Regulator przepływów Obiegu Małego - instrukcja obsługi

Regulator przepływów Obiegu Małego posiada dwa podstawowe tryby pracy: pracę w sezonie letnim oraz pracę w sezonie grzewczym. Wyboru jednego z tych trybów dokonuje się przy pomocy zwory na trzecim wejściu logicznym regulatora nadrzędnego. Dodatkowo przy wybranej pracy w sezonie grzewczym możliwe są do wyboru dwa algorytmy sterowania: utrzymywanie ciśnienia dyspozycyjnego na ciepłowni oraz utrzymywanie ciśnienia dyspozycyjnego na węźle Basen. Wyboru jednego z tych trybów dokonuje się poprzez zaprogramowanie odpowiedniej wartości na funkcji programowalnej 45.

 

Zadania regulatora przepływów Obiegu Małego

Regulator przepływów Obiegu Małego posiada następujące zadania:

 

Sposób wyliczania temperatury odniesienia dla odpływu Obieg Mały

Temperatura odniesienia dla odpływu Obieg Mały jest obliczana według wzoru:

1Tod2 = Twy + Kor2

gdzie:

Tod2 - temperatura odniesienia (do utrzymania) wody wyjściowej na Obieg Mały (funkcja 00)

Kor2 - zaprogramowana korekta temperatury wody wyjściowej na Obieg Mały w stosunku do temperatury wody wyjściowej na główne wyjście

Twy - aktualna temperatura wody wyjściowej na główne wyjście (funkcja 23)

 

Taki sposób wyliczania temperatury odniesienia Tod2 jest odpowiedni dla sieci rozległych, jaką jest odpływ Obieg Mały. Człon Kor2 wynika z tego, że chcemy różnicować temperaturę na wyjściu Obieg Mały do temperatury wyjściowej na główne wyjście w celu minimalizacji start na przesyle.

 

Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury

Algorytm utrzymuje ciśnienie dyspozycyjne DP2 w zakresie stałych widełek odchyłki od ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia (funkcja 10) o +/- 0.007 MPa.

Działanie algorytmu jest następujące:

1jeżeli (DP2 > DPg2) to
2    jeżeli (Twy2 > Tod2) to
3        imo2 = imo2 - d_imo2
4    w przeciwnym wypadku
5        imo2 = imo2 - d_imo2
6        imz2 = imz2 - 2 * d_imz2
7w przeciwnym wypadku jeżeli (DP2 < DPd2) to
8    jeżeli (Twy2 < Tod2) to
9        imo2 = imo2 + d_imo2
10    w przeciwnym wypadku
11        imo2 = imo2 + d_imo2
12        imz2 = imz2 + 2 * d_imz2
13w przeciwnym wypadku
14    jeżeli (Twy2 > Tod2 + 1°C) to
15        imo2 = imo2 - d_imo2
16    w przeciwnym wypadku jeżeli (Twy2 < Tod2 - 1°C) to
17        imo2 = imo2 + d_imo2

gdzie:

DP2 - aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego na wyjściu Obieg Mały (funkcja 12)

DPd2 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne (funkcja 11), zawsze stale mniejsze o 0.007 MPa od ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia (do utrzymania; funkcja 10)

DPg2 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (funkcja 13), zawsze stale większe o 0.007 MPa od ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia (do utrzymania; funkcja 10)

 

Twy2 - aktualna temperatura wody wyjściowej na Obieg Mały (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym)

Tod2 - temperatura wody odniesienia (do utrzymania) wody wyjściowej na Obieg Mały (funkcja 00)

 

imo2 - wysterowanie falownika pompy obiegowej (funkcja 04)

d_imo2 - zadany skok zmiany wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 90)

imz2 - wysterowanie falownika pompy poprzecznej (funkcja 02)

d_imz2 - zadany skok zmiany wysterowania falownika pompy poprzecznej (funkcja 91)

 

