Regulator ciśnienia statycznego - instrukcja obsługi

 

Zadania regulatora ciśnienia statycznego

Regulator ciśnienia statycznego posiada następujące zadania:

 

Przy realizacji tych zadań regulator ciśnienia statycznego ściśle współpracuje z regulatorem odgazowywacza.

 

Schemat układu technologicznego stabilizacji ciśnienia

Przedstawiony poniżej rysunek jest jedynie wersją uproszczoną schematu ciepłowni. Pełny schemat z zaznaczonymi wszystkimi elementami układu technologicznego można znaleźć pod adresem http://www.szarp.com.pl/schematy/Krasnik_odgazowanie_schemat.pdf.

Uproszczony schemat układu technologicznego stabilizacji ciśnienia przedstawiony jest poniżej:

Schemat układu technologicznego stabilizacji ciśnienia (1.1)

gdzie:

PZG1, PZG2 - pompy mieszania gorącego

PWF1, PWF2/PWT1, PWT2 - pompy wysokiego parametru wymienników odpowiednio obiegu FŁT i obiegu TH

PZZM - pompa mieszania zimnego

POM1, POM2 - pompy obiegowa

POF1, POF2/POT1, POT2 - pompy obiegowe odpowiednio obiegu FŁT i obiegu TH

RF/RT - reduktory ciśnienia odpowiednio obiegu FŁT i obiegu TH

W1, W2/W3 - wymienniki odpowiednio obiegu FŁT i obiegu TH

ZB1, ZB2/ZB3 - zawory bezpieczeństwa odpowiednio obiegu FŁT i obiegu TH

 

Algorytm utrzymywania ciśnienia wody powrotnej z sieci "miasto"

Regulacja ciśnienia statycznego na obiegu "miasto" odbywa się przy pomocy uniwersalnego algorytmu stabilizacji ciśnienia statycznego opisanego poniżej:

 

Algorytm utrzymywania ciśnienia wody powrotnej z sieci

Utrzymywanie ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppow na poziomie zbliżonym do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn odbywa się poprzez zmianę wysterowania falownika pompy stabilizującej imp_s. Zmiana tego wysterowania zależy od wielu parametrów i przebiega w kilku etapach. Algorytm tych zmian przedstawić można następująco:

1gradient = Ppow - Ppow 30s
2
3jeżeli |Ppow chwilowe - Podn| < 0.003 MPa
4    nie podejmuj regulacji
5w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppow - Podn| < 0.003 MPa
6    nie podejmuj regulacji
7w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppow - Podn| < 0.010 MPa
8    jeżeli Ppow chwilowe - Podn > 0 i gradient < 0.001 MPa
9        nie podejmuj regulacji
10    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppow chwilowe - Podn < 0 i gradient > 0.002 MPa
11        nie podejmuj regulacji
12w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppow - Podn| < 0.015 MPa
13    jeżeli Ppow chwilowe - Podn > 0 i gradient < -0.002 MPa
14        nie podejmuj regulacji
15    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppow chwilowe - Podn < 0 i gradient > 0.004 MPa
16        nie podejmuj regulacji
17w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppow - Podn| < 0.025 MPa
18    jeżeli Ppow chwilowe - Podn > 0 i gradient < -0.005 MPa
19        nie podejmuj regulacji
20    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppow chwilowe - Podn < 0 i gradient > 0.008 MPa
21        nie podejmuj regulacji
22w przeciwnym przypadku
23    jeżeli |Ppow - Podn| < 0.010 MPa
24        ustal skok zmiany wysterowania falownika imp_s na 0.3% (tj. 0.015 Hz)
25    jeżeli |Ppow - Podn| > 0.010 MPa i |Ppow - Podn < 0.015 MPa
26        ustal skok zmiany wysterowania falownika imp_s na 0.5% (tj. 0.025 Hz)
27    jeżeli |Ppow - Podn| > 0.015 MPa i |Ppow - Podn < 0.025 MPa
28        ustal skok zmiany wysterowania falownika imp_s na 0.6% (tj. 0.030 Hz)
29    jeżeli |Ppow - Podn| > 0.025 MPa
30        ustal skok zmiany wysterowania falownika imp_s na 1% (tj. 0.05 Hz)
31
32    jeżeli Ppow - Podn < 0 i Ppow chwilowe - Podn < 0
33        zwiększ wysterowanie falownika imp_s o ustalony wcześniej skok
34    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppow - Podn > 0 i Ppow chwilowe - Podn > 0
35        zmniejsz wysterowanie falownika imp_s o ustalony wcześniej skok

gdzie:

