Regulator kotła odzysknicowego (ekonomizera) - instrukcja obsługi

 

Regulator kotła odzysknicowego (ekonomizera)

 

Instrukcja obsługi w wersji maksymalnie skróconej

 

Regulator kotła powinien pracować w pozycji przełącznika trybu pracy 3 - praca automatyczna.

 

Pełna instrukcja obsługi

 

Przyciski i przełączniki na szafie

Na szafie regulatora kotła odzysknicowego znajduje się przełącznik trybu pracy, który pozwala przechodzić między trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy.

 

W szafie regulatora kotła parowego, do którego przypisany jest kocioł odzysknicowy (ekonomizer) znajdują się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji. W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie kotła odzysknicowego mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii (na szafie kotła parowego) powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku (na szafie kotła parowego), ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku (na szafie kotła parowego) powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

 

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. wyj. lewa - Temperatura wody wyjściowej lewa (TwyL) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 12.

00 - Zadana temp. zas. - Zadana temperatura wody zas. (Tzz) [°C] - zadana temperatura wody wyjściowej - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 00. Wartość temperatury wody wyjściowej (wyświetlacz stały) jaka ma być utrzymywana.

01 - Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C] - aktualna temperatura wody zasilającej - aktualna wartość temperatury wchodzącej do ekonomizera. Pomiar z czujnika PT100.

02 - Wyst. fal. p. mie. - Aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej (imp_g) [%] - Wysterowanie falownika pompy mieszającej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 4, wyświetlanemu na funkcji 03. Dlatego też w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. Wysterowanie 100 odpowiada częstotliwości 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada częstotliwości 0Hz, sygnał przekłada się

na częstotliwość liniowo.

03 - Wyst. fal. pompy mieszającej z zadajnika (ig_z) [%] - Wysterowanie falownika pompy mieszającej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

04 - Wyst. fal. p. schł. - Aktualne wyst. falownika pompy schładzającej (ims) [%] - Wysterowanie falownika pompy obiegowej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 04. Dlatego też w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. Wysterowanie 100 odpowiada częstotliwości 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada częstotliwości 0Hz, sygnał przekłada się

na częstotliwość liniowo.

05 - Wyst. falownika pompy schładzającej z zadajnika (izs) [%] - Wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

06 - Wyst. fal. w. fał. pow. - Aktualne wyst. falownika went. fałsz. powietrza (imf) [%] - Wysterowanie falownika wentylatora fałszywego powietrza. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 3). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy rezerwowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika wentylatora. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 3 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika wentylatora - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 06. Dlatego też w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 06 i 07 pokrywają się. Wysterowanie 100 odpowiada częstotliwości 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada częstotliwości 0Hz, sygnał przekłada się na częstotliwość liniowo.

07 - Wyst. falownika went. fałsz. pow. z zadajnika (izf) [%] - Wysterowanie falownika wentylatora fałszywego powietrza z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

10 - Wyst. falownika went. fałsz. pow. z zadajnika (izf) [%] zadane ciśnienie dyspozycyjne - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 10. Wartość ciśnienia dyspozycyjnego (międzykolektorowego) do utrzymywania.

11 - Wyst. falownika went. fałsz. pow. z zadajnika (izf) [%] - minimalne ciśnienie dyspozycyjne - dolna wartość widełek ciśnienia dyspozycyjnego obliczona przez odjęcie od wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) stałej 0,003MPa.

12 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa] - ciśnienie dyspozycyjne - aktualna wartość ciśnienia z przetwornika ciśnień.

13 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa] - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne - górna wartość widełek ciśnienia dyspozycyjnego obliczona przez dodanie wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) stałej 0,003MPa.

14 - Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej (Pzas) [MPa] - ciśnienie wyjściowe - aktualna wartość ciśnienia. Pomiar z przetwornika ciśnień o zakresie 1,6MPa.

15 - Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej (Ppow) [MPa] - ciśnienie powrotu - aktualna wartość ciśnienia. Pomiar z przetwornika dyspozycji 0,2MPa.