Uwaga: poniższy opis jest opisem uniwersalnym. Mówi on o sytuacji na wyjściu separowanym wymiennikiem, ale jest ona analogiczna do sytuacji na wyjściu bez separacji - w tym drugim przypadku odpowiednikiem temperatury wody wejściowej po stronie wysokiego parametru wymiennika jest temperatura wody w kolektorze za kotłami, zaś odpowiednikiem temperatury wody wyjściowej po stronie niskiego parametru wymiennika jest temperatura wody na wyjściu danego odpływu. Istotną różnicą między tymi dwoma rodzajami wyjść jest brak pompy wysokiego parametru wymiennika przy wyjściu bez separacji - analogiczną rolę spełnia wtedy pompa obiegowa kotłów, jednak nie jest ona sterowana przez regulator odpływu.

 

Wartości wysterowań falowników obydwu pomp (poprzecznej oraz obiegowej) nie mogą spaść poniżej wartości minimalnej, która wynosi 30%. Ograniczenie to pozwala uniknąć sytuacji, w której przepływ przez daną pompę zaniknąłby. Przykład sterowania falownikiem pompy w takiej sytuacji widać na wykresie:

rys.1 (rys.1)

W oznaczonym numerem 1 miejscu widać, że spadek temperatury wejściowej na wymienniku po stronie wysokiego parametru Tkwy/TiwN spowodował spadek wysterowania falownika pompy wysokiego parametru imp_o/imwN. Jej wysterowanie zatrzymało się jednak na poziomie 30%/50% (zgodnie z powyższym opisem), dzięki czemu nie zaistniało ryzyko zaniku przepływu po stronie wysokiego parametru.

Skutki sterowania falownikiem pompy obiegowej przedstawia poniższy wykres:

rys.2 (rys.2)

Widzimy na nim, że wysterowanie falownika pompy obiegowej imo2/imoN maleje (zbocze oznaczone 1a), w wyniku czego rośnie temperatura na wyjściu wymiennika po stronie niskiego parametru Twy2/TwyN (zbocze 1b). Jednocześnie możemy zauważyć reakcję na sytuację przeciwną - odpowiednio zbocza 2a i 2b.

Zachowanie we wszystkich przypadkach powyższego algorytmu ilustrują wykresy:

rys.3 (rys.3)

Powyższy wykres przedstawia sytuację, gdy ciśnienie dyspozycyjne DP2/DPS przekracza górną granicę widełek DPg2/DPgS (miejsce oznaczone 1) oraz temperatura wyjściowa odpływu Obieg Mały Twy2/TwyS jest niższa niż temperatura odniesienia Tod2/TodS dla tego odpływu (miejsce oznaczone 2) - jest to sytuacja z linii 4-6 algorytmu. W tym momencie zostały zmniejszone wysterowania falowników pompy poprzecznej imz2/imzS oraz pompy obiegowej imo2/imoS (odpowiednio miejsca oznaczone 3 i 4). Kiedy jednak temperatura wyjściowa odpływu Obieg Mały Twy2/TwyS wzrosła do wartości wyższej niż temperatura odniesienia Tod2/TodS dla tego odpływu (miejsce oznaczone 5), regulator, zgodnie z liniami 2-3 algorytmu, przestał sterować pompą poprzeczną imz2/imzS (miejsce oznaczone 6) nie zmieniając regulacji pompą obiegową imo2/imoS.

rys.4 (rys.4)

Na powyższym wykresie widać sytuację, kiedy ciśnienie dyspozycyjne DP2/DPP spadło poniżej dolnej granicy widełek DPd2/DPdP (miejsce oznaczone 1), a jednocześnie temperatura wyjściowa odpływu Obieg Mały Twy2 była niższa niż temperatura odniesienia Tod2 dla tego odpływu (miejsce oznaczone 2) - jest to sytuacja z linii 8-9 algorytmu. Regulator w tej sytuacji zwiększył wysterowanie pompy obiegowej imo2, co widać na zboczu oznaczonym 3. Jednocześnie widać na tym wykresie, że chwilę później, w momencie, gdy temperatura temperatura wyjściowa odpływu Obieg Mały Twy2 stała się wyższa niż temperatura odniesienia Tod2 dla tego odpływu (miejsce oznaczone 4) przy cały czas utrzymującym się poziomie ciśnienia dyspozycyjnego DP2/DPP mniejszym niż dolna granica widełek DPd2/DPdP, regulator zaczął zwiększać również wysterowanie pompy zmieszania zimnego imz2 (miejsce oznaczone 5), co odpowiada liniom 10-12 algorytmu.

