Regulator kotła WR-5 - instrukcja obsługi

Regulator kotła może pracować według jednego z dwóch algorytmów:

 1. algorytm sterowania kotła na utrzymanie wydajności wyliczonej przez regulator nadrzędny
 2. algorytm sterowania kotła na utrzymanie zadanej temperatury wody wyjściowej z kotła

Wyboru jednego z powyższych algorytmów dokonuje się poprzez zaprogramowanie odpowiedniej wartości na funkcji 09: jeśli zaprogramowana zostanie wartość 0, to wybierany jest pierwszy z algorytmów, zaś w przypadku zaprogramowania wartości 1 regulator pracuje według drugiego algorytmu.

 

Algorytm sterowania kotła na utrzymanie wydajności wyliczonej przez regulator nadrzędny

Ten tryb nie jest obsługiwany w przypadku braku kompatybilnego regulatora nadrzędnego.

 

Algorytm sterowania kotła na utrzymanie zadanej temperatury wody wyjściowej z kotła

W tym trybie pracy sterownik stara się utrzymywać aktualną temperatury wody wyjściowej z kotła Twy (funkcja 01) wokół wartości zadanej Tod (funkcja 00) poprzez odpowiednie zmiany wysterowania falownika rusztu imp_r. Częstotliwość zmian wysterowania falownika rusztu imp_r (funkcja 03) jest zmienna i może wynosić od 3 do 6 minut w zależności od różnicy pomiędzy zadaną temperaturą wody wyjściowej Tod a temperaturą aktualną Twy. W przypadku, gdy wspomniana różnica temperatur jest mniejsza od 6°C, cykl regulacji wynosi 6 minut, zaś gdy różnica temperatur jest większa, cykl regulacji się skraca do 3 minut. Zmiana w wysterowaniu falownika rusztu imp_r również zależy od temperatury. Podstawowy przyrost prędkości rusztu jest obliczony jako 1/80 aktualnego wysterowania rusztu ze znakiem zależnym od różnicy pomiędzy aktualną temperatury wody wyjściowej Twy a temperaturą zadaną Tod. Jeśli wspomniana różnica jest dodatnia, to omawiany iloczyn przyjmuje znak ujemny, w przeciwnym wypadku przyjmuje on znak dodatni. Dodatkowo przyrost prędkości rusztu może być zwiększony lub zmniejszony kilkukrotnie w zależności od wielkości gradientu (przyrostu) temperatury wody wyjściowej Twy, przepływu Gk (funkcja 02) oraz samej różnicy temperatur między aktualną temperatury wody wyjściowej Twy a wartością zadaną Tod.

 

Powietrze podmuchowe a węgiel dostarczany do kotła w pracy automatycznej

Regulator kotła ma zaimplementowaną zależność między objętością węgla podawanego do kotła V (funkcja 21), a wysterowaniem falownika podmuchu imp_p (funkcja 05). Do sparametryzowania tej zależności służą parametry programowane: względny strumień powietrza podmuchowego dla 0.2 m3/h węgla Pws1 (funkcja 24) i dla 0.8 m3/h węgla Pws3 (funkcja 29). Krzywa powietrze/węgiel w zależności od ilości podawanego opału węgla dzieli się na 4 przedziały:

 1. 0 m3/h - 0.2 m3/h - Bardzo rzadka praca - moc kotła jest wówczas mniejsza niż ok. 0.75MW. Wysterowanie podmuchu jest wówczas stałe, niezależne od ilości podawanego do kotła miału.
 2. 0.2 m3/h - 0.4 m3/h - Rzadka praca - moc kotła wynosi wówczas między ok. 0.75MW a ok. 1.5MW. Wysterowanie podmuchu jest wówczas wprost proporcjonalne do ilości podawanego do kotła miału: ilości 0.2 m3/h węgla odpowiada strumień powietrza podmuchowego dla 0.2 m3/h węgla (funkcja 25), ilości 0.8 m3/h węgla odpowiada wartość wynikająca z krzywej powietrze/węgiel dla przedziału 0.4 m3/h - 0.8 m3/h węgla.
 3. 0.4 m3/h - 0.8 m3/h - Praca kotła w przedziale od ok. 1.5MW do ok. 3MW. Wzór krzywej powietrze/węgiel w tym przedziale jest objęty tajemnicą handlową. Krzywą wyznacza programowalny względny strumień powietrza podmuchowego dla 0.8 m3/h węgla (funkcja 29), który jest jednocześnie jej wartością dla 0.8 m3/h węgla. Kształt krzywej jest korygowany o dolny mnożnik Wspd pokazywany w systemie SZARP, który jest wartością zaszytą w programie dobieraną raz do specyfiki danego kotła.
 4. powyżej 0.8 m3/h - Praca kotła powyżej ok. 3MW. Wzór krzywej powietrze/węgiel w tym przedziale jest objęty tajemnicą handlową. Krzywą wyznacza programowalny względny strumień powietrza podmuchowego dla 0.8 m3/h węgla (funkcja 29), który jest jednocześnie jej wartością dla 0.8 m3/h węgla. Kształt krzywej jest korygowany o górny mnożnik Wspg pokazywany w systemie SZARP, który jest wartością zaszytą w programie dobieraną raz do specyfiki danego kotła.
 

Wysterowanie falowników a ich moc

Wysterowanie falowników jest proporcjonalne do częstotliwości prądu zasilającego silniki, a więc proporcjonalne do obrotów. W przypadku silnika rusztu, prędkość rusztu vr (funkcja 71) jest wprost proporcjonalna do wysterowania falownika rusztu imp_r (funkcja 03). W przypadku wentylatora podmuchu, obowiązują prawa wentylatorów:

 1. Obroty są proporcjonalne do częstotliwości.
 2. Spręż jest proporcjonalny do kwadratu obrotów.
 3. Moc jest proporcjonalna do sześcianu obrotów.

