Regulator nadrzędny - instrukcja obsługi

 

Regulator nadrzędny jest obok regulatora przepływów częścią szafy nadrzędnej.

Szafa nadrzędna posiada dwa podstawowe tryby pracy: pracę w sezonie letnim oraz pracę w sezonie grzewczym. Wyboru jednego z tych trybów dokonuje się przy pomocy przełącznika na szafie. Prawidłowe ustawienie trybu pracy jest bardzo istotne, gdyż informacja ta przesyłana jest również do innych regulatorów (np. do regulatora przepływu, regulatorów odpływu) i w zależności od niej wybierane są różne algorytmy sterowania.

 

Praca regulatora

Podstawowym zadaniem sterownika nadrzędnego jest regulacja mocą ciepłowni. Sterownik nadrzędny może pracować wg jednego z dwóch algorytmów (w zależności od wyboru dokonanego na parametrze programowalnym nr 93) - algorytmu sterowania temperaturą wody wlotowej kotłów, w którym do regulacji mocą kotłów wykorzystywana jest pompa zmieszania gorącego lub algorytmu cyfrowego sterowania kotłów, w którym wyliczona moc jest przekazywana do kotłów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

 

Sposób wyliczania mocy odniesienia i widełek mocy

 

Moc odniesienia Qobl jest wyliczana na podstawie wyznaczonej temperatury odniesienia Tod (funkcja nr 00), aktualnej temperatury powrotów z sieci Tpow oraz przepływu w sieci, przy czym do obliczeń brana jest średnia wartość przepływu z ostatniej godziny Gc1h.

Moc odniesienia każdego z odpływów wyliczana jest według następującego wzoru:

Qobl = Wydnsc(Tod - Tpow, Gc) (1.1)

gdzie:

 

Funkcja Wydnsc() została zdefiniowana w następujący sposób:

 
Formuła Wydnsc (1.2)

Temperatura odniesienia Tod jest wyliczana na podstawie temperatury sterującej Tste, temperatury normalnej Tnor oraz programowalnego współczynnika przewidywalności k.

Temperatura odniesienia Tod jest wyliczana w dwóch krokach - najpierw wyliczane są jej dwie składowe:

gdzie:

 
1.3 (1.3)

Programowalna wartość KTwy/Tod_kor (funkcja 45) umożliwia przesunięcie ("podniesienie" lub "opuszczenie") całej charakterystyki.

 

Ostatecznie temperatura odniesienia Tod jest wyliczana wg wzoru:

Tod = Tono + (Tost - Tono) * k_przew, (1.4)

gdzie:

 

Głównym zadaniem regulatora nadrzędnego jest utrzymanie mocy ciepłowni wewnątrz widełek mocy. Widełki mocy wynoszą:

Qmin[MW] = Qobl - 0,5 MW (1.5)

Qmax[MW] = Qobl + 0,5 MW (1.6)

gdzie:

 

W zależności od wartości zaprogramowanej na funkcji nr 93 - sterowanie mocą może być realizowane wg dwóch różnych algorytmów.

 

Praca wg algorytmu z cyfrowym przesyłaniem zadanej mocy do kotłów.

 

Aby aktywować ten tryb pracy należy na parametrze programowalnym nr 93 wpisać wartość "0", w celu poprawnej współpracy ze sterownikami kotłów należy również zaprogramować wartość "0" na parametrze programowalnym nr 09 w sterownikach kotłów (dla kotła WR-2,5 na parametrze nr 94)..

Algorytm wyliczania współczynnika Kpmk do korekcji mocy kotłów

Pierwszym krokiem jest wyliczenie korekty mocy dla kotłów wg następującego wzoru:

Formuła kpmk (1.7)

gdzie:

 

Regulator nadrzędny rozpoznaje czy kocioł pracuje czy nie na podstawie jego mocy rzeczywistej - za wartość graniczną przyjęto 0,25MW w przypadku kotła WR-10 i 0,1MW w przypadku kotła WR-5 i WR-2,5.

