Regulator odpływu Technologia

 

Zadania regulatora odpływu Technologia

Regulator odpływu Technologia posiada następujące zadania:

 

Algorytm regulacji ciśnienia dyspozycyjnego

Zadaniem tego algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DP2 (funkcja 12) wokół zadanej wartości DPx2 (funkcja 10) między dolną granicą widełek DPd2, a ich górną granicą DPg2 (funkcje 11 i 13).

 

Algorytm regulacji działa w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Dolna wartość strefy nieczułości DPd2 (funkcja 11) powstaje przez odjęcie od wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego DPx2 (funkcja 10) szerokości widełek ciśnienia dyspozycyjnego równej 0.003 MPa, natomiast górna wartość strefy nieczułości DPg2 (funkcja 13) powstaje przez dodanie do wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego DPx2 (funkcja 10) tej samej wartości 0.003 MPa. Gdy wartość aktualna ciśnienia dyspozycyjnego DP2 (funkcja 12) jest mniejsza od minimalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DPd2 (funkcja 11), następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz2 (funkcja 02) o 0.5% (0.1 Hz). W przeciwnym wypadku, tzn. gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego DP2 (funkcja 12) jest większa od maksymalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego DPg2 (funkcja 13), następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego imz2 (funkcja 02) o 0.5% (0.1 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 sekund.

 

Algorytm regulacji temperatury wody wyjściowej

Algorytm ten ma za zadanie utrzymywanie temperatury wyjściowej na wyjściu Technologia Twy2 w pobliżu temperatury wyjściowej odniesienia dla wyjścia Technologia Tod2. Dodatkowo algorytm ten zapewnia, że utrzymywanie temperatury nie spowoduje przekroczenia dozwolonej wartości ciśnienia dyspozycyjnego na wyjściu Technologia DP2 oraz utrzyma odpowiednie schłodzenie wody na wyjściu Technologia (tzn. odpowiednią różnicę między temperaturą wody wyjściowej Twy2 a temperaturą wody powrotnej Tpw2). Zadania te realizowane są według następującego algorytmu:

1jeżeli (Twy2 < Tod2 - 0.5°C oraz DP2 < DPx2 + 0.005 MPa oraz Twy2 - Tpw2 < 30°C) lub (DP2 < DPx2 - 0.010 MPa oraz imz2 = 100%)
2    imo2 = imo2 + 0.2%
3w przeciwnym wypadku jeżeli (Twy2 > Tod2 + 0.5°C oraz DP2 > DPx2 - 0.005 MPa oraz Twy2 - Tpw2 > 5°C) lub (DP2 > DPx2 + 0.010 MPa oraz imz2 = 30%)
4    imo2 = imo2 - 0.2%

gdzie:

Twy2 - aktualna wartość temperatury wody wyjściowej na wyjściu Technologia (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym)

Tpw2 - aktualna wartość temperatury powrotnej na wyjściu Technologia (wartość wyświetlana na dodatkowym panelu wyświetlaczy)

Tod2 - zadana wartość odniesienia temperatury wyjściowej na wyjściu Technologia do utrzymania (funkcja 00)

DP2 - aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego na wyjściu Technologia (funkcja 12)

DPx2 - zadana wartość ciśnienia dyspozycyjnego na wyjściu Technologia do utrzymania (funkcja 10)

imz2 - wysterowanie falownika pompy zmieszania zimnego wyjścia Technologia (funkcja 02)

imo2 - wysterowanie falownika pompy obiegowej wyjścia Technologia (funkcja 04)

Cykl regulacji (sprawdzania warunków oraz zmiany wysterowań) ustalono na 60 sekund.

 

Algorytm regulacji temperatury za wymiennikiem para/woda

Algorytm ten ma na celu utrzymanie temperatury wody za wymiennikiem obiegu Technologia (tzn. przed zmieszaniem zimnym) Tpz2 w pobliżu zaprogramowanej wartości odniesienia temperatury wody przed zmieszaniem zimnym Tpo2. Regulacja oparta jest o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Strefa nieczułości została ustalona na +/- 2°C od wartości temperatury odniesienia wody przed zmieszaniem zimnym Tpo2. Jeżeli wartość aktualnej temperatury wody za wymiennikiem obiegu Technologia Tpz2 nie zawiera się w tej strefie, wykonywany jest odpowiedni ruch zaworem wody z kolektora za kotłami według następującego algorytmu:

1jeżeli Tpz2 < Tpo2 - 2°C
2    wykonaj zamykający ruch zaworem wody z kolektora za kotłami
3w przeciwnym wypadku jeżeli Tpz2 > Tpo2 + 2°C
4    wykonaj otwierający ruch zaworem wody z kolektora za kotłami

Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i regulacji zaworem) został ustalony na 3 minuty.

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na wysterowanie minimalne). Poniżej przedstawiony został przykład, który ilustruje zadziałanie tego ograniczenia:

rys.1 (rys.1)

W miejscu oznaczonym 1 widać, że falownik pompy (tu: falownik pompy poprzecznej) osiągnął swoje minimalne wysterowanie (tu: ustawione na 30%). Wartość tego wysterowania nie spada poniżej tej wartości, zgodnie z opisem powyżej.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - temperatura wody wyjściowej [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 8.

00 - temperatura odniesienia - Programowalna na funkcji 00 wartość stała oznaczająca temperaturę wody do utrzymania na wyjściu Technologia.

01 - temperatura przed zmieszaniem - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączonym do regulatora na wejściu analogowym nr 9.

02 - wyst. falownika pompy poprz. [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

03 - wyst. falownika pompy poprz. z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05 Hz).

04 - wyst. falownika pompy obieg. [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy obiegowej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy obiegowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30% do 100%.

