Panel blokad kotła WLM-2,5 - instrukcja obsługi

 

Panel blokad składa się z dwóch układów:

1. Układu automatyki zabezpieczającej wraz z układem załączania napędów.

2. Układu pomiarów i sygnalizacji ostrzegawczej oraz informacyjnej.

 

Ad 1. Układ automatyki zabezpieczającej wraz z układem załączania napędów.

Układ automatyki zabezpieczającej jest niezależny od układu pomiarów i sygnalizacji ostrzegawczej przez wykorzystanie niezależnych układów pomiarowych.

 

Blokada bezpieczeństwa

Zbudowany na przekaźnikach elektromechanicznych układ zabezpieczający kontroluje następujące parametry:

a) Temperatura wody wyjściowej z kotła TZAH1, TZAH2 (dwa niezależne układy pomiarowe) - elementami pomiarowymi są: pełniący rolę ogranicznika parametrycznego TZAH1 termostat wyposażony w ryglowany styk oraz pełniący rolę wyłącznika parametrycznego TZAH2 termostat z histerezą. Przekroczenie zadanej maksymalnej temperatury wody wyjściowej 135°C powoduje rozwarcie styku termostatu TZAH2, który w normalnej pracy jest zwarty. Powrót do normalnej pracy następuje przy spadku temperatury poniżej 120°C. Przekroczenie zadanej maksymalnej temperatury wody wyjściowej 138°C powoduje rozwarcie styku termostatu TZAH1. Taki układ powoduje, że przy wzroście temperatury wody wyjściowej najpierw zadziała wyłącznik parametryczny TZAH2, natomiast ogranicznik parametryczny TZAH1 zadziała albo gdy TZAH2 ulegnie uszkodzeniu i nie zadziała, albo gdy przyrost temperatury wody wyjściowej za kotłem będzie tak gwałtowny, że mimo awaryjnego wyłączenia kotła w wyniku zadziałania termostatu TZAH2, temperatura wody wyjściowej za kotłem będzie dalej rosła przekraczając 138°C. Termostaty działają na zasadzie powodowania przerwy w obwodzie elektrycznym.

b) Przepływ wody przez kocioł FZAL - elementem pomiarowym i ogranicznikiem parametrycznym jest presostat różnicy ciśnień podłączony do króćców zwężki pomiarowej spełniającej normę PN-EN ISO 5167-1:2004(U), będącej członem pomiarowym. Styk presostatu różnicy ciśnień znajduje się w łańcuchu zabezpieczeń kotła. Spadek przepływu poniżej zadanego minimalnego przepływu wody (domyślnie 60t/h) powoduje rozwarcie styku presostatu, który w normalnej pracy jest zwarty - presostat działa na zasadzie powodowania przerwy w obwodzie elektrycznym. Pomiar przepływu dla celów regulacji odbywa się z inteligentnego przetwornika różnicy ciśnień, który podłączony jest do oddzielnych króćców zwężki pomiarowej.

c) Ciśnienie wody wyjściowej za kotłem PZAL - elementem pomiarowym jest presostat pełniący rolę ogranicznika parametrycznego. Spadek ciśnienia poniżej zadanego minimalnego ciśnienia wody wyjściowej (domyślnie 0,6MPa) powoduje rozwarcie styku presostatu, który w normalnej pracy jest zwarty - presostat działa na zasadzie powodowania przerwy w obwodzie elektrycznym.

W przypadku wyjścia z dopuszczalnych granic któregokolwiek z powyższych parametrów - następuje awaryjne wyłączenie i zablokowanie pracy kotła poprzez wyłączenie następujących napędów: wentylatora wyciągu, wentylatora powietrza podmuchowego (podmuchu), wentylatora powietrza wtórnego, wentylatora fałszywego powietrza (zgłoszenie patentowe P 383941). Ponieważ wszystkie napędy wyposażone są w przetwornice częstotliwości, wyłączenie polega na rozwarciu sygnału "START" uruchamiających przetwornice. W ten sposób układ automatyki zabezpieczającej nie dopuszcza do przekroczenia zadanego poziomu jakiegokolwiek z kontrolowanych parametrów. Gdy nastąpi awaryjne wyłączenie i zablokowanie pracy kotła poprzez wyłączenie odpowiednich napędów, dla powrotu do stanu pracy, konieczne jest uzbrojenie blokad poprzez ręczne naciśnięcie zwrotnego przycisku "Uzbrojenie blokad". Uzbrojenie jest możliwe tylko wówczas, gdy ustały przyczyny zadziałania ograniczników i wyłączników parametrycznych.

