Regulator stabilizacji przepływów ma za zadanie:

1. Regulację ciśnienia dyspozycyjnego (przepływu w systemie).

2. Regulację ciśnienia międzykolektorowego (przepływu przez kotły).

 

Ad. 1. Ciśnienie dyspozycyjne utrzymywane jest w granicach określonych wartością minimalną (parametry stałe funkcja 11) i maksymalną (parametry stałe funkcja 13). Regulacja pompą poprzeczną wykonywana za pośrednictwem przetwornicy częstotliwości prowadzona jest aż do osiągnięcia minimalnego bądź maksymalnego wysterowania falownika. Maksymalnym wysterowaniem jest 100% (50Hz), minimalna dobrana eksperymentalnie wartość (minimalne wysterowanie falownika, dla którego pompa przetłacza wodę) i wynosi zwykle 30 (15Hz) lub 50 (25Hz). Osiągnięcie minimum lub maksimum wysterowania falownika sygnalizowane jest zapaleniem lampki "KONIEC ZAKRESU REGULACJI CIŚNIENIA".

W sezonie grzewczym (kiedy w regulatorze nadrzędnym wpięta jest zwora) sterownik utrzymuje ciśnienie dyspozycyjne między zaprogramowanym minimum i maksimum nie wykonując regulacji tak długo, jak długo wartość rzeczywista mieści się w zaprogramowanych widełkach. Jeżeli ciśnienie dyspozycyjne spadnie poniżej minimum - regulator zwiększa wysterowanie pompy poprzecznej. Analogicznie jeżeli wzrośnie powyżej maksimum - regulator zmniejsza wysterowanie.

W sezonie letnim (kiedy w regulatorze nadrzędnym zwora nie jest wpięta) oprócz utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego w zaprogramowanych granicach regulator ma utrzymywać zadaną temperaturę wody wyjściowej.

 

(funkcje nr 11 i 13 programowane w wartościach stałych).Regulator ma za

zadanie utrzymywać ciśnienie dyspozycyjne w tych granicach, zakładając

margines przekroczenia wartości do 5%. Tylko wtedy, kiedy wartość

ciśnienia utrzymuje się w dopuszczalnych granicach sterownik może

regulować temperaturę wody wyjściowej. Jeżeli temperatura

wyjściowa spada poniżej zadanej, regulator zmniejsza wysterowanie falownika

pompy poprzecznej aż do momentu osiągnięcia zadanej temperatury wyjściowej

z tolerancją 0,5 stopnia, pod warunkiem nie osiągnięcia minimalnego ciśnienia.

Jeśli ciśnienie spadnie poniżej wartości minimalnej, sterownik wstrzymuje regulację.

Jeśli ciśnienie dalej spadnie poniżej 5% marginesu pod ciśnieniem minimalnym

zadanie regulacji ogranicza się do przywrócenia odpowiedniej wartości ciśnienia.

W drugą stronę, tzn. jeżeli temperatura wyjściowa przekracza zadaną -

sterownik zwiększa wysterowanie falownika, do momentu kiedy zostanie osiągnięte

maksymalna wartość ciśnienia.

 

Sygnalizacja przekroczeń:

 

Jeśli wartość ciśnienia znajduje się poza granicami wyznaczonymi przez

wartości min i max plus margines 5%, zapali się lampka pt.

"wartość ciśnienia dyspozycyjnego min/max".

 

Przykład: górna zaprogramowana granica 0.110MPa, dolna 0.090MPa,

temperatura zadana 62°C, temperatura aktualna 62.5°C, ciśnienie

aktualne 0.100MPa. Regulator nic nie robi. Temperatura rośnie do 65st.C.

regulator dodaje 0,5 Hz do wysterowania pompy poprzecznej tak długo,

aż ciśnienie będzie mniejsze niż 0.110MPa lub temperatura spadnie do

62,5°C. Jeżeli temperatura nie spada do 62,5°C. i przekroczona jest

wartość 0.110MPa - sterownik nic nie robi. Jeżeli to wysterowanie

spowoduje przekroczenie 0.110MPa + 5% czyli 0.115MPa - regulator

zmniejsza tak długo, aż ciśnienie spadnie poniżej 0.115MPa - tej

wartości nie wolno przekraczać.

