Program regulatora odpływu - Obieg mały

Regulator odpływu realizuje funkcję utrzymania stałej temperatury wody wyjściowej (wyświetlanej na wyświetlaczu stałym) oraz ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) na wyjściu odpływu Obieg mały.

 

Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury

Algorytm utrzymuje ciśnienie dyspozycyjne DP2 w zakresie stałych widełek odchyłki od ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia (funkcja 10) o +/- 0.007 MPa.

Działanie algorytmu jest następujące:

1jeżeli (DP2 > DPg2) to
2    jeżeli (Twy2 > Tod2) to
3        imo2 = imo2 - d_imo
4    w przeciwnym wypadku
5        imo2 = imo2 - d_imo
6        imz2 = imz2 - 2 * d_imz
7w przeciwnym wypadku jeżeli (DP2 < DPd2) to
8    jeżeli (Twy2 < Tod2) to
9        imo2 = imo2 + d_imo
10    w przeciwnym wypadku
11        imo2 = imo2 + d_imo
12        imz2 = imz2 + 2 * d_imz
13w przeciwnym wypadku
14    jeżeli (Twy2 > Tod2 + 1°C) to
15        imo2 = imo2 - d_imo
16    w przeciwnym wypadku jeżeli (Twy2 < Tod2 - 1°C) to
17        imo2 = imo2 + d_imo

gdzie:

DP2 - aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego na wyjściu Obieg mały (funkcja 12)

DPd2 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne (funkcja DPd - funkcja), zawsze stale mniejsze o 0.007 MPa od ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia (do utrzymania; funkcja 10)

DPg2 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (funkcja DPg - funkcja), zawsze stale większe o 0.007 MPa od ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia (do utrzymania; funkcja 10)

 

Twy2 - aktualna temperatura wody wyjściowej na Obieg mały (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym)

Tod2 - temperatura wody odniesienia (do utrzymania) wody wyjściowej na Obieg mały (funkcja 00)

 

imo2 - wysterowanie falownika pompy obiegowej (funkcja 04)

d_imo - zadany skok zmiany wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 90)

imz2 - wysterowanie falownika pompy poprzecznej (funkcja 02)

d_imz - zadany skok zmiany wysterowania falownika pompy poprzecznej (funkcja 91)

 

Uwaga: poniższy opis jest opisem uniwersalnym. Mówi on o sytuacji na wyjściu separowanym wymiennikiem, ale jest ona analogiczna do sytuacji na wyjściu bez separacji - w tym drugim przypadku odpowiednikiem temperatury wody wejściowej po stronie wysokiego parametru wymiennika jest temperatura wody w kolektorze za kotłami, zaś odpowiednikiem temperatury wody wyjściowej po stronie niskiego parametru wymiennika jest temperatura wody na wyjściu danego odpływu. Istotną różnicą między tymi dwoma rodzajami wyjść jest brak pompy wysokiego parametru wymiennika przy wyjściu bez separacji - analogiczną rolę spełnia wtedy pompa obiegowa kotłów, jednak nie jest ona sterowana przez regulator odpływu.

 

Wartości wysterowań falowników obydwu pomp (poprzecznej oraz obiegowej) nie mogą spaść poniżej wartości minimalnej, która wynosi 30%. Ograniczenie to pozwala uniknąć sytuacji, w której przepływ przez daną pompę zaniknąłby. Przykład sterowania falownikiem pompy w takiej sytuacji widać na wykresie:

rys.1 (rys.1)

W oznaczonym numerem 1 miejscu widać, że spadek temperatury wejściowej na wymienniku po stronie wysokiego parametru Tkwy/TiwN spowodował spadek wysterowania falownika pompy wysokiego parametru imw/imwN. Jej wysterowanie zatrzymało się jednak na poziomie 30%/50% (zgodnie z powyższym opisem), dzięki czemu nie zaistniało ryzyko zaniku przepływu po stronie wysokiego parametru.

Skutki sterowania falownikiem pompy obiegowej przedstawia poniższy wykres:

rys.2 (rys.2)

Widzimy na nim, że wysterowanie falownika pompy obiegowej imo2/imoN maleje (zbocze oznaczone 1a), w wyniku czego rośnie temperatura na wyjściu wymiennika po stronie niskiego parametru Twy2/TwyN (zbocze 1b). Jednocześnie możemy zauważyć reakcję na sytuację przeciwną - odpowiednio zbocza 2a i 2b.