20 - Wydajność - Wydajność (Q) [MW] - moc odpływu - aktualna moc obliczona na podstawie temperatury wyjściowej (Wyświetlacz stały), zasilającej (funkcja 01) i aktualnego przepływu (funkcja 30).

30 - Przep. przez p. schł. - Przepływ (Gps) [m3/h] - aktualny przepływ - pomiar z przetwornika przepływu.

41 - Tmp. p. w. fał. pow. l. - Temperatura przed went. fał. powietrza lewa (Tpfl) [°C] - temperatura przed wentylatorem fałszywego powietrza, strona lewa

42 - Tmp. p. w. fał. pow. p. - Temperatura przed went. fał. powietrza prawa (Tpfp) [°C] - temperatura przed wentylatorem fałszywego powietrza, strona prawa

43 - Tmp. p. w. fał. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) [°C] - temperatura przed wentylatorem fałszywego powietrza, średnia pomiaru strony lewej i prawej

44 - Tmp. pow. podm. lewa - Temperatura powietrza podmuchowego lewa (Tppl) [°C] - temperatura powietrza podmuchowego, strona lewa

45 - Tmp. pow. podm. prawa - Temperatura powietrza podmuchowego prawa (Tppp) [°C] - temperatura powietrza podmuchowego, strona prawa

46 - Tmp. pow. podm. - Temperatura powietrza podmuchowego (Tpp) [°C] - temperatura powietrza podmuchowego, średnia pomiaru strony lewej i prawej

47 - Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C] - Zadana różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza. Wartość programowana i wyświetlana na funkcji 47. Jest wartością odniesienia do utrzymania parametru 48.

48 - Różn. Tpf-Tpp (delta) - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C] - Aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (delta). Parametr wyliczony przez odjęcie aktualnej temperatury przed wentylatorem fałszywego powietrza 43 od aktualnej temperatury powietrza podmuchowego 46.

91 - Skok pompy miesz. - Skok wysterowania pompy miesz. (sg) [%] - skok wysterowania falownika pompy zmieszania gorącego - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 91. Określa wartość jednorazową wartość (ruchu) skoku wysterowania falownika. Zbyt mała wartość może spowodować długi czas dążenia do wartości zadanej, zbyt duża wartość może spowodować szarpanie pompą, co jest również niekorzystnym zjawiskiem

92 - Skok pompy schł. - Skok wysterowania pompy schł. (ss) [%] - skok wysterowania falownika pompy obiegowej - parametr funkcjonalnie zbliżony do tego programowanego na funkcji 91.

93 - Skok went FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%] - skok wentylatora fałszywego powietrza - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 93. Określa wartość jednorazową wartość (ruchu) skoku wysterowania falownika. Zbyt mała wartość może spowodować długi czas dążenia do wartości zadanej, zbyt duża wartość może spowodować szarpanie wentylatorem, co jest również niekorzystnym zjawiskiem.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Wydajność - Wydajność (Q) [MW] - moc odpływu - aktualna moc obliczona na podstawie temperatury wyjściowej (Wyświetlacz stały), zasilającej (funkcja 01) i aktualnego przepływu (funkcja 30).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa] - ciśnienie dyspozycyjne - aktualna wartość ciśnienia z przetwornika ciśnień.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Przep. przez p. schł. - Przepływ (Gps) [m3/h] - aktualny przepływ - pomiar z przetwornika przepływu.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej (Ppow) [MPa] - ciśnienie powrotu - aktualna wartość ciśnienia. Pomiar z przetwornika dyspozycji 0,2MPa.

 

Lampki sygnalizacyjne

Lampki te zapalają się i świecą światłem migowym przez czas trwania przekroczenia wartości zadanej. Po ustąpieniu przyczyny nieprawidłowości samoczynnie gasną. Znaczenie poszczególnych lampek:

1. Rezerwa

2. Wysterowanie falownika pompy obiegowej min/max - lampka zapala się, gdy aktualne wysterowanie falownika pompy (funkcja 04) osiągnie jedną ze skrajnych wartości (50,0 lub 100) i nie jest w stanie utrzymywać temperatury wokół zadanej wartości (funkcja 08). Lampka gaśnie, gdy wysterowanie pompy obiegowej jest większe od minimalnego (50,0) i mniejsze od maksymalnego (100).