Dlatego też, jeśli wysterowanie falownika podmuchu imp_p (funkcja 05) wynosi 90%, moc falownika wynosi zaledwie 73% (w rzeczywistości z uwagi na różne od idealnych charakterystyki wentylatorów i prąd jałowy silników, jest to nieco inna wielkość). Ilość powietrza podmuchowego zmienia się wraz z mocą wentylatora. Świadomość tych zależności jest ważna z dwóch powodów: aby nie zmieniać o zbyt dużo punktów względnego strumienia powietrza podmuchowego dla Fp m3/h węgla (funkcja Fp - funkcja), ani nie zmieniać wysterowania falownika podmuchu z zadajnika Ip_p (funkcja 06) przy pomocy potencjometru zbyt gwałtownie, gdyż zmiany te w trzeciej potędze przekładają się na zmianę ilości powietrza podmuchowego podawanego do kotła. Zależność powietrze podmuchowe a węgiel dostarczany do kotła w pracy automatycznej i w pracy z analizą uwzględnia zależności wynikające z praw wentylatorów.

 

Konfiguracja falowników

W celu konfiguracji falowników z komputera konieczne jest posiadanie portu komunikacyjnego RS-232, przejściówki Vacon PC00360 B, oraz odpowiedniego oprogramowania:

Posiadając wspomniane konwerter, przejściówkę i program można wpisać konfigurację do falowników:

Wersja platformy, która jest w falownikach rusztu i wyciągu znajduje się w pliku nxl00005v263.vcn.

Wersja platformy, która jest w falowniku podmuchu znajduje się w pliku nxl00005v260.vcn.

 

Dokumentacja do falowników Vacon NXL znajduje się pod adresem UD01073A.pdf.

Opis aplikacji kontrolnej falowników Vacon NXL UD01075A.pdf.

Skrócona instrukcja z najważniejszymi ustawieniami i parametrami UD01091A.pdf.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. wyjściowa - Temperatura wody za kotłem (Twy) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 11.

00 - Temp. zadana - Temperatura zadana (Tod) [°C] - Zadana temperatura wody wyjściowej. Parametr programowany na funkcji 00.

01 - Temp. wejściowa - Temperatura wody przed kotłem (Twe) [°C] - Pomiar - czujnik Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C.

02 - Przepływ - Przepływ wody przez kocioł (Gk) [t/h] - Pomiar przepływomierzem ultradźwiękowym przesyłany do sterownika z ciepłomierza Kamstrup poprzez magistralę RS485 z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU.

03 - Wyst. fal. rusz. - Aktualne wysterowanie falownika rusztu (imp_r) [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy ręcznej regulator nie steruje falownikiem rusztu - na wejście falownika podawany jest sygnał z zadajnika prądowego z pominięciem regulatora. W trybie pracy w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika rusztu z zadajnika - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 04. Dlatego też w trybie pracy w synchronizacji wskazania na funkcjach 03 i 04 pokrywają się. Wysterowanie 100% odpowiada częstotliwości 50Hz, wysterowanie 0% odpowiada częstotliwości 0Hz, sygnał przekłada się na częstotliwość liniowo.

04 - wysterowanie falownika rusztu z zadajnika - Sygnał prądowy z zadajnika 0 - 20mA. W trybie pracy ręcznej nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

05 - Wyst. fal. podm. - Aktualne wysterowanie falownika podmuchu (imp_p) [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). Jest to odpowiednik funkcji 03 dla falownika wentylatora podmuchowego. W trybie pracy automatycznej o wielkości wysterowania falownika podmuchu decyduje program w regulatorze kotła, a dokładniej - względny skorygowany strumień powietrza podmuchowego dla 0,8 m3/h węgla (funkcja 30). W trybie pracy z analizą o wielkości wysterowania falownika rusztu decyduje program w regulatorze kotła w połączeniu ze wspomagającym programem analizy, który działa na serwerze. Wysterowanie falownika podmuchu zmienia się w cyklach co 30 sekund.

06 - wysterowanie falownika podmuchu z zadajnika - Odpowiednik funkcji 04 dla wentylatora powietrza podmuchowego.

07 - Wyst. fal. wyc. - Aktualne wysterowanie falownika wyciągu (imp_w) [%] - Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 3). Jest to odpowiednik funkcji 03 dla falownika wentylatora wyciągu.

08 - wysterowanie falownika wyciągu z zadajnika - Odpowiednik funkcji 04 dla wentylatora wyciągu.

09 - Praca na temperaturę - Praca na temperaturę (Prac) - Numer algorytmu pracy regulatora. Parametr ten służy do wyboru jednego z dwóch dostępnych algorytmów pracy: zaprogramowanie wartości 0 wybiera algorytm sterowania kotła na wydajność, zaś zaprogramowanie wartości 1 wybiera algorytm sterowania kotła na zadaną temperaturę wody za kotłem.

10 - Min. zalec. wyd. - Minimalna wydajność kotła (Qmin) [MW] - Przy założeniu aktualnej wydajności (funkcja 11) i identycznego współczynnika energia / objętość węgla (funkcja 64) przy innej ilości podawanego do kotła opału (szczególnie przy mniejszej grubości warstwownicy i mniejszej prędkości posuwu rusztu), wyliczana jest wydajność z jaką pracowałby kocioł, gdyby zamiast aktualnej wysokości warstwownicy, wynosiła ona 700mm oraz gdyby zamiast aktualnej prędkości rusztu, jego prędkość równa była minimalnej zalecanej. Minimalna zalecana prędkość posuwu rusztu wyliczana jest przy założeniu, że węgiel spędza w strefie spalania 200% wpisanego szacunkowego czasu przebywania węgla w kotle (funkcja 60). Dla kotła WR5 przyjmuje się, że strefa spalania ma długość 4m.

11 - Wydajność kotła 4 - Wydajność kotła (Qk4) [MW] - Wydajność liczona jest na podstawie pomiaru przepływu wody przez kocioł (funkcja 02) i różnicy temperatury wody wyjściowej (wartość na wyświetlaczu stałym) i wejściowej (funkcja 01).

12 - Max. zalec. wyd. - Maksymalna wydajność kotła (Qmax) [MW] - Przy założeniu aktualnej wydajności (funkcja 11) i identycznego współczynnika energia / objętość węgla (funkcja 64) przy innej ilości podawanego do kotła opału (szczególnie przy większej grubości warstwownic i większej prędkości posuwu rusztu), wyliczana jest wydajność z jaką pracowałby kocioł, gdyby zamiast aktualnej wysokości warstwownic, wynosiła ona 200mm oraz gdyby zamiast aktualnej prędkości rusztu, jego prędkość równa była maksymalnej zalecanej (funkcja 72).