rys.5 (rys.5)

Kolejny wykres prezentuje dość skomplikowaną sytuację. W pierwszej fazie (godziny od 12:50 do 13:10) niemalże na przemian działają dwa warunki z algorytmu: linie 10-12 oraz linie 14-15 - dzieje się tak, ponieważ wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP2/DPN oscyluje wokół wartości dolnej granicy widełek DPd2/DPdN (miejsce oznaczone 1), a temperatura wyjściowa odpływu Obieg Mały Twy2/TwyN jest wyższa niż temperatura odniesienia Tod2/TodN dla tego odpływu (miejsce oznaczone 2). Regulator w tej sytuacji na przemian zwiększa wysterowanie falownika pompy obiegowej imo2/imoN oraz wysterowanie falownika pompy poprzecznej imz2/imzN (odpowiedzialne są za to linie 10-12 algorytmu) oraz zmniejsza wysterowanie falownika pompy obiegowej imo2/imoN, w wyniku czego wartość wysterowania falownika pompy obiegowej imo2/imoN na wykresie wygląda na prawie stałą (miejsce oznaczone 3). W drugiej fazie (godziny od 13:20 do 16:40) zdecydowanie częściej występuje sytuacja, w której wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP2/DPN mieści się między dolną granicą widełek DPd2/DPdN a górną ich granicą DPg2/DPgN (wyrażona w liniach 14-15 algorytmu), stąd sterownik zmniejsza wartość wysterowania falownika pompy obiegowej imo2/imoN (miejsce oznaczone 4). Wzrost wartości wysterowania falownika pompy poprzecznej imz2/imzN (miejsce oznaczone 5) wynika z tego, że mimo wszystko sytuacja, kiedy ciśnienie dyspozycyjne DP2/DPN spada poniżej dolnej granicy widełek DPd2/DPdN nadal występuje, aczkolwiek znacznie rzadziej niż w pierwszej fazie).

rys.6 (rys.6)

Na ostatnim z wykresów widzimy sytuację przeciwną do poprzedniej, tzn. kiedy temperatura wyjściowa odpływu Obieg Mały Twy2 rośnie powyżej temperatury odniesienia Tod2 dla tego odpływu (miejsce oznaczone 1), regulator zmienia sterowanie pompą obiegową imo2 na przeciwne, tzn. zwiększa jej wysterowanie (miejsce oznaczone 2) - takie działanie jest zapisane w liniach 16-17 algorytmu.

Uwaga: przedstawiony powyżej algorytm jest identyczny przy stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego na wyjściu z ciepłowni na Obieg Mały oraz przy stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego na węźle Basen. Różnice stanowią wielkości brane do regulacji: jest to ciśnienie dyspozycyjne na węźle Basen oraz jego widełki o szerokości +/- 0.003 MPa.

 

Algorytm utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury w sezonie letnim

Algorytm ten jest aktywny jedynie, gdy w sterowniku nadrzędnym tryb pracy został ustawiony na pracę w lecie. Zadaniem algorytmu w sezonie letnim jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DP2 (funkcja 12) wokół zadanej wartości DPx (funkcja 10) między dolną granicą widełek DPd2, a ich górną granicą DPg2 (funkcje 11 i 13) oraz utrzymywanie zadanej temperatury wyjściowej Tod2 (wartość programowana na regulatorze nadrzędnym).