Zapala się, gdy aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej (funkcja 02) osiągnie jedną ze skrajnych wartości (50 lub 100). Jej zapalenie oznacza, że falownik pompy mieszającej osiągnął maksymalną lub minimalną wartość wysterowania i nie jest w stanie utrzymywać temperatury wokół zadanej wartości (funkcja 00)

3. Wysterowanie falownika pompy mieszania gorącego min/max - lampka zapala się, gdy aktualne wysterowanie falownika pompy (funkcja 02) osiągnie jedną ze skrajnych wartości (50,0 lub 100) i nie jest w stanie utrzymywać temperatury wokół zadanej wartości (funkcja 00). Lampka gaśnie, gdy wysterowanie pompy mieszania gorącego jest większe od minimalnego (50,0) i mniejsze od maksymalnego (100).

4. Przepływ minimalny blokada - lampka zapala się, gdy przepływ kotła odzysknicowego/ekonomizera (funkcja 30) spadnie poniżej wartości zadanej (funkcja 52) - jednocześnie uruchamiana jest blokada. Lampka gaśnie, gdy przepływ kotła odzysknicowego/ekonomizera wzrośnie o ponad 2,0t/h w stosunku do minimalnej wartości zadanej - jednocześnie zwalniana jest blokada.

5. Temperatura wody wyjściowej blokada - lampka zapala się, gdy temperatura wody wyjściowej kotła odzysknicowego/ekonomizera (funkcja 08) wzrośnie poniżej wartości zadanej (funkcja 51) - jednocześnie uruchamiana jest blokada. Lampka gaśnie, gdy temperatura wody wyjściowej kotła odzysknicowego/ekonomizera spadnie o więcej niż 1,0°C w stosunku do minimalnej wartości zadanej - jednocześnie zwalniana jest blokada.

6. Awaria regulatora - lampka zapala się w przypadku awarii sterownika szafy kotła odzysknicowego/ekonomizera.

 

Algorytm stabilizacji temperatury za kotłem odzysknicowym (ekonomizerem)

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości temperatury wyjściowej (wartość na wyświetlaczu stałym) wokół zadanej wartości (funkcja 08) z tolerancją +/- 2°C.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 2°C, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna temperatury wyjściowej (wartość na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości zadanej (funkcja 08) o więcej niż 2°C, następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) o wartość zaprogramowaną na funkcji 92 w przeciwnym wypadku tzn. gdy wartość aktualna temperatury wyjściowej (wartość na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości zadanej (funkcja 08) o ponad 2°C, następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) o wartość zaprogramowaną. Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 3 minuty.

 

Algorytm stabilizacji temperatury przed kotłem odzysknicowym (ekonomizerem)

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości temperatury wejściowej (funkcja 01) wokół zadanej wartości (funkcja 00) z tolerancją +/-2 °C.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 2°C, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna temperatury wejściowej (funkcja 01) jest mniejsza od wartości zadanej (funkcja 00) o więcej niż 2°C, następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy mieszania gorącego (funkcja 02) o wartość zaprogramowaną na funkcji 91 w przeciwnym wypadku tzn. gdy wartość aktualna temperatury wejściowej (funkcja 08) jest większa od wartości zadanej (funkcja 00) o ponad 2°C, następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy mieszania gorącego (funkcja 04) o wartość zaprogramowaną. Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 3 minuty.

 

Algorytm sterowania wentylatorem fałszywego powietrza

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości różnicy temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (tzw. delta) (funkcja 48) wokół wartości zadanej (funkcja 47) z tolerancją +/- 3°C.