 

Jak widać, na wartość Kpmk składają się dwa czynniki: pierwszy (Qobl / Qodnsum) określa jaki jest stosunek zapotrzebowania na moc ciepłowni do sumy zaprogramowanych mocy kotłów. Jeżeli stosunek ten wynosi 100% - oznacza, to, że aktualnie zaprogramowana moc na wszystkich kotłach jest równa aktualnemu zapotrzebowaniu na moc ciepłowni Qobl. Jeżeli wynosiłby 200% - oznaczałoby to, że suma zaprogramowanych mocy kotłów jest o połowę za mała w stosunku do zapotrzebowania na moc Qobl, a zatem sterownik nadrzędny będzie musiał wysłać do kotłów informację o tym, że muszą one pracować z mocą równą 200% mocy zaprogramowanej. Ponieważ jednak moc ciepłowni jest zawsze mniejsza od sumy mocy wszystkich kotłów (ze względu na potrzeby własne ciepłowni) - stąd potrzebny jest drugi czynnik (Qobl / Qc1h), który wskazuje jaki jest stosunek mocy odniesienia do rzeczywistej mocy ciepłowni, czyli uwzględnia wydatek mocy na potrzeby własne.

Tak wyliczony współczynnik korekty mocy Kpmk jest następnie wysyłany przez sterownik nadrzędny do wszystkich kotłów, które wyliczają swoją moc odniesienia przemnażając zaprogramowaną moc zadaną przez Kpmk.

 

Przy tym algorytmie należy jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

Przykład

Przykład pochodzi z MPEC Tarnowskie Góry, ale jest uniwersalny dla wszystkich systemów ciepłowniczych, w których jest zaimplementowany opisywany algorytm.

Załóżmy, że obecnie na ciepłowni pracują kotły:

WR-10 nr 2 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 10[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 0[MW]

WR-10 nr 3 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 9[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 8[MW]

WR-10 nr 4 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 10[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 10[MW]

WR-25 nr 5 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 28[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 25[MW]

WR-25 nr 6 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 25[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 0[MW]

Moc obliczeniowa Qobl = 45[MW], natomiast moc ciepłowni z ostatniej godziny Qc1h = 43[MW]. Wówczas korzystając ze wzoru na Kpmk, możemy obliczyć jego wartość:

 
Formuła Kpmk-example (1.8)

Na poniższym schemacie przedstawiono zespół kotłów pracujących według omawianego algorytmu zgodnie z powyższymi założeniami:

1.9 (1.9)

Poniższy (rzeczywisty) wykres pokazuje przykładowe zmiany współczynnika Kpmk w ciągu doby. Współczynnik rośnie, gdy "podnoszą się" widełki mocy (miejsce oznaczone 2), co pociąga za sobą wzrost mocy ciepłowni, a spada, gdy widełki mocy obniżają się (miejsce oznaczone 1).

1.10 (1.10)

 

W tym trybie pracy oprócz wyliczania współczynnika Kpmk sterownik nadrzędny utrzymuje zadaną temperaturę w kolektorze przed kotłami (programowana i wyświetlana na funkcji nr 65). Do regulacji temperaturą w kolektorze przed kotłami jest wykorzystywana pompa zmieszania gorącego, okres regulacji wynosi 9 minut, a skok wysterowania falownika pompy - 0,1%. Sterowanie pompami PZG na utrzymanie temperatury przed kotłami jest przedstawione na poniższym (rzeczywistym) wykresie:

(1.11)

Jak widać - w sytuacji oznaczonej cyfrą 2 - gdy temperatura przed kotłami różni się od zadanej o nie więcej niż jeden 1°C - wysterowanie falownika nie zmienia się. Gdy temperatura jest jest za wysoka (sytuacja 3) - wysterowanie falownika spada, a gdy temperatura jest za niska (sytuacja 1) - wysterowanie falownika rośnie. Jak również można zauważyć - zmiany wysterowania falownika odbywają się bardzo powoli.

 

Praca wg algorytmu ze sterowaniem mocą kotłów za pośrednictwem pompy zmieszania gorącego

 

Aby aktywować ten tryb pracy należy na parametrze programowalnym nr 93 wpisać wartość "1", w celu poprawnej współpracy ze sterownikami kotłów należy również zaprogramować wartość "1" na parametrze programowalnym nr 09 w sterownikach kotłów (dla kotła WR-2,5 na parametrze 94).

 

Sterowanie mocą ciepłowni odbywa się w tym trybie pracy poprzez zmiany wysterowania falownika pompy zmieszania gorącego - a zatem poprzez zmiany temperatury w kolektorze przed kotłami.

Sterowanie przy pomocy przepływu zmieszania gorącego opiera się na tym, że sterowniki kotłów utrzymują w tym trybie pracy stałą temperaturę wody za kotłami - co wobec stałego przepływu przez kotły powoduje, że na moc ciepłowni można wpływać przy pomocy zmian temperatury wody przed kotłami - a tą można regulować właśnie poprzez zmianę przepływu zmieszania gorącego.