16 - Min. wyst. fal. rusztu - Min. wyst. falownika rusztu w regulacji 2 st. (rmin) [%] - Parametr programowalny określający minimalną wartość wysterowania falownika rusztu przy pracy rusztu w trybie dwustanowym.

17 - Max. wyst. fal. rusztu - Maks. wyst. falownika rusztu w regulacji 2 st. (rmax) [%] - Parametr programowalny określający maksymalną wartość wysterowania falownika rusztu przy pracy rusztu w trybie dwustanowym.

18 - t. wyp. reg. 2 stan. - Czas wypełnienia w regulacji 2 stanowej (twyp) [s] - Parametr programowalny oznaczający czas trwania maksymalnego wysterowania falownika rusztu w cyklu 3 minutowym. Wartość ta może być zmieniana od zera do 180 sekund. Poza tym czasem wysterowanie falownika rusztu przyjmuje wartość minimalną.

19 - Amplituda oscylacji - Amplituda oscylacji strum. pow. (Ampl) [%] - Oscylacje dotyczą wysterowania falownika podmuchu (funkcja 05) i mogą mieć miejsce tylko w trybach pracy automatycznej i pracy z analizą. Jeżeli amplituda oscylacji jest równa 0, wysterowanie falownika podmuchu jest niezmienne w kolejnych cyklach co 30 sekund. Amplituda określa w procentach wysterowanie falownika podmuchu - w takich samych jednostkach, jak wysterowanie falownika podmuchu (funkcja 05). Jeżeli amplituda oscylacji jest większa od zera, to faktyczne wysterowanie falownika podmuchu zmienia się w kolejnych cyklach 30 sekundowych następująco:

 1. wysterowanie_falownika_podmuchu + amplituda_oscylacji
 2. wysterowanie_falownika_podmuchu + 2 * amplituda_oscylacji
 3. wysterowanie_falownika_podmuchu + amplituda_oscylacji
 4. wysterowanie_falownika_podmuchu - amplituda_oscylacji
 5. wysterowanie_falownika_podmuchu - 2 * amplituda_oscylacji
 6. wysterowanie_falownika_podmuchu - amplituda_oscylacji

Pełny cykl oscylacji ma więc 3 minuty. Średnie wysterowanie falownika podmuchu pozostaje takie samo bez względu na zaprogramowaną wartość amplitudy oscylacji, należy natomiast pamiętać o tym, że w przypadku niezerowej amplitudy oscylacji należy dla tego samego średniego wysterowania falownika podmuchu utrzymywać w komorze spalania wyższe podciśnienie, aby zapobiec dymieniu wynikającemu z okresowo większego wysterowania falownika podmuchu. Ustawienie amplitudy oscylacji zaleca się wówczas, gdy spalany jest węgiel z tendencjami do spiekania się.

20 - Wym. obj. węgla - Wymagana objętość węgla (V_od) [m3/h] - Objętość jest liczona na podstawie temperatury wejściowej (funkcja 01), temperatury wyjściowej (wartość na wyświetlaczu stałym) oraz przepływu przez kocioł (funkcja 02).

21 - Obj. węgla kotła 4 - Aktualna objętość węgla (V) [m3/h] - Objętość liczona jest w cyklach 3-minutowych - tak, jak liczona jest prędkość rusztu (funkcja 71). Mając szerokość rusztu i wyliczoną średnią wysokość warstwy rusztu (funkcja 74) w połączeniu z prędkością, regulator wylicza objętości. Wyświetlana wielkość jest średnią z ostatnich 30 minut.

22 - objętosc węgla do regulacji powietrzem podmuchowym - Wielkość liczona analogicznie, jak objętość węgla dostarczanego do kotła (funkcja 21), ale z ostatnich 15 minut.

23 - strumień powietrza podmuchowego dla aktualnej obj. wegla - Vc_reg - Na podstawie zaprogramowanych względnego strumienia powietrza podmuchowego dla 0,2 m3/h węgla (funkcja 24) i dla 0,8 m3/h węgla (funkcja 27) oraz objętości węgla do regulacji powietrzem podmuchowym (funkcja 22), regulator wylicza jakie byłoby wysterowanie falownika podmuchu (funkcja 05), gdyby kocioł znajdował się w trybie pracy automatycznej lub w trybie pracy z analizą.

24 - Względne pow. 0,2m3/h - Względna ilość powietrza dla 0,2m3/h węgla 1 (Pws1) [%] - Parametr określający zależność powietrze podmuchowe a węgiel dostarczany do kotła w pracy automatycznej i w pracy z analizą dla objętości węgla mniejszych niż 0,4 m3/h, czyli poniżej ok. 1,5MW mocy kotła. Skala względna od 50% do 150% przeliczana jest na faktyczny strumień powietrza podmuchowego dla 0,2 m3/h węgla (funkcja 25). Taką skalę dobrano z uwagi na łatwiejszą obsługę.

25 - Powietrze dla 0,2m3/h - Ilość powietrza dla 0,2m3/h węgla (Pow2) [%] - Przeliczenie względnego strumienia powietrza podmuchowego dla 0,2m3/h węgla (funkcja 24) na procent wysterowania falownika podmuchu - skala taka sama, jak dla wysterowania falownika podmuchu (funkcja 05). Wartości względnego strumienia powietrza podmuchowego dla 0,2 m3/h węgla (funkcja 24) równej 100% odpowiada w kotle WR5 wartość strumienia powietrza podmuchowego dla 0,2 m3/h węgla równa 30%.

26 - Dolna granica pow. - Dolna granica powietrza w analizie (Dpow) [%] - Zmieniany przez program analizy względny strumień powietrza podmuchowego dla 0,8m3/h węgla (funkcja 27) nie może być mniejszy niż ta wartość.

27 - Względne pow. 0,8m3/h - Względna ilość powietrza dla 0,8m3/h węgla 3 (Pws3) [%] - Parametr określający zależność powietrze podmuchowe a węgiel dostarczany do kotła w pracy automatycznej i w pracy z analizą dla objętości węgla większych niż 0,4m3/h, czyli powyżej ok. 1,5MW mocy kotła. Skala względna od 50% do 150% przeliczana jest na faktyczny strumień powietrza podmuchowego dla 0,8m3/h węgla (funkcja 25). Taką skalę dobrano z uwagi na łatwiejszą obsługę.

