Regulator pomp przewałowych i mieszania gorącego - instrukcja obsługi

Regulator pomp przewałowych i mieszania gorącego spełnia następujące funkcje:

 

Algorytm utrzymywania ciśnienia międzykolektorowego

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia międzykolektorowego DPw (wartość na wyświetlaczu stałym) wokół zadanej wartości DPwx (funkcja 00) z tolerancją +/- 0.003 MPa.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 0.003 MPa, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna ciśnienia międzykolektorowego DPw (wartość na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości zadanej DPwx (funkcja 00) pomniejszonej o 0.003 MPa, następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy przewałowej impp (funkcja 04) o 0.5% (0.25 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy wartość aktualna ciśnienia międzykolektorowego DPw (wartość na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości zadanej DPwx (funkcja 00) powiększonej o 0.003 MPa, następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy przewałowej impp (funkcja 04) o 0.5% (0.25 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 sekund.

 

Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

rys.1 (rys.1)

W punkcie 1 zaznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego DPw/DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości zadanej DPwx/DPkx (funkcja 00) powiększonej o 0.003 MPa. W tym przypadku następuje zmniejszenie wysterowania pompy przewałowej impp/imp_o (funkcja 04). W punkcie 2 oznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego DPw/DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości zadanej DPwx/DPkx (funkcja 00) pomniejszonej o 0.003 MPa. W tym przypadku następuje zwiększenie wysterowania pompy przewałowej impp/imp_o (funkcja 04). W punkcie 3 zaznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia międzykolektorowego DPw/DPk (wartość na wyświetlaczu stałym) jest równa z tolerancją +/- 0.003 MPa wartości zadanej DPwx/DPkx (funkcja 00). W tym przypadku pompa obiegowa impp/imp_o (funkcja 04) nie zmienia swojego wysterowania.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - ciśnienie międzykolektorowe kotłów WR - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 1.

00 - ciśnienie odniesienia międzykolektorowe kotłów WR [MPa] - Wartość programowalna oznaczająca wartość ciśnienia dyspozycyjnego kotłów WR, którą regulator będzie starał się utrzymywać przy regulacji.

01 - ciśnienie międzykolektorowe kotłów WR [MPa] - Pomiar realizowany w przetworniku różnicy ciśnień, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

02 - wysterowanie falownika pompy zmieszania gorącego [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). Ze względu na brak automatycznego sterowania zaimplementowanego w regulatorze, wartość ta zawsze pokrywa się z wartością wyświetlaną na funkcji 03.

03 - wysterowanie falownika pompy zmieszania gorącego z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 0 - 20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.5Hz).

04 - wysterowanie falownika pompy przewalowej [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 50% do 100%.

05 - wysterowanie falownika pompy przewalowej z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05Hz).

06 - wysterowanie falownika drugiej pompy zmieszania gorącego [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 3). Ze względu na brak automatycznego sterowania zaimplementowanego w regulatorze, wartość ta zawsze pokrywa się z wartością wyświetlaną na funkcji 07.

07 - wysterowanie falownika drugiej pompy zmieszania gorącego z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 0 - 20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.5Hz).

02 - wysterowanie falownika pompy zmieszania gorącego [%] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 7.

03 - wysterowanie falownika pompy zmieszania gorącego z zadajnika [%] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 8.

04 - wysterowanie falownika pompy przewalowej [%] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 9.

05 - wysterowanie falownika pompy przewalowej z zadajnika [%] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 10.

30 - wysterowanie falownika pompy przewalowej z zadajnika [%] - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wchodzącej do ekonomizera (funkcja 03), wychodzącej z ekonomizera (funkcja 06) oraz przepływu wody przez ekonomizer (funkcja 21).

31 - wysterowanie falownika pompy przewalowej z zadajnika [%] - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wchodzącej do ekonomizera (funkcja 02), wychodzącej z ekonomizera (funkcja 06) oraz przepływu wody przez ekonomizer (funkcja 22).

32 - wysterowanie falownika pompy przewalowej z zadajnika [%] - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wchodzącej do ekonomizera (funkcja 05), wychodzącej z ekonomizera (funkcja 06) oraz przepływu wody przez ekonomizer (funkcja 23).

33 - wysterowanie falownika pompy przewalowej z zadajnika [%] - Wielkość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wchodzącej do ekonomizera (funkcja 04), wychodzącej z ekonomizera (funkcja 06) oraz przepływu wody przez ekonomizer (funkcja 24).

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - temperatura powrotu w.p. wym. 9MW technologia - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 8 .

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - temperatura powrotu w.p. wym. 4MW miasto lato - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 9 .

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - temperatura powrotu w.p. wym. 30MW zakład CO xxx.x [řC] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 7 .

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - ciśnienie wody zasilającej wymienniki - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 2 .

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora mogą znajdować się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji (nie występują one we wszystkich szafach). W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartość wysterowania falownika pompy przewałowej impp są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartość wysterowania falownika pompy przewałowej impp są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartość wysterowania falownika pompy przewałowej impp są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja ciśnienia międzykolektorowego kotłów WR DPw. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 

Regulator pomp przewałowych */

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz ciśnienie międzykolektorowe kotłów WR
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 2001
00 ciśnienie odniesienia międzykolektorowe kotłów WR [MPa]
01 ciśnienie międzykolektorowe kotłów WR [MPa]
02 wysterowanie falownika pompy zmieszania gorącego [%]
03 wysterowanie falownika pompy zmieszania gorącego z zadajnika [%]
04 wysterowanie falownika pompy przewalowej [%]
05 wysterowanie falownika pompy przewalowej z zadajnika [%]
06 wysterowanie falownika drugiej pompy zmieszania gorącego [%]
07 wysterowanie falownika drugiej pompy zmieszania gorącego z zadajnika [%]
10 temperatura powrotu w.p. wym. 30MW zakład CO [°C]
11 temperatura powrotu w.p. wym. 9MW technologia [°C]
12 temperatura powrotu w.p. wym. 4MW miasto lato [°C]
13 temperatura spalin na szczycie komina [°C]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

temperatura powrotu w.p. wym. 9MW technologia temperatura powrotu w.p. wym. 4MW miasto lato
temperatura powrotu w.p. wym. 30MW zakład CO xxx.x [řC] ciśnienie wody zasilającej wymienniki

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,000 0,500 0,165 zadane ciśnienie miedzykolektorowe WR [MPa]

Wejścia analogowe

numer opis
01 ciśnienie międzykolektorowe kotłów WR (4..20mA)
02 ciśnienie wody zasilającej wymienniki (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 zadajnik pradowy falownika drugiej pompy poprzecznej (0..20mA)
05 zadajnik pradowy falownika pompy poprzecznej (0..20mA)
06 zadajnik pradowy falownika pompy obiegowej (0..20mA)
07 temperatura powrotu w.p. wym. 30MW zakład CO (0..200°C)
08 temperatura powrotu w.p. wym. 9MW technologia (0..200°C)
09 temperatura powrotu w.p. wym. 4MW miasto lato (0..200°C)
10 rezerwa (0..200°C)
11 rezerwa (-30..70°C)
12 rezerwa (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy przewałowej
02 wysterowanie falownika pompy mieszania gorącego
03 wysterowanie falownika drugiej pompy mieszania gorącego

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:21
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/sterow/2305/ppmgwyk.c