 

Sterowanie pompami zmieszania gorącego PZG na utrzymanie mocy ciepłowni przedstawiono na poniższym wykresie:

(1.12)

W sytuacji 3 - wzrasta zapotrzebowanie na moc ciepłowni (widełki mocy "podnoszą się"), wysterowanie pomp zmieszania gorącego spada - co powoduje wzrost mocy ciepłowni; w sytuacji 2 - zapotrzebowanie na moc stabilizuje się i wysterowanie pomp pozostaje stałe; sytuacja 1 jest odwrotna do 3 - widełki mocy "opadają", wysterowanie falownika rośnie - co powoduje spadek wydajności ciepłowni.

 

Współczynnik dyspozycji.

Algorytm wyliczania współczynnika dyspozycji

Współczynnik dyspozycji Wd jest wykorzystywany do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego przez regulatory odpływów. Na jego wartość składają się dwie składowe: składowa pochodząca od temperatury sterującej Tste oraz składowa pochodząca od temperatury normalnej Tnor. Każda z nich jest obliczana przy użyciu funkcji get_wsp_pdysp.

 

Współczynnik dyspozycji jest wykorzystywany do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego przez regulatory odpływów.

Jest to funkcja zdefiniowana w następujący sposób:

gdzie:

tx_wsp_pdysp - zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (funkcja 15).

 

Tak więc funkcja get_wsp_pdysp dla temperatur (będących parametrem funkcji) większych bądź równych 6°C jest zdefiniowana jako:

Formuła wsp_pdysp-formula (1.13)
Dla temperatur (będących parametrem funkcji) mniejszych od 6°C funkcja zwraca zawsze 100%. Najmniejszą wartość jaką może zwrócić funkcja to 0%.  

W pierwszym kroku wyliczane są składowe współczynnika dyspozycji:

gdzie:

 

Po wyliczeniu składowych w ten sposób ostateczna wartość współczynnika dyspozycji Wd wyliczana jest ze wzoru:

Formuła wsp_pdysp_sum (1.14)
gdzie:  

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowań są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowań są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowań są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
   

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. wody na sieć - temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 10.

00 - Temp. odniesienia - temperatura z tabeli (To) [°C] - W sezonie letnim jest ona równa wartości programowalnej w na funkcji nr 00. W sezonie zimowym jest ona brana z tabeli w zależności od temperatury zewnętrznej.

01 - Temp. za kotłami - temperatura wody w kolektorze za kotłami (Tkwy) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100(wejście analogowe nr 8), zakres przetwarzania 0..200°C.

02 - Temp. zewnętrzna - temperatura zewnętrzna (Tze) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100(wejście analogowe nr 12), zakres przetwarzania -30..70°C.

03 - Temp. na słońcu - temperatura zewnętrzna na słońcu (Tslo) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100(wejście analogowe nr 11), zakres przetwarzania -30..70°C.

04 - Wyst. fal. p. mie. - aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej (imp_g) [%] - Przedstawia aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej. W trybie 1 - Pracy ręcznej wartość nie jest wyświetlana. W trybie pracy 2 - Praca w synchronizacji wartość ta pokrywa się z wartością wyświetlaną na funkcji 05. W trybie pracy 3 - Praca automatyczna wartość ta jest dobierana wg algorytmu. Wartość wysterowania przekłada się liniowo na częstotliwość tzn. można przyjąć, że każdy 1 % wysterowania falownika oznacza dodatkową zmianę częstotliwości o 0.5 Hz. Regulator utrzymuje wysterowanie falownika w granicach od 30 do 100.

05 - wyst. fal. pompy mieszającej z zadajnika (ig_z) [%] - Sygnał prądowy w trybie 1 - Pracy ręcznej jest przepisywany na wejście prądowe falownika bez udziału sterownika, w trybie pracy 2 - Praca w synchronizacji sterownik przepisuje wartość wejścia prądowego na swoje wyjście. w trybie pracy 3 - Praca automatyczna położenie zadajnika nie ma wpływu na wysterowanie falownika.