Zachowanie we wszystkich przypadkach powyższego algorytmu ilustrują wykresy:

rys.3 (rys.3)

Powyższy wykres przedstawia sytuację, gdy ciśnienie dyspozycyjne DP2/DPS przekracza górną granicę widełek DPg2/DPgS (miejsce oznaczone 1) oraz temperatura wyjściowa odpływu Obieg mały Twy2/TwyS jest niższa niż temperatura odniesienia Tod2/TodS dla tego odpływu (miejsce oznaczone 2) - jest to sytuacja z linii 4-6 algorytmu. W tym momencie zostały zmniejszone wysterowania falowników pompy poprzecznej imz2/imzS oraz pompy obiegowej imo2/imoS (odpowiednio miejsca oznaczone 3 i 4). Kiedy jednak temperatura wyjściowa odpływu Obieg mały Twy2/TwyS wzrosła do wartości wyższej niż temperatura odniesienia Tod2/TodS dla tego odpływu (miejsce oznaczone 5), regulator, zgodnie z liniami 2-3 algorytmu, przestał sterować pompą poprzeczną imz2/imzS (miejsce oznaczone 6) nie zmieniając regulacji pompą obiegową imo2/imoS.

rys.4 (rys.4)

Na powyższym wykresie widać sytuację, kiedy ciśnienie dyspozycyjne DP2/DPP spadło poniżej dolnej granicy widełek DPd2/DPdP (miejsce oznaczone 1), a jednocześnie temperatura wyjściowa odpływu Obieg mały Twy2 była niższa niż temperatura odniesienia Tod2 dla tego odpływu (miejsce oznaczone 2) - jest to sytuacja z linii 8-9 algorytmu. Regulator w tej sytuacji zwiększył wysterowanie pompy obiegowej imo2, co widać na zboczu oznaczonym 3. Jednocześnie widać na tym wykresie, że chwilę później, w momencie, gdy temperatura temperatura wyjściowa odpływu Obieg mały Twy2 stała się wyższa niż temperatura odniesienia Tod2 dla tego odpływu (miejsce oznaczone 4) przy cały czas utrzymującym się poziomie ciśnienia dyspozycyjnego DP2/DPP mniejszym niż dolna granica widełek DPd2/DPdP, regulator zaczął zwiększać również wysterowanie pompy zmieszania zimnego imz2 (miejsce oznaczone 5), co odpowiada liniom 10-12 algorytmu.

rys.5 (rys.5)

Kolejny wykres prezentuje dość skomplikowaną sytuację. W pierwszej fazie (godziny od 12:50 do 13:10) niemalże na przemian działają dwa warunki z algorytmu: linie 10-12 oraz linie 14-15 - dzieje się tak, ponieważ wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP2/DPN oscyluje wokół wartości dolnej granicy widełek DPd2/DPdN (miejsce oznaczone 1), a temperatura wyjściowa odpływu Obieg mały Twy2/TwyN jest wyższa niż temperatura odniesienia Tod2/TodN dla tego odpływu (miejsce oznaczone 2). Regulator w tej sytuacji na przemian zwiększa wysterowanie falownika pompy obiegowej imo2/imoN oraz wysterowanie falownika pompy poprzecznej imz2/imzN (odpowiedzialne są za to linie 10-12 algorytmu) oraz zmniejsza wysterowanie falownika pompy obiegowej imo2/imoN, w wyniku czego wartość wysterowania falownika pompy obiegowej imo2/imoN na wykresie wygląda na prawie stałą (miejsce oznaczone 3). W drugiej fazie (godziny od 13:20 do 16:40) zdecydowanie częściej występuje sytuacja, w której wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP2/DPN mieści się między dolną granicą widełek DPd2/DPdN a górną ich granicą DPg2/DPgN (wyrażona w liniach 14-15 algorytmu), stąd sterownik zmniejsza wartość wysterowania falownika pompy obiegowej imo2/imoN (miejsce oznaczone 4). Wzrost wartości wysterowania falownika pompy poprzecznej imz2/imzN (miejsce oznaczone 5) wynika z tego, że mimo wszystko sytuacja, kiedy ciśnienie dyspozycyjne DP2/DPN spada poniżej dolnej granicy widełek DPd2/DPdN nadal występuje, aczkolwiek znacznie rzadziej niż w pierwszej fazie).

rys.6 (rys.6)

Na ostatnim z wykresów widzimy sytuację przeciwną do poprzedniej, tzn. kiedy temperatura wyjściowa odpływu Obieg mały Twy2 rośnie powyżej temperatury odniesienia Tod2 dla tego odpływu (miejsce oznaczone 1), regulator zmienia sterowanie pompą obiegową imo2 na przeciwne, tzn. zwiększa jej wysterowanie (miejsce oznaczone 2) - takie działanie jest zapisane w liniach 16-17 algorytmu.