Ppow - ciśnienie wody powrotnej z sieci (wartość średnia z ostatnich 20 sekund)

Ppow chwilowe - ciśnienie wody powrotnej z sieci (wartość chwilowa)

Ppow 30s - ciśnienie wody powrotnej z sieci (wartość sprzed 30 sekund)

Podn - zadanie ciśnienie wody powrotnej z sieci

imp_s - wysterowanie falownika pompy stabilizującej

gradient - wartość pomocnicza oznaczająca szybkość zmian ciśnienia. Podjęcie regulacji uzależnione jest nie tylko od aktualnej wartości ciśnienia wody powrotnej z sieci, ale też od kierunku i szybkości jego zmian. Ma to na celu kompensację bezwładności przyrządów pomiarowych, a co za tym idzie - ograniczenie możliwości wzbudzania się układu.

 

Regulacja jest podejmowana co 28 sekund. Zakres zmian wysterowania falownika pompy stabilizującej imp_s ustalono na od 40% do 100%.

Przykład sterowania falownikiem pompy stabilizującej imp_s w celu utrzymania ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppow na poziomie zbliżonym do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn przedstawiony jest na poniższym wykresie (jest to wykres pochodzący z PEC Pasłęk, ale jest on uniwersalnym przykładem dla wszystkich systemów, w których zastosowany jest opisany powyżej algorytm):

Regulacja Ppow (2.1)

Na powyższym przykładzie widać, że regulator stara się utrzymywać ciśnienie wody powrotnej z sieci Ppow na poziomie jak najbardziej zbliżonym do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn. Widać również, iż wszelkie odchyłki ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppow od zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn skutkują natychmiastową zmianą wysterowania falownika pompy stabilizującej imp_s, dzięki czemu ciśnienie wody powrotnej z sieci Ppow znów zbliża się do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Podn.

 

Algorytm utrzymywania ciśnienia wody powrotnej z sieci "FŁT"

Ciśnienie powrotne na sieci FŁT jest utrzymywane wg opisanego wyżej algorytmu utrzymywania ciśnienia wody powrotnej z sieci, zmodyfikowanego o możliwość automatycznego wyłączania pompy stabilizującej obiegu FŁT (pompa PSZ na schemacie http://www.szarp.com.pl/schematy/Krasnik_odgazowanie_schemat.pdf).

Podczas normalnej pracy pompa sterowana jest dokładne wg opisanego wyżej algorytmu utrzymywania ciśnienia wody powrotnej z sieci. Jeśli w tym stanie ciśnienie powrotu wzrośnie powyżej zadanej wartości maksymalnej (programowanej na parametrze stałym nr 11) - pompa PSZ zostaje automatycznie wyłączona; pompa ta zostaje ponownie włączona w momencie, gdy ciśnienie powrotne spadnie poniżej zadanej wartości minimalnej (programowanej na parametrze stałym nr 10) - wówczas pompa jest automatycznie załączana z wysterowaniem początkowym zadawanym na parametrze stałym nr 13 - po czym regulator wznawia regulację wg algorytmu utrzymywania ciśnienia wody powrotnej z sieci.

Regulacja Ppow FŁT, 2.2% (2.2)

Na powyższym wykresie widać jak pompa PSZ jest wyłączana (wartość imp_s spada do 0%) po przekroczeniu przez ciśnienie powrotne Ppow wartości Pmax i ponownie załączana po przekroczeniu wartości Pmin (to drugie jest mniej widoczne, gdyż po włączeniu pompy ciśnienie natychmiast zaczyna rosnąć - a na wykresie są wartości uśrednione).

 

Algorytm utrzymywania przepływu wody powrotnej z sieci

Utrzymywanie przepływu wody powrotnej z sieci Gos ma na celu utrzymanie sumarycznego przepływu przez odgazowywacz Gsum na w miarę stabilnym poziomie, co powinno skutkować stabilnym dopływem wody do kolumny odgazowywacza, a tym samym zapewnieniem stabilnych warunków do przebiegu procesu odgazowania. Utrzymywanie przepływu wody powrotnej z sieci Gos na poziomie zbliżonym do przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos (wyliczanego jako zadany dopływ wody do odgazowywacza Gsum pomniejszony o wartość aktualnego przepływu wody zmiękczonej Gwz) jest wykonywane poprzez regulację zaworem wody powrotnej z sieci. Sterowanie tym zaworem odbywa się w jednym z trzech trybów, wybieranym w zależności od aktualnego wysterowania falownika pompy stabilizującej imp_s:

Powodem zmiany sposobu sterowania w drugim i trzecim przypadku jest zmiana priorytetów: przy wysterowaniu falownika pompy stabilizującej imp_s większym niż 95% uzupełnianie zładu staje się ważniejsze niż stabilne odgazowanie - takie wysterowanie wskazuje na duże ubytki wody sieciowej.