10 - Temp. normalna - temperatura normalna średnia 24-godz. (Tnor) [°C] - Arytmetyczna średnia krocząca z temperatury zewnętrznej z ostatnich 24 godzin. Jest ona uaktualniana co jedną godzinę

11 - Temp. sterująca - temperatura sterująca (Tste) [°C] - jest to skorygowana temperatura "normalna" (Funkcja 10) o współczynnik wpływu słońca (Funkcja 91), współczynnik wpływu wiatru (Funkcja 92), prędkość wiatru (Funkcja 70), sumaryczną korektę temperatury zewnętrznej (Funkcja 86).

14 - Qobl^2/(Qwy*Qsumk) - korekta procentowa mocy do utrzymania dla kotłów (Kpmk) [%] - Jest liczona na podstawie temperatury sterującej(Funkcja 11) i aktualnej mocy kotłów(Funkcja 21). Jest przesyłana do kotłów za pomocą sendera.

15 - Wsp. dysp. Tzew=12°C - współczynnik dyspozycji przy Tzew=12°C (Wpd) [%] - Służy do wyliczenia wartości wyświetlanej na funkcji 16 przy temperaturze powyżej +12°C.

16 - Akt. wsp. dysp. - aktualny współczynnik dyspozycji (Wp) [%] - wartość ta nie jest wykorzystywana bezpośrednio przez regulator nadrzędny, zostaje ona przesłana do regulatora przepływów poprzez sendera.

20 - Min. moc zadana - minimalna moc zadana (Qmin) [MW] - Dolna granica mocy równa mocy obliczeniowej pomniejszonej o 0,5 MW. Dodatkowo może być pomniejszona o 0,25MW jeżeli temperatura wody wyjściowej jest większa o ponad 2,5°C od temperatury z tabeli lub o 0,5 MW jeżeli ta różnica jest większa o 5°C.

21 - Moc wyjściowa - moc ciepłowni (Qwy) [MW] - Aktualna moc ciepłowni policzona z ostatnich 10 minut na podstawie temperatury wyjściowej (Wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), powrotnej (Wartość wyświetlana na panelu wyświetlaczy w lewym górnym rogu) oraz przepływu (Wartość wyświetlana na panelu wyświetlaczy w lewym dolnym rogu).

22 - Max. moc zadana - maksymalna moc zadana (Qmax) [MW] - Górna granica mocy równa mocy obliczeniowej powiększonej o 0,5 MW. Dodatkowo może być powiększona o 0,25MW jeżeli temperatura wody wyjściowej jest mniejsza o ponad 2,5°C od temperatury z tabeli lub o 0,5 MW jeżeli ta różnica jest większa o 5°C.

23 - Moc deficytowa - moc deficytowa (Qd24) [MW] - Jest obliczona jako różnica mocy sterującej oraz aktualnej mocy ciepłowni (funkcja 21)

24 - Suma mocy kotłów - suma mocy kotłów (Qk_s) [MW] - Jest to suma mocy pochodzących od poszczególnych sterowników kotłów.

25 - Moc obliczeniowa - moc obliczeniowa (Qobl) [MW]

30 - Przepływ w sieci - aktualny przepływ ciepłowni (Gwy) [t/h] - Aktualny przepływ ciepłowni. Pomiar pochodzi z ciepłomierza Kamstrup.

31 - przepływ z ostatnich 3 minut [t/h] - Uśredniony przepływ ciepłowni z ostatnich trzech minut.

45 - Korekta do Twy - korekta do temperatury odniesienia na sieć (KTwy) [°C] - wartość programowana na funkcji 45 - pozwala to wprowadzić dodatkową korektę do wyliczanej temperatury odniesienia na sieć

46 - Temp. wody na sieć 24h - średnia dobowa temperatura wody wyjściowej (Twy24) [°C] - średnia krocząca temperatury wyjściowej na sieć z ostatnich 24h

47 - Temp. odniesienia 24h - temperatura z tabeli średnia dobowa (To24) [°C] - średnia krocząca temperatury odniesienia z ostatnich 24h

48 - Twy24-Twy_od24 - średnie dobowe zawyżenie temperatury wody wyj (DT24) [°C]

65 - Temp. przed kotłami - temperatura wody przed kotłami (Tkwe) [°C] - Aktualna wartość temperatury wody przed kotłami. Jest przesyłana poprzez sieć RS-485 z obu sterowników kotłów; sterownik nadrzędny wybiera temperaturę, którą otrzymał od kotła pracującego aktualnie z większą mocą.

66 - Zad. temp. p. kotłami - zadana temperatura wody przed kotłami (Tkwo) [°C] - Zadana wartość temperatury wody przed kotłami do utrzymania. Jest programowana na parametrze stałym nr 66.