28 - Górna granica pow. - Górna granica powietrza w analizie (Gpow) [%] - Zmieniany przez program analizy względny strumień powietrza podmuchowego dla 0,8 m3/h węgla (funkcja 27) nie może być większy niż ta wartość.

29 - Powietrze dla 0,8m3/h - Ilość powietrza dla 0,8m3/h węgla (Pow8) [%] - Przeliczenie względnego strumienia powietrza podmuchowego dla 0,8 m3/h węgla (funkcja 27) na procent wysterowania falownika podmuchu - skala taka sama, jak dla wysterowania falownika podmuchu (funkcja 05). Wartości względnego strumienia powietrza podmuchowego dla 0,8 m3/h węgla (funkcja 27) równej 100% odpowiada w kotle WR5 wartość strumienia powietrza podmuchowego dla 0,8 m3/h węgla równa 62%.

30 - Skor. w. pow. 0,8m3/h - Skoryg. względne powietrze dla 0,8m3/h węgla (Pzs2) [%] - Jest to wielkość wyliczana w cyklu 3-minutowym, określająca w trybie pracy automatycznej i trybie pracy z analizą wysterowanie falownika podmuchu (funkcja 05), przeliczana na nie tak, jak względny strumień powietrza podmuchowego dla 0,2 m3/h węgla (funkcja 24) czy względny strumień powietrza podmuchowego dla 0,8 m3/h węgla (funkcja 27). Jeżeli bezwzględna różnica wartości z tablicy względnego wysterowania rzeczywistego wyciągu dla 0,8 m3/h węgla z ostatnich 3-minut i z poprzednich 3-minut jest większa lub równa górnej granicy korekty powietrza podmuchowego od wysterowania wyciągu (funkcja 42), względny skorygowany strumień powietrza podmuchowego dla 0,8 m3/h węgla jest równy względnemu strumieniowi powietrza podmuchowego dla 0,8 m3/h węgla (funkcja 27). W przeciwnym wypadku względny skorygowany strumień powietrza podmuchowego dla 0,8 m3/h węgla jest równy iloczynowi:

Formuła wzg_Fp_k (6.1)
gdzie:

Innymi słowy: jeżeli względne wysterowanie rzeczywistego wyciągu dla 0,8 m3/h węgla (funkcja 41) spada, wysterowanie falownika podmuchu (funkcja 05) zostaje zwiększone; jeżeli rośnie - zostaje zmniejszone. Korekta ta ma na celu adaptację podmuchu do charakterystyki spalanego węgla. Jeżeli węgiel się spieka i tworzy na ruszcie charakterystyczne płyty, wysterowanie wyciągu dla osiągnięcia zadanego podciśnienia spada, więc zwiększa się wysterowanie podmuchu, aby przeciwdziałać tworzeniu się spieków. Jeżeli węgiel spala się szybko i ostatnie strefy stanowią dla powietrza podmuchowego bardzo małe opory, wysterowanie wyciągu dla osiągnięcia zadanego podciśnienia rośnie, więc zmniejsza się wysterowanie podmuchu, aby wydłużyć strefę spalania.

41 - Rzeczywisty wyc. odn. - Wzgl. wyst. rzecz. wyciagu dla 0,8m3 węgla (Wws3) [%] - Na podstawie wysterowania falownika wyciągu i objętości węgla dostarczanego do kotła (funkcja 21) wyliczana jest odwrotna funkcja do zależności powietrze podmuchowe a węgiel dostarczany do kotła w pracy automatycznej i w pracy z analizą. Pomocnicze względne wysterowanie wyciągu ma się tak do wysterowania rzeczywistego w kotle WR5 (podobnie jak jest to przeliczane w funkcji 25 czy w funkcji 29), że 100% wysterowania względnego odpowiada 85% rzeczywistego wysterowania falownika wyciągu. Innymi słowy: biorąc wyciąg zamiast podmuchu - jaka powinna być wartość względnego wysterowania falownika wyciągu dla 0,8 m3/h węgla, żeby przy aktualnej objętości węgla dostarczanego do kotła (funkcja 21) wartość otrzymana z funkcji identycznej do powietrze podmuchowe a węgiel dostarczany do kotła w pracy automatycznej i w pracy z analizą była, po przeliczeniu z wysterowania względnego na rzeczywiste według podanych wyżej proporcji, identyczna z aktualnym wysterowaniem falownika wyciągu. Względne wysterowanie rzeczywiste wyciągu dla 0,8 m3/h węgla wyliczane jest w cyklu 3-minutowym. Dla wyeliminowania pulsacji związanych z naturalną niejednorodnością podawanego do kotła paliwa czy chwilowymi wahaniami pomiarów, regulator zapamiętuje dwie tablice po 5 wartości 3-minutowych średnich z ostatnich 15 minut: objętości węgla dostarczanego do kotła (funkcja 21) oraz względnego wysterowania rzeczywistego wyciągu dla 0,8 m3/h węgla. Dla każdej wartości względnego wysterowania rzeczywistego wyciągu dla 0,8 m3/h węgla w kolejnych interwałach 3-minutowych, jako wyjściowa brana jest średnia objętość węgla dostarczanego do kotła (funkcja 21) z całej tablicy, czyli z 15 minut. Przedstawiana funkcja właściwa jest średnią z całej tablicy względnych wysterowań rzeczywistych wyciągu dla 0,8 m3/h węgla, czyli z 15 minut.

42 - Zakres korekty wyc. - Dopuszczalny zakres korekty wyciągu (Kw2) [%] - Programowany próg w procentach w skali, w jakiej jest mierzone względne wysterowanie rzeczywiste wyciągu dla 0.8m3/h węgla (funkcja 42), określający o jak dużą korektę wynikającą ze względnego wysterowania rzeczywistego wyciągu dla 0,8m3/h węgla (funkcja 41) może być zmodyfikowany w stosunku do względnego wysterowania rzeczywistego wyciągu dla 0.8m3/h węgla (funkcja 27) względny skorygowany strumień powietrza podmuchowego dla 0.8m3/h węgla (funkcja 30).

50 - Proporcja wydajności - Zaprogramowana wydajność odniesienia (PrcQ) [MW] - Programowalna wartość mocy kotła. Jej wartość bezwzględna nie ma znaczenia, liczy się jedynie stosunek zaprogramowanych mocy między poszczególnymi kotłami, gdyż każdy z kotłów przejmie taką część produkcji ciepłowni, jaka wynika z tego stosunku.

