Regulator kotła odzysknicowego (ekonomizera) - instrukcja obsługi

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora mogą znajdować się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji (nie występują one we wszystkich szafach). W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

   

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 12.

01 - Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C] - aktualna temperatura wody zasilającej - aktualna wartość temperatury wchodzącej do ekonomizera. Pomiar z czujnika PT0200.

02 - Wyst. fal. w. fał. pow. - Aktualne wyst. falownika went. fałsz. powietrza (imf) [%] - Wysterowanie falownika wentylatora fałszywego powietrza. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem wentylatora - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika wentylatora. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika wentylatora - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03. Dlatego też w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. Wysterowanie 100 odpowiada częstotliwości 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada częstotliwości 0Hz, sygnał przekłada się

na częstotliwość liniowo.

03 - Wyst. falownika went. fałsz. pow. z zadajnika (izf) [%] - Wysterowanie falownika wentylatora fałszywego powietrza z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

04 - Wyst. fal. p. schł. - Aktualne wyst. falownika pompy schładzającej (ims) [%] - Wysterowanie falownika pompy mieszającej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy schładzającej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 05. Dlatego też w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. Wysterowanie 100 odpowiada częstotliwości 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada częstotliwości 0Hz, sygnał przekłada się

na częstotliwość liniowo.

05 - Wyst. falownika pompy schładzającej z zadajnika (izs) [%] - Wysterowanie falownika pompy mieszającej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

08 - Zadana temp. wyj. - Zadana temperatura wody wyjść. (Twz) [°C] - zadana temperatura wody wyjściowej - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 08. Wartość temperatury wody wyjściowej (wyświetlacz stały) jaka ma być utrzymywana.

09 - Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) [°C] - aktualna temperatura wody wyjściowej - aktualna wartość temperatury wychodzącej z ekonomizera po stronie. Pomiar z czujnika PT0200.

12 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa] - ciśnienie dyspozycyjne - aktualna wartość ciśnienia z przetwornika ciśnień.

14 - Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej (Pzas) [MPa] - ciśnienie zasilania - aktualna wartość ciśnienia z przetwornika ciśnień.

15 - Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej (Ppow) [MPa] - ciśnienie powrotu - powstaje przez odjęcie ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12>) od ciśnienia zasilania (funkcja 13)

43 - Temp. sp. za ekon. - Temperatura spalin za ekonomizerem (Tsze) [°C] - temperatura spalin za ekonomizerem - aktualna wartość temperatury. Pomiar czujnikiem PT100.

44 - Temp. sp. przed ekon. - Temperatura spalin przed ekonomizerem (Tspe) [°C] - temperatura spalin przed ekonomizerem - aktualna wartość temperatury. Pomiar czujnikiem PT100.

50 - Przepływ - Przepływ wody przez kocioł (Gkoc) [m3/h] - przepływ przez kocioł [m3/h]

51 - Przepływ sum. - przepływ wody przez kocioł i ekonomizer (GkcS) [m3/h] - sumaryczny przepływ przez kocioł i ekonomizer [m3/h]

52 - Przep. przez p. schł. - Przepływ (Gps) [m3/h] - przepływ przez ekonomizer [m3/h]

53 - Wydajność - Wydajność (Q) [kW] - wydajność ekonomizera [kW]

60 - Tmp. pow. podm. - Temperatura powietrza podmuchowego (Tpp) [°C] - temperatura powietrza podmuchowego [°C]

61 - Tmp. p. w. fał. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) [°C] - temperatura przed wentylatorem fałszywego powietrza [°C]

62 - Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C] - Zadana różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza. Wartość programowana i wyświetlana na funkcji 62. Jest wartością odniesienia do utrzymania parametru 63.

63 - Różn. Tpf-Tpp (delta) - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C] - Aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (delta). Parametr wyliczony przez odjęcie aktualnej temperatury przed wentylatorem fałszywego powietrza 61 od aktualnej temperatury powietrza podmuchowego 60.

