Regulator nadrzędny - instrukcja obsługi

 

Regulator nadrzędny jest obok regulatora przepływów częścią szafy nadrzędnej.

Szafa nadrzędna posiada dwa podstawowe tryby pracy: pracę w sezonie letnim oraz pracę w sezonie grzewczym. Wyboru jednego z tych trybów dokonuje się przy pomocy tryb pracy. Prawidłowe ustawienie trybu pracy jest bardzo istotne, gdyż informacja ta przesyłana jest również do innych regulatorów (np. do regulatora przepływu, regulatorów odpływu) i w zależności od niej wybierane są różne algorytmy sterowania.

 

Zadania regulatora nadrzędnego

Regulator nadrzędny posiada następujące zadania:

Wartości wyliczane przez regulator nadrzędny są następnie przesyłane do regulatorów odpływów, gdzie są wykorzystywane do regulacji.

 

Algorytm utrzymywania stałej temperatury przed kotłami przy pomocy regulacji pompą zmieszania gorącego

Sterownik nadrzędny pracując według tego algorytmu utrzymuje zadaną temperaturę w kolektorze przed kotłami Tkwo (funkcja 65) z dokładnością do +/- 1°C. Do regulacji temperaturą w kolektorze przed kotłami Tkwe jest wykorzystywana pompa zmieszania gorącego impg. Okres regulacji ustalono na 9 minut, a skok wysterowania falownika na 0.1% (tj. 0.05 Hz). Sterowanie pompą zmieszania gorącego impg na utrzymywanie temperatury wody w kolektorze przed kotłami zostało przedstawione na poniższym wykresie:

1.1 (1.1)

Algorytm wyliczania współczynnika dyspozycji

Współczynnik dyspozycji jest wykorzystywany do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego przez regulatory odpływów.

Jest to funkcja zdefiniowana w następujący sposób:

gdzie:

tx_wsp_pdysp - zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (funkcja 13).

 

Tak więc funkcja get_wsp_pdysp dla temperatur (będących parametrem funkcji) większych bądź równych 6°C jest zdefiniowana jako:

Formuła wsp_pdysp-formula (2.1)
Dla temperatur (będących parametrem funkcji) mniejszych od 6°C funkcja zwraca zawsze 100%. Najmniejszą wartość jaką może zwrócić funkcja to 0%.

Wartością temperatury używaną przez regulator przy wyliczaniu współczynnika dyspozycji jest średnia wartość temperatury zewnętrznej Tze (funkcja 02) z ostatniej godziny.

 

Algorytm wyliczania temperatury odniesienia wody wyjściowej

W sezonie letnim temperatura odniesienia wody wyjściowej na głównym wyjściu z ciepłowni To jest wartością programowalną jako wartość stała na funkcji 00. W sezonie zimowym zaś wielkość ta jest wyliczana przez regulator według następującego wzoru:

Formuła get_temp_tab (3.1)
gdzie:

Tlo - programowalna wartość temperatury odniesienia dla -20°C (funkcja 17)

Thi - programowalna wartość temperatury odniesienia dla 6°C (funkcja 18)

Tze - aktualna wartość temperatury zewnętrznej (funkcja 02)

To - wynikowa wartość temperatury odniesienia wody wyjściowej na głównym odpływie z ciepłowni (funkcja 00)

 

Algorytm wyznaczania widełek mocy wyjściowej

Widełki mocy wyjściowej Qmn/Qmx (odpowiednio funkcja 20 i 22) nie są wykorzystywane przez regulator podczas automatycznego sterowania. Są one wyznaczane jedynie jako parametr informacyjno-pomocniczy dla obsługi. Wyznaczenie widełek przebiega wieloetapowo. Pierwszym krokiem jest wyliczenie temperatury sterującej Tst (funkcja 11).

