Regulator przepływów obiegu kotłów wodnych - instrukcja obsługi

Regulator przepływów jest obok regulatora nadrzędnego częścią szafy nadrzędnej obiegu kotłów wodnych.

   

Zadania regulatora przepływów

Regulator przepływów obiegu kotłów wodnych posiada następujące zadania:

Dwa ostatnie zadania są realizowane według algorytmu regulacji ciśnienia przeciwprężnego oraz międzykolektorowego.

   

Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie zimowym

Algorytm ten jest aktywny jedynie, gdy tryb pracy w regulatorze nadrzędnym jest ustawiony jako praca w zimie. Zadaniem tego algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) wokół zadanej wartości DPx (funkcja 10) między dolną granicą widełek DPd, a ich górną granicą DPg (funkcje 11 i 13).

 

Algorytm regulacji działa w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Dolna wartość strefy nieczułości DPd (funkcja 11) powstaje przez odjęcie od wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego DPx (funkcja 10) przemnożonej przez współczynnik dyspozycji Wpd (opisany poniżej) szerokości widełek ciśnienia dyspozycyjnego równej 0.005 MPa, natomiast górna wartość strefy nieczułości DPg (funkcja 13) powstaje przez dodanie do wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) przemnożonej przez współczynnik dyspozycji Wpd szerokości widełek ciśnienia dyspozycyjnego równiej 0.005 MPa. Gdy regulator przepływu straci łączność z regulatorem nadrzędnym za współczynnik dyspozycji Wpd przyjmowana jest wartość 100%.

 

Współczynnik dyspozycji Wpd jest obliczany przez według następującego algorytmu:

Współczynnik dyspozycji jest wykorzystywany do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego przez regulatory odpływów.

Jest to funkcja zdefiniowana w następujący sposób:

gdzie:

tx_wsp_pdysp - zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (funkcja 93).

 

Tak więc funkcja get_wsp_pdysp dla temperatur (będących parametrem funkcji) większych bądź równych 6°C jest zdefiniowana jako:

Formuła wsp_pdysp-formula (1.1)
Dla temperatur (będących parametrem funkcji) mniejszych od 6°C funkcja zwraca zawsze 100%. Najmniejszą wartość jaką może zwrócić funkcja to 0%.  

Gdy wartość aktualna ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest mniejsza od minimalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DPd (funkcja 11), następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz (funkcja 02) o 0.1% (0.05 Hz) oraz zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej imo (funkcja 04) o 0.1% (0.05 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest większa od maksymalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DPg (funkcja 13), następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz (funkcja 02) o 0.1% (0.05 Hz) oraz zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej imo (funkcja 04) o 0.1% (0.05 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 sekund.

 

Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

rys.1 (rys.1)

W punkcie 1 zaznaczono sytuację, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne DP (funkcja 12) jest mniejsze niż dolna granica widełek dyspozycji DPd (funkcja 11), co powoduje zwiększenie wysterowania pomp: poprzecznej imz/imp_z (funkcja 02) i obiegowej imo/imp_o (funkcja 04). W punkcie 2 zaznaczono sytuację, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne DP (funkcja 12) znajduje się w widełkach. W tym przypadku pompy poprzeczna imz/imp_z (funkcja 02) i obiegowa imo/imp_o (funkcja 04) nie podejmują żadnych ruchów. W punkcie 3 zaznaczono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest większa od górnych widełek dyspozycji, co powoduje zmniejszenie wysterowania pompy poprzecznej imz/imp_z (funkcja 02) i obiegowej imo/imp_o (funkcja 04).

 

Algorytm utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury w sezonie letnim

Algorytm ten jest aktywny jedynie, gdy w sterowniku nadrzędnym tryb pracy został ustawiony na pracę w lecie. Zadaniem algorytmu w sezonie letnim jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) wokół zadanej wartości DPx (funkcja 10) między dolną granicą widełek DPd, a ich górną granicą DPg (funkcje 11 i 13) oraz utrzymywanie zadanej temperatury wyjściowej To (wartość programowana na regulatorze nadrzędnym).

