Regulator ciśnienia statycznego - instrukcja obsługi

 

Zadania regulatora ciśnienia statycznego

Regulator ciśnienia statycznego posiada następujące zadania:

 

Przy realizacji tych zadań regulator ciśnienia statycznego ściśle współpracuje z regulatorem odgazowywacza.

 

Schemat układu technologicznego stabilizacji ciśnienia

Układ technologiczny stabilizacji ciśnienia ma różną postać w sezonie letnim i w sezonie grzewczym. Uproszczony schemat układu dla sezonu letniego przedstawiony jest poniżej:

Schemat układu technologicznego stabilizacji ciśnienia w sezonie letnim (1.1)

gdzie:

PZG - pompa mieszania gorącego

POT - pompa obiegowa obiegu Technologia

PST - pompa stabilizacyjna obiegu Technologia

PWT - pompa wysokiego parametru wymiennika obiegu Technologia

PO - pompa obiegowa obiegu miasta

PS - pompa stabilizacyjna obiegu miasta

PWML - pompa wysokiego parametru letniego wymiennika obiegu miasta

WT - wymiennik obiegu Technologia

WML - wymiennik letni obiegu miasta

ZB - zawór bezpieczeństwa

 

Uproszczony schemat układu dla sezonu grzewczego przedstawiony jest poniżej:

Schemat układu technologicznego stabilizacji ciśnienia w sezonie grzewczym (1.2)

gdzie:

PZG - pompa mieszania gorącego

PZZ - pompa mieszania zimnego

POZ/POT - pompy obiegowe obiegu Zakład CO oraz Technologia

PSZ/PST - pompy stabilizacyjne obiegu Zakład CO oraz Technologia

PWZ/PWT - pompy wysokiego parametru wymiennika Zakład CO oraz Technologia

PO - pompa obiegowa obiegu miasta

PS - pompa stabilizacyjna obiegu miasta

WZ/WT - wymienniki obiegów Zakład CO oraz Technologia

ZB - zawór bezpieczeństwa

   

Algorytm utrzymywania ciśnienia wody powrotnej z sieci

Utrzymywanie ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppm/Pwt/Pwc na poziomie zbliżonym do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppmo/Pwto/Pwco odbywa się poprzez zmianę wysterowania falownika pompy stabilizującej immi/imto/imco. Zmiana tego wysterowania zależy od wielu parametrów i przebiega w kilku etapach. Algorytm tych zmian przedstawić można następująco:

1gradient = Ppm/Pwt/Pwc - Ppm/Pwt/Pwc 30s
2
3jeżeli |Ppm/Pwt/Pwc chwilowe - Ppmo/Pwto/Pwco| < 0.003 MPa
4    nie podejmuj regulacji
5w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppm/Pwt/Pwc - Ppmo/Pwto/Pwco| < 0.003 MPa
6    nie podejmuj regulacji
7w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppm/Pwt/Pwc - Ppmo/Pwto/Pwco| < 0.010 MPa
8    jeżeli Ppm/Pwt/Pwc chwilowe - Ppmo/Pwto/Pwco > 0 i gradient < 0.001 MPa
9        nie podejmuj regulacji
10    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppm/Pwt/Pwc chwilowe - Ppmo/Pwto/Pwco < 0 i gradient > 0.002 MPa
11        nie podejmuj regulacji
12w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppm/Pwt/Pwc - Ppmo/Pwto/Pwco| < 0.015 MPa
13    jeżeli Ppm/Pwt/Pwc chwilowe - Ppmo/Pwto/Pwco > 0 i gradient < -0.002 MPa
14        nie podejmuj regulacji
15    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppm/Pwt/Pwc chwilowe - Ppmo/Pwto/Pwco < 0 i gradient > 0.004 MPa
16        nie podejmuj regulacji
17w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppm/Pwt/Pwc - Ppmo/Pwto/Pwco| < 0.025 MPa
18    jeżeli Ppm/Pwt/Pwc chwilowe - Ppmo/Pwto/Pwco > 0 i gradient < -0.005 MPa
19        nie podejmuj regulacji
20    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppm/Pwt/Pwc chwilowe - Ppmo/Pwto/Pwco < 0 i gradient > 0.008 MPa
21        nie podejmuj regulacji
22w przeciwnym przypadku
23    jeżeli |Ppm/Pwt/Pwc - Ppmo/Pwto/Pwco| < 0.010 MPa
24        ustal skok zmiany wysterowania falownika immi/imto/imco na 0.3% (tj. 0.015 Hz)
25    jeżeli |Ppm/Pwt/Pwc - Ppmo/Pwto/Pwco| > 0.010 MPa i |Ppm/Pwt/Pwc - Ppmo/Pwto/Pwco < 0.015 MPa
26        ustal skok zmiany wysterowania falownika immi/imto/imco na 0.5% (tj. 0.025 Hz)
27    jeżeli |Ppm/Pwt/Pwc - Ppmo/Pwto/Pwco| > 0.015 MPa i |Ppm/Pwt/Pwc - Ppmo/Pwto/Pwco < 0.025 MPa
28        ustal skok zmiany wysterowania falownika immi/imto/imco na 0.6% (tj. 0.030 Hz)
29    jeżeli |Ppm/Pwt/Pwc - Ppmo/Pwto/Pwco| > 0.025 MPa
30        ustal skok zmiany wysterowania falownika immi/imto/imco na 1% (tj. 0.05 Hz)
31
32    jeżeli Ppm/Pwt/Pwc - Ppmo/Pwto/Pwco < 0 i Ppm/Pwt/Pwc chwilowe - Ppmo/Pwto/Pwco < 0
33        zwiększ wysterowanie falownika immi/imto/imco o ustalony wcześniej skok
34    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppm/Pwt/Pwc - Ppmo/Pwto/Pwco > 0 i Ppm/Pwt/Pwc chwilowe - Ppmo/Pwto/Pwco > 0
35        zmniejsz wysterowanie falownika immi/imto/imco o ustalony wcześniej skok