91 - Skok went FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%] - skok wentylatora fałszywego powietrza - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 92. Określa wartość jednorazową wartość (ruchu) skoku wysterowania falownika. Zbyt mała wartość może spowodować długi czas dążenia do wartości zadanej, zbyt duża wartość może spowodować szarpanie wentylatorem, co jest również niekorzystnym zjawiskiem.

92 - Skok pompy schł. - Skok wysterowania pompy schł. (ss) [%] - skok wysterowania falownika pompy mieszającej - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 92. Określa wartość jednorazową wartość (ruchu) skoku wysterowania falownika. Zbyt mała wartość może spowodować długi czas dążenia do wartości zadanej, zbyt duża wartość może spowodować szarpanie pompą, co jest również niekorzystnym zjawiskiem

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C] - aktualna temperatura wody zasilającej - aktualna wartość temperatury wchodzącej do ekonomizera. Pomiar z czujnika PT0200.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa] - ciśnienie dyspozycyjne - aktualna wartość ciśnienia z przetwornika ciśnień.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - różnica temperatury spalin przed i za ekonomizerem - Różnica arytmetyczna dwóch pomiarów: temperatura spalin przed ekonomizerem - aktualna wartość temperatury. Pomiar czujnikiem PT100 [minus] temperatura spalin za ekonomizerem - aktualna wartość temperatury. Pomiar czujnikiem PT100.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej (Ppow) [MPa] - - ciśnienie powrotu - powstaje przez odjęcie ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12>) od ciśnienia zasilania (funkcja 13).

   

Algorytm stabilizacji temperatury za ekonomizerem

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości temperatury wyjściowej wokół zadanej wartości z tolerancją +/- 2 °C.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 2°C, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna temperatury jest mniejsza od wartości zadanej o więcej niż 2°C następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy mieszającej o wartość zaprogramowaną na funkcji 92 w przeciwnym wypadku tzn, gdy wartość aktualna temperatury wyjściowej jest większa od wartości zadanej o więcej niż 2 °C następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy mieszającej o wartość zaprogramowaną. Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 3 minuty. Gdy wartość wysterowania pompy mieszającej (funkcja 02) osiągnie wartość 30 lub 100 następuje zapalenie diody LED nr 10 na manipulatorze (i diody na szafie) "koniec zakresu regulacji temperatury".

 

Algorytm sterowania wentylatorem fałszywego powietrza

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości różnicy temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (tzw. delta) (funkcja 63) wokół wartości zadanej (funkcja 62) z tolerancją +/- 3°C.

 

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 3°C, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna temperatury jest mniejsza od wartości zadanej o więcej niż 3°C następuje zmniejszenie wysterowania falownika wentylatora fałszywego powietrza o wartość zaprogramowaną na funkcji 91 w przeciwnym wypadku tzn, gdy wartość aktualna temperatury wyjściowej jest większa od wartości zadanej o więcej niż 3°C następuje zwiększenie wysterowania falownika wentylatora fałszywego powietrza (funkcja 03) o wartość zaprogramowaną (funkcja 91). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 1 minuta.

 
rys.2 (rys.2)

Na powyższym rysunku, w miejscu oznaczonym 1 przedstawiono przypadek, w którym aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (dTf, funkcja 63) jest niższa od wartości zadanej (dTfx, funkcja 62) o więcej niż 3°C - następuje zwiększenie wysterowania falownika fałszywego powietrza (imf, funkcja 03) o zaprogramowany skok (funkcja 91). W miejscu oznaczonym 2 oznaczono przypadek, w którym aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (dTf, funkcja 63) znajduje się w tolerancji wartości zadanej (dTfx, funkcja 62) +/- 3°C - wysterowanie falownika fałszywego powietrza (imf, funkcja 03) pozostaje bez zmian. W miejscu oznaczonym 3 przedstawiono przypadek, w którym aktualna różnica temperatur na wentylatorze fałszywego powietrza (dTf, funkcja 63) jest wyższa od wartości zadanej (dTfx, funkcja 62) o więcej niż 3°C - następuje zmniejszenie wysterowania falownika fałszywego powietrza (imf, funkcja 03) o zaprogramowany skok (funkcja 91).

