Programowanie wartości blokad

Programowanie wartości blokad na panelu blokad odbywa się w sposób odbiegający od standardowych procedur programowania parametrów programowalnych stałych oraz paczek czasowych w pozostałych sterownikach ze względu na fakt, iż podczas normalnej pracy panel blokad ma podłączone dwa panele wyświetlaczy zamiast panelu i manipulatora. Instrukcja podłączenia manipulatora do panelu blokad oraz zaprogramowania wartości blokad dostępna jest pod adresem: http://www.szarp.com.pl/sterownik/panel_blokad.pdf.

 

Sygnalizacja sytuacji alarmowych

Na szafie panelu blokad znajduje się sześć lampek sygnalizacyjnych. Służą one do wizualnego informowania obsługi o zaistnieniu poszczególnych stanów awaryjnych, które zostały opisane powyżej. Po zaistnieniu stanu awaryjnego odpowiednia lampka zaczyna mrugać i ewentualnie towarzyszy temu również sygnał dźwiękowy. Obsługa może potwierdzić zauważenie powiadomienia o sytuacji awaryjnej przy pomocy przycisku kasowania awarii - powoduje to wyłączenie sygnału dźwiękowego, a odpowiednia lampka zaczyna świecić światłem ciągłym. Gaśnięcie lampki następuje dopiero w momencie, gdy ustąpi odpowiednia sytuacja alarmowa, przy czym zastosowana tu została histereza - wartość progowa odpowiedniego parametru, przy której uznaje się, że sytuacja alarmowa ustąpiła jest niższa (dla blokad od wartości maksymalnych) lub wyższa (dla blokad od wartości minimalnych) niż wartość progowa tego samego parametru powodująca załączenie alarmu.

Na szafie znajduje się także przycisk kontroli sygnalizacji służący do przetestowania poprawności działania lampek alarmowych oraz sygnalizacji dźwiękowej. Dodatkowo w momencie wciśnięcia przycisku kontroli sygnalizacji na wyświetlaczach zamiast aktualnych wartości poszczególnych parametrów wyświetlone zostaną wartości odpowiednich blokad (o ile dla danego parametru blokada występuje).

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Uwaga: specyfika panelu blokad sprawia, iż pełny zestaw funkcji można obejrzeć jedynie po podłączeniu manipulatora w miejsce jednego z paneli wyświetlaczy.

 

01 - temperatura -blokada - Wartość maksymalna temperatury wody wyjściowej z kotła, powyżej której załączana jest blokada. Domyślną wartością dla tego parametru jest 150°C. Ze względu na zastosowaną histerezę, próg przy którym regulator uznaje, iż sytuacja awaryjna przestała występować, jest o 1°C niższy niż aktualnie zaprogramowana wartość blokady.

02 - przeplyw - blokada - Wartość minimalna przepływu wody przez kocioł, poniżej której załączana jest blokada. Domyślną wartością dla tego parametru jest 250 m3/h. Ze względu na zastosowaną histerezę, próg przy którym regulator uznaje, iż sytuacja awaryjna przestała występować, jest o 2 m3/h wyższy niż aktualnie zaprogramowana wartość blokady.

03 - cisnienie - blokada - Wartość minimalna ciśnienia wody wchodzącej do kotła, poniżej której załączana jest blokada. Domyślną wartością dla tego parametru jest 0.650 MPa. Ze względu na zastosowaną histerezę, próg przy którym regulator uznaje, iż sytuacja awaryjna przestała występować, jest o 0.010 MPa wyższy niż aktualnie zaprogramowana wartość blokady.

04 - wysterowanie falownika - blokada - Wartość minimalna wysterowania falownika wyciągu spalin, poniżej której regulator stwierdza niepoprawną jego pracę. Domyślną wartością dla tego parametru jest 10%. Wykrywanie sytuacji alarmowej związanej z tym parametrem nie jest zaopatrzone w histerezę.

11 - temperatura wyjsciowa - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 12.