 

Algorytm sterowania działa w oparciu o zmodyfikowany regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Algorytm można podzielić na kilka faz. W pierwszej fazie następuje wyliczenie pomocniczych widełek ciśnienia dyspozycyjnego, których dolna i górna wartość jest obliczana przez odpowiednio odjęcie lub dodanie do wartości aktualnych widełek ciśnienia DPd2 - DPg2 (funkcje 11 i 13) dodatkowych 5% wartości tych widełek. Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP2 (funkcja 12) jest większa od górnej granicy tak zmodyfikowanych widełek, następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz2 (funkcja 02) o 0.2% (0.1 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy aktualna ciśnienia dyspozycyjnego DP2 (funkcja 12) jest mniejsza od dolnej granicy zmodyfikowanych widełek, następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz2 (funkcja 02) o 0.2% (0.1 Hz).

Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP2 (funkcja 12) zawiera się w zakresie zmodyfikowanych widełek, algorytm przystępuje do regulacji temperatury: jeżeli aktualna wartość temperatury wyjściowej Twy2 pomniejszona o 0.5°C jest większa od temperatury zadanej Tod2 oraz aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP2 (funkcja 12) jest mniejsza od górnych (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia DPg2 (funkcja 13), następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz2 (funkcja 02) o 0.1% (0.05 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP2 (funkcja 12) zawiera się pomiędzy zmodyfikowanymi widełkami oraz aktualna wartość temperatury wyjściowej Twy2 powiększona o 0.5°C jest mniejsza od temperatury zadanej Tod2, a także aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP2 (funkcja 12) jest większa od dolnych (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia DPd2 (funkcja 11) następuje zmniejszanie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz2 (funkcja 02) o 0.1% (0.05 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla wszystkich przypadków został ustalony na 30 sekund.

 

Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

rys.1 (rys.1)

W punkcie 1 zaznaczono, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne DP2/DP (funkcja 12) jest mniejsze niż dolna granica widełek dyspozycji DPd2/DPd (funkcja 11). W tym przypadku daje się zauważyć brak stabilizacji temperatury, gdyż regulator stara się najpierw doprowadzić wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP2/DP do takiej wartości, ażeby znalazło się ono między widełkami poprzez zwiększanie wysterowania pompy poprzecznej imz2/imp_z. W punkcie 2 przedstawiono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP2/DP (funkcja 12) znajduje się w widełkach i regulator przystępuje do stabilizacji temperatury odpowiednie zwiększenie wysterowania pompy poprzecznej imz2/imp_z.

 

Algorytm utrzymywania ciśnienia międzykolektorowego

Algorytm jest aktywny jedynie gdy tryb pracy w sterowniku nadrzędnym został ustawiony na pracę w zimie. Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia międzykolektorowego DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) wokół zadanej wartości DPkx (funkcja nie wyświetlana) z tolerancją +/- 0.002 MPa.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 0.002 MPa, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna ciśnienia międzykolektorowego DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości zadanej DPkx (funkcja nie wyświetlana) pomniejszonej o 0.002 MPa, następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej imo2 (funkcja 04) o 0.5% (0.025 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy wartość aktualna ciśnienia międzykolektorowego DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości zadanej DPkx (funkcja nie wyświetlana) powiększonej o 0.002 MPa, następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej imo2 (funkcja 04) o 0.5% (0.025 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 sekund.

 

Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

rys.1 (rys.1)

W punkcie 1 zaznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości zadanej DPkx (funkcja nie wyświetlana) powiększonej o 0.002 MPa. W tym przypadku następuje zmniejszenie wysterowania pompy obiegowej imo2/imp_o (funkcja 04). W punkcie 2 oznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości zadanej DPkx (funkcja nie wyświetlana) pomniejszonej o 0.002 MPa. W tym przypadku następuje zwiększenie wysterowania pompy obiegowej imo2/imp_o (funkcja 04). W punkcie 3 zaznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest równa z tolerancją +/- 0.002 MPa wartości zadanej DPkx (funkcja nie wyświetlana). W tym przypadku pompa obiegowa imo2/imp_o (funkcja 04) nie zmienia swojego wysterowania.

