W skład wyposażenia układu odpylania kotła KRm-4,6 wchodzą:

 

Algorytm można podzielić na 3 etapy:

I. Start

II. Praca

III. Stop

 

I. Start

Start głównego wentylatora powoduje automatyczne załączenie napędów odbioru pyłu. Zalecane jest aby odbiór pyłu był ciągły.

 

II. Praca

W tym trybie pracy dokonywany jest:

1.Praca wentylatora wspomagającego.

1.1.Otwarcie przepustnicy:

2.Układ sterowania może pracować w jednym z trzech trybów pracy:

2.1. W trybie pracy automatyczno-cyklicznej algorytm sterowania stale kontroluje wartość różnicy ciśnień na cyklofiltrze. Po przekroczeniu ustawionej wartości granicznej DPreg (wstępnie nastawić 1600[Pa]) system wyłącza wentylator wspomagający i po 60sekundach układ rozpoczyna cykl regeneracji Cyklofiltra - załączane zostają po kolei wszystkie zawory regeneracji na czas TIR z przerwą między zaworami TMI. Następnie po czasie 60sekund załączany zostaje ponownie wentylator wspomagający i system ponownie kontroluje różnicę ciśnień.

2.2. W trybie pracy automatycznym algorytm sterowania stale kontroluje wartość różnicy ciśnień na cyklofiltrze. Po przekroczeniu ustawionej wartości granicznej DPreg (wstępnie nastawić 1600[Pa]) układ rozpoczyna cykl regeneracji cyklofiltra - załączony zostaje pierwszy zawór w pierwszej komorze na czas TIR (czas ten jest nastawialny w zakresie 0,1-1,0 [sek], wstępnie nastawić 0,1 [sek] załączony zostaje dopiero po ponownym przekroczeniu granicznej wartości DPreg, po czym sterownik ponownie przechodzi w stan badania różnicy ciśnień, aż do czasu, gdy znowu wzrośnie ona powyżej ustawionej wartości granicznej, wtedy załączony zostaje następny elektrozawór. Gdy po załączeniu kolejnego elektrozaworu DP nie obniży się poniżej ustawionego poziomu granicznego, to załączane są kolejne elektrozawory z czasem między strzałami 10s, aż różnica ciśnień spadnie poniżej wymaganego poziomu. DPalarm (wstępnie nastawić 3500 [Pa]) powinien towarzyszyć alarm automatycznie kasowany. Dodatkowo należy mierzyć czas i jeżeli w czasie 12 godzin (czas nastawialny w zakresie 1-24 [h]) od ostatniej regeneracji nie nastąpi wzrost różnicy ciśnień powyżej nastawionego DPreg wykonać jeden cykl regeneracji. W tym trybie pracy wentylator wspomagający pracuje cały czas.

2.3. W pracy cyklicznej załączane są kolejno wszystkie zawory na czas regeneracji TIR, z czasem odstępu między zaworami TMI (czas ten musi być nastawialny w zakresie 1-600 [sek] z rozdzielczością 1 [sek] wstępnie nastawić 20 [sek]). Po regeneracji ostatniego zaworu układ rozpoczyna pracę od początku - od pierwszego zaworu ale dopiero po czasie TMC (czas ten musi być nastawialny w zakresie 1-600 [sek] z rozdzielczością 10 [sek] - wstępnie nastawić 20 [sek]). W tym trybie pracy wentylator wspomagający pracuje cały czas.

2.4. Przepustnica przy wentylatorze wspomagającym musi mieć możliwość ręcznego (z pulpitu operatorskiego) zamykania i otwierania w czasie normalnej pracy układu.

 

III Stop

1.Odstawienie kotła - zatrzymanie wentylatora wspomagającego i zamknięcie przepustnicy.

2.Wykonanie IC=3 cykli regeneracji (ilość cykli nastawialna w zakresie 1-10).

3.Po zatrzymaniu głównego wentylatora ciągu zatrzymanie napędów odbioru pyłu po czasie opóźnienia nastawialnym w zakresie 1-60min.

