Regulator odpływu Szpital - instrukcja obsługi

   

Zadania regulatora odpływu Szpital

Regulator odpływu Szpital posiada następujące zadania:

 

Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego

Algorytm sterowania działa w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP3 (funkcja 12) jest większa od górnej granicy widełek ciśnienia dyspozycyjnego DPg (funkcja 13), następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz3 (funkcja 02) o wartość skoku wysterowania falownika tej pompy programowaną na funkcji 91. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP3 (funkcja 12) jest mniejsza od dolnej granicy widełek ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 11), następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz3 (funkcja 02) o zaprogramowaną wartość skoku wysterowania falownika tej pompy. Równocześnie ze zmianami wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz3 (funkcja 02) następują zmiany wysterowania falownika pompy obiegowej imo3 (funkcja 04) - skok wysterowania falownika tej pompy jest programowalny na funkcji 90.

 

Sposób wyliczania temperatury odniesienia dla odpływu Szpital

Temperatura odniesienia dla odpływu Szpital jest obliczana według wzoru:

1Tod3 = Twy + Kor3

gdzie:

Tod3 - temperatura odniesienia (do utrzymania) wody wyjściowej na Szpital (funkcja 00)

Kor3 - zaprogramowana korekta temperatury wody wyjściowej na Szpital w stosunku do temperatury wody wyjściowej na główne wyjście

Twy - aktualna temperatura wody wyjściowej na główne wyjście (funkcja 23)

 

Taki sposób wyliczania temperatury odniesienia Tod3 jest odpowiedni dla sieci rozległych, jaką jest odpływ Szpital. Człon Kor3 wynika z tego, że chcemy różnicować temperaturę na wyjściu Szpital do temperatury wyjściowej na główne wyjście w celu minimalizacji start na przesyle.

 

Algorytm regulacji temperatury wody wyjściowej

Algorytm sterowania działa w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Jeżeli aktualna wartość temperatury wody wyjściowej Twy3 (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości temperatury wody wyjściowej odniesienia Tod3 (funkcja 00) wyliczonej w sposób opisany powyżej o więcej niż 1°C, następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej imo3 (funkcja 04) o wartość skoku wysterowania falownika tej pompy programowaną na funkcji 90. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy aktualna wartość temperatury wody wyjściowej Twy3 (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości temperatury wody wyjściowej odniesienia Tod3 (funkcja 00) o więcej niż 1°C, następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej imo3 (funkcja 04) o zaprogramowaną wartość skoku wysterowania falownika tej pompy.

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 30%). Poniżej przedstawiony został przykład, który ilustruje zadziałanie tego ograniczenia:

rys.1 (rys.1)

W miejscu oznaczonym 1 widać, że falownik pompy (tu: falownik pompy poprzecznej) osiągnął swoje minimalne wysterowanie (tu: ustawione na 30%). Wartość tego wysterowania nie spada poniżej tej wartości, zgodnie z opisem powyżej.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - temperatura wody wyjściowej [°C] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C.

00 - temperatura wody wyjściowej odniesienia [°C] - Temperatura, która regulator będzie utrzymywał na wyjściu Szpital. Powstaje przez dodanie temperatury wyjściowej na głównym wyjściu (funkcja 23) oraz programowanej odchyłki (funkcja 22).

01 - temperatura wody powrotnej [°C] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 10.

02 - wyst. falownika pompy poprz. [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

03 - wyst. falownika pompy poprz. z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05 Hz).

04 - wyst. falownika pompy obiegowej. [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy obiegowej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy obiegowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

05 - wyst. falownika pompy obiegowej z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05 Hz).

10 - zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Wartość ta jest programowana na funkcji 10. Jest to wartość odniesienia, wokół której regulator będzie starał się utrzymać aktualną wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

11 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr oznacza dolną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Wartość ta jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienie dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0.007 MPa.

12 - ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Wielkość ta nie jest bezpośrednio mierzona, a wyliczana jako różnica ciśnienia wody wyjściowej na odpływie Szpital i ciśnienia wody powrotnej na tym odpływie.

13 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr oznacza górną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Wartość ta jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0.007 MPa.

14 - ciśnienie wyjściowe [MPa] - Wartość mierzona w przetworniku ciśnienia, a odbierana przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

15 - ciśnienie powrotu [MPa] - Wartość mierzona w przetworniku ciśnienia, a odbierana przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

20 - moc odpływu [MW] - Wartość wyliczana na podstawie różnicy temperatury wyjściowej (stały wyświetlacz), temperatury powrotu (funkcja 01) oraz przepływu w sieci (funkcja 30).