12 - przeplyw kotla - Pomiar wykonywany jest w ciepłomierzu, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

13 - cisnienie przed kotlem - Pomiar przetwornikiem ciśnienia podłączonym do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

14 - cisnienie wody za kotlem - Pomiar przetwornikiem ciśnienia podłączonym do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

15 - wysterowanie lewego falownika wyciagu - Sygnał zwrotny z falownika, podłączony do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 4.

19 - zawartość pyłu [mg/m3] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 8.

20 - zawartość pyłu [mg/m3] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 9.

21 - temperatura spalin za podgrzewaczem - lewa strona - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 10.

22 - temperatura spalin za podgrzewaczem - prawa strona - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 11.

23 - Stan wejść logicznych 1-4 - Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

24 - Stan wejść logicznych 5-8 - Jak funkcja 23, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 1 - temperatura wyjsciowa - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 12.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 2 - przeplyw przez kociol - Pomiar wykonywany jest w ciepłomierzu, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 3 - cisninie przed kotlem / [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] / spadek cisnienia na kotle - Pomiar przetwornikiem ciśnienia podłączonym do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2 [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] Rezerwa.

Panel wyświetlaczy nr 1, pozycja na wyświetlaczu: 4 - wysterowanie lewego falownika wyciagu - Sygnał zwrotny z falownika, podłączony do regulatora jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 4.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - wzgledny strumien powietrza dla objetosci wegla 1m3 - Pomiar pochodzi z innego sterownika i jest transmitowany przy użyciu sieci międzysterownikowej RS-485.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - wzgledny strumien powietrza dla objetosci wegla 4m3 - Pomiar pochodzi z innego sterownika i jest transmitowany przy użyciu sieci międzysterownikowej RS-485.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - zawartość pyłu [mg/m3] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 8.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - temperatura spalin za podgrzewaczem - lewa strona / [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] / - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 10 [WYŚWIETLANE NAPRZEMIENNIE] Różnica arytmetyczna dwóch pomiarów: Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 11 [minus] Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C, podłączony do wejścia analogowego nr 10.

 

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Na szafie znajduje się trójpozycyjny przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 0 - blokada wyłączona, 1 - praca w deblokadzie, 2 - praca w blokadzie. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W trybie pracy 0 - blokada wyłączona regulator jest fizycznie odłączony od przycisków oraz zadajników znajdujących się na szafie. W trybie tym nie jest także możliwe załączenie napędów wentylatorów wyciągu spalin, wentylatorów powietrza podmuchowego pierwotnego oraz wentylatorów powietrza podmuchowego wtórnego, a także napędów rusztów. Jest to awaryjny tryb pracy, którego wykorzystywanie polecane jest tylko w sytuacji awarii automatyki panelu blokad lub ewentualnie w okresach, kiedy kocioł nie pracuje. W trybie pracy 1 - praca w deblokadzie regulator otrzymuje sygnały z szafy, jednak nie podejmuje żadnych działań mających na celu zabezpieczanie kotła przed nieprawidłowymi warunkami pracy. Tryb ten nie jest polecanym trybem pracy regulatora i stosowany powinien być jedynie podczas rozruchu kotła, czynności konserwacyjnych lub podczas zmiany programu technologicznego regulatora panelu blokad. Tryb pracy 2 - praca w blokadzie jest normalnym, zalecanym trybem pracy. W tym trybie regulator podejmuje wszystkie działania zabezpieczające kocioł (i ewentualnie ekonomizer) przed nieprawidłowymi warunkami pracy opisanymi powyżej.

Przełączanie między trybami pracy panelu blokad może być kłopotliwe. Powodem ewentualnych trudności występujących podczas zmiany trybu pracy jest konieczność przejścia przez tryb pracy 0 - blokada wyłączona podczas dokonywania przełączeń między trybem pracy 1 - praca w deblokadzie a trybem pracy 2 - praca w blokadzie, co skutkuje wyłączeniem napędów wentylatorów wyciągów spalin, wentylatorów powietrza podmuchowego pierwotnego, wentylatorów powietrza podmuchowego wtórnego, a także napędów rusztów podczas takiego przełączenia. W związku z tym należy zadbać, aby odłączone napędy załączyć niezwłocznie po zakończeniu operacji przełączenia przy użyciu odpowiednich przycisków umieszczonych na szafie panelu blokad.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