gdzie:

Ppm/Pwt/Pwc - ciśnienie wody powrotnej z sieci (wartość średnia z ostatnich 20 sekund)

Ppm/Pwt/Pwc chwilowe - ciśnienie wody powrotnej z sieci (wartość chwilowa)

Ppm/Pwt/Pwc 30s - ciśnienie wody powrotnej z sieci (wartość sprzed 30 sekund)

Ppmo/Pwto/Pwco - zadanie ciśnienie wody powrotnej z sieci

immi/imto/imco - wysterowanie falownika pompy stabilizującej

gradient - wartość pomocnicza oznaczająca szybkość zmian ciśnienia. Podjęcie regulacji uzależnione jest nie tylko od aktualnej wartości ciśnienia wody powrotnej z sieci, ale też od kierunku i szybkości jego zmian. Ma to na celu kompensację bezwładności przyrządów pomiarowych, a co za tym idzie - ograniczenie możliwości wzbudzania się układu.

 

Regulacja jest podejmowana co 30 sekund. Zakres zmian wysterowania falownika pompy stabilizującej immi/imto/imco ustalono na od 30% do 100%.

Przykład sterowania falownikiem pompy stabilizującej immi/imto/imco w celu utrzymania ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppm/Pwt/Pwc na poziomie zbliżonym do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppmo/Pwto/Pwco przedstawiony jest na poniższym wykresie (jest to wykres pochodzący z PEC Pasłęk, ale jest on uniwersalnym przykładem dla wszystkich systemów, w których zastosowany jest opisany powyżej algorytm):

Regulacja Ppow (2.1)

Na powyższym przykładzie widać, że regulator stara się utrzymywać ciśnienie wody powrotnej z sieci Ppm/Pwt/Pwc/Ppow na poziomie jak najbardziej zbliżonym do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppmo/Pwto/Pwco/Podn. Widać również, iż wszelkie odchyłki ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppm/Pwt/Pwc/Ppow od zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppmo/Pwto/Pwco/Podn skutkują natychmiastową zmianą wysterowania falownika pompy stabilizującej immi/imto/imco/imp_s, dzięki czemu ciśnienie wody powrotnej z sieci Ppm/Pwt/Pwc/Ppow znów zbliża się do zadanego ciśnienia wody powrotnej z sieci Ppmo/Pwto/Pwco/Podn.