Wyznaczenie temperatury sterującej Tst odbywa się na podstawie średniej temperatury zewnętrznej z ostatnich 24. godzin ograniczonej z góry do 20°C, zwanej temperaturą normalną Tnor (funkcja 10). Oprócz temperatury normalnej Tnor brana do obliczeń jest również korekta zależna od zmian temperatury zewnętrznej w ciągu ostatnich 3, 6, 12 i 24 godzin wyliczana w następujący sposób:

Formuła temp_ster_corr (4.1)
gdzie:

dTzli - różnica między średnią temperaturą zewnętrzną z ostatnich i godzin a średnią temperaturą zewnętrzną z poprzednich i godzin

corr - sumaryczna korekta od zmian temperatury zewnętrznej (funkcja 84)

 

Pod uwagę przy wyliczaniu temperatury sterującej Tst (funkcja 11) brana jest również różnica między średnią temperaturą zewnętrzną z ostatnich 3 godzin a średnią temperaturą zewnętrzną z 3 godzin 24 godziny temu (oznaczana dTzl3_24), a także różnica między średniodobową temperaturą zewnętrzną na słońcu i w cieniu (oznaczana dTzs). Na wartość temperatury sterującej Tst wpływ ma również czynnik pochodzący od prędkości wiatru. Ostatecznie temperatura sterująca Tst (funkcja 11) dana jest następującym wzorem:

1Tst = Tnor + corr + dTzl3_24 + k_s * dTzs - k_w * Pred

gdzie:

Tst - wynikowa wartość temperatury sterującej (funkcja 11, w stosunku do powyższych obliczeń ograniczona z góry do 20°C

Tnor - temperatura normalna (funkcja 10)

corr - sumaryczna korekta od zmian temperatury zewnętrznej (funkcja 84)

k_s - programowalna wartość współczynnika wpływu słońca na temperaturę sterującą (funkcja 91)

k_w - programowalna wartość współczynnika wpływu wiatru na temperaturę sterującą (funkcja 92)

Pred - aktualna prędkość wiatru (funkcja 70)

   

Następnie regulator wylicza moc obliczeniową według następującego algorytmu:

1Qobl = get_Q(Tst)
2Godn = get_Godn(Tst)
3
4jeżeli Gwy3m > Godn
5    Qobl = Qobl + (Gwy3m - Godn) * 0.06 MW/t/h
6w przeciwnym wypadku jeżeli Gc < Godn
7    Qobl = Qobl - (Godn - Gwy3m) * 0.03 MW/t/h 
8
9Qobl = Qobl + (To - Twy) * Ktod

gdzie:

Qobl - wynikowa moc obliczeniowa głównego wyjścia z ciepłowni

Godn - przepływ odniesienia do utrzymania na głównym wyjściu z ciepłowni

Gwy3m - średnia wartość przepływu na głównym wyjściu z ciepłowni Gwy z ostatnich 3 minut (funkcja 31)

To - temperatura odniesienia wody wyjściowej na głównym wyjściu z ciepłowni (funkcja 00), wyliczona w sposób opisany powyżej

Twy - aktualna temperatura wody wyjściowej na głównym wyjściu z ciepłowni (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym)

Ktod - programowalna wartość współczynnika korekty mocy od różnicy między temperaturą wody wyjściowej na głównym wyjściu z ciepłowni a temperaturą odniesienia

get_Q - funkcja wyliczająca moc odniesienia na podstawie temperatury dana następującym wzorem:

Formuła get_Q-formula (1.1)
get_Godn - funkcja wyliczająca przepływ odniesienia na podstawie temperatury dana następującym wzorem:
Formuła get_Godn-formula (4.2)
Powyższy algorytm wyliczania mocy obliczeniowej Qobl jest stosowany jedynie w sezonie grzewczym. W sezonie letnim moc obliczeniowa Qobl jest wartością programowalną jako parametr stały na funkcji 83.  

Na podstawie tak wyznaczonej mocy obliczeniowej wyliczane są ostatecznie widełki mocy wyjściowej Qmn/Qmx (odpowiednio funkcje 20 i 22). Wyliczanie wartości widełek odbywa się w następujący sposób:

1jeżeli Qobl <= 30 MW
2    Qmn = 90% * Qobl
3    Qmx = 110% * Qobl
4w przeciwnym wypadku
5    Qmn = Qobl - 2 MW
6    Qmx = Qobl + 2 MW
   

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - temperatura wody wyjśćiowej - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 10.