Sygnały z ograniczników/wyłączników wchodzą na zaciski przekaźników - nie mając nic wspólnego ze sterownikiem mikroprocesorowym BST panela blokad.

 

Dodatkowe wyłączniki bezpieczeństwa

W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy kotła zastosowano dodatkowe układy zabezpieczeń:

d) Wysterowanie przetwornicy częstotliwości (falownika) wentylatora wyciągu - elementem pomiarowym jest sama przetwornica częstotliwości. Spadek wysterowania poniżej zadanego minimalnego progu (domyślnie 15 % czyli 7,5Hz) powoduje rozwarcie styku falownika, który w normalnej pracy jest zwarty - styk falownika działa na zasadzie powodowania przerwy w obwodzie elektrycznym i pełni rolę wyłącznika parametrycznego. Powoduje to wyłączenie następujących napędów: wentylatora podmuchu, wentylatora powietrza wtórnego, wentylatora fałszywego powietrza (zgłoszenie patentowe P 383941). To zabezpieczenie ma zapobiec wytworzeniu nadciśnienia w komorze spalania kotła. Powrót do normalnej pracy następuje przy wzroście wysterowania falownika wyciągu powyżej zadanego minimalnego progu i poprzez załączenie przez obsługę odpowiednich wentylatorów podmuchu.

e) Prędkość strumienia powietrza podmuchowego - elementem pomiarowym jest sygnalizator przepływu powietrza pełniący rolę wyłącznika parametrycznego. Spadek prędkości strumienia powietrza podmuchowego poniżej zadanego minimalnego progu 1m/s powoduje rozwarcie styku sygnalizatora, który w normalnej pracy jest zwarty - sygnalizator działa na zasadzie powodowania przerwy w obwodzie elektrycznym. Powoduje to wyłączenie napędu wentylatora fałszywego powietrza. To zabezpieczenie ma zapobiec wydmuchowi tłoczonej przez wentylator fałszywego powietrza mieszanki powietrzno-spalinowej na halę odżużlania przez ssanie wentylatora podmuchowego. Powrót do normalnej pracy następuje przy wzroście prędkości strumienia powietrza podmuchowego powyżej 2,5m/s i poprzez załączenie przez obsługę wentylatora fałszywego powietrza.

Sygnały z wyłączników parametrycznych opisanych w pkt. d) i e) wchodzą na zaciski przekaźników - nie mając nic wspólnego ze sterownikiem mikroprocesorowym BST panela blokad.

 

Zasilanie, przekaźniki, czujniki, przełączniki

Panel blokad oraz regulator kotła kociol jest zasilany z dwóch niezależnych transformatorów sieciowych. Jeden z transformatorów zasila sterowniki mikroprocesorowe: regulator kotła AST i panel blokad BST, drugi - przekaźniki, lampki sygnalizacyjne oraz zasilacze. Zanik napięcia zasilającego powoduje samoczynne wyłączenie kotła z ruchu. Napięcie znamionowe obwodów bezpieczeństwa to 24VAC. Przekaźniki układu automatyki zabezpieczającej mają trwałość łączeniową 2*10^7. Zastosowane czujniki i przetworniki mają klasę dokładności 1 lub lepszą.

W szafie panela blokad znajduje się zabezpieczony kluczem przełącznik 3-pozycyjny, określający w jakim trybie pracuje układ automatyki zabezpieczającej:

1. Praca w deblokadzie - wyłączone działania blokady bezpieczeństwa i dodatkowe wyłączniki bezpieczeństwa z dokładnością do kontroli maksymalnej temperatury wody wyjściowej z kotła. Praca w deblokadzie służy tylko celom serwisowym / remontowym i jest dopuszczalna wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownika ciepłowni.

