Dokumentacja programu obiegów wewnętrznych w Świdniku

 

Sterowanie dwiema instalacjami (temperaturą wyjściową kolektora zasilającego oraz temperaturą wyjściową zasilania tunel) według algorytmu sterowania instalacją CO

 

Uproszczony algorytm sterowania instalacją CO w kolektorze

 

Regulator realizuje funkcje sterowania instalacją centralnego ogrzewania w kolektorze w oparciu o tzw. "niezalecany" algorytm sterowania. Regulacja prowadzona przy położeniu przełącznika trybu pracy w pozycji "2 - praca w sezonie letnim" lub "3 - praca w sezonie zimowym".

 

Oznaczenia:

 

Tzew - temperatura zewnętrzna (wartość wyświetlana nr 50)

Tzew24h - średnia krocząca temperatury zewnętrznej z ostatnich 24 godzin (wartość wyświetlana nr 51)

TwyCO - temperatura CO w kolektorze zasilającym (wartość wyświetlana nr 62)

TwyTu - temperatura zasilania tunel (wartość wyświetlana nr 75)

 

Funkcje używane w algorytmie:

 

1. f - krzywa grzania (zależność temperatury wody wyjściowej na CO od temperatury zewnętrznej) TwyCO(Tzew). Standardowo funkcja przechodzi przez punkt: (TwyCO = 54°C, Tzew = 0°C). Wartość funkcji dla danej temperatury zewnętrznej obliczana jest na podstawie wpisywanej odchyłki temperatury pomieszczenia (programowana paczka nr 57, wartość wyświetlana nr 57). Przyjmowana jest zależność TwyCO/Tzew jak 1,5°C/-1°C. Możliwe do zaprogramowania wartości odchyłki:

0 = funkcja przechodzi przez punkt (TwyCO = 54°C, Tzew = 0°C);

0,1 i więcej = podnoszenie temperatury w pomieszczeniu o wartość zaprogramowaną: na każdy wpisany 1°C krzywa grzania podnoszona jest o 1,5°C, czyli zakładana jest relacja TwyCO do temperatury w pomieszczeniach jak 1,5°C/1°C;

-0,1 i mniej = obniżanie temperatury w pomieszczeniu o wartość zaprogramowaną: na każdy wpisany 1°C krzywa grzania obniżana jest o 1,5°C, czyli zakładana jest relacja jak wyżej.

Na postawie wpisywanej odchyłki temperatury pomieszczenia w opisany powyżej sposób wyliczana jest zadana temperatura wyjściowa na CO przy temperaturze zewnętrznej 0°C (wartość wyświetlana nr 68).

2. W1 - temperatura wyjściowa na CO wyliczona z tabeli na podstawie średniej 24-ro godzinnej temperatury zewnętrznej: W1 = TwyCO = f(Tzew24h)

3. W2 - temperatura wyjściowa na CO wyliczona z tabeli na podstawie chwilowej wartości temperatury zewnętrznej: W2 = TwyCO = f(Tzew) (wartość wyświetlana nr 60)

4. k1 - udział W1 lub W2 w ustalaniu temperatury CO (programowana wartość stała nr 28, wartość wyświetlana nr 28) mogący przyjmować wartości z zakresu 0÷100%

5. P1 - średnia (krocząca) rzeczywista temperatura wyjściowa na CO z ostatnich 24 godzin.

6. P2 - średnia (krocząca) teoretyczna temperatura wyjściowa na CO z ostatnich 24 godzin obliczona z funkcji W2: P2 = średnia 24-godzinna f(Tzew). Wartość wyświetlana nr 66 to różnica P2 - P1.

7. P3 - korekta temperatury w pomieszczeniach, programowana paczka nr 3, wartość wyświetlana nr 3 podawana w [°C], przydatna do wyznaczania obniżenia nocne, weekendowe itp.