 

Schemat blokowy algorytmu jest dostępny: tutaj

 

Znaczenie poszczególnych funkcji:

00 - Zadana startowa temperatura algorytmu - temperatura spalin po przekroczeniu której rozpoczyna pracę algorytm odpylania.

01 - Temperatura spalin - pomiar z przetwornika Pt100 wyposażonego w przetwornik prąd, wejście 11, zakres przetwarzania 0-300st.C

02 - Zadany startowy czas algorytmu - czas po którym rozpoczyna pracę algorytm (Algorytm albo startuje po przekroczeniu zadanej temperatury funkcja 00 albo po określonym czasie - funkcja 02)

03 - Tryb pracy algorytmu 0 - praca automatyczno-cykliczna; 1 - praca automatyczna; 2 - praca cykliczna - najbardziej zalecanym trybem pracy jest "1-praca automatyczna", gdyż regeneracja wykonywana jest jedynie przy odpowiednim spadku ciśnienia, co prowadzi do oszczędności sprężonego powietrza (co bezpośrednio przekłada się na energię elektryczną) oraz przedłużenie żywotności worków.

04 - Zadany czas otawrcia elektrozaworu - z doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że optymalny czas otwarcia elektrozaworu znajduje się w przedziale 0,07s-0,19s. Optymalny czas otwarcia zaworu charakteryzuje się głośnym, głuchym stuknięciem w komorze z workami. Należy pamiętać, że zbyt długi czas otwarcia zaworu nie sprzyja większej skuteczności odpylania, a jedynie zwiększenie zużycia anergii elektrycznej (co bezpośrednio przekłada się na energię elektryczną).

05 - Zadana przerwa między kolejnymi otwarciami elektrozaworów - programowalna pauza pomiędzy kolejnymi otwarciami elektrozaworów.

06 - Programowalny spadek ciśnienia na workach - programowalny spadek ciśnienia na workach powyżej którego będzie wykonywana regeneracja.

07 - Krytyczny programowalny spadek ciśnienia na workach - spadek ciśnienia powyżej którego zostanie załączony alarm.

08 - Programowany cykl regeneracji, gdy nieprzekroczono ciśnienia krytycznego - parametr wykorzystywany jest w trybie pracy "1-praca automatyczna". Jest to czas po którym zostanie wykonany dodatkowy cykl regeneracji liczony od momentu ostatniej regeneracji (nizależnie jakie było źródło regeneracji).

09 - Cykl regenreacji cyklicznej - parametr wykorzystywany w trybie pracy "2-praca cykliczna", określa odstęp pomiędzy kolejnymi cyklami regeneracji.

10 - Spadek ciśnienia na workach - pomiar z przetwornika różnicy ciśnień , wejście 12, zakres przetwarzania 0-5000Pa

11 - Programowalna ilość cykli regeneracji w trybie STOP - ilość (wielokrotność) cykli regeneracji w trybie STOP.

12 - Czas po którym zostanie wyłączony przenośnik ślimakowy - zadany czas wyłączenia przenośnika ślimakowego w trybie STOP.

93 - Stan alarmów napędów (bity 1-4) - 1000 - alarm termika wentylatora wspomagającego; 0100 - brak sygnału otwarcia z krańcówki przepustnicy, pomimo żądania; 0010 - brak sygnału zamknięcia z krańcówki przepustnicy pomimo żądania; 0001 - alarm termika przenośnika ślimiakowego.

94 - Stan alarmów napędów (bity 5-8) - rezerwa alarmów.

- 1000 - alarm uszkodzonego przetwornika różnicy ciśnień - pojawia się, gdy sygnał pomiarowy spadnie poniżej 4mA; 0100 - alarm od zbyt dużego ciśnienia - aktualne ciśnienie (funkcja 10) przekracza ciśnienie krytyczne (funkcja 7).

96 - Stan alarmów ciśnień (bity 5-8) - rezerwa alarmów.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiada

ją wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

ALARM

1.Uszkodzenie przetwornika różnicy ciśnień na filtrze. Alarm jest generowany, gdy pomiarowy sygnał prądowy jest < 4mA.