0. Sterowanie wyłączone - szafa panela blokad odstawiona (odcięte zasilanie).

2. Praca z blokadami aktywnymi - załączone działanie blokady bezpieczeństwa i dodatkowych wyłączników bezpieczeństwa.

 

Sygnalizacja awaryjna

Każde przekroczenie kontrolowanego parametru wiąże się z sygnalizacją awaryjnego wyłączenia kotła z ruchu:

1. Świetlną (miganie odpowiedniej czerwonej lampki z grupy "BLOKADY")

2. Dźwiękową (brzęczyk)

W skład grupy BLOKADY wchodzą lampki:

- Temperatura maksymalna wody za kotłem TZAH1 - zadziałanie ogranicznika parametrycznego temperatury maksymalnej wody za kotłem TZAH1: przekroczone 138°C. Dla wyłączenia nie ma histerezy, ale z uwagi na charakter ogranicznika trzeba go odblokować ręcznie na samym urządzeniu.

- Temperatura maksymalna wody za kotłem TZAH2 - zadziałanie wyłącznika parametrycznego temperatury maksymalnej wody za kotłem TZAH2: przekroczone 135°C. Dla wyłączenia jest histereza - temperatura wody za kotłem musi spaść poniżej 120°C.

- Minimalny przepływ wody przez kocioł - zadziałanie ogranicznika parametrycznego przepływu minimalnego wody przez kocioł FZAL: spadek poniżej 60t/h. Dla wyłączenia jest histereza - przepływ wody przez kocioł musi wzrosnąć ponad 64,5t/h.

- Minimalne ciśnienie wody za kotłem - zadziałanie ogranicznika parametrycznego ciśnienia minimalnego wody za kotłem PZAL: spadek poniżej 0,600MPa. Dla wyłączenia jest histereza - ciśnienie wody za kotłem musi wzrosnąć ponad 0,620MPa.

Sygnalizacja awaryjna ustaje po naciśnięciu przez obsługę przycisku "Kasowanie Awarii". Powoduje to wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej, natomiast sygnalizacja świetlna zmienia się w ten sposób, że odpowiednia lampka świeci światłem ciągłym. Wyłączenie lampki następuje dopiero po zaistnieniu opisanych wyżej warunków powodujących uruchomienie sygnalizacji.

Brzęczyk ma głośność ponad 10dB większą od poziomu dźwięku tła akustycznego.

 

Załączanie i wyłączanie napędów

Wyłącznik awaryjny wyłącza wszystkie napędy bez względu na tryb pracy i inne warunki. Układ automatyki zabezpieczającej określa możliwości załączania poszczególnych napędów:

a) Falownik wentylatora wyciągu może być włączony niezależnie od pozostałych napędów.

b) Falownik wentylatora podmuchu może być włączony, gdy:

- włączony jest falownik wentylatora wyciągu i wysterowanie falownika wyciągu jest większe od zadanej wartości minimalnej (opisany wyżej wyłącznik bezpieczeństwa od minimalnego wysterowania falownika wyciągu ma zwarty styk - normalna praca wentylatora wyciągu)

albo gdy:

- kocioł pracuje w deblokadzie i nie jest przekroczona maksymalna temperatura wody za kotłem (nie zadziałał ogranicznik parametryczny TZAH).

c) Falownik wentylatora powietrza wtórnego może być włączony, gdy:

- włączony jest falownik podmuchu

albo gdy:

- kocioł pracuje w deblokadzie i nie jest przekroczona maksymalna temperatura wody za kotłem (nie zadziałał ogranicznik parametryczny TZAH).

d) Falownik wentylatora fałszywego powietrza (zgłoszenie patentowe P 383941) może być włączony, gdy:

- włączony jest falownik podmuchu oraz jeżeli sygnalizator przepływu powietrza podmuchowego wskazuje prędkość strumienia powietrza podmuchowego ponad 1m/s (opisany wyżej wyłącznik bezpieczeństwa od minimalnej prędkości strumienia powietrza podmuchowego ma zwarty styk - normalna praca podmuchu)

albo gdy:

- kocioł pracuje w deblokadzie i nie jest przekroczona maksymalna temperatura wody za kotłem (nie zadziałał ogranicznik parametryczny TZAH).

e) Falownik napędu rusztu może być włączony gdy:

- kocioł pracuje w trybie z aktywnymi blokadami i żaden z kontrolowanych parametrów nie jest przekroczony

albo gdy:

- kocioł pracuje w deblokadzie i nie jest przekroczona maksymalna temperatura wody za kotłem (nie zadziałał ogranicznik parametryczny TZAH).