05 - wyst. falownika pompy obieg. z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05 Hz).

07 - zadana temperatura przed zmieszaniem [C] - Programowalna na funkcji 07 wartość stała oznaczająca temperaturę wody do utrzymania za wymiennikiem wyjścia Technologia (tzn. przed zmieszaniem zimnym).

10 - zadane ciœnienie dyspozycyjne [MPa] - Wartość ta jest programowalna na funkcji 10. Jest to wartość odniesienia, wokół której regulator będzie starał się utrzymać aktualną wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

11 - minimalne ciœnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr ten oznacza dolną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Jest ona wyliczana przez odjęcie od zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0.003 MPa.

12 - ciœnienie dyspozycyjne [MPa] - Wartość ta nie jest bezpośrednio mierzona, a wyliczana jako różnica aktualnej wartości ciśnienia wody wyjściowej na sieć (funkcja 14) oraz aktualnej wartości ciśnienia wody powrotnej z sieci (funkcja 15).

13 - maksymalne ciœnienie dyspozycyjne [MPa] - Parametr ten oznacza górną granicę widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Jest ona wyliczana przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0.003 MPa.

14 - ciœnienie wyjœciowe [MPa] - Pomiar realizowany w przetworniku ciśnienia, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

15 - ciœnienie powrotu [MPa] - Pomiar realizowany w przetworniku ciśnienia, a odbierany przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 1.

21 - moc odpływu [MW] - Wartość wyliczana na podstawie temperatury wody wyjściowej na odpływ Technologia (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), temperatury wody powrotnej (wartość wyświetlana na dodatkowym panelu wyświetlaczy) oraz aktualnego przepływu na odpływie Technologia (wartość wyświetlana na dodatkowym panelu wyświetlaczy).

30 - aktualny przepływ [t/h] - Wielkość mierzona w przepływomierzu, a odbierana przez regulator za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

40 - moc turbiny [MW] - Wielkość wyliczana w regulatorze generatora, a odbierana przez regulator odpływu jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 4.

50 - przeciwpreżnoœć [MPa] - Wielkość mierzona w regulatorze przepływów, a odbierana przez regulator odpływu za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

90 - czas impulsu zaworu wody z kol. za kot. [-] - Programowalna na funkcji 90 wartość stała oznaczająca czas ruchu zaworem wody z kolektora za kotłami przy podejmowaniu regulacji.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - temperatura wody powrotnej [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 10 .

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - przepływ [t/h] - Wielkość mierzona w przepływomierzu, a odbierana przez regulator za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - moc odpływu [MW] - Wartość wyliczana na podstawie temperatury wody wyjściowej na odpływ Technologia (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), temperatury wody powrotnej (wartość wyświetlana na dodatkowym panelu wyświetlaczy) oraz aktualnego przepływu na odpływie Technologia (wartość wyświetlana na dodatkowym panelu wyświetlaczy).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - przeciwprężność [MPa] - Wielkość mierzona w regulatorze przepływów, a odbierana przez regulator odpływu za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora mogą znajdować się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji (nie występują one we wszystkich szafach). W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

 

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowań pompy obiegowej i pompy zmieszania zimnego są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowań pompy obiegowej i pompy zmieszania zimnego są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowań pompy obiegowej i pompy zmieszania zimnego są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja temperatury wyjściowej oraz ciśnienia dyspozycyjnego. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz temperatura wody wyjściowej [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 9001
00 temperatura odniesienia
01 temperatura przed zmieszaniem
02 wyst. falownika pompy poprz. [%]
03 wyst. falownika pompy poprz. z zadajnika [%]
04 wyst. falownika pompy obieg. [%]
05 wyst. falownika pompy obieg. z zadajnika [%]
07 zadana temperatura przed zmieszaniem [C]
10 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
11 minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
12 ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
13 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
14 ciśnienie wyjściowe [MPa]
15 ciśnienie powrotu [MPa]
21 moc odpływu [MW]
30 aktualny przepływ [t/h]
40 moc turbiny [MW]
50 przeciwpreżność [MPa]
90 czas impulsu zaworu wody z kol. za kot. [-]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

temperatura wody powrotnej [°C] przepływ [t/h]
moc odpływu [MW] przeciwprężność [MPa]

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 50 130 110 zadana temperatura wyjściowa
07 50 140 115 zadana temperatura przed zmieszaniem/za wymiennikami para/woda
10 0,005 0,600 0,180 zadane ciśnienie dyspozycyjne

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
90 0,1 0,9 0,9 czas ruchu zaworem wody z kolektora

Wejścia analogowe

numer opis
01 przepływ ciepłowni (4..20mA)
02 przepływ mieszania gorącego (4..20mA)
03 rezerwa (0..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy (4..20mA)
06 rezerwa (4..20mA)
07 rezerwa (4..20mA)
08 temperatura wody w kolektorze za kotłami (0..200°C)
09 temperatura wody powracającej z systemu (0..200°C)
10 temperatura wody wyjściowej do systemu (0..200°C)
11 temperatura zewnętrzna na słońcu (-30..70°C)
12 temperatura zewnętrzna (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 awaria falownika pompy mieszania zimnego
06 awaria falownika pompy mieszania gorącego
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 otwieranie zaworu za wymiennikiem para/woda
03 zamykanie zaworu za wymiennikiem para/woda
04 awaria falownika pompy zmieszania zimnego
05 awaria falownika pompy obiegowej
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 brak transmisji
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego
11 temperatura wyjściowa min/max
12 ciśnienie dyspozycyjne min/max
13 temperatura za wymiennikiem para/woda min/max
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:38
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/wr/2305/prztwyk.c