje (zbocze oznaczone 1a), w wyniku czego rośnie temperatura na wyjściu wymiennika po stronie niskiego parametru Twy/TwyN (zbocze 1b). Jednocześnie możemy zauważyć reakcję na sytuację przeciwną - odpowiednio zbocza 2a i 2b.

Zachowanie we wszystkich przypadkach powyższego algorytmu ilustrują wykresy:

rys.3 (rys.3)

Powyższy wykres przedstawia sytuację, gdy ciśnienie dyspozycyjne DP/DPS przekracza górną granicę widełek DPg/DPgS (miejsce oznaczone 1) oraz temperatura wyjściowa odpływu Obieg Zakład Twy/TwyS jest niższa niż temperatura odniesienia Tod/TodS dla tego odpływu (miejsce oznaczone 2) - jest to sytuacja z linii 4-6 algorytmu. W tym momencie zostały zmniejszone wysterowania falowników pompy poprzecznej imz/imzS oraz pompy obiegowej imo/imoS (odpowiednio miejsca oznaczone 3 i 4). Kiedy jednak temperatura wyjściowa odpływu Obieg Zakład Twy/TwyS wzrosła do wartości wyższej niż temperatura odniesienia Tod/TodS dla tego odpływu (miejsce oznaczone 5), regulator, zgodnie z liniami 2-3 algorytmu, przestał sterować pompą poprzeczną imz/imzS (miejsce oznaczone 6) nie zmieniając regulacji pompą obiegową imo/imoS.

rys.4 (rys.4)

Na powyższym wykresie widać sytuację, kiedy ciśnienie dyspozycyjne DP/DPP spadło poniżej dolnej granicy widełek DPd/DPdP (miejsce oznaczone 1), a jednocześnie temperatura wyjściowa odpływu Obieg Zakład Twy/Twy2 była niższa niż temperatura odniesienia Tod/Tod2 dla tego odpływu (miejsce oznaczone 2) - jest to sytuacja z linii 8-9 algorytmu. Regulator w tej sytuacji zwiększył wysterowanie pompy obiegowej imo/imo2, co widać na zboczu oznaczonym 3. Jednocześnie widać na tym wykresie, że chwilę później, w momencie, gdy temperatura temperatura wyjściowa odpływu Obieg Zakład Twy/Twy2 stała się wyższa niż temperatura odniesienia Tod/Tod2 dla tego odpływu (miejsce oznaczone 4) przy cały czas utrzymującym się poziomie ciśnienia dyspozycyjnego DP/DPP mniejszym niż dolna granica widełek DPd/DPdP, regulator zaczął zwiększać również wysterowanie pompy zmieszania zimnego imz/imz2 (miejsce oznaczone 5), co odpowiada liniom 10-12 algorytmu.

rys.5 (rys.5)

Kolejny wykres prezentuje dość skomplikowaną sytuację. W pierwszej fazie (godziny od 12:50 do 13:10) niemalże na przemian działają dwa warunki z algorytmu: linie 10-12 oraz linie 14-15 - dzieje się tak, ponieważ wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP/DPN oscyluje wokół wartości dolnej granicy widełek DPd/DPdN (miejsce oznaczone 1), a temperatura wyjściowa odpływu Obieg Zakład Twy/TwyN jest wyższa niż temperatura odniesienia Tod/TodN dla tego odpływu (miejsce oznaczone 2). Regulator w tej sytuacji na przemian zwiększa wysterowanie falownika pompy obiegowej imo/imoN oraz wysterowanie falownika pompy poprzecznej imz/imzN (odpowiedzialne są za to linie 10-12 algorytmu) oraz zmniejsza wysterowanie falownika pompy obiegowej imo/imoN, w wyniku czego wartość wysterowania falownika pompy obiegowej imo/imoN na wykresie wygląda na prawie stałą (miejsce oznaczone 3). W drugiej fazie (godziny od 13:20 do 16:40) zdecydowanie częściej występuje sytuacja, w której wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP/DPN mieści się między dolną granicą widełek DPd/DPdN a górną ich granicą DPg/DPgN (wyrażona w liniach 14-15 algorytmu), stąd sterownik zmniejsza wartość wysterowania falownika pompy obiegowej imo/imoN (miejsce oznaczone 4). Wzrost wartości wysterowania falownika pompy poprzecznej imz/imzN (miejsce oznaczone 5) wynika z tego, że mimo wszystko sytuacja, kiedy ciśnienie dyspozycyjne DP/DPN spada poniżej dolnej granicy widełek DPd/DPdN nadal występuje, aczkolwiek znacznie rzadziej niż w pierwszej fazie).