 

Na szafie panela blokad obecny jest także wyróżniający się kształtem i kolorem wyłącznik awaryjny, którego wyłączenie powoduje awaryjne wyłączenie i zablokowanie kotła - zostają wyłączone wszystkie wymienione powyżej napędy. Po użyciu wyłącznika awaryjnego ponowne uzbrojenie blokad możliwe jest dopiero po odblokowaniu wyłącznika awaryjnego. Wyłącznik awaryjny uniemożliwia załączenie napędów nawet przy pracy w deblokadzie.

 

Ad 2. Układ pomiarów i sygnalizacji ostrzegawczej oraz informacyjnej.

Układ pomiarów i sygnalizacji ostrzegawczej oraz informacyjnej jest niezależny od układu automatyki zabezpieczającej z dokładnością do wykorzystywania tego samego brzęczyka. Jednym z elementów układu pomiarów i sygnalizacji ostrzegawczej oraz informacyjnej jest mikroprocesorowy sterownik przemysłowy, opisany w dokumentacji jako BST. Sterownik mierzy parametry kontrolowane, czyli temperaturę wody wyjściowej z kotła, przepływ wody przez kocioł, ciśnienie wody za kotłem i wysterowanie falownika wyciągu. Dla wszystkich parametrów kontrolowanych sterownik ma zaprogramowane wartości sygnalizacji ostrzegawczej. Dla wszystkich parametrów kontrolowanych wartości te mieszczą się w dopuszczalnych granicach parametrów (nie są przekroczeniami), lecz są w pobliżu wartości sygnalizacji awaryjnej, realizowanej przez układ przekaźnikowy blokad bezpieczeństwa.

 

Sygnalizacja ostrzegawcza

Każde zbliżenie się kontrolowanego parametru do poziomu dopuszczalnego wiąże się z sygnalizacją ostrzegawczą. Sygnalizacja ostrzegawcza jest związana także z dodatkowymi wyłącznikami bezpieczeństwa i z innymi awariami. Sygnalizację ostrzegawczą tworzą:

1. Świetlną (miganie odpowiedniej żółtej lub czerwonej lampki z grupy "OSTRZEŻENIA")

2. Dźwiękową (brzęczyk)

W skład grupy OSTRZEŻENIA wchodzą lampki:

- ŻÓŁTA - Temperatura maksymalna wody za kotłem - zmierzona przez sterownik mikroprocesorowy BST temperatura wody za kotłem wzrosła powyżej wartości progowej 132°C (wartość progowa jest programowana - podano wielkość domyślną). Dla wyłączenia jest histereza - temperatura wody za kotłem musi spaść o więcej niż 1°C poniżej progu.

- ŻÓŁTA - Minimalny przepływ wody przez kocioł - zmierzony przez sterownik mikroprocesorowy BST przepływ wody przez kocioł spadł poniżej wartości progowej 60t/h (wartość progowa jest programowana - podano wielkość domyślną). Dla wyłączenia jest histereza - przepływ wody przez kocioł musi wzrosnąć o więcej niż 2t/h powyżej progu.

- ŻÓŁTA - Minimalne ciśnienie wody za kotłem - zmierzone przez sterownik mikroprocesorowy BST ciśnienie wody za kotłem spadło poniżej wartości progowej 0,610MPa (wartość progowa jest programowana - podano wielkość domyślną). Dla wyłączenia jest histereza - ciśnienie wody za kotłem musi wzrosnąć o więcej niż 0,020MPa powyżej progu.

- CZERWONA - Minimalne wysterowanie falownika wentylatora wyciągu - zadziałanie wyłącznika parametrycznego minimalnego wysterowania wentylatora wyciągu: spadek poniżej 15% (7,5Hz). Dla wyłączenia nie ma histerezy.

- ŻÓŁTA - Minimalne wysterowanie falownika wyciągu - zmierzone przez sterownik mikroprocesorowy BST wysterowanie falownika wyciągu spadło poniżej wartości progowej 17% czyli 8,5Hz (wartość progowa jest programowana - podano wielkość domyślną). Dla wyłączenia nie ma histerezy.