 

Algorytm utrzymywania ciśnienia wody przed kotłami

Utrzymywanie ciśnienia wody przed kotłami Ppp jest wykonywane tylko w niektórych systemach grupy Praterm i to tylko w sezonie letnim - wtedy kotły w tych systemach są w pełni odseparowane od odbiorców. Utrzymywanie ciśnienia wody przed kotłami Ppp na poziomie zbliżonym do zadanego ciśnienia wody przed kotłami Pppo odbywa się poprzez zmianę wysterowania falownika pompy stabilizującej obiegu kotłów io_z. Zmiana tego wysterowania zależy od wielu parametrów i przebiega w kilku etapach. Algorytm tych zmian można przedstawić następująco:

1gradient = Ppp - Ppp 30s
2
3jeżeli |Ppp chwilowe - Pppo| < 0.003 MPa
4    nie podejmuj regulacji
5w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppp - Pppo| < 0.003 MPa
6    nie podejmuj regulacji
7w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppp - Pppo| < 0.010 MPa
8    jeżeli Ppp chwilowe - Pppo > 0 i gradient < -0.001 MPa
9        nie podejmuj regulacji
10    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppp chwilowe - Pppo < 0 i gradient > 0.002 MPa
11        nie podejmuj regulacji
12w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppp - Pppo| < 0.015 MPa
13    jeżeli Ppp chwilowe - Pppo > 0 i gradient < -0.002 MPa
14        nie podejmuj regulacji
15    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppp chwilowe - Pppo < 0 i gradient > 0.004 MPa
16        nie podejmuj regulacji
17w przeciwnym wypadku jeżeli |Ppp - Pppo| < 0.025 MPa
18    jeżeli Ppp chwilowe - Pppo > 0 i gradient < -0.005 MPa
19        nie podejmuj regulacji
20    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppp chwilowe - Pppo < 0 i gradient > 0.008 MPa
21        nie podejmuj regulacji
22w przeciwnym przypadku
23    jeżeli |Ppp - Pppo| < 0.010 MPa
24        ustal skok zmiany wysterowania falownika io_z na 0.2% (tj. 0.010 Hz)
25    jeżeli |Ppp - Pppo| > 0.010 MPa i |Ppp - Pppo < 0.015 MPa
26        ustal skok zmiany wysterowania falownika io_z na 0.3% (tj. 0.015 Hz)
27    jeżeli |Ppp - Pppo| > 0.015 MPa i |Ppp - Pppo < 0.025 MPa
28        ustal skok zmiany wysterowania falownika io_z na 0.3% (tj. 0.015 Hz)
29    jeżeli |Ppp - Pppo| > 0.025 MPa
30        ustal skok zmiany wysterowania falownika io_z na 0.5% (tj. 0.025 Hz)
31
32    jeżeli Ppp - Pppo < 0 i Ppp chwilowe - Pppo < 0
33        zwiększ wysterowanie falownika io_z o ustalony wcześniej skok
34    w przeciwnym wypadku jeżeli Ppp - Pppo > 0 i Ppp chwilowe - Pppo > 0
35        zmniejsz wysterowanie falownika io_z o ustalony wcześniej skok

gdzie:

Ppp - ciśnienie wody przed kotłami (wartość średnia z ostatnich 20 sekund)

Ppp chwilowe - ciśnienie wody przed kotłami (wartość chwilowa)

Ppp 30s - ciśnienie wody przed kotłami (wartość sprzed 30 sekund)

Pppo - zadanie ciśnienie wody przed kotłami

io_z - wysterowanie falownika pompy stabilizującej obiegu kotłów

gradient - wartość pomocnicza oznaczająca szybkość zmian ciśnienia. Podjęcie regulacji uzależnione jest nie tylko od aktualnej wartości ciśnienia wody przed kotłami, ale też od kierunku i szybkości jego zmian. Ma to na celu kompensację bezwładności przyrządów pomiarowych, a co za tym idzie - ograniczenie możliwości wzbudzania się układu.

 

Regulacja jest podejmowana co 30 sekund. Zakres zmian wysterowania falownika pompy stabilizującej obiegu kotłów io_z ustalono na od 40% do 100%.

