Regulator kotła odzysknicowego (ekonomizera) - instrukcja obsługi

 

Regulator kotła odzysknicowego (ekonomizera)

 

Instrukcja obsługi w wersji maksymalnie skróconej

 

Regulator kotła powinien pracować w pozycji przełącznika trybu pracy 3 - praca automatyczna.

 

Pełna instrukcja obsługi

 

Przyciski i przełączniki na szafie

Na szafie regulatora kotła odzysknicowego znajduje się przełącznik trybu pracy, który pozwala przechodzić między trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy.

 

W szafie regulatora kotła odzysknicowego (ekonomizera) znajdują się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji. W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie kotła odzysknicowego mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

 

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - temperatura wody wyjściowej [°C] - Pomiar pochodzi z innego urządzenia lub sterownika i jest transmitowany przy użyciu serwera systemu SZARP przy użyciu demona SENDER.

00 - zadana temperatura wody wejściowej [°C] - zadana temperatura wody wyjściowej - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 00. Wartość temperatury wody wyjściowej (wyświetlacz stały) jaka ma być utrzymywana.

01 - aktualna temperatura wody zasilającej [°C] - aktualna temperatura wody zasilającej - aktualna wartość temperatury wchodzącej do ekonomizera. Pomiar z czujnika PT100.

02 - wyst. falownika pompy mieszającej [%] - Wysterowanie falownika pompy mieszającej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 4, wyświetlanemu na funkcji 03. Dlatego też w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. Wysterowanie 100 odpowiada częstotliwości 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada częstotliwości 0Hz, sygnał przekłada się

na częstotliwość liniowo.

03 - wyst. falownika pompy mieszającej z zadajnika [%] - Wysterowanie falownika pompy mieszającej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

04 - wyst. falownika pompy mieszającej z zadajnika [%] - Wysterowanie falownika pompy obiegowej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 04. Dlatego też w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. Wysterowanie 100 odpowiada częstotliwości 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada częstotliwości 0Hz, sygnał przekłada się

na częstotliwość liniowo.

05 - wyst. falownika pompy mieszającej z zadajnika [%] - Wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

06 - wyst. falownika pompy obiegu kotłowego [%] - Wysterowanie falownika pompy rezerwowej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 3). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy rezerwowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 06. Dlatego też w trybach 3 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna wskazania na funkcjach 06 i 07 pokrywają się. Wysterowanie 100 odpowiada częstotliwości 50Hz/ wysterowanie 0 odpowiada częstotliwości 0Hz, sygnał przekłada się

na częstotliwość liniowo.

07 - wyst. falownika pompy obiegu kotłowego z zadajnika [%] - Wysterowanie falownika pompy rezerwowej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 0-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

10 - wyst. falownika pompy obiegu kotłowego z zadajnika [%] zadane ciśnienie dyspozycyjne - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 10. Wartość ciśnienia dyspozycyjnego (międzykolektorowego) do utrzymywania.

11 - wyst. falownika pompy obiegu kotłowego z zadajnika [%] - minimalne ciśnienie dyspozycyjne - dolna wartość widełek ciśnienia dyspozycyjnego obliczona przez odjęcie od wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) stałej 0,003MPa.

12 - ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - ciśnienie dyspozycyjne - aktualna wartość ciśnienia z przetwornika ciśnień.

13 - ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne - górna wartość widełek ciśnienia dyspozycyjnego obliczona przez dodanie wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) stałej 0,003MPa.

14 - ciśnienie wyjściowe [MPa] - ciśnienie wyjściowe - aktualna wartość ciśnienia. Pomiar z przetwornika ciśnień o zakresie 1,6MPa.

15 - ciśnienie powrotu [MPa] - ciśnienie powrotu - aktualna wartość ciśnienia. Pomiar z przetwornika dyspozycji 0,2MPa.

20 - moc odpływu [MW] - moc odpływu - aktualna moc obliczona na podstawie temperatury wyjściowej (Wyświetlacz stały), zasilającej (funkcja 01) i aktualnego przepływu (funkcja 30).

30 - aktualny przepływ [t/h] - aktualny przepływ - pomiar z przetwornika przepływu.

41 - Temperatura spalin przed ekonomizerem strona lewa [°C] - Temperatura spalin przed ekonomizerem strona lewa - aktualna wartość temperatury. Pomiar czujnikiem PT100.

42 - Temperatura spalin przed ekonomizerem strona prawa [°C] - Temperatura spalin przed ekonomizerem strona prawa - aktualna wartość temperatury. Pomiar czujnikiem PT100.

43 - Temperatura spalin za ekonomizerem strona lewa [°C] - Temperatura spalin za ekonomizerem strona lewa - aktualna wartość temperatury. Pomiar czujnikiem PT100.

44 - Temperatura spalin za ekonomizerem strona prawa [°C] - Temperatura spalin za ekonomizerem strona prawa - aktualna wartość temperatury. Pomiar czujnikiem PT100.