- CZERWONA - Awaria regulatora (sterownika mikroprocesorowego BST). Awarią jest także wyłączenie zasilania sterownika mikroprocesorowego BST. Dla wyłączenia tej sygnalizacji konieczne jest ponowne poprawne działanie sterownika BST.

- ŻÓŁTA - Minimalny strumień powietrza podmuchowego - zadziałanie wyłącznika parametrycznego minimalnej prędkości strumienia podmuchu: spadek poniżej 1m/s. Dla wyłączenia jest histereza - prędkość strumienia powietrza podmuchowego musi wzrosnąć ponad 2,5m/s.

Sygnalizacja ostrzegawcza ustaje po naciśnięciu przez obsługę przycisku "Kasowanie Awarii". Powoduje to wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej, natomiast sygnalizacja świetlna zmienia się w ten sposób, że odpowiednia lampka świeci światłem ciągłym. Wyłączenie lampki następuje dopiero po ustaniu opisanych wyżej warunków powodujących uruchomienie sygnalizacji.

Jeżeli zadziałała sygnalizacja ostrzegawcza włączana przez sterownik mikroprocesorowy BST: temperatura maksymalna wody za kotłem lub minimalny przepływ wody przez kocioł lub minimalne ciśnienie wody za kotłem lub minimalne wysterowanie falownika wyciągu oraz obsługa naciśnie przycisk "Kasowanie Awarii", a po określonym czasie przekroczony parametr nie wrócił do poziomu poniżej uruchomienia sygnalizacji ostrzegawczej (uwzględniającego opisaną powyżej histerezę), sterownik BST ponownie włącza sygnalizację dźwiękową. Sterownik BST ma programowalny parametr określający ten czas, po którym następuje ponowne włączenie sygnalizacji dźwiękowej (domyślnie 5 minut).

Brzęczyk ma głośność ponad 10dB większą od poziomu dźwięku tła akustycznego.

 

Sygnalizacja informacyjna, kontrola sygnalizacji

Szafa panela blokad wyposażona jest w trzy zespoły sygnalizacji informacyjnej:

1. Sygnalizacja załączenia napędów. Każdy napęd (falownik wentylatora wyciągu, falownik wentylatora podmuchu, falownik wentylatora powietrza wtórnego, falownik wentylatora fałszywego powietrza, falownik napędu rusztu) ma swój wskaźnik świetlny (zieloną lampkę), który jest zapalony przy załączonym napędzie (przy wysyłaniu do odpowiedniego falownika sygnału START), a zgaszony przy wyłączonym napędzie (gdy do odpowiedniego falownika sygnał START nie jest wysyłany). Na szafie dla każdego napędu znajduje się para przycisków START/STOP odpowiednio do załączania i wyłączania napędu.

2. Sygnalizacja włączenia deblokady - wskaźnik świetlny (czerwona lampka), który jest zapalony, gdy szafa pracuje w trybie deblokada.

3. Sygnalizacja niezazbrojonych blokad - wskaźnik świetlny (czerwona lampka), który jest zapalony, gdy nie ma zazbrojonych blokad od temperatury maksymalnej wody za kotłem, przepływu minimalnego wody przez kocioł i ciśnienia minimalnego wody za kotłem.

Szafa panela blokad wyposażona jest także w przycisk "Kontrola Sygnalizacji". Jego przyciśnięcie powoduje:

1. Włączenie wszystkich lampek - sygnalizacji awaryjnej, sygnalizacji ostrzegawczej i sygnalizacji informacyjnej. Przy naciśnięciu przycisku lampki świecą się światłem ciągłym.

2. Pokazanie w wyświetlaczach sterownika mikroprocesorowego BST zaprogramowanych wartości poziomów sygnalizacji ostrzegawczej.