 

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 3°C, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna temperatury jest mniejsza od wartości zadanej o więcej niż 3°C następuje zmniejszenie wysterowania falownika wentylatora fałszywego powietrza o wartość zaprogramowaną na funkcji 93 w przeciwnym wypadku tzn, gdy wartość aktualna temperatury wyjściowej jest większa od wartości zadanej o więcej niż 3°C następuje zwiększenie wysterowania falownika wentylatora fałszywego powietrza (funkcja 03) o wartość zaprogramowaną (funkcja 93). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 1 minuta.

 
rys.2 (rys.2)

Na powyższym rysunku, w miejscu oznaczonym 1 przedstawiono przypadek, w którym aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (dTf, funkcja 48) jest niższa od wartości zadanej (dTfx, funkcja 47) o więcej niż 3°C - następuje zwiększenie wysterowania falownika fałszywego powietrza (imf, funkcja 03) o zaprogramowany skok (funkcja 93). W miejscu oznaczonym 2 oznaczono przypadek, w którym aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (dTf, funkcja 48) znajduje się w tolerancji wartości zadanej (dTfx, funkcja 47) +/- 3°C - wysterowanie falownika fałszywego powietrza (imf, funkcja 03) pozostaje bez zmian. W miejscu oznaczonym 3 przedstawiono przypadek, w którym aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (dTf, funkcja 48) jest wyższa od wartości zadanej (dTfx, funkcja 47) o więcej niż 3°C - następuje zmniejszenie wysterowania falownika fałszywego powietrza (imf, funkcja 03) o zaprogramowany skok (funkcja 93).

 

Blokady kotła odzysknicowego (ekonomizera) kotła OR-32 nr 1

Szafa automatyki wspiera układ blokad kotła OR-32 nr 1 na okoliczność przekroczenia parametrów dopuszczalnych kotła odzysknicowego. Ponieważ kocioł odzysknicowy ma obieg wodny niezależny od kotła OR-32 nr 1, konieczne jest monitorowanie temperatury wody wyjściowej z kotła odzysknicowego i jego przepływu. Działanie blokad:

1. Jeśli temperatura wody wyjściowej z kotła odzysknicowego przekroczy wartość zadaną (maksimum 100°C - funkcja 51), szafa kotła odzysknicowego powoduje odstawienie napędów wentylatorów podmuchu kotła OR-32. Stan odłączenia kotła OR-32 trwa tak długo, aż temperatura wody wyjściowej z kotła odzysknicowego nie spadnie o więcej niż 1,0°C poniżej wartości zadanej.

2. Jeśli przepływ kotła odzysknicowego spadnie poniżej wartości zadanej (minimum 41m3/h - funkcja 52), szafa kotła odzysknicowego powoduje odstawienie napędów wentylatorów podmuchu kotła OR-32. Stan odłączenia kotła OR-32 trwa tak długo, aż przepływ wody kotła odzysknicowego nie wzrośnie o więcej niż 2t/h powyżej wartości zadanej.

 

Zastosowanie poszczególnych trybów pracy i przełączanie między nimi

Tryb 1 - sterowanie ręczne jest trybem awaryjnym, w którym o wysterowaniu falowników pomp mieszającej, obiegowej i rezerwowej decyduje ustawienie potencjometru. Tryb ten został zaprojektowany jako ustawienie na wypadek awarii (ewentualnie zmiany programu) sterownika. Regulator w tym trybie nie steruje falownikami - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnały prądowe z zadajników w szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia prądowe falowników. Korzystanie z tego trybu pracy jest zdecydowanie odradzane.

W trybie 2 - praca w synchronizacji podobnie jak w trybie 1 - sterowanie ręczne o wysterowaniu falowników pomp mieszającej obiegowej i rezerwowej decyduje ustawienie potencjometru, jednakże w odróżnieniu od trybu 1 - sterowanie ręczne regulator bierze tu udział w sterowaniu jako powielacz sygnału prądowego: fizycznie do falowników kierowane są sygnały z wyjść prądowych sterownika, które przyjmują dokładnie takie wartości, jakie mają sygnały z zadajników prądowych podawane na wejścia analogowe sterownika. Tryb ten należy wykorzystywać w przypadku awarii przy sprawnym regulatorze.

Generalnie właściwym trybem jest 3 - praca automatyczna. W tym trybie regulator dobiera wysterowanie falowników automatycznie na podstawie odpowiednich algorytmów sterowania.