00 - temperatura z tabeli [°C] - Wartość wyliczana zgodnie z algorytmem wyliczania temperatury odniesienia wody wyjściowej.

01 - temperatura wody w kolektorze za kotłami [°C] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączony do regulatora na wejściu analogowym nr 8.

02 - temperatura zewnętrzna [°C] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania -30..70°C podłączony do regulatora na wejściu analogowym nr 12.

03 - temperatura zewnętrzna na słońcu - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania -30..70°C podłączony do regulatora na wejściu analogowym nr 11.

04 - wysterowanie falownika[%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy obiegowej. W trybie synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy obiegowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy automatycznej wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 65% do 100%.

05 - wysterowanie falownika z zadajnika [%] - Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0.05 Hz).

10 - temperatura "normalna" (œrednia 24-godz.) [°C] - Arytmetyczna średnia krocząca z temperatury zewnętrznej z ostatnich 24 godzin. Jest ona uaktualniana co jedną godzinę

11 - temperatura "sterujšca" [°C] - Wartość wyliczana przez regulator zgodnie z algorytmem wyznaczania widełek mocy wyjściowej.

12 - odchyłka temperatury "sterujšcej" [°C] - Wartość pomocnicza dla obsługi informująca o odchyłce aktualnej temperatury wyjściowej na głównym odpływie (wartość na wyświetlaczu stałym) od temperatury wyjściowej odniesienia dla głównego odpływu (funkcja 00).

13 - zadana wartoœć dla mnożnika ciœnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C - Wartość programowalna jako parametr stały na funkcji 13 używana w algorytmie wyliczania współczynnika dyspozycji.

14 - wartoœć dla mnożnika ciœnienia dyspozycyjnego przy aktualnej temperaturze - Wartość wyliczana przez regulator zgodnie z algorytmem wyliczania współczynnika dyspozycji.

15 - temperatura w kolektorze przed kotłami [°C] - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania 0..200°C podłączony do regulatora na wejściu analogowym nr 7.

17 - temperatura wody z ciepłowni dla temperatury zewnętrznej - 20 [°C] - Wartość programowalna jako parametr stały na funkcji 17 wykorzystywana w algorytmie wyliczania temperatury odniesienia wody wyjściowej.

18 - temperatura wody z ciepłowni dla temperatury zewnetrznej 6.0 [°C] - Wartość programowalna jako parametr stały na funkcji 18 wykorzystywana w algorytmie wyliczania temperatury odniesienia wody wyjściowej.

20 - moc minimalna [MW] - Wartość wyliczana zgodnie z algorytmem wyznaczania widełek mocy wyjściowej.

21 - moc ciepłowni [MW] - Wartość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wody wyjściowej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), aktualnej temperatury wody powrotnej z sieci (wartość wyświetlana na dodatkowym panelu wyświetlaczy) oraz aktualnego przepływu w sieci (funkcja 30).

22 - moc maksymalna [MW] - Wartość wyliczana zgodnie z algorytmem wyznaczania widełek mocy wyjściowej.

23 - moc deficytowa [MW] - Wartość wyliczana jako różnica między mocą obliczeniową a rzeczywistą mocą wyjściową odpływu głównego. Wartość ta wyliczana jest co 10 minut, ale wyświetlana jest jej średnia z ostatnich 24 godzin.

24 - moc maksymalna pracujšcych kotłów [MW] - Wartość nie używana w tej instalacji regulatora nadrzędnego.

30 - aktualny przepływ systemu [t/h] - Wartość mierzona w ciepłomierzu, a odbierana przez regulator za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

31 - przepływ z ostatnich 3-ch minut [t/h] - Wartość uśredniona z ostatnich 3 minut przepływu wody na głównym odpływie (funkcja 30).

40 - stan analizy kotlow [-] - Wartość nie używana w tej instalacji regulatora nadrzędnego.

50 - przepływ odn. przez mieszanie goršce [t/h] - Wartość nie używana w tej instalacji regulatora nadrzędnego.

51 - aktualny przepływ przez mieszanie goršce [t/h] - Wartość mierzona w przepływomierzu, a odbierana przez regulator jako sygnał prądowy na wejściu analogowym nr 2.