3. Włączenie sygnalizacji dźwiękowej.

 

Programowanie wartości ostrzegawczych

W sterowniku panela blokad należy dokonać zaprogramowania wartości ostrzegawczych (powodujących załączenie sygnalizacji ostrzegawczej). Programowanie wartości ostrzegawczych na sterowniku panelu blokad BST odbywa się w sposób odbiegający od standardowych procedur programowania parametrów stałych w pozostałych sterownikach ze względu na fakt, iż podczas normalnej pracy panel blokad ma podłączone dwa panele wyświetlaczy zamiast panelu i manipulatora. Instrukcja podłączenia manipulatora do panelu blokad oraz zaprogramowania wartości blokad dostępna jest pod adresem: http://www.szarp.com.pl/sterownik/panel_blokad.pdf

 

Sygnalizatory SPM-L

Sygnalizatory SPM-L służą do wykrywania przepływu powietrza w kanałach. Zbudowane one są z dwóch zasadniczych części: Przełącznika monostabilnego oraz Łopatki połączonej mechanicznie z tym przełącznikiem. Standardowy zakres przepływu powietrza to 1 - 8 m/s. Może być on zmieniany przy pomocy odpowiedniej śruby regulacyjnej. Jeżeli istnieje potrzeba wykrywania przepływów powietrza o mniejszych lub większych prędkościach konieczne jest przygotowanie łopatki o odpowiednio większej lub mniejszej powierzchni czynnej we własnym zakresie, gdyż producent urządzenia nie dostarcza łopatek o innych powierzchniach niż standardowe. Przy zmianie łopatki należy wziąć pod uwagę fakt, że wraz ze zmianą powierzchni łopatki czynnej zmienia się zarówno górny jak i dolny próg zadziałania.

Przełączniki sygnalizatorów SPM-L zachowują się jak styki zwykłego przekaźnika ze stykami przełącznymi.

 

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji do urządzenia dostępnej na stronie:

http://www.trautomatyka.pl/przeplyw-sygnalizatory/spm-l-uk.pdf

 

Znaczenie poszczególnych funkcji sterownika mikroprocesorowego BST

Uwaga: specyfika panelu blokad sprawia, iż pełny zestaw funkcji można obejrzeć jedynie po podłączeniu manipulatora w miejsce jednego z paneli wyświetlaczy.

 

01 - Twy - poz. ostrz. - Temperatura wyjściowa - poziom ostrzegawczy (Temp) [°C] - Wartość maksymalna temperatury wody wyjściowej z kotła, powyżej której załączana jest sygnalizacja ostrzegawcza. Domyślną wartością dla tego parametru jest 132°C. Ze względu na zastosowaną histerezę, próg przy którym sterownik przestaje sygnalizować przekroczenie jest o 1°C niższy niż aktualnie zaprogramowana wartość parametru.

02 - Gk - poz. ostrz. - Przepływ kotła - poziom ostrzegawczy (Gkoc) [m3/h] - Wartość minimalna przepływu wody przez kocioł, poniżej której załączana jest sygnalizacja ostrzegawcza. Domyślną wartością dla tego parametru jest 60t/h. Ze względu na zastosowaną histerezę, próg przy którym sterownik przestaje sygnalizować przekroczenie jest o 2t/h wyższy niż aktualnie zaprogramowana wartość parametru.

03 - Pwy - poz. ostrz. - Ciśnienie za kotłem - poziom ostrzegawczy (Pkoc) [MPa] - Wartość minimalna ciśnienia wody za kotłem, poniżej której załączana jest sygnalizacja ostrzegawcza. Domyślną wartością dla tego parametru jest 0,610MPa. Ze względu na zastosowaną histerezę, próg przy którym sterownik przestaje sygnalizować przekroczenie jest o 0,020MPa wyższy niż aktualnie zaprogramowana wartość parametru.

04 - iw - poz. ostrz. - Wysterowanie wyciągu - poziom ostrzegawczy (iw) [%] - Wartość minimalna wysterowania falownika wyciągu spalin, poniżej której załączana jest sygnalizacja ostrzegawcza. Domyślną wartością dla tego parametru jest 17%. Ta sygnalizacja nie ma histerezy.

05 - Czas wł. al. - Czas ponownego załączenia alarmów (t) [s] - Czas, po wciśnięciu przycisku "Kasowanie awarii", po którym następuje ponowne załączenie sygnalizacji dźwiękowej.

11 - Temperatura wody za kotłem (Twy) [°C] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 12.

12 - Przepływ wody przez kocioł (Gk) [t/h] - Pomiar wykonywany jest w ciepłomierzu, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

13 - Ciśnienie wejściowe - Ciśnienie wody przed kotłem (Pwe) [MPa] - Pomiar przetwornikiem ciśnienia podłączonym do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 4.

