Regulator przepływów - instrukcja obsługi

 

Instrukcja obsługi w wersji maksymalnie skróconej

Regulator przepływu służy do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego i międzykolektorowego wokół zadanych wartości przy pomocy odpowiednich algorytmów sterowania. Regulator powinien praktycznie zawsze pracować w pozycji przełącznika trybu pracy 3 - praca automatyczna.

 

Pełna instrukcja obsługi

Na szafie regulatora przepływów znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora przepływów znajdują się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji. W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora przepływów mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

Szafa regulatora przepływów posiada 6 lampek sygnalizacji awaryjnej. Pierwsza z lampek "Ciśnienie międzykolektorowe min/max" zapala się, gdy różnica pomiędzy wartością zadaną ciśnienia międzykolektorowego ( 00) jest większa od wartości aktualnej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), druga "Koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego" zapala się, gdy wysterowanie falownika pompy zmieszania zimnego, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie ciśnienia dyspozycyjnego osiągnie wartość minimalną lub maksymalną i wartość ciśnienia nie jest utrzymywana, trzecia "Brak transmisji" zapala się gdy sterownik nie może skomunikować się z serwerem SZARP. Szósta lampka sygnalizuje awarię sterownika. Najczęściej oznacza to wyłączenie zasilania sterownika. Lampka ta zapala się również przed restartem po zaprogramowaniu sterownika.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) [°C] - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 4.

00 - Zadana temp. wyj. - Zadana temperatura wody wyjść. (Twz) [°C] - Zadane ciśnienie międzykolektorowe - Wartość wyświetlana i programowana na funkcji 00. Jest to wartość odniesienia wokół której regulator będzie starał się utrzymać aktualną wartość ciśnienia międzykolektorowego (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym).

01 - Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej (Pzas) [MPa] - Przepływ systemu. Pomiar pochodzi z regulatora nadrzędnego i jest przesyłany po sieci RS-485.

02 - Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej (Ppow) [MPa] - Wysterowanie falownika pompy poprzecznej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30 do 100.

03 - Skok pompy schł. - Skok wysterowania pompy schł. (ss) [%] - Wysterowanie falownika pompy poprzecznej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

04 - Temp. sp. przed ekon. - Temperatura spalin przed ekonomizerem (Tspe) [°C] - Wysterowanie falownika pompy obiegowej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy obiegowej. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy obiegowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30 do 100.

05 - Temp. sp. za ekon. - Temperatura spalin za ekonomizerem (Tsze) [°C] - Wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

10 - Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C] - Zadane ciśnienie dyspozycyjne - W sezonie letnim wartość ta jest równa średniej arytmetycznej z wartości dolnych i górnych widełek mocy (funkcje 11, 13). W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego) wartość ta jest programowana na funkcji 10. Jest to wartość odniesienia wokół której regulator będzie starał się utrzymać aktualną wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

11 - Wyst. fal. p. schł. - Aktualne wyst. falownika pompy schładzającej (ims) [%] - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne - Dolna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 11. W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego), wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienie dyspozycyjnego (funkcja 10) przemnożonego przez aktualny współczynnik ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 94) wartości 0.003 MPa. W przypadku braku komunikacji z regulatorem nadrzędnym za aktualny współczynnik dyspozycji przyjmowana jest wartość 100% (1). Gdy parametr przyjmuje wartość 0, oznacza to, że regulator nie jest przełączony w pozycję 3 - praca automatyczna.

12 - Wyst. falownika pompy schładzającej z zadajnika (izs) [%] - Ciśnienie dyspozycyjne. Pomiar z prądowego przetwornika różnicy ciśnień.

13 - Wyst. fal. w. fał. pow. - Aktualne wyst. falownika went. fałsz. powietrza (imf) [%] - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne - Górna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. W sezonie letnim wartość ta jest programowalna w paczce czasowej nr 13. W sezonie zimowym (założona zwora na 3 wejście logiczne regulatora nadrzędnego), wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienie dyspozycyjnego (funkcja 10) przemnożonego przez aktualny współczynnik ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 94) wartości 0.003 MPa. W przypadku braku komunikacji z regulatorem nadrzędnym za aktualny współczynnik dyspozycji przyjmowana jest wartość 100% (1). Gdy parametr przyjmuje wartość 0, oznacza to, że regulator nie jest przełączony w pozycję 3 - praca automatyczna.