 

Sposób wyliczania temperatury odniesienia dla odpływu Obieg mały

Temperatura odniesienia dla odpływu Obieg mały jest obliczana według wzoru:

1Tod2 = Twy + Kor2

gdzie:

Tod2 - temperatura odniesienia (do utrzymania) wody wyjściowej na Obieg mały (funkcja 00)

Kor2 - zaprogramowana korekta temperatury wody wyjściowej na Obieg mały w stosunku do temperatury wody wyjściowej na główne wyjście

Twy - aktualna temperatura wody wyjściowej na główne wyjście (funkcja 23)

 

Taki sposób wyliczania temperatury odniesienia Tod2 jest odpowiedni dla sieci rozległych, jaką jest odpływ Obieg mały. Człon Kor2 wynika z tego, że chcemy różnicować temperaturę na wyjściu Obieg mały do temperatury wyjściowej na główne wyjście w celu minimalizacji start na przesyle.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy2) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 10.

00 - Temp. odniesienia - Zadana temperatura wody wyjściowej (Tod2) [°C] - Wartość wyliczana według wzoru opisanego powyżej.

01 - Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow2) [°C] - Wielkość mierzona czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C na wejściu analogowym nr 9.

02 - Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - na wejście falownika podawany jest sygnał z zadajnika prądowego z pominięciem regulatora. W trybie pracy w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika rusztu z zadajnika - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 04. Dlatego też w trybie pracy w synchronizacji wskazania na funkcjach 03 i 04 pokrywają się. Wysterowanie 100% odpowiada częstotliwości 50Hz, wysterowanie 0% odpowiada częstotliwości 0Hz, sygnał przekłada się na częstotliwość liniowo.

03 - Wysterowanie fal. pompy poprzecznej z zadajnika (izz2) [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 0 - 20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

04 - Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imo2) [%] - Jest to sygnał wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). Jest to odpowiednik funkcji 02 dla falownika pompy obiegowej.

05 - Wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika (izo2) [%] - Jest to odpowiednik funkcji 03 dla falownika pompy obiegowej.

10 - zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr programowalny jako funkcja nr 10 paczek czasowych oznaczający wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) do utrzymania.

11 - Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPd2) [MPa] - Wartość wyliczana według algorytmu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury.

12 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP2) [MPa] - Pomiar przetwornikiem różnicy ciśnień odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

13 - Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPg2) [MPa] - Wartość wyliczana według algorytmu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury.

14 - Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pza2) [MPa] - Wartość nie używana w tej instalacji regulatora odpływu.

15 - Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppw2) [MPa] - Wartość nie używana w tej instalacji regulatora odpływu.

20 - Wydajność - Moc wyjściowa (Qwy2) [MW] - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnego przepływu wody (funkcja 30) oraz różnicy między temperaturą wody wyjściowej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) a temperaturą wody powrotnej (funkcja 01).

22 - Korekta Tod - Korekta zadanej temperatury wyjściowej (Kor2) [°C] - Wartość programowalna przez obsługę, wykorzystywana podczas wyliczania temperatury odniesienia dla odpływu Obieg mały w sposób opisany powyżej.

23 - temperatura wody wyjściowej (ze sterownika nadrzędnego) [°C] - Wartość mierzona w regulatorze nadrzędnym, a odbierana przez regulator odpływu za pośrednictwem serwera systemu SZARP. Jest ona wykorzystywana podczas wyliczania temperatury odniesienia dla odpływu Obieg mały w sposób opisany powyżej.

24 - Wsp. dysp. Tzew=12°C - Współczynnik dyspozycji przy Tzew=12°C (Wpd) [%] - Wartość programowalna w regulatorze nadrzędnym, a odbierana przez regulator odpływu za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

25 - Akt. wsp. dysp. - Aktualny współczynnik dyspozycji (Wp) [%] - Wartość wyliczana w regulatorze nadrzędnym, a odbierana przez regulator odpływu za pośrednictwem serwera systemu SZARP. Jest ona wykorzystywana do korekcji zaprogramowanej wartości ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia według następującego wzoru:

1DPod2 = tx_DPod2 - Wd2

gdzie:

DPod2 - wartość ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia wykorzystywana do regulacji (funkcja 10)

tx_DPod2 - wartość zaprogramowanego ciśnienia dyspozycyjnego odniesienia (parametr paczek czasowych nr 10)

Wd2 - współczynnik dyspozycji

30 - Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy2) [t/h] - Wielkość mierzona w ciepłomierzu, a odbierana przez regulator za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

90 - skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%] - Wartość programowalna oznaczająca skok wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) w momencie podejmowania regulacji.