14 - Ciśnienie wyjściowe - Ciśnienie wody za kotłem (Pwy) [MPa] - Pomiar przetwornikiem ciśnienia podłączonym do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 5.

15 - Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) [%] - Sygnał zwrotny z falownika, podłączony do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 6.

16 - Temp. spalin - Temperatura spalin (Tsp) [°C] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 10.

17 - Wyst. fal. podm. - Wysterowanie falownika podmuchu (iwp) [%] - Sygnał zwrotny z falownika, podłączony do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 7.

18 - Podciśnienie w komorze spalania (Pk) [Pa] - Pomiar wykonywany w regulatorze kotła, a odbierany przez regulator za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

19 - Zawartość O2 - Zawartość O2 w spalinach (O2) [%] - Pomiar wykonywany w analizatorze gazów w spalinach, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 9.

23 - Stan wejść logicznych 1-4 - Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

24 - Stan wejść logicznych 5-8 - Jak funkcja 23, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Temperatura wody za kotłem (Twy) [°C] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 12.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Przepływ wody przez kocioł (Gk) [t/h] - Pomiar wykonywany jest w ciepłomierzu, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Ciśnienie wyjściowe - Ciśnienie wody za kotłem (Pwy) [MPa] / [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] / spadek ciśnienia wody na kotle [MPa] (wartości wyświetlane naprzemiennie co 5 sekund) - Pomiar przetwornikiem ciśnienia podłączonym do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 5 [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] Różnica arytmetyczna dwóch pomiarów: Pomiar przetwornikiem ciśnienia podłączonym do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 4 [minus] Pomiar przetwornikiem ciśnienia podłączonym do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 5.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) [%] - Sygnał zwrotny z falownika, podłączony do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 6.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Temp. spalin - Temperatura spalin (Tsp) [°C] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 10.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Wyst. fal. podm. - Wysterowanie falownika podmuchu (iwp) [%] - Sygnał zwrotny z falownika, podłączony do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 7.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Podciśnienie w komorze spalania (Pk) [Pa] - Pomiar wykonywany w regulatorze kotła, a odbierany przez regulator za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Zawartość O2 - Zawartość O2 w spalinach (O2) [%] - Pomiar wykonywany w analizatorze gazów w spalinach, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 9.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

  1. Podłączyć do regulatora panelu blokad manipulator w miejsce jednego z (lub obu) paneli wyświetlaczy. Dokładną instrukcję do takiego przełączenia można znaleźć w instrukcji programowania panelu blokad dostępnej pod adresem: http://www.szarp.com.pl/sterownik/panel_blokad.pdf.
  2. Jeżeli regulator pracował w trybie 2 - praca w blokadzie, przełączyć w tryb 1 - praca w deblokadzie zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
  3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
  4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
  5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
  6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
  7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
  8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
  9. Przełączyć regulator z trybu 1 - praca w deblokadzie w tryb 2 - praca w blokadzie zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
  10. Dokonać powrotnej zamiany manipulatora na panele wyświetlaczy w sposób analogiczny do zmiany dokonywanej przed przeprogramowaniem.
 

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temperatura wody za kotłem (Twy) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2513
nL Wersja programu technologicznego: 6019
01 Twy - poz. ostrz. - Temperatura wyjściowa - poziom ostrzegawczy (Temp) [°C]
02 Gk - poz. ostrz. - Przepływ kotła - poziom ostrzegawczy (Gkoc) [m3/h]
03 Pwy - poz. ostrz. - Ciśnienie za kotłem - poziom ostrzegawczy (Pkoc) [MPa]
04 iw - poz. ostrz. - Wysterowanie wyciągu - poziom ostrzegawczy (iw) [%]
05 Czas wł. al. - Czas ponownego załączenia alarmów (t) [s]
11 Temperatura wody za kotłem (Twy) [°C]
12 Przepływ wody przez kocioł (Gk) [t/h]
13 Ciśnienie wejściowe - Ciśnienie wody przed kotłem (Pwe) [MPa]
14 Ciśnienie wyjściowe - Ciśnienie wody za kotłem (Pwy) [MPa]
15 Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) [%]
16 Temp. spalin - Temperatura spalin (Tsp) [°C]
17 Wyst. fal. podm. - Wysterowanie falownika podmuchu (iwp) [%]
18 Podciśnienie w komorze spalania (Pk) [Pa]
19 Zawartość O2 - Zawartość O2 w spalinach (O2) [%]
23 Stan wejść logicznych 1-4
24 Stan wejść logicznych 5-8