70 - prędkość wiatru (Pred) [m/s] - Parametr programowalny, który powinien odpowiadać aktualnej prędkości wiatru.

86 - Sumaryczna korekta - sumaryczna korekta od temperatury zewnetrznej (corr) [°C] - korekta pochodząca od temperatury zewnętrznej polegającej na policzeniu różnicy między średnimi temperatur zewnętrznych z różnych okresów czasu.

90 - temperatura "startu" [°C] - Parametr programowalny na funkcji 90 który jest podstawiany do temperatury sterującej (Funkcja 11) przed dokonaniem jakichkolwiek korekcji. Dlatego też po każdorazowym przeprogramowaniu sterownika jako temperaturę "startu" należy ustawić aktualną wartość temperatury sterującej (Funkcja 11).

91 - Wpływ słońca - współczynnik wpływu słońca (k_s) [°C/°C] - Parametr programowalny na funkcji 91 służący do korygowania temperatury sterującej (Funkcja 11).

92 - Wpływ wiatru - współczynnik wpływu wiatru (k_w) [°C/m/s] - Parametr programowalny na funkcji 92 służący do korygowania temperatury sterującej (Funkcja 11).

93 - Nr algorytmu - algorytm (Prog) [-] 0 - PZG na temperaturę przed kotłami, 1 - PZG na moc ciepłowni

94 - Wsp. przewidywalności - współczynnik przewidywalności (k) [%] - parametr decyduje o wpływie temperatury normalnej i sterującej na wyliczane wartości.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Na poszczególnych pozycjach wyświetlacza pokazywane są stany wejść logicznych: zwarte = "1", rozwarte = "0". Pozycje liczone są od lewej strony: na wartości wyświetlanej 97 pierwsza cyfra pokazuje stan wejścia logicznego nr 1, druga stan wejścia logicznego nr 2 itp.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Funkcja 97 dla wejść 5-8

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Temp. wody powrotnej - temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 9 .

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Temp. zewnętrzna - temperatura zewnętrzna (Tze) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100(wejście analogowe nr 12), zakres przetwarzania -30..70°C.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Przepływ w sieci - aktualny przepływ ciepłowni (Gwy) [t/h] - Aktualny przepływ ciepłowni. Pomiar pochodzi z ciepłomierza Kamstrup.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Moc wyjściowa - moc ciepłowni (Qwy) [MW] - Aktualna moc ciepłowni policzona z ostatnich 10 minut na podstawie temperatury wyjściowej (Wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), powrotnej (Wartość wyświetlana na panelu wyświetlaczy w lewym górnym rogu) oraz przepływu (Wartość wyświetlana na panelu wyświetlaczy w lewym dolnym rogu).

   