91 - skok wysterowania falownika pompy poprzecznej [%] - Wartość programowalna oznaczająca skok wysterowania falownika pompy poprzecznej (funkcja 02) w momencie podejmowania regulacji.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow2) [°C] - Wielkość mierzona czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C na wejściu analogowym nr 9.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy2) [t/h] - Wielkość mierzona w ciepłomierzu, a odbierana przez regulator za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Wydajność - Moc wyjściowa (Qwy2) [MW] - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnego przepływu wody (funkcja 30) oraz różnicy między temperaturą wody wyjściowej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) a temperaturą wody powrotnej (funkcja 01).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP2) [MPa] - Pomiar przetwornikiem różnicy ciśnień odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 30%). Poniżej przedstawiony został przykład, który ilustruje zadziałanie tego ograniczenia:

rys.1 (rys.1)

W miejscu oznaczonym 1 widać, że falownik pompy (tu: falownik pompy poprzecznej) osiągnął swoje minimalne wysterowanie (tu: ustawione na 30%). Wartość tego wysterowania nie spada poniżej tej wartości, zgodnie z opisem powyżej.

 

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowań są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowań są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowań są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy2) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2513
nL Wersja programu technologicznego: 3002
00 Temp. odniesienia - Zadana temperatura wody wyjściowej (Tod2) [°C]
01 Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow2) [°C]
02 Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%]
03 Wysterowanie fal. pompy poprzecznej z zadajnika (izz2) [%]
04 Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imo2) [%]
05 Wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika (izo2) [%]
10 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
11 Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPd2) [MPa]
12 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP2) [MPa]
13 Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPg2) [MPa]
14 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pza2) [MPa]
15 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppw2) [MPa]
20 Wydajność - Moc wyjściowa (Qwy2) [MW]
22 Korekta Tod - Korekta zadanej temperatury wyjściowej (Kor2) [°C]
23 temperatura wody wyjściowej (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
24 Wsp. dysp. Tzew=12°C - Współczynnik dyspozycji przy Tzew=12°C (Wpd) [%]
25 Akt. wsp. dysp. - Aktualny współczynnik dyspozycji (Wp) [%]
30 Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy2) [t/h]
35 Zad. Temp. wyj. lato - Zadana temperatura wyjściowa LATO (TzL) [°C]
40 Zad. moc wyj. lato - Zadana moc wyjściowa LATO (QzL) [MW]
50 Ciśnienie m. kol. - Różnica ciśnień kolektorowych (DPk2) [MPa]
51 Ciśn. m. kol. zad. - Zadana różnica ciśnień kolektorowych (DPkx2) [MPa]
90 skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%]
91 skok wysterowania falownika pompy poprzecznej [%]
95 stan wejść logicznych sterownika nadrzędnego (RS-485) [-]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow2) [°C] Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy2) [t/h]
Wydajność - Moc wyjściowa (Qwy2) [MW] Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP2) [MPa]

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 0,020 0,600 0,170 ciśnienie dyspozycyjne odniesienia
11 0,020 0,700 0,415 Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPd2) [MPa]
13 0,020 0,700 0,425 Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPg2) [MPa]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
22 -9,9 9,9 1,0 Korekta Tod - Korekta zadanej temperatury wyjściowej (Kor2) [°C]
35 50 140 60 Zad. Temp. wyj. lato - Zadana temperatura wyjściowa LATO (TzL) [°C]
40 0,00 15,00 3,50 Zad. moc wyj. lato - Zadana moc wyjściowa LATO (QzL) [MW]
90 0,1 0,5 0,2 skok wysterowania falownika pompy obiegowej
91 0,1 0,5 0,2 skok wysterowania falownika pompy poprzecznej
99 0 9999 0 kod dostępu do parametrów 22-91

Wejścia analogowe

numer opis
01 Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (Gwy2) (4..20mA)
02 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP2) (4..20mA)
03 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppw2) (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy zmieszania zimnego (0..20mA)
06 zadajnik prądowy falownika pompy obiegowej (0..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 temperatura wody wyjściowej do sieci (0..200°C)
09 Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (Tpow2) (0..200°C)
10 Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (Twy2) (0..200°C)
11 rezerwa (-30..70°C)
12 rezerwa (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 awaria falownika pompy mieszania zimnego
06 awaria falownika pompy mieszania gorącego
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%]
02 Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imo2) [%]
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 awaria falownika pompy zmieszania zimnego
05 awaria falownika pompy obiegowej
06 rezerwa
07 rezerwa
08 ciśnienie dysp. w zakresie regulacji
09 brak transmisji
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego
11 temperatura wyjściowa min/max
12 ciśnienie dyspozycyjne min/max
13 ciśnienie miedzykolektorowe min/max
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.11.13 03:21:50
based on /var/szarp/programy/trunk/orneta/sterow/2513/przewyk.c