Wartości blokad na panelach wyświetlaczy

(Wartości wyświetlane po wciśnięciu przycisku 'KONTROLA SYGNALIZACJI')

Twy - poz. ostrz. - Temperatura wyjściowa - poziom ostrzegawczy (Temp) [°C] Gk - poz. ostrz. - Przepływ kotła - poziom ostrzegawczy (Gkoc) [m3/h]
Pwy - poz. ostrz. - Ciśnienie za kotłem - poziom ostrzegawczy (Pkoc) [MPa] iw - poz. ostrz. - Wysterowanie wyciągu - poziom ostrzegawczy (iw) [%]

 

Czas wł. al. - Czas ponownego załączenia alarmów (t) [s] rezerwa
rezerwa rezerwa

Panele wyświetlaczy

(Wartości wyświetlane w normalnym trybie pracy)

Temperatura wody za kotłem (Twy) [°C] Przepływ wody przez kocioł (Gk) [t/h]
Ciśnienie wyjściowe - Ciśnienie wody za kotłem (Pwy) [MPa] / spadek ciśnienia wody na kotle [MPa] (wartości wyświetlane naprzemiennie co 5 sekund) Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) [%]

 

Temp. spalin - Temperatura spalin (Tsp) [°C] Wyst. fal. podm. - Wysterowanie falownika podmuchu (iwp) [%]
Podciśnienie w komorze spalania (Pk) [Pa] Zawartość O2 - Zawartość O2 w spalinach (O2) [%]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
01 115,0 153,0 132,0 Twy - poz. ostrz. - Temperatura wyjściowa - poziom ostrzegawczy (Temp) [°C]
02 50,0 90,0 65,0 Gk - poz. ostrz. - Przepływ kotła - poziom ostrzegawczy (Gkoc) [m3/h]
03 0,500 1,200 0,610 Pwy - poz. ostrz. - Ciśnienie za kotłem - poziom ostrzegawczy (Pkoc) [MPa]
04 -5,0 30,0 17,0 iw - poz. ostrz. - Wysterowanie wyciągu - poziom ostrzegawczy (iw) [%]
05 60 1200 300 Czas wł. al. - Czas ponownego załączenia alarmów (t) [s]

Wejścia analogowe

numer opis
01 rezerwa (4..20mA)
02 rezerwa (4..20mA)
03 Przepływ wody przez kocioł (Gk) (4..20mA)
04 Ciśnienie wejściowe - Ciśnienie wody przed kotłem (Pwe) (4..20mA)
05 Ciśnienie wyjściowe - Ciśnienie wody za kotłem (Pwy) (4..20mA)
06 Wyst. fal. wyc. - Wysterowanie falownika wyciągu (imw) (4..20mA)
07 Wyst. fal. podm. - Wysterowanie falownika podmuchu (iwp) (4..20mA)
08 rezerwa (4..20mA)
09 Zawartość O2 - Zawartość O2 w spalinach (O2) (0..20mA)
10 Temp. spalin - Temperatura spalin (Tsp) (0..400°C)
11 rezerwa (0..200°C)
12 Temperatura wody za kotłem (Twy) (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca w deblokadzie
02 praca w blokadzie
03 sygnalizator przepływu powietrza podmuchowego
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie awarii

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 test sygnalizacji
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 TEMPERATURA WODY ZA KOTŁEM MAKSYMALNA (D13)
11 PRZEPŁYW PRZEZ KOCIOŁ MINIMALNY (D14)
12 CIŚNIENIE WODY ZA KOTŁEM MINIMALNE (D15)
13 WYSTEROWANIE WYCIĄGU MINIMALNE (D16)
14 BRAK PRZEPŁYWU PODMUCHU (D17)
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.11.13 03:21:47
based on /var/szarp/programy/trunk/orneta/wr8/2513/1001/panewyk.c