Regulator przepływów - instrukcja obsługi

 

Instrukcja obsługi w wersji maksymalnie skróconej

Regulator przepływu służy do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego wokół zadanej wartości przy pomocy odpowiednich algorytmów sterowania. Regulator powinien praktycznie zawsze pracować w pozycji przełącznika trybu pracy 3 - praca automatyczna.

 

Pełna instrukcja obsługi

Na szafie regulatora przepływów znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora nadrzędnego znajdują się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji. W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora przepływów mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

Szafa regulatora przepływów posiada lampki sygnalizacji awaryjnej,która sygnalizuje gdy ciśnienie za kotłami WCO przekroczy 5 bar lub gdy wysterowanie falowników pomp przekracza ustalone granice.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Ciśnienie m. kol. - Różnica ciśnień kolektorowych (DPk) [MPa] - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 4.

00 - Ciśn. m. kol. zad. - Zadana różnica ciśnień kolektorowych (DPkx) [MPa] - Zadane ciśnienie międzykolektorowe. Wartość programowalna.

02 - Wyst. fal. p. przew. - Aktualne wysterowanie falownika pompy przewałowej (imp_p) [%] - Wysterowanie falownika pompy przewałowej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 3). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy przewałowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy przewałowej. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 3 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy przewałowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 7, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 35 do 100.

03 - Wysterowanie fal. pompy przewałowej z zadajnika (iz_p) [%] - Wysterowanie falownika pompy przewałowej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

04 - Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imp_o) [%] - Wysterowanie falownika pompy obiegowej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy obiegowej. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy obiegowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 35 do 100.

05 - Wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika (iz_o) [%] - Wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

06 - Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%] - Wysterowanie falownika pompy zmieszania zimnego. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 3).W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy zmieszania zimnego - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy zmieszania zimnego. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy zmieszania zimnego - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 07, dlatego też wskazania na funkcjach 06 i 07 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 35 do 100.

07 - Wysterowanie fal. pompy poprzecznej z zadajnika (iz_z) [%] - Wysterowanie falownika pompy zmieszania zimnego z zadajnika.Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

10 - Zadane ciśn. dysp. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne (DPx) [MPa] - Zadane ciśnienie dyspozycyjne - W sezonie letnim wartość ta jest równa średniej arytmetycznej z wartości dolnych i górnych widełek ciśnienia dyspozycyjnego (funkcje 11, 13). W sezonie zimowym (założona zwora na 6 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość ta jest programowana jako paczka czasowa (funkcja 10).

11 - Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPd) [MPa] - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne - Dolna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 12. W sezonie zimowym (założona zwora na 6 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienie dyspozycyjnego (funkcja 10) -0.015 MPa.

12 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa] - Ciśnienie dyspozycyjne. Pomiar z prądowego przetwornika różnicy ciśnień.

13 - Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPg) [MPa] - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne - Górna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 13. W sezonie zimowym (założona zwora na 6 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) +0.015 MPa.

20 - Zad. ciśn. dysp. Piłs. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne przed przepompownią (DPoP) [MPa] - Ciśnienie zasilania. Pomiar ten nie jest fizycznie mierzony, a jego wartość powstaje przez dodanie ciśnienia powrotu (funkcja 30)aktualnego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

30 - Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pzas) [MPa] - Ciśnienie powrotu. Pomiar z prądowego przetwornika ciśnienia 4..20 mA.

40 - Zad. ciśn. dp. ciep. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne ciełowni (DPcx) [MPa] - Zadane ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni. Wartość programowalna.

41 - Min. ciśn. dp. ciep. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni (DPcd) [MPa] - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni. Dolna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji.Wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni (funkcja 40) -0.01 MPa.

42 - Ciśn. dysp. ciep. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni (DPc) [MPa] - Ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni. Pomiar z prądowego przetwornika różnicy ciśnień.

43 - Max. ciśn. dp. ciep. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni (DPcg) [MPa] - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni. Górna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni (funkcja 40) +0.01 MPa.

50 - Ciśnienie za kotłami WCO. Pomiar z prądowego przetwornika różnicy ciśnień.