51 - Qobl^2/(Qwy*Qsumk) - Korekta procentowa mocy do utrzymania z nadrzędn. (Kpmn) [%] - Otrzymywany z regulatora nadrzędnego procentowy współczynnik korekty mocy kotła, obliczany według algorytm wyliczania współczynnika Kpmk do korekcji mocy kotłów.

52 - Wydajność skoryg. - Skorygowana wydajność odniesienia (Qskr) [MW] - Zaprogramowana wartość mocy odniesienia kotła (funkcja 50) przemnożona przez procentowy współczynnik korekty mocy (funkcja 51).

53 - Wyliczony Ko - Wyliczony współczynnik moc z objętości paliwa (Kowl) [MWh/m3] - Współczynnik wyliczany według algorytmu sterowania kotła na utrzymanie wydajności wyliczonej przez regulator nadrzędny.

54 - Korekta warstw. - Korekta zmian ster. rusztu od warstwownicy (Kwys) [%] - Korekta wyliczana według algorytmu sterowania kotła na utrzymanie wydajności wyliczonej przez regulator nadrzędny.

60 - Przewidywany czas przebywania węgla w kotle (tx) [min] - Parametr ten określa jakość węgla - ile czasu potrzebuje on na całkowite spalenie. Im lepszy węgiel, tym krótszy czas spalania. Parametr ten nie wiąże się z wartością opałową węgla (funkcja 62), tylko z zawartością części lotnych oraz granulacją miału. Szacunkowy czas przebywania węgla w kotle nie ma wpływu na sterowanie samego kotła, ale na jego podstawie wyliczane są zalecane parametry pracy: minimalna zalecana wydajność kotła (funkcja 10), maksymalna zalecana wydajność kotła (funkcja 12), zalecana prędkość rusztu (funkcja 70), maksymalna zalecana prędkość rusztu (funkcja 72), zalecana wysokość warstwownicy (funkcja 73). Szacunkowy czas przebywania węgla w kotle ma wpływ na sterowanie całym obiektem przez regulator nadrzędny, przy porównaniu wydajności obiektu z sumą maksymalnych zalecanych wydajności (funkcja 12) wszystkich pracujących kotłów.

61 - Masa nasypowa - Masa nasypowa węgla (Mn) [t/m3] - Parametr wpisywany przez obsługę określający, ile waży 1 m3 paliwa dostarczanego do kotła. Na podstawie wieloletnich badań firmy Praterm można stwierdzić, że zwykle masa nasypowa wynosi 0,720t/m3. Węgiel składowany na placu ma znacznie wyższą masę nasypową, co wynika ze sposobu jego ułożenia - w pryzmie miał jest ubity pod własnym ciężarem. Miał węglowy podawany do kotła zsypuje się luźno z leja, odległości między ziarnami są większe niż w pryzmie. Masę nasypową można zmierzyć. Do tego zaleca się użycie naczynia o znanej objętości i ustawienia go na ruszcie w ten sposób, aby swobodnie zsypał się do niego opał. Należy pamiętać, że po zdjęciu naczynia nie należy go wstrząsać, gdyż na pewno w naczyniu zmieści się więcej miału, ale o większej masie nasypowej niż ten, który jest podawany do kotła.

62 - Wartość opałowa - Wartość opałowa (Cs) [kJ/g] - Parametr wpisywany przez obsługę określający, ile GJ zawiera tona spalanego miału. Wartość podawana przez laboratorium. Zaleca się prawidłowe przygotowanie próbki dla laboratorium (średnia z próbek pobranych w kilku miejscach na placu węglowym). Wartość ta nie powinna być programowana częściej niż terminy kolejnych dostaw węgla.

63 - Cena węgla - Cena 1 tony węgla (Cw) [zł/t] - Cena 1 tony węgla. Zaleca się programowanie ceny netto loco plac węglowy.

64 - Stos. energia/obj. - Stosunek energia / objętość (Ko) [MWh/m3] - Iloraz średniej wydajności kotła (funkcja 11) z ostatnich 30 minut do objętości węgla dostarczanego do kotła (funkcja 21) między 45 a 15 minutami przed pomiarem. Przesunięcie w czasie uwzględnia opóźnienie między wprowadzeniem węgla do kotła, a jego spaleniem i przełożeniem dostarczonej w ten sposób energii chemicznej w węglu (funkcja 66) na wydajność (funkcja 11). Parametr ten, w przeciwieństwie do współczynnika energia/masa węgla (funkcja 65) czy współczynnika efektywności pracy kotła (funkcja 79), nie zależy od parametrów programowalnych masa nasypowa węgla (funkcja 61) czy wartość opałowa węgla (funkcja 62). Ponieważ jest wprost proporcjonalny do sprawności, jego maksimum jest tożsame z optymalnym prowadzeniem kotła.

65 - współczynnik: energia / masa - Iloraz współczynnika energia/objętość węgla (funkcja 64) do masy nasypowej węgla (funkcja 61).

66 - Zawarta w węglu - Dostarczona energia (Qw) [MW] - Iloczyn średniej masy dostarczanego węgla (funkcja 67) z 30 minut między 45 a 15 minutami przed pomiarem i wartości opałowej węgla (funkcja 62). Przesunięcie w czasie wynika z przygotowania do wyliczenia współczynnika efektywności pracy kotła (funkcja 79), który tym samym uwzględnia opóźnienie między wprowadzeniem węgla do kotła, a jego spaleniem i przełożeniem dostarczonej w ten sposób energii chemicznej w węglu na wydajność (funkcja 11).

67 - masa dostarczonego węgla na godzinę - Iloczyn objętości węgla dostarczanego do kotła (funkcja 21) i masy nasypowej węgla (funkcja 61).

68 - koszt z ostatniej godziny - Iloczyn masy dostarczonego węgla (funkcja 67) i ceny 1 tony węgla (funkcja 63).

69 - Efektywność - Koszt produkcji 1MWh (E) [zł/MWh] - Iloraz kosztu produkcji (funkcja 68) do średniej wydajności kotła (funkcja 11) z ostatnich 30 minut.