 

Algorytm sterowania działa w oparciu o zmodyfikowany regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Algorytm można podzielić na kilka faz. W pierwszej fazie następuje wyliczenie pomocniczych widełek ciśnienia dyspozycyjnego, których dolna i górna wartość jest obliczana przez odpowiednio odjęcie lub dodanie do wartości aktualnych widełek ciśnienia DPd - DPg (funkcje 11 i 13) dodatkowych 5% wartości tych widełek. Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest większa od górnej granicy tak zmodyfikowanych widełek, następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz (funkcja 02) o 0.2% (0.1 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy aktualna ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest mniejsza od dolnej granicy zmodyfikowanych widełek, następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz (funkcja 02) o 0.2% (0.1 Hz).

Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) zawiera się w zakresie zmodyfikowanych widełek, algorytm przystępuje do regulacji temperatury: jeżeli aktualna wartość temperatury wyjściowej Twy pomniejszona o 0.5°C jest większa od temperatury zadanej To oraz aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest mniejsza od górnych (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia DPg (funkcja 13), następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz (funkcja 02) o 0.1% (0.05 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) zawiera się pomiędzy zmodyfikowanymi widełkami oraz aktualna wartość temperatury wyjściowej Twy powiększona o 0.5°C jest mniejsza od temperatury zadanej To, a także aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) jest większa od dolnych (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia DPd (funkcja 11) następuje zmniejszanie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz (funkcja 02) o 0.1% (0.05 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla wszystkich przypadków został ustalony na 30 sekund.

 

Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

rys.1 (rys.1)

W punkcie 1 zaznaczono, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne DP (funkcja 12) jest mniejsze niż dolna granica widełek dyspozycji DPd (funkcja 11). W tym przypadku daje się zauważyć brak stabilizacji temperatury, gdyż regulator stara się najpierw doprowadzić wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP do takiej wartości, ażeby znalazło się ono między widełkami poprzez zwiększanie wysterowania pompy poprzecznej imz/imp_z. W punkcie 2 przedstawiono sytuację, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP (funkcja 12) znajduje się w widełkach i regulator przystępuje do stabilizacji temperatury odpowiednie zwiększenie wysterowania pompy poprzecznej imz/imp_z.

 

Algorytm regulacji ciśnienia przeciwprężnego oraz międzykolektorowego

Podstawowym zadaniem tego algorytmu jest dotrzymanie ciśnienia przeciwprężnego Ppre (funkcja 51) zbliżonego do wartości zdanego ciśnienia przeciwprężnego Pprx (funkcja 50). W tym celu modyfikuje on widełki ciśnienia międzykolektorowego tak, aby utrzymywanie ciśnienia międzykolektorowego odniesienia DPkx (funkcja 00) wiązało się z równoczesnym dotrzymaniem zadanego ciśnienia przeciwprężnego Pprx (funkcja 50). Wyliczanie widełek ciśnienia międzykolektorowego odbywa się w następujący sposób:

1DPkmn = DPkx - 0.003 MPa
2DPkmx = DPkx + 0.003 MPa
3
4jeżeli Ppre > Pprx + 0.001 MPa
5    DPkmn = DPkmn + 0.020 MPa
6    DPkmx = DPkmx + 0.020 MPa
7w przeciwnym wypadku jeżeli Ppre < Pprx - 0.001 MPa
8    DPkmn = DPkmn - 0.020 MPa
9    DPkmx = DPkmx - 0.020 MPa

gdzie:

DPkx - zadana wartość ciśnienia międzykolektorowego do utrzymania (funkcja 00)

DPkmn - dolna granica widełek ciśnienia międzykolektorowego

DPkmx - górna granica widełek ciśnienia międzykolektorowego

Ppre - aktualna wartość ciśnienia przeciwprężnego (funkcja 51)

Pprx - zadana wartość ciśnienia przeciwprężnego do utrzymania (funkcja 51)

 

