Panel ogólny BP3 - instrukcja obsługi

Panel ogólny jest szafą pełniącą dwie podstawowe funkcje:

Panel ogólny nie bierze czynnego udziału w sterowaniu procesami technologicznymi ciepłowni. Mogą jedynie wspomagać pracę obsługi poprzez sygnalizację niedotrzymania zakresów określonych wartości pomiarów.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Uwaga: specyfika panelu blokad sprawia, iż pełny zestaw funkcji można obejrzeć jedynie po podłączeniu manipulatora w miejsce jednego z paneli wyświetlaczy.

 

00 - Moc pompy ob. POM1 - Moc pompy obiegowej POM1 (POM1) [kW] - Informacja zwrotna z falownika przesyłana cyfrowo do serwera systemu SZARP, a następnie do regulatora.

01 - Moc pompy ob. POM2 - Moc pompy obiegowej POM2 (POM2) [kW] - Informacja zwrotna z falownika przesyłana cyfrowo do serwera systemu SZARP, a następnie do regulatora.

02 - Moc pompy zm. zim. PZZM - Moc pompy zm. zim. PZZM (PZZM) [kW] - Informacja zwrotna z falownika przesyłana cyfrowo do serwera systemu SZARP, a następnie do regulatora.

03 - Moc pompy ob. letniej POL - Moc pompy obiegowej letniej POL (POL) [kW] - Informacja zwrotna z falownika przesyłana cyfrowo do serwera systemu SZARP, a następnie do regulatora.

04 - Moc pompy zm. zim. letniej PZZL - Moc pompy zm. zim. letniej PZZL (PZZL) [kW] - Informacja zwrotna z falownika przesyłana cyfrowo do serwera systemu SZARP, a następnie do regulatora.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Moc pompy ob. POM1 - Moc pompy obiegowej POM1 (POM1) [kW] - Informacja zwrotna z falownika przesyłana cyfrowo do serwera systemu SZARP, a następnie do regulatora.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Moc pompy ob. POM2 - Moc pompy obiegowej POM2 (POM2) [kW] - Informacja zwrotna z falownika przesyłana cyfrowo do serwera systemu SZARP, a następnie do regulatora.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Moc pompy zm. zim. PZZM - Moc pompy zm. zim. PZZM (PZZM) [kW] - Informacja zwrotna z falownika przesyłana cyfrowo do serwera systemu SZARP, a następnie do regulatora.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 4 - rezerwa - Rezerwa.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Moc pompy ob. letniej POL - Moc pompy obiegowej letniej POL (POL) [kW] - Informacja zwrotna z falownika przesyłana cyfrowo do serwera systemu SZARP, a następnie do regulatora.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Moc pompy zm. zim. letniej PZZL - Moc pompy zm. zim. letniej PZZL (PZZL) [kW] - Informacja zwrotna z falownika przesyłana cyfrowo do serwera systemu SZARP, a następnie do regulatora.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - rezerwa - Rezerwa.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - rezerwa - Rezerwa.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz
nE Wersja pamięci EPROM: 2513
nL Wersja programu technologicznego: 6002
00 Moc pompy ob. POM1 - Moc pompy obiegowej POM1 (POM1) [kW]
01 Moc pompy ob. POM2 - Moc pompy obiegowej POM2 (POM2) [kW]
02 Moc pompy zm. zim. PZZM - Moc pompy zm. zim. PZZM (PZZM) [kW]
03 Moc pompy ob. letniej POL - Moc pompy obiegowej letniej POL (POL) [kW]
04 Moc pompy zm. zim. letniej PZZL - Moc pompy zm. zim. letniej PZZL (PZZL) [kW]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Moc pompy ob. POM1 - Moc pompy obiegowej POM1 (POM1) [kW] Moc pompy ob. POM2 - Moc pompy obiegowej POM2 (POM2) [kW]
Moc pompy zm. zim. PZZM - Moc pompy zm. zim. PZZM (PZZM) [kW] rezerwa

 

Moc pompy ob. letniej POL - Moc pompy obiegowej letniej POL (POL) [kW] Moc pompy zm. zim. letniej PZZL - Moc pompy zm. zim. letniej PZZL (PZZL) [kW]
rezerwa rezerwa

Wejścia analogowe

numer opis
01 rezerwa (4..20mA)
02 rezerwa (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 rezerwa (4..20mA)
06 rezerwa (4..20mA)
07 rezerwa (4..20mA)
08 rezerwa (4..20mA)
09 rezerwa (0..200°C)
10 rezerwa (0..200°C)
11 rezerwa (0..200°C)
12 rezerwa (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyjścia analogowe

numer opis
01 rezerwa
02 rezerwa
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.11.13 03:21:54
based on /var/szarp/programy/trunk/orneta/sterow/2513/1001/pbp3wyk.c