14 - Wyst. falownika went. fałsz. pow. z zadajnika (izf) [%] - Ciśnienie zasilania. Pomiar ten nie jest fizycznie mierzony, a jego wartość powstaje przez dodanie ciśnienia powrotu (funkcja 15)aktualnego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

15 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa] - Ciśnienie powrotu. Pomiar z prądowego przetwornika ciśnienia 4..20 mA.

20 - Różn. Tpf-Tpp (delta) - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C] - Zadane ciśnienie dyspozycyjne Krasickiego. Wartość programowana na funkcji 20.

21 - Skok went FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%] - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne Krasickiego - Dolna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Niezależnie od sezonu wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienie dyspozycyjnego (funkcja 20) 0.003 MPa. Gdy parametr przyjmuje wartość 0, może to oznaczać, że parametr na funkcji 24 ma ustawioną wartość "0" lub regulator nie jest przełączony w pozycję 3 - praca automatyczna.

22 - Zakodowany stan wejść logicznych (wel) - Ciśnienie dyspozycyjne Krasickiego. Pomiar przesyłany bezpośrednio z regulatora umieszczonego na przepompowni Krasickiego. Ciśnienie dyspozycyjne jest mierzone przed pompami na przepompowni.

23 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne przepompowni Krasickiego [MPa] - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne Krasickiego - Górna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Niezależnie od sezonu wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 20) 0.003 MPa. Gdy parametr przyjmuje wartość 0, może to oznaczać, że parametr na funkcji 24 ma ustawioną wartość "0" lub regulator nie jest przełączony w pozycję 3 - praca automatyczna.

24 - sterowanie na dyspozycje 0 - zadana z ciepłowni; 1 - zadana z przepompowni Krasickiego [-] - sterowanie dyspozycją - parametr programowalny na funkcji 24. Ustawienie na tym parametrze wartości "0" powoduje utrzymywanie ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni (funkcja 12), według widełek na funkcjach 11 i 13. Ustawienie wartości "1" powoduje takie sterowanie pompami na ciepłowni, aby aktualne ciśnienie dyspozycyjne przepompowni Krasickiego (funkcja 22) zawierało się pomiędzy wartościami wyświetlanymi na funkcjach: 21 i 23. W przypadku braku transmisji między przepompownią a regulatorem przepływów, następuje utrzymywanie ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni (niezależnie od wartości zaprogramowanej na tej funkcji).

45 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na lokalne przy pracy na dyspozycje zdalną [MPa] - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na lokalne przy pracy na dyspozycje zdalną [MPa]. Parametr ma wpływ jedynie na zdalne utrzymywanie ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie zimowym (ustawienie na funkcji 24 wartości "1", poprawna transmisja z przepompownią Krasickiego oraz założona zwora na 3-cie wejście logiczne regulatora nadrzędnego).

91 - aktualna temperatura wyjściowa (ze sterownika nadrzędnego) [°C] - aktualna temperatura wyjściowa. Wartość mierzona przez regulator nadrzędny, wyświetlana na jego wyświetlaczu stałym i przesyłana przy pomocy sieci RS-485. Porównując tę wartość z wartością wyświetlaną na regulatorze nadrzędnym można w bardzo prosty sposób zdiagnozować poprawność transmisji między tymi sterownikami.

92 - zadana temperatura wyjściowa (ze sterownika nadrzędnego) [°C] - zadana temperatura wyjściowa. Wartość programowana i wyświetlana na funkcji 00 regulatora nadrzędnego i przesyłana przy pomocy sieci RS-485.

93 - Tmp. p. w. fał. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) [°C] - zadany mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C. Wartość programowana na funkcji 12 regulatora nadrzędnego i przesyłana przy pomocy sieci RS-485.

94 - Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C] - mnożnik ciśnienia dyspozycyjnego przy aktualnej temperaturze. Wartość wyznaczana przez regulator nadrzędny i przesyłana przy pomocy sieci RS-485.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

99 - Stan wejść logicznych 5-8 - Kod programu. Aktualna wersja programu. Na funkcji 99 wśród parametrów programowalnych jest również kod dostępu. Część parametrów jest zabezpieczona przed przypadkową zmianą. Są to: zadane ciśnienie międzykolektorowe (funkcja 00), zadane ciśnienie dyspozycyjne (funkcja 10), czas ruchu zaworem mieszania (funkcja 90).