Przykład sterowania falownikiem pompy stabilizującej obiegu kotłów io_z w celu utrzymania ciśnienia wody przed kotłami Ppp na poziomie zbliżonym do zadanego ciśnienia wody przed kotłami Pppo przedstawiony jest na poniższym wykresie (jest to wykres pochodzący z MPEC Tarnowskie Góry, ale jest on uniwersalnym przykładem dla wszystkich systemów, w których zastosowany jest opisany powyżej algorytm):

Regulacja Ppp/Ppwk (3.1)

Na powyższym przykładzie widać, że regulator stara się utrzymywać ciśnienie wody przed kotłami Ppp/Ppwk na poziomie jak najbardziej zbliżonym do zadanego ciśnienia wody przed kotłami Pppo/Podk. Widać również, iż wszelkie odchyłki ciśnienia wody przed kotłami Ppp/Ppwk od zadanego ciśnienia wody przed kotłami Pppo/Podk skutkują natychmiastową zmianą wysterowania falownika pompy stabilizującej obiegu kotłów io_z, dzięki czemu ciśnienie wody przed kotłami Ppp/Ppwk znów zbliża się do zadanego ciśnienia wody przed kotłami Pppo/Podk.

 

Algorytm utrzymywania przepływu wody powrotnej z sieci

Utrzymywanie przepływu wody powrotnej z sieci Gos na poziomie zbliżonym do przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos (wyliczanego jako zadany dopływ wody do odgazowywacza Gsum pomniejszony o wartość aktualnego przepływu wody zmiękczonej Gwz) jest wykonywane poprzez regulację zaworem wody powrotnej z sieci. Sterowanie tym zaworem odbywa się w jednym z trzech trybów, wybieranym w zależności od aktualnego wysterowania falownika pompy stabilizującej immi:

Przykład wyliczania przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos przedstawiony jest na poniższym wykresie (jest to wykres pochodzący z PEC Pasłęk, ale jest on uniwersalnym przykładem dla wszystkich systemów, w których zastosowany jest opisany powyżej algorytm):

Wyliczanie Gxos (4.1)

Na powyższym przykładzie widać, że wartość przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos zmienia się przeciwnie do zmian aktualnego przepływu wody zmiękczonej Gwz tak, aby ich suma pozostała stała i równa zadanemu dopływowi wody do odgazowywacza Gxsm.

Przykład sterowania zaworem wody powrotnej z sieci w celu utrzymania przepływu wody powrotnej z sieci Gos na poziomie zbliżonym do przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos przedstawiony jest na poniższym wykresie (jest to wykres pochodzący z PEC Pasłęk, ale jest on uniwersalnym przykładem dla wszystkich systemów, w których zastosowany jest opisany powyżej algorytm):

Regulacja Gos (4.2)

Na powyższym przykładzie widać, że wartość przepływu wody powrotnej z sieci Gos utrzymywana jest na poziomie zbliżonym do przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos tak dokładnie, jak to tylko możliwe - wraz ze zmianami przepływu wody powrotnej odniesienia Gxos dokonywana jest taka regulacja zaworem wody powrotnej z sieci, aby przepływ wody powrotnej z sieci Gos podążał za zmienioną wartością przepływu wody powrotnej z sieci odniesienia Gxos.

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 30%). Poniżej przedstawiony został przykład, który ilustruje zadziałanie tego ograniczenia:

rys.1 (rys.1)

W miejscu oznaczonym 1 widać, że falownik pompy (tu: falownik pompy poprzecznej) osiągnął swoje minimalne wysterowanie (tu: ustawione na 30%). Wartość tego wysterowania nie spada poniżej tej wartości, zgodnie z opisem powyżej.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - cisnienie powrotów miasto - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 1.

02 - wysterowanie stabilizacji miasto [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy stabilizacyjnej obiegu miasta - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy stabilizacyjnej obiegu miasta. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu z zadajnika falownika pompy stabilizacyjnej obiegu miasta - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 40% do 100%.

03 - wysterowanie stabilizacji miasto z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05Hz).

04 - wysterowanie stabilizacji technologia [%] - Jest to odpowiednik funkcji 02 dla falownika pompy stabilizacyjnej obiegu technologii.

05 - wysterowanie stabilizacji technologia z zadajnika [%] - Jest to odpowiednik funkcji 03 dla falownika pompy stabilizacyjnej obiegu technologii.

06 - wysterowanie stabilizacji zakład CO [%] - Jest to odpowiednik funkcji 02 dla falownika pompy stabilizacyjnej obiegu CO.

07 - wysterowanie stabilizacji zakład CO z zadajnika [%] - Jest to odpowiednik funkcji 03 dla falownika pompy stabilizacyjnej obiegu CO.

