Regulator obiegów pierwotnych - instrukcja obsługi

Regulator obiegów pierwotnych posiada trzy podstawowe zadania:

Każde z tych zadań realizowane jest według algorytmu regulacji temperatury wyjściowej na wymienniku po stronie niskiego parametru.

 

Algorytm regulacji temperatury wyjściowej na wymienniku po stronie niskiego parametru

Algorytm utrzymuje temperaturę wyjściową na wymienniku po stronie niskiego parametru Tnlz/Tncz/Tntz w odległości dTl/dTc/dTt od temperatury wejściowej na wymienniku po stronie wysokiego parametru Twlz/Twcz/Twtz.

 

Działanie algorytmu:

1jeżeli (Tnlz/Tncz/Tntz < (Twlz/Twcz/Twtz - dTl/dTc/dTt) - 2°C) to
2    impl/impc/impt = impl/impc/impt + 0.05 Hz
3jeżeli (Tnlz/Tncz/Tntz > (Twlz/Twcz/Twtz - dTl/dTc/dTt) - 2°C) to
4    impl/impc/impt = impl/impc/impt - 0.05 Hz

gdzie:

Tnlz/Tncz/Tntz - temperatura wyjściowa na wymienniku po stronie niskiego parametru (funkcja Ton - funkcja)

Twlz/Twcz/Twtz - temperatura wejściowa na wymienniku po stronie wysokiego parametru (funkcja Tiw - funkcja)

impl/impc/impt - wysterowanie falownika pompy wysokiego parametru (funkcja imw - funkcja)

0.05 Hz - zadany skok zmiany wysterowania falownika pompy wysokiego parametru (funkcja nieprogramowalna)

dTl/dTc/dTt - zadana różnica między temperaturą wejściową po stronie wysokiego parametru Twlz/Twcz/Twtz a temperaturą wyjściową po stronie niskiego parametru Tnlz/Tncz/Tntz

Działanie powyższego algorytmu ilustrują poniższe dwa wykresy:

rys.1 (rys.1)

Na powyższym wykresie widać sytuację, kiedy temperatura wyjściowa po stronie niskiego parametru wymiennika Tnlz/Tncz/Tntz/TonN jest niższa niż temperatura wejściowa po stronie wysokiego parametru wymiennika Twlz/Twcz/Twtz/TiwN pomniejszona o zadaną wartość (w tym przykładzie 15°C) - jest to miejsce oznaczone 1. Na taką sytuację, zgodnie z liniami 1-2 algorytmu, regulator reaguje zwiększając wysterowanie falownika pompy wysokiego parametru wymiennika impl/impc/impt/imwN, czego przykładem jest zbocze oznaczone 2. Zbocze oznaczone jako 3 jest sytuacją, która nie powinna się stać przy regulacji automatycznej - nachylenie tego zbocza jest zbyt duże. W tym miejscu widać, że obsługa ciepłowni przełączyła regulator w tryb pracy w synchronizacji ręcznie ustawiając wysterowanie falownika pompy wysokiego parametru impl/impc/impt/imwN. Sytuację z drugiej gałęzi algorytmu przedstawia drugi wykres:

rys.2 (rys.2)

Widać tutaj, że w miejscu oznaczonym 1 temperatura wyjściowa po stronie niskiego parametru wymiennika Tnlz/Tncz/Tntz/TonN jest wyższa niż temperatura wejściowa po stronie wysokiego parametru wymiennika Twlz/Twcz/Twtz/TiwN pomniejszona o zadaną wartość, co spowodowało zmniejszenie wysterowania falownika pompy wysokiego parametru wymiennika impl/impc/impt/imwN (zbocze 2) - tej sytuacji odpowiadają linie 3-4 algorytmu. Również w tym miejscu widać, że w miejscu oznaczonym 3 obsługa przełączyła sterownik w tryb pracy w synchronizacji.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - temperatura wyjścia n.p. wym. 9MW technologia - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 11.