91 - temperatura wyjściowa na sieć (RS-485 z nadrzędnego) [°C] - Temperatura wody wyjściowej (ze sterownika nadrzędnego). Pomiar pochodzi z komputera.

92 - temperatura wyjściowa odniesienia (RS-485 z nadrzędnego) [°C] - Temperatura wody wyjściowej odniesienia (ze sterownika nadrzędnego). Pomiar pochodzi z komputera.

93 - Wsp. dysp. Tzew=12°C - Współczynnik dyspozycji przy Tzew=12°C (Wpd) [%] - Zadany mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego przy +12°C (ze sterownika nadrzędnego). Wartość pochodzi z

komputera.

94 - Akt. wsp. dysp. - Aktualny współczynnik dyspozycji (Wp) [%] - Mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego dla aktualnej temperatury (ze sterownika nadrzędnego). Wartość pochodzi z komputera.

95 - zakodowany stan wejść logicznych sterownika nadrzędnego (RS-485) [-] - Stan wejść logicznych (ze sterownika nadrzędnego). Wartość pochodzi z komputera.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiada

ją wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

99 - Stan wejść logicznych 5-8 - Kod programu. Aktualna wersja programu. Na funkcji 99 wśród parametrów programowalnych jest również kod dostępu. Część parametrów jest zabezpieczona przed przypadkową zmianą. Są to: zadane ciśnienie międzykolektorowe (funkcja 00) oraz zadane ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni (funkcja 40).

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - ciśnienie dyspozycyjne na wyświetlaczu [MPa] - Zadana wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) przemnożona przez współczynnik dyspozycji (funkcja 94).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa] - Ciśnienie dyspozycyjne. Pomiar z prądowego przetwornika różnicy ciśnień.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pzas) [MPa] - Ciśnienie powrotu. Pomiar z prądowego przetwornika ciśnienia 4..20 mA.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppow) [MPa] - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 3 .

 

Zastosowanie poszczególnych trybów pracy i przełączanie między nimi

Tryb 1 - sterowanie ręczne jest trybem awaryjnym, w którym o wysterowaniu falowników pomp poprzecznej, obiegowej i zmieszania zimnego decyduje ustawienie potencjometru. Tryb ten został zaprojektowany jako ustawienie na wypadek awarii (ewentualnie zmiany programu) sterownika. Regulator w tym trybie nie steruje falownikami - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnały prądowe z zadajników w szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia prądowe falowników. Korzystanie z tego trybu pracy jest zdecydowanie odradzane.

W trybie 2 - praca w synchronizacji podobnie jak w trybie 1 - sterowanie ręczne o wysterowaniu falowników pomp poprzecznej, obiegowej i zmieszania zimnego decyduje ustawienie potencjometru, jednakże w odróżnieniu od trybu 1 - sterowanie ręczne regulator bierze tu udział w sterowaniu jako powielacz sygnału prądowego: fizycznie do falowników kierowane są sygnały z wyjść prądowych sterownika, które przyjmują dokładnie takie wartości, jakie mają sygnały z zadajników prądowych podawane na wejścia analogowe sterownika. Tryb ten należy wykorzystywać w przypadku awarii przy sprawnym regulatorze.

Generalnie właściwym trybem jest 3 - praca automatyczna. W tym trybie regulator dobiera wysterowanie falownika automatycznie na podstawie odpowiednich algorytmów sterowania.

Przełączanie z trybu 1 - sterowanie ręczne do trybu 2 - praca w synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie 1 - sterowanie ręczne jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 1 - sterowanie ręczne jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 3 - praca automatyczna może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych, obiegowych i zmieszania zimnego, gdy zadane wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) lub kodu dostępu (funkcja 99) nie są prawidłowo ustawione.

Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność tych parametrów jeszcze w trybie 2 - praca w synchronizacji.

 

Algorytm utrzymania ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie zimowym

Zadaniem algorytmu w sezonie zimowym jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) wokół zadanej wartości (funkcja 10) między dolną a górną granicą (funkcje 11 i 13).

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Dolna wartość strefy nieczułości (funkcja 11) powstaje przez odjęcie od wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) -0,005MPa, natomiast górna wartość strefy nieczułości (funkcja 13) powstaje przez dodanie do wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) +0,005MPa.