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 30%). Poniżej przedstawiony został przykład, który ilustruje zadziałanie tego ograniczenia:

rys.1 (rys.1)

W miejscu oznaczonym 1 widać, że falownik pompy (tu: falownik pompy poprzecznej) osiągnął swoje minimalne wysterowanie (tu: ustawione na 30%). Wartość tego wysterowania nie spada poniżej tej wartości, zgodnie z opisem powyżej.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - temperatura wody wyjściowej [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 8.

00 - temperatura wody wyjściowej odniesienia [°C] - Temperatura, która regulator będzie utrzymywał (tylko w sezonie zimowym). Powstaje przez dodanie temperatury wyjściowej na głównym wyjściu (funkcja 23) oraz programowanej odchyłki (funkcja 22).

01 - temperatura wody powrotnej [°C] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 10.

02 - wysterowanie falownika pompy poprz. [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

03 - wysterowanie falownika pompy poprzecznej z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05 Hz).

04 - wysterowanie falownika pompy obiegowej [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy obiegowej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy obiegowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

05 - wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05 Hz).

10 - zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr ten ma znaczenie tylko, gdy na funkcji 45 zaprogramowana jest wartość 0. W sezonie letnim wartość ta jest równa średniej arytmetycznej z wartości dolnych i górnych widełek mocy (funkcje 11 i 13). W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość ta jest programowana na funkcji 10. Jest to wartość odniesienia, wokół której regulator będzie starał się utrzymać aktualną wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

11 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr ten ma znaczenie tylko, gdy na funkcji 45 zaprogramowana jest wartość 0. Parametr oznacza dolną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 11. W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienie dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0.007 MPa.

12 - ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Wielkość mierzona w przetworniku różnicy ciśnień, a odbierana przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

13 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr ten ma znaczenie tylko, gdy na funkcji 45 zaprogramowana jest wartość 0. Parametr oznacza górną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 13. W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0.007 MPa.

14 - ciśnienie wyjściowe [MPa] - Wielkość mierzona w regulatorze przepływów Obiegu Dużego, a odbierana przez regulator przepływów Obiegu Małego za pomocą transmisji cyfrowej.

15 - ciśnienie powrotu [MPa] - Wielkość ta nie jest mierzona bezpośrednio, a wyliczana jako różnica ciśnienia zasilania (funkcja 14) i ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

20 - moc odpływu [MW] - Wartość wyliczana na podstawie różnicy temperatury wyjściowej (stały wyświetlacz), temperatury powrotu (funkcja 01) oraz przepływu w sieci (funkcja 30).

22 - zadana odchyłka temperatury sterującej [°C] - Wartość programowana na funkcji 22 pozwalająca modyfikować zadaną temperaturę wyjściową na Obieg Mały (funkcja 35).

23 - temperatura wody wyjściowej (ze sterownika nadrzędnego) [°C] - Wielkość mierzona w sterowniku nadrzędnym, a odbierana przez regulator przepływów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

24 - zadana wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (ze sterownika nadrzędnego) [%] - Wartość programowana w sterowniku nadrzędnym, a odbierana przez regulator przepływów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

25 - aktualna wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego (ze sterownika nadrzędnego) [%] - Wartość wyliczana w sterowniku nadrzędnym, a odbierana przez regulator przepływów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

30 - aktualny przepływ [t/h] - Pomiar wykonywany w przepływomierzu, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

35 - zadana temperatura wyjściowa [°C] - Wartość programowalna oznaczająca temperaturę wody wyjściowej na Mały Obieg, którą regulator będzie utrzymywał w sezonie letnim.

40 - zadana moc w sezonie letnim [MW] - Wartość programowalna oznaczająca moc wyjściową na Mały Obieg, którą regulator będzie utrzymywał w sezonie letnim.