70 - Zalec. pr. rusztu - Zalecana prędkość rusztu (vzad) [m/h] - Zalecana prędkość posuwu rusztu wyliczana jest przy założeniu, że węgiel ma spędzić w strefie spalania 150% wpisanego szacunkowego czasu przebywania węgla w kotle (funkcja 60). Dla kotła WR5 przyjmuje się, że strefa spalania ma długość 4m.

71 - Prędkość rusztu - Prędkość rusztu (vr) [m/h] - Na przekładni napędu rusztu zamontowany jest centrycznie obrotomierz impulsowy. Na każdy obrót wału rusztu przypada 100 impulsów. Znając długość rusztu, która odpowiada jednemu obrotowi wału, regulator na podstawie częstotliwości przychodzących impulsów oblicza prędkość rusztu. Dla wyeliminowania błędów spowodowanych chwilowymi drganiami i zakłóceniami mechanicznymi, pomiar realizowany jest w cyklach 3-minutowych.

72 - Maksymalna prędkość rusztu (vmax) [m/h] - Maksymalna zalecana prędkość posuwu rusztu wyliczana jest analogicznie jak zalecana prędkość posuwu rusztu (funkcja 70), ale przy założeniu, że węgiel ma spędzić w strefie spalania 130% wpisanego szacunkowego czasu przebywania węgla w kotle (funkcja 60).

73 - Zalecana wys. war. - Zalecana wysokość warstwownicy (hzad) [mm] - Zalecana wysokość warstwownicy obliczana jest w ten sposób, aby przy średniej prędkości rusztu równej zalecanej prędkości rusztu (funkcja 70) do kotła była dostarczana średnia objętość węgla (funkcja 21) z ostatnich 30 minut.

74 - wysokość warstwownicy + przeswit - Średnia arytmetyczna pomiaru wysokości warstwownicy lewej strony (funkcja 76) i wysokości warstwownicy prawej strony (funkcja 77), widoczna na wykresie Wys. warstwownicy w oknie Waga WR-5 nr 2 - warstwownica i ruszt plus prześwit warstwownicy (funkcja 75).

75 - Stała warstwownicy - Prześwit warstwownicy (s) [mm] - W przypadku idealnym przy wskazaniu poprawnie skalibrowanych przyrządów mierzących grubość warstwy na lewym i prawym krańcu warstwownicy, jej faktyczna wysokość jest równa średniej arytmetycznej tych dwóch wskazań. W praktyce, szczególnie przy bardziej wyeksploatowanych kotłach, warstwownica nie ma kształtu prostokąta, ale od strony węgla jest wklęsła - przy oparciu lewego i prawego krańca na ruszcie, jej środek nie opiera się na rusztowinach, ale znajduje się na pewnej wysokości. Prześwit pozwala na uwzględnienie tego wcięcia w pomiarze grubości warstwownicy. Ponieważ program wylicza wysokość warstwownicy + prześwit (funkcja 74), należy przeliczyć głębokość wżeru warstwownicy na całą jej szerokość. Najprostszym przybliżeniem jest pomiar wysokości wżeru w jego najgłębszym miejscu (zwykle nad środkiem rusztu) i przyjęcie prześwitu lewej warstwownicy jako 50% tego pomiaru (założenie, że wklęsłość ma kształt trójkątny).

76 - wysokość warstwownicy - lewa strona - Pomiar wysokości lewego krańca lewej warstwownicy. Wysokość warstwownicy mierzona jest w dwóch punktach - skrajnie lewym i skrajnie prawym końcu. Ma to na celu wyeliminowanie błędu związanego z tzw. przekosem, na który są szczególnie narażone warstwownice z łańcuchowych mechanizmem podnoszenia. Przekos jest eksploatacyjnie niekorzystnym zjawiskiem, gdyż wprowadzanie do kotła nierównej warstwy węgla powoduje nierównomierne przepalanie - nie jest możliwe właściwe dobranie nadmiaru powietrza dla węgla na całej szerokości rusztu. Przy przekosie powyżej 50mm (różnica między wskazaniem czujnika na lewym i na prawym krańcu warstwownicy) należy poczynić odpowiednie kroki dla jego wyeliminowania. Ponieważ zakres przyrządu pomiarowego wynosi 150mm, przy montażu jest on kalibrowany w taki sposób, żeby mierzył grubość warstwy od 50mm do 200mm.

77 - wysokość warstwownicy - prawa strona - Analogicznie do funkcji 76, ale dla prawego krańca prawej warstwownicy.

78 - Czas przebywania węgla w kotle (t) [min] - Stosunek długości strefy spalania do prędkości rusztu.

79 - Sprawność 4 - Współczynnik efektywności pracy kotła (N4) [%] - Stosunek średniej z ostatnich 30 minut wydajności kotła (funkcja 11) do dostarczonej w węglu energii chemicznej (funkcja 66). Współczynnik efektywności jest popularnie nazywany sprawnością, którą regulator liczy w sposób bezpośredni (sposób pośredni to 100% minus straty, które znacznie trudniej zmierzyć).

80 - Zadane podciśnienie - Zadane podciśnienie w komorze spalania (Pkx) [Pa] - Parametr wpisywany przez obsługę, określający, jakie podciśnienie ma panować w komorze spalania.

81 - Podciśn. w komorze - Podciśnienie w komorze spalania (Pkom) [Pa] - Jest ono brane bezpośrednio z czujnika podciśnienia z wejścia analogowego numer 8. W celu zmniejszenia wpływu zakłóceń dane te są uśredniane w cyklu 20-sekundowym.

91 - stosunek: wysterowanie falownika podmuchu / objetosc wegla dostarczonego do kotla - Stosunek strumienia powietrza podmuchowego do objętości węgla dostarczonego do kotła (funkcja 21).

92 - stosunek: wysterowanie falownika podmuchu / wydajnosc kotla - Stosunek strumienia powietrza podmuchowego do średniej mocy kotła z ostatnich trzech minut.