Gdy jedno w wejść logicznych nr 3 lub 4 jest zwarte, ciśnieniem dyspozycyjnym sterujemy przy pomocy pompy przewałowej, zaś gdy obydwa wejścia są rozwarte, to sterujemy przy pomocy pompy zmieszania zimnego.

Gdy wartość aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest mniejsza od minimalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 11) następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy przewałowej(funkcja 02) lub pompy zmieszania zimnego (funkcja 06) o 0,3% (0,15 Hz), w przeciwnym wypadku tzn, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od maksymalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 13) następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy przewałowej (funkcja 02) lub pompy zmieszania zimnego (funkcja 06) o 0,3% (0,15 Hz).

W przypadku,gdy wysterowanie falownika osiągnie wartość minimalną lub osiągnie lub przekroczy wartość maksymalną, zapala się lampka nr 10.

Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 s.

 

Algorytm utrzymania ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie letnim

Zadaniem algorytmu w sezonie letnim jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) wokół zadanej wartość (funkcja 10) między dolną a górną granicą (funkcje 11 i 13) oraz utrzymywanie zadanej temperatury wyjściowej (wartość programowana na regulatorze nadrzędnym).

Gdy jedno w wejść logicznych nr 3 lub 4 jest zwarte, ciśnieniem dyspozycyjnym sterujemy przy pomocy pompy przewałowej, zaś gdy obydwa wejścia są rozwarte, to sterujemy przy pomocy pompy zmieszania zimnego.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o zmodyfikowany regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Algorytm można podzielić na kilka faz. W pierwszej fazie następuje wyliczenie pomocniczych widełek ciśnienia dyspozycyjnego, których dolna i górna wartość jest obliczana przez odpowiednio odjęcie lub dodanie do wartości aktualnych widełek ciśnienia (funkcje 11 i 13) dodatkowych 5 wartości tych widełek. Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od górnej granicy tak zmodyfikowanych widełek następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy przewałowej (funkcja 02) lub pompy zmieszania zimnego (funkcja 06) o 0/2 (0,1 Hz). W przeciwnym wypadku tzn, gdy aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest mniejsza od dolnej granicy zmodyfikowanych widełek następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy przewałowej (funkcja 02) lub pompy zmieszania zimnego (funkcja 06) o 0,2% (0,1 Hz). Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) zawiera się pomiędzy zmodyfikowanymi widełkami, algorytm przystępuje do regulacji temperatury: Jeżeli aktualna wartość temperatury wyjściowej (z regulatora nadrzędnego) pomniejszona 0,5 °C jest większa od temperatury zadanej (z regulatora nadrzędnego) oraz aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest mniejsza od górnych (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia (funkcja 13) następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy przewałowej (funkcja 02) lub pompy zmieszania zimnego (funkcja 06) o 0,1% (0,05 Hz).Jeżeli aktualna wartość temperatury wyjściowej (z regulatora nadrzędnego) powiększona 0,5 °C jest mniejsza od temperatury zadanej (z regulatora nadrzędnego) oraz aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od dolnych (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia (funkcja 13) następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy przewałowej (funkcja 02) lub pompy zmieszania zimnego (funkcja 06) o 0,1% (0,05 Hz).

W przypadku,gdy wysterowanie falownika osiągnie wartość minimalną lub osiągnie lub przekroczy wartość maksymalną, zapala się lampka nr 10. Lampka nr 10 zapala się również, gdy wartość ciśnienia dyspozycyjnego znajduje się powyżej górnej lub poniżej dolnej granicy. Na lampce nr 8 sygnalizowana jest możliwość regulacji wysterowania falowników.

Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 s.

 

Algorytm utrzymania ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni(funkcja 42) wokół zadanej wartości (funkcja 40) między dolną a górną granicą (funkcje 41 i 43).

Jeśli zawór obejścia jest otwarty, następuje wyłączenie sterowania pompami przewałowymi.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Dolna wartość strefy nieczułości (funkcja 41) powstaje przez odjęcie od wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego

(funkcja 40) -0,01MPa, natomiast górna wartość strefy nieczułości (funkcja 43) powstaje przez dodanie do wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 40) +0,01MPa.