Następnie wykonywana jest zmiana wysterowania falownika pompy obiegowej imo (funkcja 04) tak, aby dotrzymane były zarówno zadane ciśnienie przeciwprężne Pprx, jak i wyznaczone powyżej widełki ciśnienia międzykolektorowego. Zmiany te odbywają się według następującego algorytmu:

1jeżeli DPk < DPkmn oraz Ppre >= Pprx - 0.001 MPa oraz Ppre > Ppre1m
2    imo = imo + 0.1% (0.05 Hz)
3w przeciwnym wypadku jeżeli DPk > DPkmx oraz Ppre <= Pprx + 0.001 MPa oraz Ppre <= Ppre1m
4    imo = imo - 0.1% (0.05 Hz)

Cykl regulacji (tj. wyznaczania widełek ciśnienia międzykolektorowego do utrzymania DPkmn i DPkmx oraz zmian wysterowania pompy obiegowej imo) został ustalony na 30 sekund.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - ciśnienie międzykolektorowe - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 2.

00 - zadane ciœnienie miedzykolektorowe [MPa] - Wartość programowalna oznaczająca ciśnienie międzykolektorowe odniesienia, wokół którego regulator będzie się starał utrzymać aktualną wartość ciśnienia międzykolektorowego (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym).

01 - przepływ systemu [t/h] - Pomiar realizowany w przepływomierzu, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

02 - wysterowanie falownika pompy poprzecznej [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

03 - wysterowanie falownika pompy poprzecznej z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05 Hz).

04 - wysterowanie falownika pompy obiegowej [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy obiegowej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy obiegowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

05 - wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05 Hz).

10 - zadane ciœnienie dyspozycyjne [MPa] - W sezonie letnim wartość ta jest równa średniej arytmetycznej z wartości dolnych i górnych widełek mocy (funkcje 11 i 13). W sezonie zimowym (założona zwora na 6 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość ta jest programowana na funkcji 10. Jest to wartość odniesienia, wokół której regulator będzie starał się utrzymać aktualną wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

11 - minimalne ciœnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr ten oznacza dolną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 11. W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0.005 MPa.

12 - ciœnienie dyspozycyjne [MPa] - Wartość ta nie jest bezpośrednio mierzona, a wyliczana jako różnica aktualnej wartości ciśnienia wody wyjściowej na sieć (funkcja 14) oraz aktualnej wartości ciśnienia wody powrotnej z sieci (funkcja 15).

13 - maksymalne ciœnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr ten oznacza górną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 13. W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0.005 MPa.

14 - ciœnienie wyjœciowe [MPa] - Pomiar realizowany w przetworniku ciśnienia, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 4.

15 - ciœnienie powrotu [MPa] - Pomiar realizowany w przetworniku ciśnienia, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

40 - mieszanie zimne - tutaj nie ma - Wartość nieużywana w tej instalacji regulatora przepływów.

50 - Przeciwprężność zadana - Wartość programowalna na funkcji 50 oznaczająca ciśnienie przeciwprężne do utrzymania.

51 - Aktualna przeciwprężność - Pomiar realizowany w przetworniku ciśnienia, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 7.

90 - czas impulsu zaworu - nie używane [s] - Wartość nieużywana w tej instalacji regulatora przepływów.

91 - temp. wody wyjœciowej ze sterownika nadrzędnego [°C] - Wartość mierzona w regulatorze nadrzędnym, a odbierana przez regulator przepływów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

92 - temp. wody wyjœciowej odniesienia ze sterownika nadrzędnego [°C] - Wartość wyliczana w regulatorze nadrzędnym, a odbierana przez regulator przepływów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

93 - zadany mnożnik ciœnienia dyspozycyjnego przy +12°C - Wartość programowalna w regulatorze nadrzędnym, a odbierana przez regulator przepływów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

94 - mnożnik ciœnienia dyspozycyjnego dla aktualnej temperatury [%] - Wartość wyliczana w regulatorze nadrzędnym, a odbierana przez regulator przepływów za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