Przykład wyliczania przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos przedstawiony jest na poniższym wykresie (jest to wykres pochodzący z PEC Pasłęk, ale jest on uniwersalnym przykładem dla wszystkich systemów, w których zastosowany jest opisany powyżej algorytm):

Wyliczanie Gxos (3.1)

Na powyższym przykładzie widać, że wartość przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos zmienia się przeciwnie do zmian aktualnego przepływu wody zmiękczonej Gwz tak, aby ich suma pozostała stała i równa zadanemu dopływowi wody do odgazowywacza Gxsm.

Przykład sterowania zaworem wody powrotnej z sieci w celu utrzymania przepływu wody powrotnej z sieci Gos na poziomie zbliżonym do przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos przedstawiony jest na poniższym wykresie (jest to wykres pochodzący z PEC Pasłęk, ale jest on uniwersalnym przykładem dla wszystkich systemów, w których zastosowany jest opisany powyżej algorytm):

Regulacja Gos (3.2)

Na powyższym przykładzie widać, że wartość przepływu wody powrotnej z sieci Gos utrzymywana jest na poziomie zbliżonym do przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos tak dokładnie, jak to tylko możliwe - wraz ze zmianami przepływu wody powrotnej odniesienia Gxos dokonywana jest taka regulacja zaworem wody powrotnej z sieci, aby przepływ wody powrotnej z sieci Gos podążał za zmienioną wartością przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos.

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 40%). Poniżej przedstawiony został przykład, który ilustruje zadziałanie tego ograniczenia:

rys.1 (rys.1)

W miejscu oznaczonym 1 widać, że falownik pompy (tu: falownik pompy poprzecznej) osiągnął swoje minimalne wysterowanie (tu: ustawione na 30%). Wartość tego wysterowania nie spada poniżej tej wartości, zgodnie z opisem powyżej.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Ciśnienie powrotu - Aktualne ciśnienie powrotne (Ppow) [MPa] - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 1.

00 - Ciśnienie zadane - Zadane ciśnienie powrotne (Podn) [MPa] - Programowalna wartość ciśnienia wody powrotnej z sieci "miasto" (funkcja 12), która ma być utrzymywana.

01 - Ciśn. odn. Zakład - Zadane ciśnienie powrotne odpływ Zakład (PodZ) [MPa] - Programowalna wartość ciśnienia wody powrotnej z sieci "FŁT" (funkcja 13), która ma być utrzymywana.

02 - Wyst. fal. stab. - Aktualne wyst. falownika pompy stabilizującej (imp_s) [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy stabilizacyjnej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy stabilizacyjnej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu z zadajnika falownika pompy stabilizacyjnej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 40% do 100%.

03 - Wyst. falownika pompy stabilizującej z zad. (is_z) [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05Hz).

04 - Wyst. stab. Zakład - Aktualne wyst. falownika pompy stab. Zakład (imp_z) [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy stabilizacyjnej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy stabilizacyjnej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu z zadajnika falownika pompy stabilizacyjnej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 04, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 40% do 100%.

05 - Wyst. falownika pompy stab. z zad. Zakład (is_z) [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05Hz).

10 - Min. ciśnienie powr. - Minimalne ciśnienie powrotne odpływ Zakład (Ppd) [MPa] - Wartość programowana na parametrze stałym nr 10 - wartość graniczna ciśnienia powrotu z sieci "FŁT" - poniżej której ponownie załączana jest pompa PSZ (jeśli została poprzednio automatycznie wyłączona).

11 - Min. ciśnienie powr. - Maksymalne ciśnienie powrotne odpływ Zakład (Ppg) [MPa] - Wartość programowana na parametrze stałym nr 11 - wartość graniczna ciśnienia powrotu z sieci "FŁT" - powyżej której następuje automatyczne wyłączenie pompy PSZ.