2.Alarm od różnicy ciśnień

3.Alarm od wentylatora wspomagającego

4.Alarm od przepustnicy przy wentylatorze wspomagającym

5.Alarm od przenośnika

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temperatura spalin
nE Wersja pamięci EPROM: 3006
nL Wersja biblioteki procedur: 1001
nb Kompilacja biblioteki procedur: 6005
nP Wersja programu technologicznego: 3005
00 Zadana startowa temperatura algorytmu
01 Temperatura spalin
02 Zadany startowy czas algorytmu
03 Tryb pracy algorytmu 0 - praca automatyczno-cykliczna; 1 - praca automatyczna; 2 - praca cykliczna
04 Zadany czas otawrcia elektrozaworu
05 Zadana przerwa między kolejnymi otwarciami elektrozaworów
06 Programowalny spadek ciśnienia na workach
07 Krytyczny programowalny spadek ciśnienia na workach
08 Programowany cykl regeneracji, gdy nieprzekroczono ciśnienia krytycznego
09 Cykl regenreacji cyklicznej
10 Spadek ciśnienia na workach
11 Programowalna ilość cykli regeneracji w trybie STOP
12 Czas po którym zostanie wyłączony przenośnik ślimakowy
93 Stan alarmów napędów (bity 1-4)
94 Stan alarmów napędów (bity 5-8)
95 Stan alarmów ciśnień (bity 1-4)
96 Stan alarmów ciśnień (bity 5-8)
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,0 200,0 120,0 Zadana startowa temperatura algorytmu
02 0 5 2 Zadany startowy czas algorytmu
03 0 2 0 Tryb pracy algorytmu 0 - praca automatyczno-cykliczna; 1 - praca automatyczna; 2 - praca cykliczna
04 0,1 1,5 0,1 Zadany czas otawrcia elektrozaworu
05 1 1800 20 Zadana przerwa między kolejnymi otwarciami elektrozaworów
06 500 5000 1600 Programowalny spadek ciśnienia na workach
07 500 5000 4000 Krytyczny programowalny spadek ciśnienia na workach
08 1 600 20 Programowany cykl regeneracji, gdy nieprzekroczono ciśnienia krytycznego
09 1 24 12 Cykl regenreacji cyklicznej
11 1 10 3 Programowalna ilość cykli regeneracji w trybie STOP
12 1 60 1 Czas po którym zostanie wyłączony przenośnik ślimakowy

Wejścia analogowe

numer opis
01 rezerwa (0..200°C)
02 rezerwa (0..200°C)
03 rezerwa (0..200°C)
04 rezerwa (0..200°C)
05 rezerwa (0..200°C)
06 rezerwa (0..200°C)
07 rezerwa (0..200°C)
08 rezerwa (0..200°C)
09 rezerwa (0..200°C)
10 rezerwa (0..200°C)
11 Temperatura spalin (0..400°C)
12 Spadek ciśnienia na workach (0..20mA)

Wejścia logiczne

numer opis
01 Praca automatyczna
02 Praca wentylatora wyciągu
03 Potwierdzenie pracy wentylatora wspomagającego
04 Krańcówka otwarcia przepustnicy
05 Krańcówka zamknięcia przepustnicy
06 Potwierdzenie pracy przenośnika ślimakowego
07 Kontrola sygnalizacji
08 Kasowanie awarii

Wyjścia analogowe

numer opis
01 rezerwa
02 rezerwa
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 Lampka pracy automatycznej
02 Sterowanie przenośnikiem ślimakowym
03 Sterowanie wentylatorem wspomagającym
04 Sterowanie przepustnicą - otwórz
05 Sterowanie przepustnicą - zamknij
06 Sterowanie elektrozaworem 1
07 Sterowanie elektrozaworem 2
08 Sterowanie elektrozaworem 3
09 Sterowanie elektrozaworem 4
10 Sterowanie elektrozaworem 5
11 Sterowanie elektrozaworem 6
12 Lampka alarmowa ciśnień
13 Awaria wentylatora wspomagającego
14 Awaria przenośnika ślimakowego
15 Awaria przepustnicy
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2020.12.18 14:49:52
based on /var/szarp/programy/trunk/paslek/3006/1001/cyklwyk.c