Gdy wartość aktualna ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni (funkcja 42) jest mniejsza od minimalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni (funkcja 41) następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 06) o 0,5%, w przeciwnym wypadku tzn, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni (funkcja 42) jest większa od maksymalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni (funkcja 43) następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 06) o 0,5%.

Jeżeli wysterowanie falownika pompy zmieszania zimnego osiągnie wartość minimalną lub maksymalną, zapala się lampka nr 6.

Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 s.

 

Algorytm utrzymania ciśnienia międzykolektorowego

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia międzykolektorowego wokół wartości minimalnej i maksymalnej,których wartości zależne są od wartości zadanej ciśnienia międzykolektorowego (funkcja 00).

W pierwszej fazie algorytmu następuje wyliczenie wartości minimalnych i maksymalnych ciśnienia międzykolektorowego na podstawie wartości zadanej. Dopuszczalna odchyłka wynosi:

+/-0,002 MPa dla zadanego ciśnienia międzykolektorowego > 0,015 MPa

+/-0,001 MPa dla zadanego ciśnienia międzykolektorowego > 0,007 MPa

+/-0,0005 MPa dla zadanego ciśnienia międzykolektorowego <= 0,007 MPa

W drugiej fazie algorytmu następuje zmiana wysterowania falownika pompy obiegowej. Gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego jest mniejsza od wartości minimalnej,następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej o odpowiednią wartość delta. Gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego jest większa od wartości maksymalnej, następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej o odpowiednią wartość delta. Wartość delta wynosi:

0,5% dla zadanego ciśnienia międzykolektorowego > 0,015 MPa

0,2% dla zadanego ciśnienia międzykolektorowego > 0,007 MPa

0,1% dla zadanego ciśnienia międzykolektorowego <= 0,007 MPa

Jeśli odchyłka od zadanego ciśnienia międzykolektorowego jest większa niż podwójna wartość widełek, to zapala się lampka nr 9.

Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 s.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takie jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi - programowania parametrów stałych czy paczek - ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na połączenie notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomienie na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

1. Jeżeli regulator jest w trybie 3 - praca automatyczna, przełączyć w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

2. Jeżeli regulator jest w trybie 2 - praca w synchronizacji, przełączyć w tryb 1 - sterowanie ręczna zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.

3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.

4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.

5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.

6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.

7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.

8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego w parametrach stałych na funkcji 99.

9. Przełączyć regulator z trybu 1 - sterowanie ręczne w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

10. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.

11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie 3 - praca automatyczna, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

 

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Ciśnienie m. kol. - Różnica ciśnień kolektorowych (DPk) [MPa]
nE Wersja pamięci EPROM: 3000
nL Wersja biblioteki procedur: 1001
nb Kompilacja biblioteki procedur: 9013
nP Wersja programu technologicznego: 9001
00 Ciśn. m. kol. zad. - Zadana różnica ciśnień kolektorowych (DPkx) [MPa]
02 Wyst. fal. p. przew. - Aktualne wysterowanie falownika pompy przewałowej (imp_p) [%]
03 Wysterowanie fal. pompy przewałowej z zadajnika (iz_p) [%]
04 Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imp_o) [%]
05 Wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika (iz_o) [%]
06 Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%]
07 Wysterowanie fal. pompy poprzecznej z zadajnika (iz_z) [%]
10 Zadane ciśn. dysp. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne (DPx) [MPa]
11 Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPd) [MPa]
12 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]
13 Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPg) [MPa]
20 Zad. ciśn. dysp. Piłs. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne przed przepompownią (DPoP) [MPa]
21 Min ciśn. dysp. Piłs. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne przed przepomp. (DPdP) [MPa]
22 Ciśn. dysp. Piłs. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne przed przepomp. (DPP) [MPa]
23 Max ciśn. dysp. Piłs. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne przed przepomp. (DPgP) [MPa]
24 Tryb pracy lok./zdal. - Numer algorytmu (modP) [-]
30 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pzas) [MPa]
35 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppow) [MPa]
40 Zad. ciśn. dp. ciep. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne ciełowni (DPcx) [MPa]
41 Min. ciśn. dp. ciep. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni (DPcd) [MPa]
42 Ciśn. dysp. ciep. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni (DPc) [MPa]
43 Max. ciśn. dp. ciep. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni (DPcg) [MPa]
45 Maks. lok. ciś. dysp. - Maksymalne lokalne ciśnienie dyspozycyjne (DPm) [MPa]
50 Ciś. za kotłami WCO - Ciśnienie za kotłami WCO (Pkwy) [MPa]
60 Temp. spal. kom. wej - Temperatura spalin wejściowych do komina (Tkmi) [°C]
61 Temp. spal. kom. wyj. - Temperatura spalin wyjściowych z komina (Tkmo) [°C]
91 temperatura wyjściowa na sieć (RS-485 z nadrzędnego) [°C]
92 temperatura wyjściowa odniesienia (RS-485 z nadrzędnego) [°C]
93 Wsp. dysp. Tzew=12°C - Współczynnik dyspozycji przy Tzew=12°C (Wpd) [%]
94 Akt. wsp. dysp. - Aktualny współczynnik dyspozycji (Wp) [%]
95 zakodowany stan wejść logicznych sterownika nadrzędnego (RS-485) [-]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

