Panel ogólny AP3 - instrukcja obsługi

Panel ogólny jest szafą pełniącą dwie podstawowe funkcje:

Panel ogólny nie bierze czynnego udziału w sterowaniu procesami technologicznymi ciepłowni. Mogą jedynie wspomagać pracę obsługi poprzez sygnalizację niedotrzymania zakresów określonych wartości pomiarów.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Uwaga: specyfika panelu blokad sprawia, iż pełny zestaw funkcji można obejrzeć jedynie po podłączeniu manipulatora w miejsce jednego z paneli wyświetlaczy.

 

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Wyst. pompy ob. let. - Wysterowanie pompy obiegu letniego (Ipol) [%] - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 1.

00 - Wyst. pompy ob. 1 - Wysterowanie pompy obiegowej 1 (Ipo1) [%] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

01 - Wyst. pompy ob. 2 - Wysterowanie pompy obiegowej 2 (Ipo2) [%] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

02 - Wyst. pompy pop. let. - Wysterowanie pompy poprzecznej letniej (Ippl) [%] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

03 - Wysterowanie falownika pompy PON (PON) [%] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 4.

04 - Wysterowanie falownika pompy PZZN (PZZN) [%] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 5.

05 - Temperatura powrotu w.p. wymiennik FLT 1 (Twp1) [°C] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 6.

06 - Temperatura zasilania w.p. wymiennik FLT 1 (Twz1) [°C] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 7.

10 - Temperatura powrotu n.p. wymiennik FLT 1 (Tnp1) [°C] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 9.

11 - Temperatura zasilania n.p. wymiennik FLT 1 (Tnz1) [°C] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 10.

12 - Zakodowany stan wejść logicznych (wel) [-] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 11.

13 - temperatura wyjściowa (zasilania) n.p. na wymienniku FLT nr 1 - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 12.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Wyst. pompy ob. 1 - Wysterowanie pompy obiegowej 1 (Ipo1) [%] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Wyst. pompy ob. 2 - Wysterowanie pompy obiegowej 2 (Ipo2) [%] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Wyst. pompy pop. let. - Wysterowanie pompy poprzecznej letniej (Ippl) [%] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Wysterowanie falownika pompy PON (PON) [%] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 4.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Wysterowanie falownika pompy PZZN (PZZN) [%] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 5.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Temperatura powrotu w.p. wymiennik FLT 1 (Twp1) [°C] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 6.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Temperatura zasilania w.p. wymiennik FLT 1 (Twz1) [°C] - Sygnał zwrotny z falownika pompy odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 7.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Wyst. pompy ob. let. - Wysterowanie pompy obiegu letniego (Ipol) [%]
nE Wersja pamięci EPROM: 2313
nP Wersja programu technologicznego: 7001
00 Wyst. pompy ob. 1 - Wysterowanie pompy obiegowej 1 (Ipo1) [%]
01 Wyst. pompy ob. 2 - Wysterowanie pompy obiegowej 2 (Ipo2) [%]
02 Wyst. pompy pop. let. - Wysterowanie pompy poprzecznej letniej (Ippl) [%]
03 Wysterowanie falownika pompy PON (PON) [%]
04 Wysterowanie falownika pompy PZZN (PZZN) [%]
05 Temperatura powrotu w.p. wymiennik FLT 1 (Twp1) [°C]
06 Temperatura zasilania w.p. wymiennik FLT 1 (Twz1) [°C]
10 Temperatura powrotu n.p. wymiennik FLT 1 (Tnp1) [°C]
11 Temperatura zasilania n.p. wymiennik FLT 1 (Tnz1) [°C]
12 Zakodowany stan wejść logicznych (wel) [-]
13 temperatura wyjściowa (zasilania) n.p. na wymienniku FLT nr 1
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Wyst. pompy ob. 1 - Wysterowanie pompy obiegowej 1 (Ipo1) [%] Wyst. pompy ob. 2 - Wysterowanie pompy obiegowej 2 (Ipo2) [%]
Wyst. pompy pop. let. - Wysterowanie pompy poprzecznej letniej (Ippl) [%] Wysterowanie falownika pompy PON (PON) [%]

 

Wysterowanie falownika pompy PZZN (PZZN) [%] Temperatura powrotu w.p. wymiennik FLT 1 (Twp1) [°C]
Temperatura zasilania w.p. wymiennik FLT 1 (Twz1) [°C] rezerwa

Wejścia analogowe

numer opis
01 Wyst. pompy ob. let. - Wysterowanie pompy obiegu letniego (Ipol) (4..20mA)
02 Wysterowanie falownika pompy PZZM (PZZM) (4..20mA)
03 Wyst. pompy pop. let. - Wysterowanie pompy poprzecznej letniej (Ippl) (4..20mA)
04 Wysterowanie falownika pompy PON (PON) (4..20mA)
05 Wysterowanie falownika pompy PZZN (PZZN) (4..20mA)
06 Temperatura powrotu w.p. wymiennik FLT 1 (Twp1) (4..20mA)
07 Temperatura zasilania w.p. wymiennik FLT 1 (Twz1) (4..20mA)
08 rezerwa (4..20mA)
09 Temperatura powrotu n.p. wymiennik FLT 1 (Tnp1) (0..200°C)
10 Temperatura zasilania n.p. wymiennik FLT 1 (Tnz1) (0..200°C)
11 Zakodowany stan wejść logicznych (wel) (0..200°C)
12 temperatura wyjściowa (zasilania) n.p. na wymienniku FLT nr 1 (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyjścia analogowe

numer opis
01 rezerwa
02 rezerwa
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2019.05.25 03:26:16
based on /var/szarp/programy/trunk/lidzbark/sterow/2313/pap3wyk.c