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. wody na sieć - temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2513
nL Wersja programu technologicznego: 3008
00 Temp. odniesienia - temperatura z tabeli (To) [°C]
01 Temp. za kotłami - temperatura wody w kolektorze za kotłami (Tkwy) [°C]
02 Temp. zewnętrzna - temperatura zewnętrzna (Tze) [°C]
03 Temp. na słońcu - temperatura zewnętrzna na słońcu (Tslo) [°C]
04 Wyst. fal. p. mie. - aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej (imp_g) [%]
05 wyst. fal. pompy mieszającej z zadajnika (ig_z) [%]
10 Temp. normalna - temperatura normalna średnia 24-godz. (Tnor) [°C]
11 Temp. sterująca - temperatura sterująca (Tste) [°C]
14 Qobl^2/(Qwy*Qsumk) - korekta procentowa mocy do utrzymania dla kotłów (Kpmk) [%]
15 Wsp. dysp. Tzew=12°C - współczynnik dyspozycji przy Tzew=12°C (Wpd) [%]
16 Akt. wsp. dysp. - aktualny współczynnik dyspozycji (Wp) [%]
20 Min. moc zadana - minimalna moc zadana (Qmin) [MW]
21 Moc wyjściowa - moc ciepłowni (Qwy) [MW]
22 Max. moc zadana - maksymalna moc zadana (Qmax) [MW]
23 Moc deficytowa - moc deficytowa (Qd24) [MW]
24 Suma mocy kotłów - suma mocy kotłów (Qk_s) [MW]
25 Moc obliczeniowa - moc obliczeniowa (Qobl) [MW]
30 Przepływ w sieci - aktualny przepływ ciepłowni (Gwy) [t/h]
31 przepływ z ostatnich 3 minut [t/h]
45 Korekta do Twy - korekta do temperatury odniesienia na sieć (KTwy) [°C]
46 Temp. wody na sieć 24h - średnia dobowa temperatura wody wyjściowej (Twy24) [°C]
47 Temp. odniesienia 24h - temperatura z tabeli średnia dobowa (To24) [°C]
48 Twy24-Twy_od24 - średnie dobowe zawyżenie temperatury wody wyj (DT24) [°C]
51 Przepł. p. miesz. g. - przepływ przez mieszanie gorące (Gm) [t/h]
65 Temp. przed kotłami - temperatura wody przed kotłami (Tkwe) [°C]
66 Zad. temp. p. kotłami - zadana temperatura wody przed kotłami (Tkwo) [°C]
70 prędkość wiatru (Pred) [m/s]
80 wydajność kotła K1 [MW]
81 wydajność kotła K2 [MW]
82 wydajność kotła K3 [MW]
83 suma mocy kotłów [MW]
86 Sumaryczna korekta - sumaryczna korekta od temperatury zewnetrznej (corr) [°C]
90 temperatura "startu" [°C]
91 Wpływ słońca - współczynnik wpływu słońca (k_s) [°C/°C]
92 Wpływ wiatru - współczynnik wpływu wiatru (k_w) [°C/m/s]
93 Nr algorytmu - algorytm (Prog) [-]
94 Wsp. przewidywalności - współczynnik przewidywalności (k) [%]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Temp. wody powrotnej - temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow) [°C] Temp. zewnętrzna - temperatura zewnętrzna (Tze) [°C]
Przepływ w sieci - aktualny przepływ ciepłowni (Gwy) [t/h] Moc wyjściowa - moc ciepłowni (Qwy) [MW]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,0 100,0 62,0 temperatura wyjściowa do utrzymania w lato [°C]
12 0 100 80 Wsp. dysp. Tzew=12°C - współczynnik dyspozycji przy Tzew=12°C (Wpd) [%]
45 -25,0 25,0 -20,0 Korekta do Twy - korekta do temperatury odniesienia na sieć (KTwy) [°C]
61 0,0 10,0 10,0 prędkość wiatru (Pred) [m/s]
66 40,0 110,0 65,0 Zad. temp. p. kotłami - zadana temperatura wody przed kotłami (Tkwo) [°C]
90 -20,0 20,0 -6,0 temperatura "startu" [°C]
91 0,0 1,0 0,0 Wpływ słońca - współczynnik wpływu słońca (k_s) [°C/°C]
92 0,0 1,0 0,5 Wpływ wiatru - współczynnik wpływu wiatru (k_w) [°C/m/s]
93 0 1 0 Nr algorytmu - algorytm (Prog) [-]
94 0 100 50 Wsp. przewidywalności - współczynnik przewidywalności (k) [%]
99 0 9999 0 kod dostępu do parametrów programowalnych

Wejścia analogowe

numer opis
01 Przepływ w sieci - aktualny przepływ ciepłowni (Gwy) (4..20mA)
02 Przepł. p. miesz. g. - przepływ przez mieszanie gorące (Gm) (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 wyst. fal. pompy mieszającej z zadajnika (ig_z) (4..20mA)
06 rezerwa (4..20mA)
07 Temp. przed kotłami - temperatura wody przed kotłami (Tkwe) (4..20mA)
08 Temp. za kotłami - temperatura wody w kolektorze za kotłami (Tkwy) (4..20mA)
09 Temp. wody powrotnej - temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow) (4..20mA)
10 Temp. wody na sieć - temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy) (4..20mA)
11 Temp. na słońcu - temperatura zewnętrzna na słońcu (Tslo) (-30..70°C)
12 Temp. zewnętrzna - temperatura zewnętrzna (Tze) (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 sezon zimowy
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 test sygnalizacji
08 kasowanie awarii

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Wyst. fal. p. mie. - aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej (imp_g) [%]
02 rezerwa
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 sygnalizacja transmisji z komputera
07 sygnalizacja regulacji
08 średnia dobowa temperatura na sieć w normie
09 sygnalizacja braku transmisji
10 "ocieplenie"
11 koniec zakresu regulacji przepływem mieszania
12 ochlodzenie
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.09.25 03:22:46
based on /var/szarp/programy/trunk/kpeckras/sterow/2513/1001/siecwyk.c