08 - wysterowanie stabilizacji obieg kotłowy [%] - Jest to odpowiednik funkcji 02 dla falownika pompy stabilizacyjnej obiegu kotłów.

09 - wysterowanie stabilizacji obieg kotłowy z zadajnika [%] - Jest to odpowiednik funkcji 03 dla falownika pompy stabilizacyjnej obiegu kotłów.

10 - zadane ciœnienie statyczne miasto [MPa] - Programowalna wartość ciśnienia wody powrotnej obiegu miasta (funkcja 11), która ma być utrzymana.

11 - ciœnienie powrotu miasto [MPa] - Wartość mierzona w przetworniku ciśnienia, a odbierana przez regulator na pierwszym wejściu analogowym.

12 - zadane ciœnienie wyjścia technologia [MPa] - Programowalna wartość ciśnienia wody wyjściowej obiegu technologii (funkcja 13), która ma być utrzymana.

13 - ciœnienie wyjścia technologia [MPa] - Wartość mierzona w przetworniku ciśnienia, a odbierana przez regulator na drugim wejściu analogowym.

14 - zadane ciœnienie wyjścia zaklad CO [MPa] - Programowalna wartość ciśnienia wody wyjściowej obiegu CO (funkcja 15), która ma być utrzymana.

15 - ciœnienie wyjścia zaklad CO [MPa] - Wartość mierzona w przetworniku ciśnienia, a odbierana przez regulator na czwartym wejściu analogowym.

16 - zadane ciśnienie obiegu kotłów [MPa] - Programowalna wartość ciśnienia wody w kolektorze przed pompami przewałowymi (funkcja 17), która ma być utrzymana.

17 - ciśnienie obiegu kotłów [MPa] - Wartość mierzona w przetworniku ciśnienia, a odbierana przez regulator na trzecim wejściu analogowym.

20 - przepływ uzupełniania obiegu kotłów [m3/h] - Wartość mierzona w wodomierzu, a odbierana przez regulator na wejściu impulsowym nr 2.

21 - przepływ uzupełniania miasto [m3/h] - Wartość odbierana przez regulator z serwera systemu SZARP.

40 - sumaryczny zadany przepływ do odgazowywacza: xx.xx [m3/h] - Wartość programowalna oznaczająca sumę przepływu wody powrotnej z sieci (funkcja 51) oraz przepływu wody zmiękczonej (funkcja 52) do utrzymania.

41 - sumaryczny przepływ do odgazowywacza: xx.xx [m3/h] - Wartość wyliczana jako suma wartości pomiarów przepływu wody powrotnej z sieci (funkcja 51) oraz przepływu wody zmiękczonej (wartość mierzona w sterowniku odgazowywacza i wyświetlana na funkcji 52).

50 - zadany przepływ powrotów: xx.xx [m3/h] - Wartość wyliczana zgodnie z algorytmem utrzymywania przepływu wody powrotnej z sieci.

51 - przepływ powrotów: xx.xx [m3/h] - Wartość mierzona w wodomierzu, a odbierana przez regulator na wejściu impulsowym nr 4.

52 - przepływ wody zmiękczonej: xx.xx [m3/h] - Wartość mierzona w sterowniku odgazowywacza.

90 - czas ruchu zaworem powrotów - Wartość programowalna pozwalająca ustawić czas trwania ruchu zaworem wody powrotnej z sieci w momencie podejmowania regulacji.

95 - wejœcia logiczne wirtualne: 8 - Jest to stan "wirtualnego wejścia logicznego" zrealizowanego przy użyciu wejścia analogowego nr 8.

96 - wejœcia logiczne wirtualne: 9-12 - Jest to odpowiednik funkcji 97 dla "wirtualnych wejść logicznych". Cyfry na wyświetlaczu odpowiadają kolejno wejściom analogowym: pierwsza - wejście 9, druga - wejście 10, trzecia - wejście 11, czwarta - wejście 12.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - przepływ powrotów - Wartość mierzona w wodomierzu, a odbierana przez regulator na wejściu impulsowym nr 4.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - ciśnienie wyjściowe technologii - Wartość mierzona w przetworniku ciśnienia, a odbierana przez regulator na drugim wejściu analogowym.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - sumaryczny przepływ do odgazowywacza - Wartość wyliczana jako suma wartości pomiarów przepływu wody powrotnej z sieci (funkcja 51) oraz przepływu wody zmiękczonej (wartość mierzona w sterowniku odgazowywacza i wyświetlana na funkcji 52).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - przepływ uzupełniania miasto - Wartość odbierana przez regulator z serwera systemu SZARP.

