Regulator ekonomizerów kotłów OR-32 - instrukcja obsługi

Regulator ekonomizerów kotłów OR-32 jest regulatorem nie prowadzącym automatycznego sterowania żadnych procesów technologicznych ciepłowni. Pełni on trzy podstawowe funkcje:

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temperatura wody powrotnej z Ekonomizerow - Rezerwa.

00 - Wysterowanie falownika pomp obiegowych Ekonomizerów [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). Ze względu na brak automatycznego sterowania zaimplementowanego w regulatorze, wartość ta zawsze pokrywa się z wartością wyświetlaną na funkcji 01.

01 - Wysterowanie falownika pomp obiegowych Ekonomizerów z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 0 - 20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.5Hz).

02 - Temperatura wody wyjściowej z EKO OR1 Strona Prawa - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 7.

03 - Temperatura wody wyjsciowej z EKO OR1 Strona Lewa - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 8.

04 - Temperatura wody wyjsciowej z EKO OR2 Strona Prawa - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 9.

05 - Temperatura wody wyjsciowej z EKO OR2 Strona Lewa - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 10.

06 - Temperatura wody wyjsciowej do Ekonomizerow - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 11.

07 - Temperatura wody powrotnej z Ekonomizerow - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 12.

10 - Temperatura powietrza podmuchowego za nagrzewnica EKO OR-32 nr 3 strona lewa - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 5.

11 - Temperatura powietrza podmuchowego za nagrzewnica EKO OR-32 nr 3 strona prawa - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 6.

21 - Przepływ EKO OR1 strona lewa - Pomiar realizowany w wodomierzy, a odbierany przez regulator na wejściu impulsowym nr 3.

22 - Przepływ EKO OR1 strona prawa - Pomiar realizowany w wodomierzy, a odbierany przez regulator na wejściu impulsowym nr 4.

23 - Przepływ EKO OR2 strona lewa - Pomiar realizowany w wodomierzy, a odbierany przez regulator na wejściu impulsowym nr 5.

24 - Przepływ EKO OR2 strona prawa - Pomiar realizowany w wodomierzy, a odbierany przez regulator na wejściu impulsowym nr 6.

30 - Moc ekonomizera OR-32 nr 3 strona lewa - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wchodzącej do ekonomizera (funkcja 03), wychodzącej z ekonomizera (funkcja 06) oraz przepływu wody przez ekonomizer (funkcja 21).

31 - Moc ekonomizera OR-32 nr 3 strona prawa - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wchodzącej do ekonomizera (funkcja 02), wychodzącej z ekonomizera (funkcja 06) oraz przepływu wody przez ekonomizer (funkcja 22).

32 - Moc ekonomizera OR-32 nr 4 strona lewa - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wchodzącej do ekonomizera (funkcja 05), wychodzącej z ekonomizera (funkcja 06) oraz przepływu wody przez ekonomizer (funkcja 23).

33 - Moc ekonomizera OR-32 nr 4 strona prawa - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wchodzącej do ekonomizera (funkcja 04), wychodzącej z ekonomizera (funkcja 06) oraz przepływu wody przez ekonomizer (funkcja 24).

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - moc ekonomizera kotła OR-32 nr 1 strona lewa [kW] - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wchodzącej do ekonomizera (funkcja 03), wychodzącej z ekonomizera (funkcja 06) oraz przepływu wody przez ekonomizer (funkcja 21).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - moc ekonomizera kotła OR-32 nr 1 strona prawa [kW] - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wchodzącej do ekonomizera (funkcja 02), wychodzącej z ekonomizera (funkcja 06) oraz przepływu wody przez ekonomizer (funkcja 22).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - moc ekonomizera kotła OR-32 nr 2 strona lewa [kW] - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wchodzącej do ekonomizera (funkcja 05), wychodzącej z ekonomizera (funkcja 06) oraz przepływu wody przez ekonomizer (funkcja 23).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - moc ekonomizera kotła OR-32 nr 2 strona prawa [kW] - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wchodzącej do ekonomizera (funkcja 04), wychodzącej z ekonomizera (funkcja 06) oraz przepływu wody przez ekonomizer (funkcja 24).

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora mogą znajdować się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji (nie występują one we wszystkich szafach). W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temperatura wody powrotnej z Ekonomizerow
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 3005
00 Wysterowanie falownika pomp obiegowych Ekonomizerów [%]
01 Wysterowanie falownika pomp obiegowych Ekonomizerów z zadajnika [%]
02 Temperatura wody wyjściowej z EKO OR1 Strona Prawa
03 Temperatura wody wyjsciowej z EKO OR1 Strona Lewa
04 Temperatura wody wyjsciowej z EKO OR2 Strona Prawa
05 Temperatura wody wyjsciowej z EKO OR2 Strona Lewa
06 Temperatura wody wyjsciowej do Ekonomizerow
07 Temperatura wody powrotnej z Ekonomizerow
10 Temperatura powietrza podmuchowego za nagrzewnica EKO OR-32 nr 3 strona lewa
11 Temperatura powietrza podmuchowego za nagrzewnica EKO OR-32 nr 3 strona prawa
21 Przepływ EKO OR1 strona lewa
22 Przepływ EKO OR1 strona prawa
23 Przepływ EKO OR2 strona lewa
24 Przepływ EKO OR2 strona prawa
30 Moc ekonomizera OR-32 nr 3 strona lewa
31 Moc ekonomizera OR-32 nr 3 strona prawa
32 Moc ekonomizera OR-32 nr 4 strona lewa
33 Moc ekonomizera OR-32 nr 4 strona prawa
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

moc ekonomizera kotła OR-32 nr 1 strona lewa [kW] moc ekonomizera kotła OR-32 nr 1 strona prawa [kW]
moc ekonomizera kotła OR-32 nr 2 strona lewa [kW] moc ekonomizera kotła OR-32 nr 2 strona prawa [kW]

Wejścia analogowe

numer opis
01 rezerwa (0..20mA)
02 rezerwa (0..20mA)
03 rezerwa (0..20mA)
04 Zadajnik pomp obiegowych Ekonomizerów (4..20mA)
05 Temperatura powietrza podmuchowego za nagrzewnica EKO OR-32 nr 3 strona lewa (0..200°C)
06 Temperatura powietrza podmuchowego za nagrzewnica EKO OR-32 nr 3 strona prawa (0..200°C)
07 Temperatura wody wyjsciowej z Ekonomizerów OR1 Strona Prawa (0..200°C)
08 Temperatura wody wyjsciowej z Ekonomizerów OR1 Strona Lewa (0..200°C)
09 Temperatura wody wyjsciowej z Ekonomizerów OR2 Strona Prawa (0..200°C)
10 Temperatura wody wyjsciowej z Ekonomizerów OR2 Strona Lewa (0..200°C)
11 Temperatura wody wyjsciowej do Ekonomizerów (0..200°C)
12 Temperatura wody powrotnej z Ekonomizerów (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 Przepływ EKO OR1 strona lewa
04 Przepływ EKO OR1 strona prawa
05 Przepływ EKO OR2 strona lewa
06 Przepływ EKO OR2 strona prawa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Wysterowanie falownika pomy zasilającej
02 rezerwa
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 Min./max. przepływ ekonomizera OR-32 nr 1 strona lewa
10 Min./max. przepływ ekonomizera OR-32 nr 1 strona prawa
11 Min./max. przepływ ekonomizera OR-32 nr 2 strona lewa
12 Min./max. przepływ ekonomizera OR-32 nr 2 strona prawa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:18
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/sterow/2305/ekonwyk.c