02 - wysterowanie falownika pompy miasto lato w.p. [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 4, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

03 - wysterowanie falownika pompy miasto lato w.p. z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05Hz).

04 - wysterowanie falownika pompy zakład CO w.p. [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

05 - wysterowanie falownika pompy zakład CO w.p. z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05Hz).

06 - wysterowanie falownika pompy technologii w.p. [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 3). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 3 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 07, dlatego też wskazania na funkcjach 06 i 07 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

07 - wysterowanie falownika pompy technologii w.p. z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05Hz).

11 - spadek ciśnienia na wym. 30MW zakład CO [MPa] - Pomiar realizowany w przetworniku różnicy ciśnień, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

12 - spadek ciśnienia na wym. 9MW technologia [MPa] - Pomiar realizowany w przetworniku różnicy ciśnień, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

13 - spadek ciśnienia na wym. 4MW miasto lato [MPa] - Pomiar realizowany w przetworniku różnicy ciśnień, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

20 - temperatura zasilania w.p. wym. 30MW zakład CO - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 7.

21 - zadana roznica miedzy Twcz, a Tncz - Parametr programowalny oznaczający zadaną różnicę między temperaturą wejściową po stronie wysokiego parametru wymiennika na wyjściu Zakład CO (funkcja 20) a temperaturą wyjściową po stronie niskiego parametru tego wymiennika (funkcja 23).

22 - zadana temperatura wyjścia n.p. wym. 30MW zakład CO - Wartość temperatury wyjściowej po stronie niskiego parametru wymiennika, którą regulator będzie starał się utrzymywać. Wartość ta jest wyliczana jako różnica między aktualną temperaturą wejściową po stronie wysokiej wymiennika (funkcja 20) a zadaną różnicą temperatur (funkcja 21).

23 - temperatura wyjścia n.p. wym. 30MW zakład CO - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 10.

30 - temperatura zasilania w.p. wym. 9MW technologia - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 8.

31 - zadana roznica miedzy Twtz, a Tntz - Parametr programowalny oznaczający zadaną różnicę między temperaturą wejściową po stronie wysokiego parametru wymiennika na wyjściu Technologia (funkcja 30) a temperaturą wyjściową po stronie niskiego parametru tego wymiennika (funkcja 33).

32 - zadana temperatura wyjścia n.p. wym. 9MW technologia - Wartość temperatury wyjściowej po stronie niskiego parametru wymiennika, którą regulator będzie starał się utrzymywać. Wartość ta jest wyliczana jako różnica między aktualną temperaturą wejściową po stronie wysokiej wymiennika (funkcja 30) a zadaną różnicą temperatur (funkcja 31).

33 - temperatura wyjścia n.p. wym. 9MW technologia - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 11.

40 - temperatura zasilania w.p. wym. 4MW miasto lato - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 9.

41 - zadana roznica miedzy Twlz, a Tnlz - Parametr programowalny oznaczający zadaną różnicę między temperaturą wejściową po stronie wysokiego parametru wymiennika letniego na wyjściu Miasto (funkcja 40) a temperaturą wyjściową po stronie niskiego parametru tego wymiennika (funkcja 43).

42 - zadana temperatura wyjścia n.p. wym. 4MW miasto lato - Wartość temperatury wyjściowej po stronie niskiego parametru wymiennika, którą regulator będzie starał się utrzymywać. Wartość ta jest wyliczana jako różnica między aktualną temperaturą wejściową po stronie wysokiej wymiennika (funkcja 40) a zadaną różnicą temperatur (funkcja 41).

43 - temperatura wyjścia n.p. wym. 4MW miasto lato - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 12.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - spadek ciśnienia na wym. 30MW zakład CO [MPa] - Pomiar realizowany w przetworniku różnicy ciśnień, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - spadek ciśnienia na wym. 9MW technologia [MPa] - Pomiar realizowany w przetworniku różnicy ciśnień, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - spadek ciśnienia na wym. 4MW miasto lato [MPa] - Pomiar realizowany w przetworniku różnicy ciśnień, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - temperatura zasilania w.p. wym. 9MW technologia - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do regulatora na wejście analogowe nr 8.