ciśnienie dyspozycyjne na wyświetlaczu [MPa] Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]
Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (Pzas) [MPa] Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppow) [MPa]

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 0,100 0,400 0,350 Zadane ciśn. dysp. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne (DPx) [MPa]
12 0,050 0,400 0,095 Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPd) [MPa]
13 0,050 0,400 0,110 Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPg) [MPa]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,002 0,400 0,085 Ciśn. m. kol. zad. - Zadana różnica ciśnień kolektorowych (DPkx) [MPa]
20 0,100 0,400 0,200 Zad. ciśn. dp. ciep. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne ciełowni (DPcx) [MPa]
24 0 1 0 Tryb pracy lok./zdal. - Numer algorytmu (modP) [-]
40 0,005 0,200 0,025 Zad. ciśn. dysp. Piłs. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne przed przepompownią (DPoP) [MPa]
45 0,100 0,400 0,200 Maks. lok. ciś. dysp. - Maksymalne lokalne ciśnienie dyspozycyjne (DPm) [MPa]

Wejścia analogowe

numer opis
01 Ciśn. dysp. ciep. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni (DPc) (4..20mA)
02 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) (4..20mA)
03 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (Ppow) (4..20mA)
04 Ciśnienie m. kol. - Różnica ciśnień kolektorowych (DPk) (4..20mA)
05 Wysterowanie fal. pompy poprzecznej z zadajnika (iz_z) (0..20mA)
06 Wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika (iz_o) (0..20mA)
07 Wysterowanie fal. pompy przewałowej z zadajnika (iz_p) (0..20mA)
08 Ciś. za kotłami WCO - Ciśnienie za kotłami WCO (Pkwy) (4..20mA)
09 rezerwa (0..200°C)
10 Temp. spal. kom. wej - Temperatura spalin wejściowych do komina (Tkmi) (0..200°C)
11 Temp. spal. kom. wyj. - Temperatura spalin wyjściowych z komina (Tkmo) (0..200°C)
12 rezerwa (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 sygnał pracy pompy przewałowej nr 1
04 sygnał pracy pompy przewałowej nr 2
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie awarii

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%]
02 Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imp_o) [%]
03 Wyst. fal. p. przew. - Aktualne wysterowanie falownika pompy przewałowej (imp_p) [%]

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni
07 rezerwa
08 praca bez regulacji wydajności
09 ciśnienie miedzykolektorowe min/max
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego sieci
11 sygnalizacja braku transmisji
12 ciśnienie za kotłami WCO powyżej 5 bar
13 pompa przewałowa nr 1 włączona
14 pompa przewałowa nr 2 włączona
15 zawór obejścia pomp przewałowych otwarty
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.01 00:00:51
based on /var/szarp/programy/trunk/paslek/3000/1001/ppkzwyk.c