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - cisnienie dyspozycyjne na wyswietlaczu - Zadana wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) przemnożona przez współczynnik dyspozycji (funkcja 94).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Wyst. falownika pompy schładzającej z zadajnika (izs) [%] - Ciśnienie dyspozycyjne. Pomiar z prądowego przetwornika różnicy ciśnień.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Wyst. falownika went. fałsz. pow. z zadajnika (izf) [%] - Ciśnienie zasilania. Pomiar ten nie jest fizycznie mierzony, a jego wartość powstaje przez dodanie ciśnienia powrotu (funkcja 15)aktualnego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa] - Ciśnienie powrotu. Pomiar z prądowego przetwornika ciśnienia 4..20 mA.

 

Zastosowanie poszczególnych trybów pracy i przełączanie między nimi

Tryb 1 - sterowanie ręczne jest trybem awaryjnym, w którym o wysterowaniu falowników pomp poprzecznej i obiegowej decyduje ustawienie potencjometru. Tryb ten został zaprojektowany jako ustawienie na wypadek awarii (ewentualnie zmiany programu) sterownika. Regulator w tym trybie nie steruje falownikami - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnały prądowe z zadajników w szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia prądowe falowników. Korzystanie z tego trybu pracy jest zdecydowanie odradzane.

W trybie 2 - praca w synchronizacji podobnie jak w trybie 1 - sterowanie ręczne o wysterowaniu falowników pomp poprzecznej i obiegowej decyduje ustawienie potencjometru, jednakże w odróżnieniu od trybu 1 - sterowanie ręczne regulator bierze tu udział w sterowaniu jako powielacz sygnału prądowego: fizycznie do falowników kierowane są sygnały z wyjść prądowych sterownika, które przyjmują dokładnie takie wartości, jakie mają sygnały z zadajników prądowych podawane na wejścia analogowe sterownika. Tryb ten należy wykorzystywać w przypadku awarii przy sprawnym regulatorze.

Generalnie właściwym trybem jest 3 - praca automatyczna. W tym trybie regulator dobiera wysterowanie falownika automatycznie na podstawie odpowiednich algorytmów sterowania.

Przełączanie z trybu 1 - sterowanie ręczne do trybu 2 - praca w synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie 1 - sterowanie ręczne jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 1 - sterowanie ręczne jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 3 - praca automatyczna może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości ciśnienia międzykolektorowego (funkcja 00), dyspozycyjnego (funkcja 10) lub kodu dostępu (funkcja 10) nie są prawidłowo ustawione.

Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność tych parametrów jeszcze w trybie 2 - praca w synchronizacji.

 

Algorytm stabilizacji ciśnienia międzykolektorowego

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia międzykolektorowego (wartość na wyświetlaczu stałym) wokół zadanej wartości (funkcja 00) z tolerancją +/- 0,002 MPa.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości ustawioną na +/- 0,002 MPa, w której nie jest podejmowana regulacja. Gdy wartość aktualna ciśnienia międzykolektorowego (wartość na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości zadanej (funkcja 00) 0,002 MPa następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) o 0,1% (0,05 Hz) w przeciwnym wypadku tzn, gdy wartość aktualna ciśnienia międzykolektorowego (wartość na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości zadanej (funkcja 00) 0,002 MPa następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 04) o 0,1% (0,05 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 60 s.

 

Algorytm stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie zimowym

W sezonie zimowym (zwarta zwora na wejściu logicznym nr 3 regulatora nadrzędnego) ciśnienie dyspozycyjne może być utrzymywane zarówno względem zadanego ciśnienia na ciepłowni lub ciśnienia dyspozycyjnego na przepompowni Krasickiego. Wyboru dokonuje się przez zaprogramowanie odpowiedniej wartości na funkcji 24. Dostępne są następujące opcje:

- "0" praca na dyspozycję ciepłowni.

- "1" praca na dyspozycję przepompowni Krasickiego.

 

Praca na dyspozycję ciepłowni

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni (funkcja 12) wokół zadanej wartości (funkcja 10) między dolną a górną granicą (funkcje 11 i 13).