Przełączanie z trybu 1 - sterowanie ręczne do trybu 2 - praca w synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie 1 - sterowanie ręczne jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 1 - sterowanie ręczne jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 3 - praca automatyczna może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp mieszających obiegowych i rezerwowych, gdy zadane wartości temperatury (funkcja 00), ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) lub kodu dostępu (funkcja 99) nie są prawidłowo ustawione.

Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność tych parametrów jeszcze w trybie 2 - praca w synchronizacji.

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp mieszającej i obiegowej może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 50). Wartość maksymalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zachowuje swoje parametry (nie przegrzewa)/ powinna być również wyznaczona doświadczalnie (tutaj została ustalona na 100).

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takie jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi - programowania parametrów stałych czy paczek - ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na połączenie notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomienie na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

1. Jeżeli regulator jest w trybie 3 - praca automatyczna, przełączyć w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

2. Jeżeli regulator jest w trybie 2 - praca w synchronizacji, przełączyć w tryb 1 - sterowanie ręczna zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.

3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.

4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.

5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.

6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.

7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.

8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego w parametrach stałych na funkcji 99.

9. Przełączyć regulator z trybu 1 - sterowanie ręczne w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

10. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.

11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie 3 - praca automatyczna, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. wyj. lewa - Temperatura wody wyjściowej lewa (TwyL) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 3000
nL Wersja biblioteki procedur: 1001
nb Kompilacja biblioteki procedur: 7017
nP Wersja programu technologicznego: 6001
00 Zadana temp. zas. - Zadana temperatura wody zas. (Tzz) [°C]
01 Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C]
02 Wyst. fal. p. mie. - Aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej (imp_g) [%]
03 Wyst. fal. pompy mieszającej z zadajnika (ig_z) [%]
04 Wyst. fal. p. schł. - Aktualne wyst. falownika pompy schładzającej (ims) [%]
05 Wyst. falownika pompy schładzającej z zadajnika (izs) [%]
06 Wyst. fal. w. fał. pow. - Aktualne wyst. falownika went. fałsz. powietrza (imf) [%]
07 Wyst. falownika went. fałsz. pow. z zadajnika (izf) [%]
08 Zadana temp. wyj. - Zadana temperatura wody wyjść. (Twz) [°C]
09 Temp. wyj. lewa - Temperatura wody wyjściowej lewa (TwyL) [°C]
12 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]
14 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej (Pzas) [MPa]
15 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej (Ppow) [MPa]
20 Wydajność - Wydajność (Q) [MW]
30 Przep. przez p. schł. - Przepływ (Gps) [m3/h]
41 Tmp. p. w. fał. pow. l. - Temperatura przed went. fał. powietrza lewa (Tpfl) [°C]
42 Tmp. p. w. fał. pow. p. - Temperatura przed went. fał. powietrza prawa (Tpfp) [°C]
43 Tmp. p. w. fał. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) [°C]
44 Tmp. pow. podm. lewa - Temperatura powietrza podmuchowego lewa (Tppl) [°C]
45 Tmp. pow. podm. prawa - Temperatura powietrza podmuchowego prawa (Tppp) [°C]
46 Tmp. pow. podm. - Temperatura powietrza podmuchowego (Tpp) [°C]
47 Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C]
48 Różn. Tpf-Tpp (delta) - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C]
51 Twy - blokada - Temperatura wyjściowa - blokada (Tbl) [°C]
52 G - blokada - Przepływ - blokada (Gbl) [m3/h]
91 Skok pompy miesz. - Skok wysterowania pompy miesz. (sg) [%]
92 Skok pompy schł. - Skok wysterowania pompy schł. (ss) [%]
93 Skok went FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Wydajność - Wydajność (Q) [MW] Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]
Przep. przez p. schł. - Przepływ (Gps) [m3/h] Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej (Ppow) [MPa]

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 blokada kotła
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 wyst. fal. obieg. min/max
11 wyst. fal. m. gor. min/max
12 przepływ minimalny - blokada
13 temperatura wody wyjściowej - blokada
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:21:19
based on /var/szarp/programy/trunk/krasnik/or-32/3000/1001/kodzwyk.c