41 - zadane ciśnienie dyspozycyjne - Basen [MPa] - Parametr ten ma znaczenie tylko, gdy na funkcji 45 zaprogramowana jest wartość 1. W sezonie letnim wartość ta jest równa średniej arytmetycznej z wartości dolnych i górnych widełek mocy (funkcje 42 i 44). W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość ta jest programowana na funkcji 41. Jest to wartość odniesienia, wokół której regulator będzie starał się utrzymać aktualną wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 43).

42 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne przepompowni - Basen [MPa] - Parametr ten ma znaczenie tylko, gdy na funkcji 45 zaprogramowana jest wartość 0. Parametr oznacza dolną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 42. W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienie dyspozycyjnego (funkcja 41) wartości 0.003 MPa.

43 - ciśnienie dyspozycyjne przepompowni - Basen [MPa] - Wielkość mierzona w regulatorze na węźle Basen, a odbierana przez regulator przepływów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

44 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne przepompowni - Basen [MPa] - Parametr ten ma znaczenie tylko, gdy na funkcji 45 zaprogramowana jest wartość 1. Parametr oznacza górną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 44. W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 41) wartości 0.003 MPa.

45 - sterowanie na dyspozycje 0 - zadana z ciepłowni; 1 - zadana z węzła Basen [-] - Parametr programowalny oznaczający tryb regulacji ciśnienia dyspozycyjnego: zaprogramowanie na funkcji 45 wartości 0 powoduje, że regulator będzie stabilizował ciśnienie dyspozycyjne na wyjściu z ciepłowni na Mały Obieg, zaś zaprogramowanie na funkcji 45 wartości 1 powoduje stabilizację ciśnienia dyspozycyjnego na węźle Basen.

90 - skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%] - Wartość programowana na funkcji 90 oznaczająca skok wysterowania falownika pompy obiegowej przy podejmowaniu regulacji.

91 - skok wysterowania falownika pompy poprzecznej [%] - Wartość programowana na funkcji 91 oznaczająca skok wysterowania falownika pompy obiegowej przy podejmowaniu regulacji.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - aktualna moc wyjściowa - Wartość wyliczana na podstawie różnicy temperatury wyjściowej (stały wyświetlacz), temperatury powrotu (funkcja 01) oraz przepływu w sieci (funkcja 30).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - ciśnienie dyspozycyjne / [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] / ciśnienie dyspozycyjne na węźle - Wielkość mierzona w przetworniku różnicy ciśnień, a odbierana przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2 [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] Wielkość mierzona w regulatorze na węźle Basen, a odbierana przez regulator przepływów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - przepływ systemu - Pomiar wykonywany w przepływomierzu, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - ciśnienie powrotu / [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] / ciśnienie zasilania - Wielkość ta nie jest mierzona bezpośrednio, a wyliczana jako różnica ciśnienia zasilania (funkcja 14) i ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] Wielkość mierzona w regulatorze przepływów Obiegu Dużego, a odbierana przez regulator przepływów Obiegu Małego za pomocą transmisji cyfrowej.

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora mogą znajdować się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji (nie występują one we wszystkich szafach). W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

Szafa regulatora przepływów posiada 3 lampki sygnalizacji awaryjnej. Pierwsza z lampek, oznaczona "Ciśnienie międzykolektorowe min/max", zapala się, gdy różnica pomiędzy wartością zadaną ciśnienia międzykolektorowego DPx (funkcja 00) a wartością aktualna ciśnienia dyspozycyjnego DP (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) jest większa niż 0.01 MPa, druga "Koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego" zapala się, gdy wysterowanie falownika pompy zmieszania zimnego imp_z (funkcja 02), która jest odpowiedzialna za utrzymywanie ciśnienia dyspozycyjnego DP (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), osiągnie wartość minimalną lub maksymalną i wartość ciśnienia nie jest utrzymywana, trzecia "Brak transmisji" zapala się gdy sterownik nie może skomunikować się z innymi sterownikami, w celu wymiany informacji.