95 - stan wejœć logicznych ze sterownika nadrzędnego [-] - Wartość odbierana z regulatora nadrzędnego za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - cisnienie dyspozycyjne na wyswietlaczu - Zadana wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) przemnożona przez współczynnik dyspozycji (funkcja 94).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - cisnienie dyspozycyjne - Wartość ta nie jest bezpośrednio mierzona, a wyliczana jako różnica aktualnej wartości ciśnienia wody wyjściowej na sieć (funkcja 14) oraz aktualnej wartości ciśnienia wody powrotnej z sieci (funkcja 15).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - cisninie wyjsciowe - Pomiar realizowany w przetworniku ciśnienia, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 4.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - cisnienie powrotne - Pomiar realizowany w przetworniku ciśnienia, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 3.

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora mogą znajdować się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji (nie występują one we wszystkich szafach). W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

 

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowań pompy obiegowej i pompy zmieszania zimnego są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowań pompy obiegowej i pompy zmieszania zimnego są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowań pompy obiegowej i pompy zmieszania zimnego są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja ciśnienia przeciwprężnego. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na połączenie notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomienie na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego w parametrach stałych na funkcji 99.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz ciśnienie międzykolektorowe
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 3058
00 zadane ciśnienie miedzykolektorowe [MPa]
01 przepływ systemu [t/h]
02 wysterowanie falownika pompy poprzecznej [%]
03 wysterowanie falownika pompy poprzecznej z zadajnika [%]
04 wysterowanie falownika pompy obiegowej [%]
05 wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika [%]
10 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
11 minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
12 ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
13 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
14 ciśnienie wyjściowe [MPa]
15 ciśnienie powrotu [MPa]
40 mieszanie zimne - tutaj nie ma
50 Przeciwprężność zadana
51 Aktualna przeciwprężność
90 czas impulsu zaworu - nie używane [s]
91 temp. wody wyjściowej ze sterownika nadrzędnego [°C]
92 temp. wody wyjściowej odniesienia ze sterownika nadrzędnego [°C]
93 zadany mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego przy +12°C
94 mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego dla aktualnej temperatury [%]
95 stan wejść logicznych ze sterownika nadrzędnego [-]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

cisnienie dyspozycyjne na wyswietlaczu cisnienie dyspozycyjne
cisninie wyjsciowe cisnienie powrotne

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 0,030 0,700 0,400 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
11 0,030 0,700 0,180 minimalne zadane ciśnienie dyspozycyjne technologii [MPa]
13 0,030 0,700 0,220 maksymalne zadane ciśnienie dyspozycyjne technologii [MPa]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,020 0,350 0,100 zadane ciśnienie miedzykolektorowe [MPa]
50 0,000 0,250 0,150 Przeciwprężność zadana [Mpa]
90 0,1 0,9 0,7 czas ruchu zaworem
99 0 9999 0 kod dostępu do parametrów programowalnych

Wejścia analogowe

numer opis
01 przepływ ciepłowni (4..20mA)
02 ciśnienie dyspozycyjne (4..20mA)
03 ciśnienie wyjściowe (4..20mA)
04 ciśnienie międzykolektorowe (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy poprzecznej (4..20mA)
06 zadajnik prądowy falownika pompy obiegowej (4..20mA)
07 Aktualna przeciwprężność (4..20mA)
08 rezerwa (0..200°C)
09 rezerwa (0..200°C)
10 rezerwa (0..200°C)
11 rezerwa (0..200°C)
12 rezerwa (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 Praca automatyczna pompy obiegowej
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 test sygnalizacji
08 kasowanie awarii

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy mieszania zimnego
02 wysterowanie falownika pompy obiegowej
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 otwieranie zaworu
03 zamykanie zaworu mieszania
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 ciśnienie dysp. w zakresie regulacji
09 ciśnienie miedzykolektorowe min/max
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia
11 sygnalizacja braku transmisji
12 Nie można dotrzymać zadanej przeciwprężności
13 Praca pompy obiegowej w automatyce
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:55
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/wr/2305/ppkzwyk.c