 

Instalacja CO kolektora zasilającego jest sterowana według następującego algorytmu:

 

Temperatura do utrzymania TwyCO = W1 + (W2 - W1) * k1 + 1.5 * (P2 - P1) + P3, przy czym 1.5 * (P2 - P1) <= 3°C.

 

Temperatura do utrzymania w kolektorze pokazywana jest na wartości wyświetlanej nr 61 (nie spada ona poniżej minimalnej temperatury wyjściowej CO - programowanej wartości stałej nr 29, wartości wyświetlanej nr 29) - regulator dąży do utrzymania temperatury wody wyjściowej CO - temperatury w kolektorze (wartość wyświetlana nr 62) na tym poziomie.

 

Uproszczony algorytm sterowania temperaturą wyjściową na tunel

 

Wyjście na tunel (odżużlanie) wyposażone jest w dwa dodatkowe zawory: zawór dogrzewający tunel i zawór odcinający tunel. Inna jest krzywa grzania na CO kolektora (współczynnik nachylenia jest stały) niż krzywa grzania tunelu. Ta ostatnia jest bardziej stroma, ustawia się ją jako łamaną przechodzącą przez 3 punkty: dla temperatury zewnętrznej Tzew=-20°C, której odpowiada ustawiana temperatura na tunel odpowiadająca Tzew=-20°C (programowana wartość stała nr 71, wartość wyświetlana nr 71); dla temperatury zewnętrznej Tzew=-10°C, której odpowiada ustawiana temperatura na tunel odpowiadająca Tzew=-10°C (programowana wartość stała nr 72, wartość wyświetlana nr 72); dla temperatury zewnętrznej Tzew=0°C, której odpowiada ustawiana temperatura na tunel odpowiadająca Tzew=0°C (programowana wartość stała nr 73, wartość wyświetlana nr 73). Na tej podstawie wyliczana temperatura do utrzymania na tunel pokazywana na wartości wyświetlanej nr 74 - regulator dąży do utrzymania temperatury wody wyjściowej na tunel (wartość wyświetlana nr 75) na tym poziomie. Dodatkowo regulator pilnuje temperatury zewnętrznej porównując ją z ustawianą temperaturą zewnętrzną odcięcia dla tunelu (programowana wartość stała nr 52, wartość wyświetlana nr 52) - jeśli temperatura zewnętrzna spadnie poniżej tej wartości, regulator otwiera zawór odcinający ogrzewanie tunelu; jeśli temperatura zewnętrzna wzrośnie o więcej niż 5°C powyżej tej wartości, regulator zamyka zawór odcinający ogrzewanie tunelu. Także jeśli temperatura w tunelu (wartość wyświetlana nr 53) spadnie poniżej dopuszczalnej, ustawianej wartości (programowana wartość stała nr 54, wartość wyświetlana nr 54), regulator otwiera zawór odcinający i zawór dogrzewający wyjście na tunel.

 