 

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowań pompy obiegowej i zmieszania zimnego są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowań pompy obiegowej i zmieszania zimnego są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowań pompy obiegowej i zmieszania zimnego są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja ciśnienia dyspozycyjnego. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz temperatura wody wyjściowej [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2313
nP Wersja programu technologicznego: 9002
00 temperatura wody wyjściowej odniesienia [°C]
01 temperatura wody powrotnej [°C]
02 wysterowanie falownika pompy poprz. [%]
03 wysterowanie falownika pompy poprzecznej z zadajnika [%]
04 wysterowanie falownika pompy obiegowej [%]
05 wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika [%]
10 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
11 minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
12 ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
13 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
14 ciśnienie wyjściowe [MPa]
15 ciśnienie powrotu [MPa]
20 moc odpływu [MW]
22 zadana odchyłka temperatury sterującej [°C]
23 temperatura wody wyjściowej (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
24 zadana wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (ze sterownika nadrzędnego) [%]
25 aktualna wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego (ze sterownika nadrzędnego) [%]
30 aktualny przepływ [t/h]
35 zadana temperatura wyjściowa [°C]
40 zadana moc w sezonie letnim [MW]
41 zadane ciśnienie dyspozycyjne - Basen [MPa]
42 minimalne ciśnienie dyspozycyjne przepompowni - Basen [MPa]
43 ciśnienie dyspozycyjne przepompowni - Basen [MPa]
44 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne przepompowni - Basen [MPa]
45 sterowanie na dyspozycje 0 - zadana z ciepłowni; 1 - zadana z węzła Basen [-]
90 skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%]
91 skok wysterowania falownika pompy poprzecznej [%]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

aktualna moc wyjściowa ciśnienie dyspozycyjne / ciśnienie dyspozycyjne na węźle
przepływ systemu ciśnienie powrotu / ciśnienie zasilania

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 0,050 0,600 0,170 ciśnienie dyspozycyjne odniesienia
11 0,030 0,700 0,415 minimalne zadane ciśnienie dyspozycyjne w sezonie letnim [MPa]
13 0,030 0,700 0,425 maksymalne zadane ciśnienie dyspozycyjne w sezonie letnim [MPa]
22 -9,9 9,9 1,0 odchyłka temperatury wyjściowej
35 55 140 58 Temperatura odniesienia tylko w sezonie letnim

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
40 1,00 15,00 3,50 Zadana moc w sezonie letnim
41 0,005 0,200 0,025 zadane ciśnienie dyspozycyjne - Basen [MPa]
45 0 1 0 sterowanie na dyspozycje 0 - zadana z ciepłowni; 1 - zadana z węzła Basen
90 0,1 0,5 0,2 skok wysterowania falownika pompy obiegowej
91 0,1 0,5 0,2 skok wysterowania falownika pompy poprzecznej
99 0 9999 0

Wejścia analogowe

numer opis
01 przepływ odpływu (4..20mA)
02 ciśnienie dyspozycyjne (4..20mA)
03 ciśnienie wody zasilającej (4..20mA)
04 ciśnienie wody powrotnej (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy zmieszania zimnego (0..20mA)
06 zadajnik prądowy falownika pompy obiegowej (0..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 temperatura wody wyjściowej do sieci (0..200°C)
09 rezerwa (0..200°C)
10 temperatura wody powrotnej (0..200°C)
11 rezerwa (-30..70°C)
12 rezerwa (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 awaria falownika pompy mieszania zimnego
06 awaria falownika pompy mieszania gorącego
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy mieszania zimnego
02 wysterowanie falownika pompy obiegowej
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 awaria falownika pompy zmieszania zimnego
05 awaria falownika pompy obiegowej
06 rezerwa
07 rezerwa
08 ciśnienie dysp. w zakresie regulacji
09 brak transmisji
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego
11 temperatura wyjściowa min/max
12 ciśnienie dyspozycyjne min/max
13 ciśnienie miedzykolektorowe min/max
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.09.25 03:21:13
based on /var/szarp/programy/trunk/miedzyrz/sterow/2313/1001/przewyk.c