  1. Podłączyć do regulatora panelu blokad manipulator w miejsce jednego z (lub obu) paneli wyświetlaczy. Dokładną instrukcję do takiego przełączenia można znaleźć w instrukcji programowania panelu blokad dostępnej pod adresem: http://www.szarp.com.pl/sterownik/panel_blokad.pdf.
  2. Jeżeli regulator pracował w trybie 2 - praca w blokadzie, przełączyć w tryb 1 - praca w deblokadzie zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
  3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
  4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
  5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
  6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
  7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
  8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
  9. Przełączyć regulator z trybu 1 - praca w deblokadzie w tryb 2 - praca w blokadzie zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
  10. Dokonać powrotnej zamiany manipulatora na panele wyświetlaczy w sposób analogiczny do zmiany dokonywanej przed przeprogramowaniem.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 9005
01 temperatura -blokada
02 przeplyw - blokada
03 cisnienie - blokada
04 wysterowanie falownika - blokada
11 temperatura wyjsciowa
12 przeplyw kotla
13 cisnienie przed kotlem
14 cisnienie wody za kotlem
15 wysterowanie lewego falownika wyciagu
19 zawartość pyłu [mg/m3]
21 temperatura spalin za podgrzewaczem - lewa strona
22 temperatura spalin za podgrzewaczem - prawa strona
23 Stan wejść logicznych 1-4
24 Stan wejść logicznych 5-8

Wartości blokad na panelach wyświetlaczy

(Wartości wyświetlane po wciśnięciu przycisku 'KONTROLA SYGNALIZACJI')

max. temperatura wyjsciowa min. przeplyw przez kociol
min. cisnienie przed kotlem min wysterowanie falownika wyciagu

 

Panele wyświetlaczy

(Wartości wyświetlane w normalnym trybie pracy)

temperatura wyjsciowa przeplyw przez kociol
cisninie przed kotlem / spadek cisnienia na kotle wysterowanie lewego falownika wyciagu

 

wzgledny strumien powietrza dla objetosci wegla 1m3 wzgledny strumien powietrza dla objetosci wegla 4m3
zawartość pyłu [mg/m3] temperatura spalin za podgrzewaczem - lewa strona /

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
01 100,0 155,0 150,0 wartosc temperatury max - blokada
02 250,0 320,0 250,0 wartosc przeplywu min - blokada
03 0,600 1,200 0,650 wartosc cisnienia min - blokada
04 0,0 50,0 0,0 wartosc wysterowania min - blokada

Wejścia analogowe

numer opis
01 przeplyw kotla (4..20mA)
02 cisnienie wody przed kotlem (4..20mA)
03 cisnienie wody za kotlem (4..20mA)
04 wysterowanie lewego falownika wyciagu (4..20mA)
05 wysterowanie prawego falownika wyciagu (4..20mA)
06 temperatura powietrza za podgrzewaczem - strona lewa (0..200°C)
07 temperatura powietrza za podgrzewaczem - strona prawa (0..200°C)
08 temperatura spalin przed podgrzewaczem - strona lewa (0..400°C)
09 temperatura spalin przed podgrzewaczem - strona prawa (0..400°C)
10 temperatura spalin za podgrzewaczem - strona lewa (0..400°C)
11 temperatura spalin za podgrzewaczem - strona prawa (0..400°C)
12 temperatura wyjsciowa (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca w deblokadzie
02 praca w blokadzie
03 rezerwa
04 rezerwa
05 blokada od kotła odzysknicowego
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 rezerwa
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 sygnalizacja przekroczenia temperatury
11 sygnalizacja minimalnego przeplywu
12 sygnalizacja minimalnego csinienia przed kotlem
13 sygnalizacja minimalnego wysterowania lewego wyciagu
14 sygnalizacja minimalnego wysterowania prawego wyciagu
15 awaria regulatora kotla
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:48
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/wr/2305/panewyk.c