rys.6 (rys.6)

Na ostatnim z wykresów widzimy sytuację przeciwną do poprzedniej, tzn. kiedy temperatura wyjściowa odpływu Obieg Zakład Twy/Twy2 rośnie powyżej temperatury odniesienia Tod/Tod2 dla tego odpływu (miejsce oznaczone 1), regulator zmienia sterowanie pompą obiegową imo/imo2 na przeciwne, tzn. zwiększa jej wysterowanie (miejsce oznaczone 2) - takie działanie jest zapisane w liniach 16-17 algorytmu.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

 

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy2) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 11.

00 - Temp. odniesienia - Zadana temperatura wody wyjściowej (Tod2) [°C] - Wartość temperatury odniesienia będąca sumą aktualnej temperatury wyjściowej z ciepłowni (funkcja 46) i zadanej odchyłki temperatury sterującej (funkcja 25).

02 - Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imo2) [%] - Aktualna, procentowa wartość wysterowania falownika pompy obiegowej. Wysterowanie przekłada się liniowo na częstotliwość, tzn. każda zmiana wysterowania o 1 % oznacza zmianę częstotliwości o 0.5 Hz

03 - Wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika (izo2) [%] - Ta wartość jest podawana na falownik pompy obiegowej, gdy przełącznik trybu pracy znajduje się w pozycji "1 - Praca ręczna" lub pozycji "2 - Synchronizacja".

06 - Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%] - Funkcja 02 dla pompy poprzecznej

07 - Wysterowanie fal. pompy poprzecznej z zadajnika (izz2) [%] - Funkcja 03 dla pompy poprzecznej

08 - Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow2) [°C] - Aktualna temperatura wody powracającej do ciepłowni mierzona czujnikiem Pt100.

10 - zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr programowalny w postaci paczki czasowej 10, określa wartość ciśnienia dyspozycyjnego do utrzymania.

11 - Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPd2) [MPa] - Dolne widełki ciśnienia dyspozycyjnego, ich wartość jest wyliczana na podstawie algorytmu opisanego w punkcie Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury wody wyjściowej

12 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP2) [MPa] - Wartość ciśnienia dyspozycyjnego na wyjściu sieci

13 - Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPg2) [MPa] - Funkcja 11 liczona dla górnej granicy widełek.

14 - Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pza2) [MPa] - Powstaje przez zsumowanie ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12>) i ciśnienia powrotu (funkcja 15).

15 - Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppw2) [MPa] - Pomiar przetwornikiem ciśnienia.

22 - Wydajność - Moc wyjściowa (Qwy2) [MW] - Aktualna wartość mocy, obliczona na podstawie temperatury wyjściowej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), temperatury powrotnej (funkcja 01, i aktualnego przepływu (funkcja 30)

25 - Korekta Tod - Korekta zadanej temperatury wyjściowej (Kor2) [°C] - Parametr programowalny na funkcji 25. Jest potrzebna do wyliczenia wyjściowej temperatury odniesienia odpływu (funkcja 00).

30 - Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy2) [t/h] - wartość pobierana z ciepłomierza kamstrup za pośrednictwem komputera.

46 - Temperatura wyjściowa na sieć z nadrzędnego (Twyn) [°C] - Aktualna wartość temperatury wody wyjściowej z ciepłowni na obiegu Miasto - mierzona na regulatorze nadrzędnym. Parametr służy do wyliczenia wyjściowej temperatury odniesienia odpływu (funkcja 00).

90 - skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%] - Wartość programowana na funkcji 90 o jaką jest zmieniane wysterowanie falownika pompy obiegowej w trakcie regulacji. Zbyt duże wartości mogą doprowadzić do oscylacji w układzie regulacji, natomiast zbyt małe wartości spowolnią dochodzenie do stanu ustalonego.