60 - % kotłów niedotrzymujšcych parametrów pracy: [%] - Wartość nie używana w tej instalacji regulatora nadrzędnego.

65 - zadana temperatura przed kotłami [°C] - Wartość programowalna jako parametr stały na funkcji 65 wykorzystywana w algorytmie utrzymywania stałej temperatury przed kotłami przy pomocy regulacji pompą zmieszania gorącego.

66 - aktualna temperatura przed kotłami [°C] - Wartość ta nie jest rzeczywiście mierzona, a wyliczana jako temperatura wody przed kotłem o aktualnie największej mocy.

70 - prędkoœć wiatru: xx.x [m/s] - Wartość mierzona w wiatromierzu, a odbierana przez regulator za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

80 - moc przy 0řC: xxx.x [MW] - Wartość programowalna jako parametr stały na funkcji 80 wykorzystywana w algorytmie wyznaczania widełek mocy wyjściowej.

81 - moc przy 5řC: xxx.x [MW] - Wartość programowalna jako parametr stały na funkcji 81 wykorzystywana w algorytmie wyznaczania widełek mocy wyjściowej.

82 - moc przy 12řC: xxx.x [MW] - Wartość programowalna jako parametr stały na funkcji 82 wykorzystywana w algorytmie wyznaczania widełek mocy wyjściowej.

83 - moc w sezonie letnim: xxx.x [MW] - Wartość programowalna jako parametr stały na funkcji 83 wykorzystywana w algorytmie wyznaczania widełek mocy wyjściowej.

84 - sumaryczna korekta [°C] - Wartość wyliczana zgodnie z algorytmem wyznaczania widełek mocy wyjściowej.

90 - temperatura "startu" - Wartość programowalna jako parametr stały na funkcji 90 oznaczająca wartość temperatury sterującej (funkcja 11 przyjmowana przez regulator po zaniku zasilania.

91 - współczynnik wpływu słonca - Wartość programowalna jako parametr stały na funkcji 91 wykorzystywana w algorytmie wyznaczania widełek mocy wyjściowej.

92 - współczynnik wpływu wiatru - Wartość programowalna jako parametr stały na funkcji 92 wykorzystywana w algorytmie wyznaczania widełek mocy wyjściowej.

92 - współczynnik wpływu wiatru - Wartość programowalna jako parametr stały na funkcji 93 wykorzystywana w algorytmie wyznaczania widełek mocy wyjściowej.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - temperatura wody powrotnej - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 9 .

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - temperatura zewnętrzna - Pomiar czujnikiem Pt100 o zakresie przetwarzania -30..70°C podłączony do regulatora na wejściu analogowym nr 12.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - przepływ systemu - Wartość mierzona w ciepłomierzu, a odbierana przez regulator za pośrednictwem serwera systemu SZARP.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - moc odpływu - Wartość wyliczana na podstawie aktualnej temperatury wody wyjściowej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), aktualnej temperatury wody powrotnej z sieci (wartość wyświetlana na dodatkowym panelu wyświetlaczy) oraz aktualnego przepływu w sieci (funkcja 30).

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora mogą znajdować się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji (nie występują one we wszystkich szafach). W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

 