12 - Ciśnienie powrotu - Aktualne ciśnienie powrotne (Ppow) [MPa] - Wartość mierzona w przetworniku ciśnienia, a odbierana przez regulator na pierwszym wejściu analogowym.

13 - Ciśnienie Zakład - Aktualne ciśnienie powrotne odpływ Zakład (PpwZ) [MPa] - Wartość mierzona w przetworniku ciśnienia, a odbierana przez regulator na pierwszym wejściu analogowym.

40 - Zadana suma przep. - Zadana suma przepływów zmięk. i odgazow. (Gxsm) [m3/h] - Wartość programowalna oznaczająca sumę przepływu wody powrotnej z sieci (funkcja 51) oraz przepływu wody zmiękczonej (funkcja 52) do utrzymania.

41 - Suma przep. odg. - Aktualna suma przepływów zmięk. i odgazow. (Gsum) [m3/h] - Wartość wyliczana jako suma wartości pomiarów przepływu wody powrotnej z sieci (funkcja 51) oraz przepływu wody zmiękczonej (wartość mierzona w sterowniku odgazowywacza i wyświetlana na funkcji 52).

50 - Przep. pow. odn. - Przepływ powrotów odniesienia (Gxos) [m3/h] - Wartość wyliczana zgodnie z algorytmem utrzymywania przepływu wody powrotnej z sieci.

51 - Przepływ powrotów - Przepływ powrotów (Gos) [m3/h] - Wartość mierzona w wodomierzu, a odbierana przez regulator na wejściu impulsowym nr 3.

52 - Pobór ze zmiękcz. - Aktualny przepływ ze zmiękczalni (Gwz) [m3/h] - Wartość mierzona w sterowniku odgazowywacza.

53 - Przepł. uzupeł. - Przepływ uzupełniania (Guzp) [m3/h] - Wartość mierzona w wodomierzu, a odbierana przez regulator na wejściu impulsowym nr 4.

55 - Przep. uzup. Zakład - Przepływ uzupełniania odpływ Zakład (Guz2) [m3/h] - Wartość mierzona w wodomierzu, a odbierana przez regulator na wejściu impulsowym nr 5.

90 - Czas ruchu zaworem z powrotów (txim) [s] - Wartość programowalna pozwalająca ustawić czas trwania ruchu zaworem wody powrotnej z sieci w momencie podejmowania regulacji.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Przepł. uzupeł. - Przepływ uzupełniania (Guzp) [m3/h] - Wartość mierzona w wodomierzu, a odbierana przez regulator na wejściu impulsowym nr 4.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Przep. uzup. Zakład - Przepływ uzupełniania odpływ Zakład (Guz2) [m3/h] - Wartość mierzona w wodomierzu, a odbierana przez regulator na wejściu impulsowym nr 5.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Suma przep. odg. - Aktualna suma przepływów zmięk. i odgazow. (Gsum) [m3/h] - Wartość wyliczana jako suma wartości pomiarów przepływu wody powrotnej z sieci (funkcja 51) oraz przepływu wody zmiękczonej (wartość mierzona w sterowniku odgazowywacza i wyświetlana na funkcji 52).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Przepływ powrotów - Przepływ powrotów (Gos) [m3/h] / [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] / powrót z miasta / powrót z zakładu - Wartość mierzona w wodomierzu, a odbierana przez regulator na wejściu impulsowym nr 3 [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] Pomiar pochodzi z innego urządzenia lub sterownika i jest transmitowany przy użyciu serwera systemu SZARP przy użyciu demona SENDER.