91 - skok wysterowania falownika pompy zmieszania gorącego [%] - Funkcja 90 dla pompy poprzecznej.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Na poszczególnych pozycjach wyświetlacza pokazywane są stany wejść logicznych: zwarte = "1", rozwarte = "0". Pozycje liczone są od lewej strony: na wartości wyświetlanej 97 pierwsza cyfra pokazuje stan wejścia logicznego nr 1, druga stan wejścia logicznego nr 2 itp.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Funkcja 97 dla wejść 5-8

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Ciśnienie dyspozycyjne odniesienia [MPa] - Parametr programowalny w postaci paczki czasowej 10, określa wartość ciśnienia dyspozycyjnego do utrzymania.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP2) [MPa] - - Wartość ciśnienia dyspozycyjnego na wyjściu sieci.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy2) [t/h] - wartość pobierana z ciepłomierza kamstrup za pośrednictwem komputera.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Wydajność - Moc wyjściowa (Qwy2) [MW] - - Aktualna wartość mocy, obliczona na podstawie temperatury wyjściowej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), temperatury powrotnej (funkcja 01, i aktualnego przepływu (funkcja 30).

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 30%). Poniżej przedstawiony został przykład, który ilustruje zadziałanie tego ograniczenia:

rys.1 (rys.1)

W miejscu oznaczonym 1 widać, że falownik pompy (tu: falownik pompy poprzecznej) osiągnął swoje minimalne wysterowanie (tu: ustawione na 30%). Wartość tego wysterowania nie spada poniżej tej wartości, zgodnie z opisem powyżej.

 

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowań są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowań są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowań są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy2) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2313
nP Wersja programu technologicznego: 6001
00 Temp. odniesienia - Zadana temperatura wody wyjściowej (Tod2) [°C]
02 Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imo2) [%]
03 Wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika (izo2) [%]
06 Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%]
07 Wysterowanie fal. pompy poprzecznej z zadajnika (izz2) [%]
08 Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow2) [°C]
10 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
11 Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPd2) [MPa]
12 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP2) [MPa]
13 Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPg2) [MPa]
14 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pza2) [MPa]
15 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppw2) [MPa]
22 Wydajność - Moc wyjściowa (Qwy2) [MW]
25 Korekta Tod - Korekta zadanej temperatury wyjściowej (Kor2) [°C]
30 Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy2) [t/h]
46 Temperatura wyjściowa na sieć z nadrzędnego (Twyn) [°C]
90 skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%]
91 skok wysterowania falownika pompy zmieszania gorącego [%]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Ciśnienie dyspozycyjne odniesienia [MPa] Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP2) [MPa]
Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy2) [t/h] Wydajność - Moc wyjściowa (Qwy2) [MW]

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 0,002 0,600 0,080 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
25 -20,0 20,0 -8,0 Korekta Tod - Korekta zadanej temperatury wyjściowej (Kor2) [°C]
90 0,1 0,5 0,1 skok wysterowania falownika pompy obiegowej
91 0,1 0,5 0,1 skok wysterowania falownika pompy poprzecznej
99 0 9999 0 kod dostępu

Wejścia analogowe

numer opis
01 rezerwa (4..20mA)
02 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppw2) (4..20mA)
03 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP2) (4..20mA)
04 zadajnik prądowy falownika pompy poprzecznej (0..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy obiegowej (0..20mA)
06 rezerwa (0..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 rezerwa (0..200°C)
09 rezerwa (0..200°C)
10 rezerwa (0..200°C)
11 Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy2) (0..200°C)
12 Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow2) (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 awaria falownika pompy mieszania zimnego
06 awaria falownika pompy mieszania gorącego
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%]
02 Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imo2) [%]
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 awaria falownika pompy zmieszania zimnego
05 awaria falownika pompy obiegowej
06 rezerwa
07 rezerwa
08 ciśnienie dysp. w zakresie regulacji
09 brak transmisji
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego
11 temperatura wyjściowa min/max
12 ciśnienie dyspozycyjne min/max
13 ciśnienie miedzykolektorowe min/max
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2020.05.23 03:20:22
based on /var/szarp/programy/trunk/gniew/2313/1001/przzwyk.c