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz temperatura wyjściowa CWU - niski parametr
nE Wersja pamięci EPROM: 2301
nP Wersja programu technologicznego: 7001
01 wysterowanie falownika pompy
02 wysterowanie falownika pompy w pracy ręcznej
03 korekta temperatury CO w pomieszczeniach [°C]
10 temperatura wyjściowa CWU - wysoki parametr
11 temperatura powrotna CWU - wysoki parametr
12 przepływ CWU
13 wydajność CWU
28 udział W1 lub W2 w ustalaniu temperatury CO w kolektorze zasilającym [%]
29 minimalna temperatura wyjściowa CO w kolektorze zasilającym [°C]
42 przepływ CO
43 wydajność CO
49 temperatura zewnętrzna startu (średnia z 24-ch godzin) [°C]
50 temperatura zewnętrzna z węzła
51 średnia temperatura zewnętrzna na węźle
52 temperatura zewnętrzna dla odcięcia tunelu [°C]
53 temperatura powietrza w tunelu [°C]
54 minimalna temperatura w tunelu [°C]
57 odchyłka temperatury pomieszczenia [°C]
61 zadana temperatura w kolektorze zasilającym
62 temperatura w kolektorze zasilającym
63 temperatura w kolektorze powrotnym
66 odchyłka między temperaturą w kol.zasilającym z tabeli a rzeczywistą z ostatnich 24-ch godzin
68 zadana temperatura CO przy temperaturze zewnętrznej równej 0°C (punkt krzywej temperatury CO od temperatury zewnętrznej) [°C]
71 temperatura na tunel przy Tzew=-20°C
72 temperatura na tunel przy Tzew=-10°C
73 temperatura na tunel przy Tzew=0°C
74 zadana temperatura zasilania tunel
75 temperatura zasilania tunel
76 temperatura powrotna tunel
80 ciśnienie na pompie odniesienia
81 minimalne ciśnienie na pompie
82 ciśnienie na pompie
83 maksymalne ciśnienie na pompie
91 czas ruchu zaworem dogrzewającym kolektora zasilającego [s]
92 czas ruchu zaworem dogrzewającym tunel
93 czas ruchu zaworem odcinającym tunel
97 wejścia logiczne 1-4
98 wejścia logiczne 5-8

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
03 -20 5 0 korekta temperatury CO w pomieszczeniach [°C]
57 -10,0 10,0 0,0 odchyłka temperatury pomieszczenia [°C]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
02 0 100 30 wysterowanie falownika pompy w pracy ręcznej
28 0 100 0 udział W1 lub W2 w ustalaniu temperatury CO w kolektorze zasilającym [%]
29 20 45 35 minimalna temperatura wyjściowa CO w kolektorze zasilającym [°C]
49 -20,0 20,0 0,0 temperatura zewnętrzna startu (średnia z 24-ch godzin) [°C]
52 1,0 10,0 7,0 temperatura zewnętrzna dla odcięcia tunelu [°C]
54 0,0 15,0 5,0 minimalna temperatura w tunelu [°C]
71 0,0 130,0 100,0 temperatura na tunel przy Tzew=-20°C
72 0,0 100,0 70,0 temperatura na tunel przy Tzew=-10°C
73 0,0 80,0 40,0 temperatura na tunel przy Tzew=0°C
80 0,050 0,300 0,100 cisnienie na pompie odniesienia [MPa]
91 0,1 0,9 0,4 czas ruchu zaworem dogrzewającym kolektora zasilającego [s]
92 0,1 0,9 0,4 czas ruchu zaworem dogrzewającym tunel [s]
93 0,1 0,9 0,4 czas ruchu zaworem odcinającym tunel [s]

Wejścia analogowe

numer opis
01 ciśnienie na pompie (4..20mA)
02 rezerwa (4..20mA)
03 rezerwa (0..200°C)
04 temperatura wody powrotnej tunel (0..200°C)
05 temperatura wody wyjściowej kolektora zasilającego (0..200°C)
06 temperatura wody kolektora powrotnego (0..200°C)
07 temperatura wody wyjściowej zasilania tunel (0..200°C)
08 temperatura wody wyjściowej CWU - niski parametr (0..200°C)
09 temperatura wody wyjściowej CWU - wysoki parametr (0..200°C)
10 temperatura wody powrotnej CWU - wysoki parametr (0..200°C)
11 temperatura powietrza w tunelu (-30..70°C)
12 temperatura zewnętrzna (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna w sezonie letnim
02 praca automatyczna w sezonie zimowym
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy
02 wysterowanie falownika pompy
03 wysterowanie falownika pompy

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 otwieranie zaworu dogrzewającego kolektor zasilania
03 zamykanie zaworu dogrzewającego kolektor zasilania
04 otwieranie zaworu dogrzewającego tunel
05 zamykanie zaworu dogrzewającego tunel
06 otwieranie zaworu odcinającego tunel
07 zamykanie zaworu odcinającego tunel
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 rezerwa
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:15
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/ob_wew/2301/wezewyk.c