22 - zadana odchyłka temperatury sterującej [°C] - Wartość programowana na funkcji 22 pozwalająca modyfikować zadaną temperaturę wyjściową na wyjście Szpital (funkcja 35).

23 - temperatura wody wyjściowej (ze sterownika nadrzędnego) [°C] - Wielkość mierzona w sterowniku nadrzędnym, a odbierana przez regulator przepływów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

24 - zadana wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (ze sterownika nadrzędnego) [%] - Wartość programowana w sterowniku nadrzędnym, a odbierana przez regulator przepływów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

25 - aktualna wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego (ze sterownika nadrzędnego) [%] - Wartość wyliczana w sterowniku nadrzędnym, a odbierana przez regulator przepływów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

30 - aktualny przepływ [t/h] - Pomiar wykonywany w przepływomierzu, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

90 - skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%] - Wartość programowana na funkcji 90 oznaczająca skok wysterowania falownika pompy obiegowej przy podejmowaniu regulacji.

91 - skok wysterowania falownika pompy poprzecznej [%] - Wartość programowana na funkcji 91 oznaczająca skok wysterowania falownika pompy obiegowej przy podejmowaniu regulacji.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - aktualna moc wyjściowa - Wartość wyliczana na podstawie różnicy temperatury wyjściowej (stały wyświetlacz), temperatury powrotu (funkcja 01) oraz przepływu w sieci (funkcja 30).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - ciśnienie dyspozycyjne - Wielkość ta nie jest bezpośrednio mierzona, a wyliczana jako różnica ciśnienia wody wyjściowej na odpływie Szpital i ciśnienia wody powrotnej na tym odpływie.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - przepływ systemu - Pomiar wykonywany w przepływomierzu, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - ciśnienie powrotu - Wartość mierzona w przetworniku ciśnienia, a odbierana przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora mogą znajdować się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji (nie występują one we wszystkich szafach). W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

 

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowań pompy obiegowej i zmieszania zimnego są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowań pompy obiegowej i zmieszania zimnego są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowań pompy obiegowej i zmieszania zimnego są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury wody wyjściowej. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz temperatura wody wyjściowej [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 3000
nL wersja pamięci EPROM [-]
nb wersja pamięci EPROM [-]
nP Wersja programu technologicznego: 3002
00 temperatura wody wyjściowej odniesienia [°C]
01 temperatura wody powrotnej [°C]
02 wyst. falownika pompy poprz. [%]
03 wyst. falownika pompy poprz. z zadajnika [%]
04 wyst. falownika pompy obiegowej. [%]
05 wyst. falownika pompy obiegowej z zadajnika [%]
10 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
11 minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
12 ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
13 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
14 ciśnienie wyjściowe [MPa]
15 ciśnienie powrotu [MPa]
20 moc odpływu [MW]
22 zadana odchyłka temperatury sterującej [°C]
23 temperatura wody wyjściowej (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
24 zadana wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (ze sterownika nadrzędnego) [%]
25 aktualna wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego (ze sterownika nadrzędnego) [%]
30 aktualny przepływ [t/h]
90 skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%]
91 skok wysterowania falownika pompy poprzecznej [%]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

aktualna moc wyjściowa ciśnienie dyspozycyjne
przepływ systemu ciśnienie powrotu

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 0,050 0,600 0,170 ciśnienie dyspozycyjne odniesienia

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
22 -9,9 9,9 1,0 odchyłka temperatury wyjściowej
90 0,1 0,5 0,2 skok wysterowania falownika pompy obiegowej
91 0,1 0,5 0,2 skok wysterowania falownika pompy poprzecznej

Wejścia analogowe

numer opis
01 przepływ odpływu (4..20mA)
02 ciśnienie wody zasilającej (4..20mA)
03 ciśnienie wody powrotnej (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy zmieszania zimnego (4..20mA)
06 zadajnik prądowy falownika pompy obiegowej (4..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 temperatura wody wyjściowej do sieci (0..200°C)
09 rezerwa (0..200°C)
10 temperatura wody powrotnej (0..200°C)
11 rezerwa (-30..70°C)
12 rezerwa (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 awaria falownika pompy mieszania zimnego
06 awaria falownika pompy mieszania gorącego
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy mieszania zimnego
02 wysterowanie falownika pompy obiegowej
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 awaria falownika pompy zmieszania zimnego
05 awaria falownika pompy obiegowej
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 brak transmisji
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego
11 temperatura wyjściowa min/max
12 ciśnienie dyspozycyjne min/max
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2020.12.18 14:56:09
based on /var/szarp/programy/trunk/przasnys/3000/przswyk.c