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Dolna wartość strefy nieczułości (funkcja 11) powstaje przez odjęcie od wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) przemnożonej przez aktualny współczynnik ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 94) wartości 0.003 MPa. W przypadku braku komunikacji z regulatorem nadrzędnym za aktualny współczynnik dyspozycji przyjmowana jest wartość 100 (1). Górna wartość strefy nieczułości (funkcja 13) powstaje przez dodanie do wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) przemnożonej przez aktualny współczynnik ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 94) wartości 0.003 MPa. W przypadku braku komunikacji z regulatorem nadrzędnym za aktualny współczynnik dyspozycji przyjmowana jest wartość 100 (1).

Gdy wartość aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest mniejsza od minimalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 11) następuje zwiększenie wysterowania falowników pomp: zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,1% (0,05 Hz) i obiegowej (funkcja 04) o 0,1% (0,05 Hz), w przeciwnym wypadku tzn, gdy aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od maksymalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 13) następuje zwiększenie wysterowania falowników pomp: zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,1% (0,05 Hz) i obiegowej (funkcja 04) o 0,1% (0,05 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 s.

 

Praca na dyspozycję przepompowni Krasickiego

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego przed przepompownią Krasickiego (funkcja 22) wokół zadanej wartości (funkcja 20) między dolną a górną granicą (funkcje 21 i 23) przy pomocy pomp zainstalowanych na ciepłowni. Samo ciśnienie dyspozycyjne ciepłowni nie jest wówczas stabilizowane. Przepompownia Krasickiego sama stabilizuje ciśnienie dyspozycyjne za swoimi pompami przy pomocy własnego regulatora.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o zmodyfikowany regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Dolna wartość strefy nieczułości (funkcja 21) powstaje przez odjęcie od wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 20) 0,003MPa, natomiast górna wartość strefy nieczułości (funkcja 23) powstaje przez dodanie do wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 20) 0,003MPa.

Gdy wartość aktualna ciśnienia dyspozycyjnego przepompowni Krasickiego (funkcja 22) jest mniejsza od minimalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 21) oraz aktualna wartość lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest mniejsza, bądź równa parametrowi: maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na lokalne przy pracy na dyspozycje zdalną (funkcja 45) następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,1% (0,05 Hz), w przeciwnym wypadku tzn, gdy aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 22) jest większa od maksymalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 23) lub gdy aktualna wartość lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od parametru: maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na lokalne przy pracy na dyspozycje zdalną (funkcja 45) następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,1% (0,05 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 30 s.

W przypadku, gdy transmisja między regulatorem przepompowni Krasickiego a regulatorem przepływów zostanie zerwana regulator automatycznie przejdzie do trybu "Praca na dyspozycję ciepłowni" (w sezonie zimowym).

 

Algorytm stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego w sezonie letnim

W sezonie letnim (rozwarta zwora na wejściu logicznym nr 3 regulatora nadrzędnego) ciśnienie dyspozycyjne może być utrzymywane zarówno względem zadanego ciśnienia na ciepłowni lub ciśnienia dyspozycyjnego na przepompowni Krasickiego. Wyboru dokonuje się przez zaprogramowanie odpowiedniej wartości na funkcji 24. Dostępne są następujące opcje:

- "0" praca na dyspozycję ciepłowni.

- "1" praca na dyspozycję przepompowni Krasickiego.

 

Praca na dyspozycję ciepłowni

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego ciepłowni (funkcja 12) wokół zadanej wartości (funkcja 10) między dolną a górną granicą (funkcje 11 i 13) oraz utrzymywanie temperatury wyjściowej (funkcja 91 - parametr z regulatora nadrzędnego) wokół wartości zadanej (funkcja 92 - parametr z regulatora nadrzędnego). Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o zmodyfikowany regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Algorytm można podzielić na kilka faz. W pierwszej fazie następuje wyliczenie pomocniczych widełek ciśnienia dyspozycyjnego, których dolna i górna wartość jest obliczana przez odpowiednio odjęcie lub dodanie do wartości aktualnych widełek ciśnienia (funkcje 11 i 13) dodatkowych 5 wartości tych widełek. Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od górnej granicy tak zmodyfikowanych widełek następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego funkcja 02) o 0/2 (0,1 Hz). W przeciwnym wypadku tzn, gdy aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest mniejsza od dolnej granicy zmodyfikowanych widełek następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,2% (0,1 Hz).

Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) zawiera się pomiędzy zmodyfikowanymi widełkami, algorytm przystępuje do regulacji temperatury: Jeżeli aktualna wartość temperatury wyjściowej (z regulatora nadrzędnego) pomniejszona 0,5 °C jest większa od temperatury zadanej (z regulatora nadrzędnego) oraz aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest mniejsza od górnej granicy (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia (funkcja 13) - następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,1% (0,05 Hz). W przeciwnym wypadku tzn, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) zawiera się pomiędzy zmodyfikowanymi widełkami oraz aktualna wartość temperatury wyjściowej (funkcja 91) powiększona o 0,5 °C jest mniejsza od temperatury zadanej (z regulatora nadrzędnego), a także aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od dolnej granicy (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia (funkcja 13) następuje - zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,1% (0,05 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla wszystkich przypadków został ustalony na 30 s.

 

Praca na dyspozycję przepompowni Krasickiego

Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego przed pompami przepompowni Krasickiego (funkcja 12) wokół zadanej wartości (funkcja 20) między dolną a górną granicą (funkcje 21 i 23) oraz utrzymywanie temperatury wyjściowej (funkcja 91 - parametr z regulatora nadrzędnego) wokół wartości zadanej (funkcja 92 - parametr z regulatora nadrzędnego). Przepompownia Krasickiego sama stabilizuje ciśnienie dyspozycyjne za swoimi pompami przy pomocy własnego regulatora.

Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o zmodyfikowany regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Algorytm można podzielić na kilka faz. W pierwszej fazie następuje wyznaczenie wartości widełek ciśnienia dyspozycyjnego, wyświetlanych na funkcjach 21 i 23 przez odpowiednio odjęcie lub dodanie do zadanej wartości ciśnienia (parametr programowany i wyświetlany na funkcji 20) stałej 0,003 MPa. W kolejnej fazie następuje wyliczenie pomocniczych widełek ciśnienia dyspozycyjnego (nigdzie nie wyświetlanych), których dolna i górna wartość jest obliczana przez odpowiednio odjęcie lub dodanie do wartości aktualnych widełek ciśnienia (funkcje 21 i 23) dodatkowych 5% wartości tych widełek.

Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 22) jest większa od górnej granicy tak zmodyfikowanych widełek następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,2% (0,1 Hz). W przeciwnym wypadku tzn., gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 22) jest mniejsza od dolnej granicy zmodyfikowanych widełek następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,2% (0,1 Hz). Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) zawiera się pomiędzy zmodyfikowanymi widełkami, algorytm przystępuje do regulacji temperatury: Jeżeli aktualna wartość temperatury wyjściowej (z regulatora nadrzędnego) pomniejszona 0,5 °C jest większa od temperatury zadanej (z regulatora nadrzędnego) oraz aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest mniejsza od górnych (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia (funkcja 13) następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,1% (0,05 Hz). W przeciwnym wypadku tzn, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) zawiera się pomiędzy zmodyfikowanymi widełkami oraz aktualna wartość temperatury wyjściowej (funkcja 91) powiększona o 0,5 °C jest mniejsza od temperatury zadanej (z regulatora nadrzędnego), a także aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od dolnych (niezmodyfikowanych) widełek ciśnienia (funkcja 13) następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy zmieszania zimnego (funkcja 02) o 0,1% (0,05 Hz). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla wszystkich przypadków został ustalony na 30 s.

W przypadku, gdy transmisja między regulatorem przepompowni Krasickiego a regulatorem przepływów zostanie zerwana regulator automatycznie przejdzie do trybu "Praca na dyspozycję ciepłowni" (w sezonie letnim).

 

Ograniczenie wysterowania pomp

Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp mieszania zimnego i obiegowej może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 50). Wartość maksymalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zachowuje swoje parametry (nie przegrzewa)/ powinna być również wyznaczona doświadczalnie (tutaj została ustalona na 100).

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takie jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi - programowania parametrów stałych czy paczek - ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na połączenie notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomienie na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

1. Jeżeli regulator jest w trybie 3 - praca automatyczna, przełączyć w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

2. Jeżeli regulator jest w trybie 2 - praca w synchronizacji, przełączyć w tryb 1 - sterowanie ręczna zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.

3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.

4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.

5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.

6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.

7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.

8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego w parametrach stałych na funkcji 99.