Tryby pracy regulatora oraz przełączanie między nimi

Regulator może pracować w jednym z trzech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy trójpozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowania pompy zmieszania gorącego są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowania pompy zmieszania gorącego są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowania pompy zmieszania gorącego są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja temperatury wody przed kotłami. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi (programowania parametrów stałych czy paczek czasowych), ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na podłączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomieniu na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie synchronizacji, przełączyć w tryb pracy ręcznej zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.
 5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.
 8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego (w zależności od wersji pamięci EPROM programowany on jest w parametrach stałych na funkcji 99 lub na funkcji specjalnej AC), jeśli w danym regulatorze taka pozycja występuje.
 9. Przełączyć regulator z trybu pracy ręcznej w tryb synchronizacji zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.
 10. W trybie synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.
 11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi w niniejszej instrukcji wskazówkami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz temperatura wody wyjśćiowej
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 7003
00 temperatura z tabeli [°C]
01 temperatura wody w kolektorze za kotłami [°C]
02 temperatura zewnętrzna [°C]
03 temperatura zewnętrzna na słońcu
04 wysterowanie falownika[%]
05 wysterowanie falownika z zadajnika [%]
10 temperatura "normalna" (średnia 24-godz.) [°C]
11 temperatura "sterująca" [°C]
12 odchyłka temperatury "sterującej" [°C]
13 zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C
14 wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy aktualnej temperaturze
15 temperatura w kolektorze przed kotłami [°C]
17 temperatura wody z ciepłowni dla temperatury zewnętrznej - 20 [°C]
18 temperatura wody z ciepłowni dla temperatury zewnetrznej 6.0 [°C]
20 moc minimalna [MW]
21 moc ciepłowni [MW]
22 moc maksymalna [MW]
23 moc deficytowa [MW]
24 moc maksymalna pracujących kotłów [MW]
30 aktualny przepływ systemu [t/h]
31 przepływ z ostatnich 3-ch minut [t/h]
40 stan analizy kotlow [-]
50 przepływ odn. przez mieszanie gorące [t/h]
51 aktualny przepływ przez mieszanie gorące [t/h]
60 % kotłów niedotrzymujących parametrów pracy: [%]
65 zadana temperatura przed kotłami [°C]
66 aktualna temperatura przed kotłami [°C]
70 prędkość wiatru: xx.x [m/s]
80 moc przy 0řC: xxx.x [MW]
81 moc przy 5řC: xxx.x [MW]
82 moc przy 12řC: xxx.x [MW]
83 moc w sezonie letnim: xxx.x [MW]
84 sumaryczna korekta [°C]
90 temperatura "startu"
91 współczynnik wpływu słonca
92 współczynnik wpływu wiatru
93 korekta mocy od odchyłki Twy w stosunku do odniesienia
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

temperatura wody powrotnej temperatura zewnętrzna
przepływ systemu moc odpływu

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 60 140 80 temperatura wyjściowa odniesienia programowana tylko w sezonie letnim
12 0 100 100 zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C
17 120,0 135,0 125,0 temperatura wody z ciepłowni dla temperatury zewnętrznej - 20 [°C]
18 60,0 70,0 65,0 temperatura wody z ciepłowni dla temperatury zewnetrznej 6.0 [°C]
65 60,0 110,0 100,0 zadana temperatura przed kotłami [°C]
72 500,0 900,0 700,0 zadany przepływ przy temperaturze +6°C
73 300,0 700,0 500,0 zadany przepływ przy temperaturze +12°C
80 27,00 60,00 29,00 moc przy 0°C
81 20,00 50,00 22,00 moc przy 5°C
82 10,00 35,00 12,90 moc przy 12°C
83 5,00 15,00 5,00 moc w sezonie letnim
90 -20,0 20,0 3,0 temperatura startu
91 0,0 1,0 0,3 współczynnik wpływu słońca [řC/řC]
92 0,0 1,0 0,2 współczynnik wpływu wiatru [řC/m/s]
93 0,0 1,0 0,0 programowalna korekta mocy od odchyłki temperatury wyjściowej w stosunku do odniesienia
99 0 9999 0 kod dostępu do parametrów programowalnych

Wejścia analogowe

numer opis
01 przepływ ciepłowni (4..20mA)
02 przepływ mieszania gorącego (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy (4..20mA)
06 rezerwa (4..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 temperatura wody w kolektorze za kotłami (0..200°C)
09 temperatura wody powracającej z systemu (0..200°C)
10 temperatura wody wyjściowej do systemu (0..200°C)
11 temperatura zewnętrzna na słońcu (-30..70°C)
12 temperatura zewnętrzna (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 sezon zimowy
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy mieszania gorącego
02 rezerwa
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 sygnalizacja transmisji z komputerem
07 sygnalizacja regulacji
08 sygnał do kotłów - "nic nie rób"
09 sygnalizacja braku transmisji
10 wstrzymanie regulacji - zakłócenie pracy kotłów
11 koniec zakresu regulacji przepływem mieszania
12 przekroczenie mocy deficytowej
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:46
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/wr/2305/siecwyk.c