91 - skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%] - skok wysterowania falownika pompy zmieszania gorącego - wartość programowana i wyświetlana na funkcji 91. Określa wartość jednorazową wartość (ruchu) skoku wysterowania falownika. Zbyt mała wartość może spowodować długi czas dążenia do wartości zadanej, zbyt duża wartość może spowodować szarpanie pompą, co jest również niekorzystnym zjawiskiem

92 - skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%] - skok wysterowania falownika pompy obiegowej - parametr funkcjonalnie zbliżony do tego programowanego na funkcji 91.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Lampki sygnalizacyjne

Z 6 lampek zainstalowanych w szafie aktualnie wykorzystywane są 2. Pierwsza zapala się, gdy aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej (funkcja 02) osiągnie jedną ze skrajnych wartości (50 lub 100). Jej zapalenie oznacza, że falownik pompy mieszającej osiągnął maksymalną lub minimalną wartość wysterowania i nie jest w stanie utrzymywać temperatury wokół zadanej wartości (funkcja 00). Druga lampka zapala się, gdy aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (funkcja 04 osiągnie jedną ze skrajnych wartości (50 lub 100) Jej zapalenie oznacza, że falownik pompy obiegowej osiągnął maksymalną lub minimalną wartość wysterowania i nie jest w stanie utrzymywać ciśnienia w widełkach (funkcje 11, 13)

 

Algorytm stabilizacji temperatury za kotłem odzysknicowym (ekonomizerem)

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości temperatury wyjściowej (wartość na wyświetlaczu stałym) wokół zadanej wartości (funkcja 00) z tolerancją +/- 2 °C.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 2°C, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna temperatury (wartość na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości zadanej (funkcja 00) -2°C następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy mieszającej (funkcja 02) o wartość zaprogramowaną na funkcji 91 w przeciwnym wypadku tzn, gdy wartość aktualna temperatury wyjściowej (wartość na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości zadanej (funkcja 00) + 2 °C następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy mieszającej (funkcja 04) o wartość zaprogramowaną. Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 3 minuty. Gdy wartość wysterowania pompy mieszającej (funkcja 02) osiągnie wartość 50 lub 100 następuje zapalenie diody LED nr 10 na manipulatorze (i diody nr 1 na szafie) "koniec zakresu regulacji temperatury".

 

Algorytm stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego (międzykolektorowego) na kotle odzysknicowym

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) pomiędzy widełkami ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 11, 13). Widełki te są wyliczane przez odpowiednio odjęcie i dodanie od zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0,003MPa.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 0,003, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 11) jest mniejsza od dolnej granicy widełek ciśnienia (funkcja 11) następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) o wartość zaprogramowaną na funkcji 92 w przeciwnym wypadku tzn, gdy wartość aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 11) jest większa od górnej granicy widełek (funkcja 13) następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) o wartość zaprogramowaną. Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 sekund. Gdy wartość wysterowania pompy obiegowej (funkcja 02) osiągnie wartość 50 lub 100 następuje zapalenie diody LED nr 11 na manipulatorze (i diody nr 2 na szafie) "koniec zakresu regulacji ciśnienia".

99 - Stan wejść logicznych 5-8 - Kod programu. Aktualna wersja programu. Na funkcji 99 wśród parametrów programowalnych jest również kod dostępu. Część parametrów jest zabezpieczona przed przypadkową zmianą. Są to: zadane ciśnienie międzykolektorowe (funkcja 00), zadane ciśnienie dyspozycyjne (funkcja 10), czas ruchu zaworem (funkcja 90).

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - moc wyjściowa [kW] - moc odpływu - aktualna moc obliczona na podstawie temperatury wyjściowej (Wyświetlacz stały), zasilającej (funkcja 01) i aktualnego przepływu (funkcja 30).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - ciśnienie dyspozycyjne - aktualna wartość ciśnienia z przetwornika ciśnień.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Przepływ odpływu [m3/h] - aktualny przepływ - pomiar z przetwornika przepływu.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Ciśnienie powrotów [MPa] - ciśnienie powrotu - aktualna wartość ciśnienia. Pomiar z przetwornika dyspozycji 0,2MPa.

 

Zastosowanie poszczególnych trybów pracy i przełączanie między nimi

Tryb 1 - sterowanie ręczne jest trybem awaryjnym, w którym o wysterowaniu falowników pomp mieszającej, obiegowej i rezerwowej decyduje ustawienie potencjometru. Tryb ten został zaprojektowany jako ustawienie na wypadek awarii (ewentualnie zmiany programu) sterownika. Regulator w tym trybie nie steruje falownikami - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnały prądowe z zadajników w szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia prądowe falowników. Korzystanie z tego trybu pracy jest zdecydowanie odradzane.