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora mogą znajdować się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji (nie występują one we wszystkich szafach). W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartość wysterowań falowników pomp wysokiego parametrów wymienników są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartość wysterowań falowników pomp wysokiego parametrów wymienników są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartość wysterowań falowników pomp wysokiego parametrów wymienników są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja temperatur wyjściowych po niskich stronach wymienników. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz temperatura wyjścia n.p. wym. 9MW technologia
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 3004
02 wysterowanie falownika pompy miasto lato w.p. [%]
03 wysterowanie falownika pompy miasto lato w.p. z zadajnika [%]
04 wysterowanie falownika pompy zakład CO w.p. [%]
05 wysterowanie falownika pompy zakład CO w.p. z zadajnika [%]
06 wysterowanie falownika pompy technologii w.p. [%]
07 wysterowanie falownika pompy technologii w.p. z zadajnika [%]
11 spadek ciśnienia na wym. 30MW zakład CO [MPa]
12 spadek ciśnienia na wym. 9MW technologia [MPa]
13 spadek ciśnienia na wym. 4MW miasto lato [MPa]
20 temperatura zasilania w.p. wym. 30MW zakład CO
21 zadana roznica miedzy Twcz, a Tncz
22 zadana temperatura wyjścia n.p. wym. 30MW zakład CO
23 temperatura wyjścia n.p. wym. 30MW zakład CO
30 temperatura zasilania w.p. wym. 9MW technologia
31 zadana roznica miedzy Twtz, a Tntz
32 zadana temperatura wyjścia n.p. wym. 9MW technologia
33 temperatura wyjścia n.p. wym. 9MW technologia
40 temperatura zasilania w.p. wym. 4MW miasto lato
41 zadana roznica miedzy Twlz, a Tnlz
42 zadana temperatura wyjścia n.p. wym. 4MW miasto lato
43 temperatura wyjścia n.p. wym. 4MW miasto lato
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

spadek ciśnienia na wym. 30MW zakład CO [MPa] spadek ciśnienia na wym. 9MW technologia [MPa]
spadek ciśnienia na wym. 4MW miasto lato [MPa] temperatura zasilania w.p. wym. 9MW technologia

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
21 3,0 70,0 15,0 zadana roznica miedzy Twcz, a Tncz
31 3,0 60,0 15,0 zadana roznica miedzy Twtz, a Tntz
41 3,0 60,0 40,0 zadana roznica miedzy Twlz, a Tnlz

Wejścia analogowe

numer opis
01 spadek ciśnienia na wym. 30MW zakład CO w.p. [MPa] (4..20mA)
02 spadek ciśnienia na wym. 9MW technologia w.p. [MPa] (4..20mA)
03 spadek ciśnienia na wym. 4MW miasto lato w.p. [MPa] (4..20mA)
04 zadajnik prądowy falownika miasto lato w.p. (0..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika zakład CO w.p. (0..20mA)
06 zadajnik prądowy falownika technologii w.p. (0..20mA)
07 temperatura zasilania w.p. wym. 30MW zakład CO (0..200°C)
08 temperatura zasilania w.p. wym. 9MW technologia (0..200°C)
09 temperatura zasilania w.p. wym. 4MW miasto lato (0..200°C)
10 temperatura wyjścia n.p. wym. 30MW zakład CO (0..200°C)
11 temperatura wyjścia n.p. wym. 9MW technologia (0..200°C)
12 temperatura wyjścia n.p. wym. 4MW miasto lato (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna miasto lato/zaklad CO
02 praca w synchronizacji miasto lato/zaklad CO
03 praca automatyczna technologia
04 praca w synchronizacji technologia
05 praca w lecie
06 praca w zimie
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna miasto lato/zaklad CO
02 praca automatyczna technologia
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:19
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/sterow/2305/ppopwyk.c