9. Przełączyć regulator z trybu 1 - sterowanie ręczne w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

10. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.

11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie 3 - praca automatyczna, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 3006
nL
nb
nP Wersja programu technologicznego: 9010
00 Zadana temp. wyj. - Zadana temperatura wody wyjść. (Twz) [°C]
01 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej (Pzas) [MPa]
02 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej (Ppow) [MPa]
03 Skok pompy schł. - Skok wysterowania pompy schł. (ss) [%]
04 Temp. sp. przed ekon. - Temperatura spalin przed ekonomizerem (Tspe) [°C]
05 Temp. sp. za ekon. - Temperatura spalin za ekonomizerem (Tsze) [°C]
10 Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C]
11 Wyst. fal. p. schł. - Aktualne wyst. falownika pompy schładzającej (ims) [%]
12 Wyst. falownika pompy schładzającej z zadajnika (izs) [%]
13 Wyst. fal. w. fał. pow. - Aktualne wyst. falownika went. fałsz. powietrza (imf) [%]
14 Wyst. falownika went. fałsz. pow. z zadajnika (izf) [%]
15 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]
20 Różn. Tpf-Tpp (delta) - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C]
21 Skok went FP - Skok wyst. went. fał. pow. (dtf) [%]
22 Zakodowany stan wejść logicznych (wel)
23 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne przepompowni Krasickiego [MPa]
24 sterowanie na dyspozycje 0 - zadana z ciepłowni; 1 - zadana z przepompowni Krasickiego [-]
45 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na lokalne przy pracy na dyspozycje zdalną [MPa]
91 aktualna temperatura wyjściowa (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
92 zadana temperatura wyjściowa (ze sterownika nadrzędnego) [°C]
93 Tmp. p. w. fał. pow. - Temperatura przed went.fałszywego powietrza (Tpf) [°C]
94 Zad. różnica Tpf-Tpp - Zadana różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTfx) [°C]
95 stan wejść logicznych (ze sterownika nadrzędnego) [-]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

cisnienie dyspozycyjne na wyswietlaczu Wyst. falownika pompy schładzającej z zadajnika (izs) [%]
Wyst. falownika went. fałsz. pow. z zadajnika (izf) [%] Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) [MPa]

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 0,030 0,700 0,400 Temp. zasilania - Temperatura wody zasilającej (Tzas) [°C]
11 0,030 0,700 0,090 Wyst. fal. p. schł. - Aktualne wyst. falownika pompy schładzającej (ims) [%]
13 0,030 0,700 0,110 Wyst. fal. w. fał. pow. - Aktualne wyst. falownika went. fałsz. powietrza (imf) [%]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,010 0,500 0,100 Zadana temp. wyj. - Zadana temperatura wody wyjść. (Twz) [°C]
20 0,040 0,200 0,050 Różn. Tpf-Tpp (delta) - Różn. temp. na went. fałszywego powietrza. (dTf) [°C]
24 0 1 0 kod dostępu
45 0,100 0,600 0,200 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne na lokalne przy pracy na dyspozycje zdalną [MPa]

Wejścia analogowe

numer opis
01 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej (Pzas) (4..20mA)
02 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DP) (4..20mA)
03 Wyst. falownika pompy schładzającej z zadajnika (izs) (4..20mA)
04 Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej (Twy) (4..20mA)
05 Skok pompy schł. - Skok wysterowania pompy schł. (ss) (4..20mA)
06 Temp. sp. za ekon. - Temperatura spalin za ekonomizerem (Tsze) (4..20mA)
07 rezerwa (4..20mA)
08 rezerwa (4..20mA)
09 rezerwa (0..200°C)
10 rezerwa (0..200°C)
11 rezerwa (0..200°C)
12 rezerwa (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizaji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej (Ppow) [MPa]
02 Temp. sp. przed ekon. - Temperatura spalin przed ekonomizerem (Tspe) [°C]
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 otwieranie zaworu
03 zamykanie zaworu mieszania
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 praca bez regulacji wydajności
09 wartość ciśnienia miedzykolektorowego min/max
10 wartość ciśnienia dyspozycyjnego min/max
11 sygnalizacja braku transmisji
12 rezerwa
13 rezerwa
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2020.05.23 03:25:51
based on /var/szarp/programy/trunk/swiecie/3006/ppkzwyk.c