 

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowań są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowań są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowań są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 50,). Poniżej przedstawiony został przykład, który ilustruje zadziałanie tego ograniczenia:

rys.1 (rys.1)

W miejscu oznaczonym 1 widać, że falownik pompy (tu: falownik pompy poprzecznej) osiągnął swoje minimalne wysterowanie (tu: ustawione na 30%). Wartość tego wysterowania nie spada poniżej tej wartości, zgodnie z opisem powyżej.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2313
nP Wersja programu technologicznego: 6082
01 Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C]
02 Wyst. fal. w. fał. pow. - Aktualne wyst. falownika went. fałsz. powietrza (imf) [%]
03 Wyst. falownika went. fałsz. pow. z zadajnika (izf) [%]
04 Wyst. fal. p. schł. - Aktualne wyst. falownika pompy schładzającej (ims) [%]
05 Wyst. falownika pompy schładzającej z zadajnika (izs) [%]
08 Zadana temp. wyj. - Zadana temperatura wody wyjść. (Twz) [°C]
09 Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) [°C]
12 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]
14 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej (Pzas) [MPa]
15 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej (Ppow) [MPa]
43 Temp. sp. za ekon. - Temperatura spalin za ekonomizerem (Tsze) [°C]
44 Temp. sp. przed ekon. - Temperatura spalin przed ekonomizerem (Tspe) [°C]
50 Przepływ - Przepływ wody przez kocioł (Gkoc) [m3/h]
51 Przepływ sum. - przepływ wody przez kocioł i ekonomizer (GkcS) [m3/h]
52 Przep. przez p. schł. - Przepływ (Gps) [m3/h]
53 Wydajność - Wydajność (Q) [kW]
60 Tmp. pow. podm. - Temperatura powietrza podmuchowego (Tpp) [°C]
61 Tmp. p. w. fał. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) [°C]
62 Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C]
63 Różn. Tpf-Tpp (delta) - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C]
91 Skok went FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%]
92 Skok pompy schł. - Skok wysterowania pompy schł. (ss) [%]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C] Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]
różnica temperatury spalin przed i za ekonomizerem Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej (Ppow) [MPa]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
08 45 85 50 Zadana temp. wyj. - Zadana temperatura wody wyjść. (Twz) [°C]
62 5,0 80,0 25,0 Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C]
91 0,1 0,9 0,1 Skok went FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%]
92 0,1 0,9 0,1 Skok pompy schł. - Skok wysterowania pompy schł. (ss) [%]
99 0 9999 0 kod dostępu

Wejścia analogowe

numer opis
01 Przepływ - Przepływ wody przez kocioł (Gkoc) (4..20mA)
02 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej (Pzas) (4..20mA)
03 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) (4..20mA)
04 Przepływ sum. - przepływ wody przez kocioł i ekonomizer (GkcS) (4..20mA)
05 zadajnik wentylatora fałszywego powietrza (0..20mA)
06 zadajnik pompy mieszającej (0..20mA)
07 Tmp. pow. podm. - Temperatura powietrza podmuchowego (Tpp) (0..200°C)
08 Tmp. p. w. fał. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) (0..200°C)
09 Temp. sp. przed ekon. - Temperatura spalin przed ekonomizerem (Tspe) (0..200°C)
10 Temp. sp. za ekon. - Temperatura spalin za ekonomizerem (Tsze) (0..200°C)
11 Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) (0..200°C)
12 Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Wyst. fal. w. fał. pow. - Aktualne wyst. falownika went. fałsz. powietrza (imf) [%]
02 Wyst. fal. p. schł. - Aktualne wyst. falownika pompy schładzającej (ims) [%]
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 temperatura wyjściowa min/max
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.09.25 03:21:14
based on /var/szarp/programy/trunk/miedzyrz/wr5/2313/1001/ekonwyk.c