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora mogą znajdować się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji (nie występują one we wszystkich szafach). W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowań są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowań są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowań są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja ciśnienia oraz przepływu wody powrotnej z sieci. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Ciśnienie powrotu - Aktualne ciśnienie powrotne (Ppow) [MPa]
nE Wersja pamięci EPROM: 2513
nL Wersja programu technologicznego: 9006
00 Ciśnienie zadane - Zadane ciśnienie powrotne (Podn) [MPa]
01 Ciśn. odn. Zakład - Zadane ciśnienie powrotne odpływ Zakład (PodZ) [MPa]
02 Wyst. fal. stab. - Aktualne wyst. falownika pompy stabilizującej (imp_s) [%]
03 Wyst. falownika pompy stabilizującej z zad. (is_z) [%]
04 Wyst. stab. Zakład - Aktualne wyst. falownika pompy stab. Zakład (imp_z) [%]
05 Wyst. falownika pompy stab. z zad. Zakład (is_z) [%]
10 Min. ciśnienie powr. - Minimalne ciśnienie powrotne odpływ Zakład (Ppd) [MPa]
11 Min. ciśnienie powr. - Maksymalne ciśnienie powrotne odpływ Zakład (Ppg) [MPa]
12 Ciśnienie powrotu - Aktualne ciśnienie powrotne (Ppow) [MPa]
13 Ciśnienie Zakład - Aktualne ciśnienie powrotne odpływ Zakład (PpwZ) [MPa]
40 Zadana suma przep. - Zadana suma przepływów zmięk. i odgazow. (Gxsm) [m3/h]
41 Suma przep. odg. - Aktualna suma przepływów zmięk. i odgazow. (Gsum) [m3/h]
50 Przep. pow. odn. - Przepływ powrotów odniesienia (Gxos) [m3/h]
51 Przepływ powrotów - Przepływ powrotów (Gos) [m3/h]
52 Pobór ze zmiękcz. - Aktualny przepływ ze zmiękczalni (Gwz) [m3/h]
53 Przepł. uzupeł. - Przepływ uzupełniania (Guzp) [m3/h]
55 Przep. uzup. Zakład - Przepływ uzupełniania odpływ Zakład (Guz2) [m3/h]
56 spust z zakładu [m3/h]
90 Czas ruchu zaworem z powrotów (txim) [s]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Przepł. uzupeł. - Przepływ uzupełniania (Guzp) [m3/h] Przep. uzup. Zakład - Przepływ uzupełniania odpływ Zakład (Guz2) [m3/h]
Suma przep. odg. - Aktualna suma przepływów zmięk. i odgazow. (Gsum) [m3/h] Przepływ powrotów - Przepływ powrotów (Gos) [m3/h] / powrót z miasta / powrót z zakładu

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,100 0,700 0,400 Ciśnienie zadane - Zadane ciśnienie powrotne (Podn) [MPa]
01 0,100 0,700 0,400 Ciśn. odn. Zakład - Zadane ciśnienie powrotne odpływ Zakład (PodZ) [MPa]
10 0,100 0,700 0,200 Min. ciśnienie powr. - Minimalne ciśnienie powrotne odpływ Zakład (Ppd) [MPa]
11 0,100 0,700 0,450 Min. ciśnienie powr. - Maksymalne ciśnienie powrotne odpływ Zakład (Ppg) [MPa]
13 40,0 100,0 60,0 Awaryjne wyster. falownika pompy stabil. zakł. (impz2) [%]
40 0,0 9,9 3,0 Zadana suma przep. - Zadana suma przepływów zmięk. i odgazow. (Gxsm) [m3/h]
90 0,1 0,9 0,5 Czas ruchu zaworem z powrotów (txim) [s]

Wejścia analogowe

numer opis
01 Ciśnienie powrotu - Aktualne ciśnienie powrotne (Ppow) (4..20mA)
02 Ciśnienie Zakład - Aktualne ciśnienie powrotne odpływ Zakład (PpwZ) (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 Wyst. falownika pompy stabilizującej z zad. (is_z) (0..20mA)
06 Wyst. falownika pompy stab. z zad. Zakład (is_z) (0..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 rezerwa (0..200°C)
09 rezerwa (0..200°C)
10 rezerwa (0..200°C)
11 rezerwa (0..200°C)
12 rezerwa (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 wodomierz przepływu powrotów miasta
04 wodomierz uzupełniania miasta podstawowy
05 wodomierz "spustu" z zakładu
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Wyst. fal. stab. - Aktualne wyst. falownika pompy stabilizującej (imp_s) [%]
02 Wyst. stab. Zakład - Aktualne wyst. falownika pompy stab. Zakład (imp_z) [%]
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 otwieranie zaworu z powrotów
03 zamykanie zaworu z powrotów
04 "awaryjne" wyłączenie pompy PSZ
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 koniec zakresu regulacji cisnienia miasto
10 rezerwa
11 sygnalizacja braku transmisji
12 minimalne/maksymalne wysterowanie pompy
13 awaria falownika stabilizacji
14 rezerwa
15 przekroczenie maksymalnego ciśnienia powrotu na sieci "zakład"
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:21:09
based on /var/szarp/programy/trunk/krasnik/sterow/2513/ciszwyk.c