W trybie 2 - praca w synchronizacji podobnie jak w trybie 1 - sterowanie ręczne o wysterowaniu falowników pomp mieszającej obiegowej i rezerwowej decyduje ustawienie potencjometru, jednakże w odróżnieniu od trybu 1 - sterowanie ręczne regulator bierze tu udział w sterowaniu jako powielacz sygnału prądowego: fizycznie do falowników kierowane są sygnały z wyjść prądowych sterownika, które przyjmują dokładnie takie wartości, jakie mają sygnały z zadajników prądowych podawane na wejścia analogowe sterownika. Tryb ten należy wykorzystywać w przypadku awarii przy sprawnym regulatorze.

Generalnie właściwym trybem jest 3 - praca automatyczna. W tym trybie regulator dobiera wysterowanie falowników automatycznie na podstawie odpowiednich algorytmów sterowania.

Przełączanie z trybu 1 - sterowanie ręczne do trybu 2 - praca w synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie 1 - sterowanie ręczne jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 1 - sterowanie ręczne jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 3 - praca automatyczna może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp mieszających obiegowych i rezerwowych, gdy zadane wartości temperatury (funkcja 00), ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) lub kodu dostępu (funkcja 99) nie są prawidłowo ustawione.

Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność tych parametrów jeszcze w trybie 2 - praca w synchronizacji.

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp mieszającej i obiegowej może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 50). Wartość maksymalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zachowuje swoje parametry (nie przegrzewa)/ powinna być również wyznaczona doświadczalnie (tutaj została ustalona na 100).

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takie jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi - programowania parametrów stałych czy paczek - ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na połączenie notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomienie na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

1. Jeżeli regulator jest w trybie 3 - praca automatyczna, przełączyć w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

2. Jeżeli regulator jest w trybie 2 - praca w synchronizacji, przełączyć w tryb 1 - sterowanie ręczna zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.

3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.

4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.

5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.

6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.

7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.

8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego w parametrach stałych na funkcji 99.

9. Przełączyć regulator z trybu 1 - sterowanie ręczne w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

10. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.

11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie 3 - praca automatyczna, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz temperatura wody wyjściowej [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2313
nP Wersja programu technologicznego: 3022
00 zadana temperatura wody wejściowej [°C]
01 aktualna temperatura wody zasilającej [°C]
02 wyst. falownika pompy mieszającej [%]
03 wyst. falownika pompy mieszającej z zadajnika [%]
06 wyst. falownika pompy obiegu kotłowego [%]
07 wyst. falownika pompy obiegu kotłowego z zadajnika [%]
09 aktualna temperatura wody wyjściowej [°C]
12 ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
14 ciśnienie wyjściowe [MPa]
15 ciśnienie powrotu [MPa]
20 moc odpływu [MW]
30 aktualny przepływ [t/h]
41 Temperatura spalin przed ekonomizerem strona lewa [°C]
42 Temperatura spalin przed ekonomizerem strona prawa [°C]
43 Temperatura spalin za ekonomizerem strona lewa [°C]
44 Temperatura spalin za ekonomizerem strona prawa [°C]
51 maksymalana temperatura za kotłem odzysknicowym - blokada
52 minimalny przepływ przez kocioł odzysknicowy - blokada
91 skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

moc wyjściowa [kW] Ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
Przepływ odpływu [m3/h] Ciśnienie powrotów [MPa]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 30 90 45 zadana temperatura wody wyjściowej
51 100,0 160,0 110,0 maksymalana temperatura za kotłem odzysknicowym - blokada
52 20,00 50,00 30,00 minimalny przepływ przez kocioł odzysknicowy - blokada
91 0,1 0,9 0,1 skok wysterowania falownika pompy mieszającej [%]
99 0 9999 0 kod dostępu

Wejścia analogowe

numer opis
01 przepływ prze ekonomizer (4..20mA)
02 Ciśnienie za ekonomizeerem (4..20mA)
03 Ciśnienie dyspozycyjne (4..20mA)
04 rezerwa (0..20mA)
05 Zdajenik pompy obiegowej (0..20mA)
06 Zadajnik pompy rezerwowej (0..20mA)
07 Temperatura spalin przed ekonomizerem strona lewa (0..200°C)
08 Temperatura spalin przed ekonomizerem strona prawa (0..200°C)
09 Temperatura spalin za ekonomizerem strona lewa (0..200°C)
10 Temperatura spalin za ekonomizerem strona prawa (0..200°C)
11 Temperatura wody wlotowej do ekonomizera (0..200°C)
12 Temperatura wody wylotowej z ekonomizera (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy obiegowej
02 wysterowanie falownika pompy obiegowej
03 wysterowanie falownika pompy rezerwowej

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 blokada kotła
03 temperatura wody wyjściowej - blokada
04 przpeływ minimalny - blokada
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 temperatura wyjściowa min/max
11 temperatura zasilająca min/max
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:28
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/or-32/2313/kodzwyk.c