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora mogą znajdować się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji (nie występują one we wszystkich szafach). W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowań są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowań są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowań są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja ciśnienia oraz przepływu wody powrotnej z sieci, a także ciśnienia wody powrotnej obiegu kotłów. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz cisnienie powrotów miasto
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 3006
02 wysterowanie stabilizacji miasto [%]
03 wysterowanie stabilizacji miasto z zadajnika [%]
04 wysterowanie stabilizacji technologia [%]
05 wysterowanie stabilizacji technologia z zadajnika [%]
06 wysterowanie stabilizacji zakład CO [%]
07 wysterowanie stabilizacji zakład CO z zadajnika [%]
08 wysterowanie stabilizacji obieg kotłowy [%]
09 wysterowanie stabilizacji obieg kotłowy z zadajnika [%]
10 zadane ciśnienie statyczne miasto [MPa]
11 ciśnienie powrotu miasto [MPa]
12 zadane ciśnienie wyjścia technologia [MPa]
13 ciśnienie wyjścia technologia [MPa]
14 zadane ciśnienie wyjścia zaklad CO [MPa]
15 ciśnienie wyjścia zaklad CO [MPa]
16 zadane ciśnienie obiegu kotłów [MPa]
17 ciśnienie obiegu kotłów [MPa]
20 przepływ uzupełniania obiegu kotłów [m3/h]
21 przepływ uzupełniania miasto [m3/h]
40 sumaryczny zadany przepływ do odgazowywacza: xx.xx [m3/h]
41 sumaryczny przepływ do odgazowywacza: xx.xx [m3/h]
50 zadany przepływ powrotów: xx.xx [m3/h]
51 przepływ powrotów: xx.xx [m3/h]
52 przepływ wody zmiękczonej: xx.xx [m3/h]
90 czas ruchu zaworem powrotów
95 wejścia logiczne wirtualne: 8
96 wejścia logiczne wirtualne: 9-12
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

przepływ powrotów ciśnienie wyjściowe technologii
sumaryczny przepływ do odgazowywacza przepływ uzupełniania miasto

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 0,100 0,400 0,265 zadane ciśnienie powrotne miasto
12 0,250 0,500 0,365 zadane ciśnienie wyjsciowe technologia
14 0,150 0,800 0,310 zadane ciśnienie wyjsciowe zaklad CO
15 0,250 0,800 0,310 zadane ciśnienie przed pompami przewałowymi
40 0,0 9,9 3,5 sumaryczny przepływ odniesienia
90 0,1 0,9 0,9 czas ruchu zaworem powrotów

Wejścia analogowe

numer opis
01 cisnienie wody powrotnej miasto (4..20mA)
02 cisnienie wody zasilajacej technologia (4..20mA)
03 cisnienie wody na ssaniu pomp przewałowych (4..20mA)
04 cisnienie wody zasilającej zakład CO (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika stablizacji miasto (4..20mA)
06 zadajnik prądowy falownika stablizacji technologia (4..20mA)
07 zadajnik prądowy falownika stablizacyji zaklad CO (4..20mA)
08 rezerwa (-30..70°C)
09 wejscie logiczne synchronizacja dla zaklad CO/obieg kotlow (-30..70°C)
10 wejscie logiczne automat dla technologii (-30..70°C)
11 wejscie logiczne synchronizacja dla technologii (-30..70°C)
12 wejscie logiczne zima (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna ukladu uzupelniania miasta
02 synchronizacja ukladu uzupelniania miasta
03 wodomierz uzupełniania obiegu kotłów (10 l/imp)
04 wodomierz uzupełniania głównego obiegu (10 l/imp)
05 wodomierz powrotów (2.5 l/imp)
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy stabilizacyjnej miasto
02 wysterowanie falownika pompy stabilizacyjnej technologia
03 wysterowanie falownika pompy stabilizacyjnej zaklad CO

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 otwieranie zaworu
03 zamykanie zaworu mieszania
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 koniec zakresu regulacji ciśnienia
10 rezerwa
11 sygnalizacja braku transmisji
12 minimalne wysterowanie pompy
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:20
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/sterow/2305/ciswwyk.c