Rzecz jest analogiczna przy niedotrzymywanej temperaturze, ciśnienie

minimalne to 0.090MPa, minimalne z nakazem powrotu 0.085MPa.

 

Z regulatora nadrzędnego przesyłana jest: temperatura wyjściowa,

zadana temperatura wyjściowa oraz informacja o sezonie grzewczym

(stan wejścia logicznego). Zadana temperatura technologii programowana jest w

sterowniku nadrzędnym w wartościach stałych (wartość funkcji nr 00).

 

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz ciśnienie międzykolektorowe [MPa]
nE Wersja pamięci EPROM: 3006
nL
nb
nP Wersja programu technologicznego: 3005
00 zadane ciśnienie międzykolektorowe [MPa]
01 przepływ systemu [t/h]
02 wysterowanie falownika pompy poprzecznej [%]
03 wysterowanie falownika pompy poprzecznej z zadajnika [%]
04 wysterowanie falownika pompy obiegowej [%]
05 wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika [%]
08 sygnał zwrotny z falownika pompy poprzecznej [%]
09 sygnał zwrotny z falownika pompy obiegowej [%]
10 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
11 minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
12 ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
13 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
20 ciśnienie wyjściowe [MPa]
30 ciśnienie powrotu [MPa]
91 temp. wody wyjściowej (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
92 temp. wody wyjściowej odniesienia (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
93 zadany mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego przy +12°C temperatury odniesienia (ze sterownika nadrzędnego) [%]
94 mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego dla aktualnej temperaturze odniesienia (ze sterownika nadrzędnego) [%]
95 stan wejść logicznych (ze sterownika nadrzędnego) [-]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

ciśnienie dyspozycyjne na wyświetlacz ciśnienie dyspozycyjne
ciśnienie wyjściowe ciśnienie powrotu

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 0,030 0,500 0,100 zadane ciśnienie dyspozycyjne w sezonie zimowym [MPa]
11 0,020 0,500 0,020 minimalne zadane ciśnienie dyspozycyjne w sezonie letnim [MPa]
13 0,030 0,500 0,110 maksymalne zadane ciśnienie dyspozycyjne w sezonie letnim [MPa]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,010 0,200 0,100 zadane ciśnienie miedzykolektorowe [MPa]

Wejścia analogowe

numer opis
01 przepływ ciepłowni (4..20mA)
02 ciśnienie dyspozycyjne (4..20mA)
03 ciśnienie wyjściowe (4..20mA)
04 ciśnienie międzykolektorowe (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy poprzecznej (0..20mA)
06 zadajnik prądowy falownika pompy obiegowej (0..20mA)
07 rezerwa (0..20mA)
08 sygnał zwrotny z falownika pompy poprzecznej (4..20mA)
09 sygnał zwrotny z falowniak pompy obiegowej (4..20mA)
10 rezerwa (0..200°C)
11 rezerwa (0..200°C)
12 Temperatura wody za podgrzewaczem n.p. (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 otwarty zawór mieszania zimnego
04 zamknięty zawór mieszania zimnego
05 rezerwa
06 rezerwa
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy mieszania zimnego
02 wysterowanie falownika pompy obiegowej
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 otwieranie zaworu podgrzewacza
04 zamykanie zaworu podgrzewacza
05 otwieranie zaworu zbiornika buforowego
06 Alarmowo niski poziom w zbiorniku buforowym
07 rezerwa
08 rezerwa
09 ciśnienie międzykolektorowe min/max
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia
11 sygnalizacja braku transmisji
12 Koniec zakresu regulacji ciśnienia
13 rezerwa
14 rezerwa
15 Minimalne wysterowanie pompy
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.10.23 03:21:22
based on /var/szarp/programy/trunk/modlin/3006/ppkzwyk.c