93 - Temp. spalin - Temperatura spalin (Tspal) [°C] - Czujnik Pt100 zamontowany w kanale spalin za kotłem, zakres przetwarzania 0..400°C.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Wydajność kotła 4 - Wydajność kotła (Qk4) [MW] - Moc kotła.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Sprawność 4 - Współczynnik efektywności pracy kotła (N4) [%] - Stosunek średniej z ostatnich 30 minut wydajności kotła (funkcja 11) do dostarczonej w węglu energii chemicznej (funkcja 66). Współczynnik efektywności jest popularnie nazywany sprawnością, którą regulator liczy w sposób bezpośredni (sposób pośredni to 100% minus straty, które znacznie trudniej zmierzyć).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Prędkość rusztu - Prędkość rusztu (vr) [m/h] - Na przekładni napędu rusztu zamontowany jest centrycznie obrotomierz impulsowy. Na każdy obrót wału rusztu przypada 100 impulsów. Znając długość rusztu, która odpowiada jednemu obrotowi wału, regulator na podstawie częstotliwości przychodzących impulsów oblicza prędkość rusztu. Dla wyeliminowania błędów spowodowanych chwilowymi drganiami i zakłóceniami mechanicznymi, pomiar realizowany jest w cyklach 3-minutowych.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - wysokość warstwownicy + prześwit - Wysokość sumaryczna warstwownicy.

 

Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

Na szafie regulatora znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna, 4 - praca z analizą. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora znajdują się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji. W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

   

Regulator może pracować w jednym z czterech trybów pracy, które są wybierane przy pomocy czteropozycyjnego przełącznika. Dostępne są następujące tryby pracy:

 1. Tryb pracy ręcznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "1 - Praca ręczna". Jest to tryb pracy awaryjnej. Wartości wysterowań falownika podmuchu imp_p oraz falownika rusztu imp_r są brane z zadajników z pominięciem regulatora - elektrycznie obwód jest zamknięty w ten sposób, że sygnały z zadajników na szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia elementów sterowanych. Tryb ten jest używany zazwyczaj podczas zmiany programu technologicznego oraz przy naprawach sterownika lub szafy. Korzystanie z tego trybu w innych sytuacjach jest zdecydowanie odradzane.
 2. Tryb synchronizacji, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "2 - Synchronizacja". Wartości wysterowań falownika podmuchu imp_p oraz falownika rusztu imp_r są brane z zadajników, przy czym w przepisywaniu wartości bierze udział regulator - fizycznie na wejścia elementów sterowanych podawane są sygnały z wyjść regulatora, przy czym przyjmują one dokładnie takie wartości, jakie mają wartości sygnały z zadajników na szafie. Jest to tryb przejściowy między trybem pracy ręcznej a automatycznej. Należy go wykorzystywać również w przypadku awarii w układzie sterowanym, jednak przy sprawnym regulatorze.
 3. Tryb pracy automatycznej, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "3 - Praca automatyczna". Wartości wysterowań falownika podmuchu imp_p oraz falownika rusztu imp_r są dobierane przy pomocy algorytmów, których zadaniem jest regulacja wydajnością kotła poprzez odpowiednie dobranie wysterowania falownika rusztu imp_r oraz falownika podmuchu imp_p. Jest to zalecany, prawidłowy tryb pracy.
 4. Tryb pracy z analizą, gdy pozycja przełącznika trybu pracy znajduje się w położeniu "4 - Praca z analizą". Obecnie niewykorzystywane - sterownik zachowuje się tak jak w pracy automatycznej.

Przełączanie z trybu pracy ręcznej do trybu synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie pracy ręcznej jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też, zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy ręcznej jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu synchronizacji do trybu pracy automatycznej może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników napędów, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność wszystkich parametrów jeszcze w trybie synchronizacji.

Przełączanie z trybu pracy automatycznej do trybu synchronizacji może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników napędów, gdy zadane wartości wysterowań nie są prawidłowo ustawione. Aby przełączenie było łagodne, należy jeszcze w trybie synchronizacji:

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takich, jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu taka, jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi - programowania parametrów stałych czy paczek czasowych, ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Newterm. Polega ona na połączeniu notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomienie na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Newterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem Internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

 1. Jeżeli regulator jest w trybie pracy automatycznej, przełączyć w tryb pracy w synchronizacji zgodnie z podanymi instrukcjami.
 2. Jeżeli regulator jest w trybie pracy w synchronizacji, przełączyć w tryb sterowania ręcznego zgodnie z podanymi instrukcjami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.
 3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.
 4. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.
 5. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.
 6. Paczki czasowe i parametry stałe zostaną automatycznie wgrane do sterownika, jednakże gdyby tak się nie stało należy ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego w parametrach stałych na funkcji AC.
 7. Przełączyć regulator z trybu sterowania ręcznego w tryb pracy w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.
 8. W trybie pracy w synchronizacji regulator powinien pozostać minimum 15 minut - do czasu, aż wskazania objętości węgla dostarczanego do kotła (funkcja 21) i współczynnik efektywności pracy kotła (funkcja 79 - widoczny również na wyświetlaczu stałym) uzyskają wartość zbliżoną do tej sprzed zmiany programu regulatora.
 9. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie pracy automatycznej, należy sprawdzić, czy strumień powietrza podmuchowego dla aktualnej objętości węgla Vc_reg (funkcja 23) pokrywa się z wysterowaniem falownika podmuchu z zadajnika Ip_p (funkcja 06). Jeżeli wartości stałe zostały prawidłowo ponownie zaprogramowane i potencjometr podmuchu nie był ruszany, te dwie wartości powinny po pewnym czasie (nie więcej niż 30 minut) osiągnąć zbliżoną wartość bez żadnych dodatkowych operacji. Wówczas należy przełączyć regulator w tryb pracy automatycznej zgodnie z podanymi instrukcjami.

     

Uwagi eksploatacyjne

Na podstawie doświadczeń firmy Praterm w optymalizacji pracy kotłów rusztowych (około 100 zautomatyzowanych kotłów) należy stwierdzić, że niestety nie istnieją proste reguły mające zastosowanie w każdych warunkach pracy, dzięki którym można uzyskać maksymalną możliwą sprawność. Istnieje jednak kilka reguł, których przestrzeganie - nawet bez zastosowania automatyki - pozwala na zwiększenie efektywności kotła:

 1. Wskaźnikiem wielkości fizycznej straty wylotowej jest temperatura spalin. Jej obserwacja pozwala podjąć decyzję, kiedy należy odstawić kocioł do czyszczenia po stronie spalin.
 2. Woda kotłowa powinna być zmiękczona i odgazowana. Za niskie ciśnienie statyczne może doprowadzić do przenikania twardej wody wodociągowej z wymienników CWU w sieci cieplnej do obwodu kotłowego. Dlatego nie wystarczy kontrola twardości wody wychodzącej ze zmiękczalni, ale także wskazany jest okresowy pomiar twardości wody sieciowej.
 3. Spalany węgiel powinien dotrzymywać nie tylko wartość opałową właściwą dla kotłów rusztowych, ale także mieć wystarczająco jednorodną granulację. Praktyka pokazuje, że spalanie nawet wysokokalorycznego, za to koksującego węgla, może sprawiać problemy.
 4. Poza odpowiednimi ustawieniami automatyki, pracownicy obsługi powinni pamiętać także o innych ustawieniach, m.in.: właściwym poziomie wody w wannach odżużlania (zbyt niski poziom wprowadza do kotła tzw. fałszywe powietrze zwiększające zużycie energii elektrycznej przez wentylator wyciągu i pogarszające sprawność), maksymalne otwarcie klap wyciągu i podmuchu (o ile istnieją), zamknięcie przednich klap zasłaniających rusztowiny (powinny być one wyposażone we wzierniki do śledzenia stanu łusek; otwarcie tych klap wprowadza fałszywe powietrze), zamknięcie pierwszej i ostatniej strefy podmuchowej (ostatnia może być otwarta w nietypowych sytuacjach pracy z bardzo wysokim obciążeniem przy spalaniu niskokalorycznego węgla) oraz ewentualnie przed i przedprzedostatniej strefy (o ich otwarciu decyduje wydajność kotła: im większa - im dłuższy ogień - tym więcej stref powinno być otwartych).
 5. Jak pokazuje praktyka oko ludzkie jest zawodne i przez obserwację płomienia w komorze spalania - w szczególności długości strefy spalania - nie zawsze można jednoznacznie wydać opinię, czy należy zwiększyć, czy zmniejszyć wysterowanie podmuchu. Oko bowiem nie wskaże, jaka jest strata chemiczna w żużlu. Syndrom tzw. "ognia do leja" jest bardzo mylący, bowiem żarzące się cząstki dopalającego się węgla wyglądają dużo gorzej, niż znakomicie gorszy energetycznie niespalony, wygaszony węgiel, który się już nie pali. Najlepszym weryfikatorem jest więc współczynnik efektywności pracy kotła. Dlatego najlepszą drogą są małe zmiany empiryczne i ocena ich efektów w skali kilkugodzinnej - tak właśnie zachowuje się kocioł w trybie pracy z analizą. Warto też pamiętać, że każde otwarcie drzwiczek z boku kotła powoduje dostarczenie dużej ilości fałszywego powietrza, zakłócenie spalania, a więc utratę podciśnienia w komorze i spadek sprawności.
 6. Najczęstszym błędem zdarzającym się w obsłudze układów automatyki jest zbyt wysoka prędkość rusztu i zbyt duże wysterowanie powietrza podmuchowego. Nie należy z tego wyciągać wniosku, że zawsze korzystna jest praca przy dużej grubości warstwy i niskim posuwie rusztu oraz małym współczynniku lambda. Dla węgli o bardzo wysokiej kaloryczności korzystna może być mała grubość warstwownicy. Podobnie przy węglach spiekalnych może wystąpić potrzeba ustawienia dużego nadmiaru powietrza. Ponieważ węgiel nawet w ramach jednej dostawy jest niejednorodny, należy pamiętać, że warunki ustawione dla kotła w jednym dniu pracy, w następnym mogą się okazać nieoptymalne.
 7. Nawet najlepsza automatyka kotła nie zda się na nic, jeśli będzie on w stanie permanentnej regulacji mocy. Kotły węglowe wbrew temu, co twierdzą niektórzy konstruktorzy, nie są urządzeniami elastycznymi pod względem zmian obciążenia - są stałoprzepływowe i stałotemperaturowe.

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz Temp. wyjściowa - Temperatura wody za kotłem (Twy) [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 3006
nL Wersja biblioteki procedur: 1001
nb Kompilacja biblioteki procedur: 9013
nP Wersja programu technologicznego: 9045
00 Temp. zadana - Temperatura zadana (Tod) [°C]
01 Temp. wejściowa - Temperatura wody przed kotłem (Twe) [°C]
02 Przepływ - Przepływ wody przez kocioł (Gk) [t/h]
03 Wyst. fal. rusz. - Aktualne wysterowanie falownika rusztu (imp_r) [%]
04 wysterowanie falownika rusztu z zadajnika
05 Wyst. fal. podm. - Aktualne wysterowanie falownika podmuchu (imp_p) [%]
06 wysterowanie falownika podmuchu z zadajnika
07 Wyst. fal. wyc. - Aktualne wysterowanie falownika wyciągu (imp_w) [%]
08 wysterowanie falownika wyciągu z zadajnika
09 Praca na temperaturę - Praca na temperaturę (Prac)
10 Min. zalec. wyd. - Minimalna wydajność kotła (Qmin) [MW]
11 Wydajność kotła 4 - Wydajność kotła (Qk4) [MW]
12 Max. zalec. wyd. - Maksymalna wydajność kotła (Qmax) [MW]
16 Min. wyst. fal. rusztu - Min. wyst. falownika rusztu w regulacji 2 st. (rmin) [%]
17 Max. wyst. fal. rusztu - Maks. wyst. falownika rusztu w regulacji 2 st. (rmax) [%]
18 t. wyp. reg. 2 stan. - Czas wypełnienia w regulacji 2 stanowej (twyp) [s]
19 Amplituda oscylacji - Amplituda oscylacji strum. pow. (Ampl) [%]
20 Wym. obj. węgla - Wymagana objętość węgla (V_od) [m3/h]
21 Obj. węgla kotła 4 - Aktualna objętość węgla (V) [m3/h]
22 objętosc węgla do regulacji powietrzem podmuchowym
23 strumień powietrza podmuchowego dla aktualnej obj. wegla - Vc_reg
24 Względne pow. 0,2m3/h - Względna ilość powietrza dla 0,2m3/h węgla 1 (Pws1) [%]
25 Powietrze dla 0,2m3/h - Ilość powietrza dla 0,2m3/h węgla (Pow2) [%]
26 Dolna granica pow. - Dolna granica powietrza w analizie (Dpow) [%]
27 Względne pow. 0,8m3/h - Względna ilość powietrza dla 0,8m3/h węgla 3 (Pws3) [%]
28 Górna granica pow. - Górna granica powietrza w analizie (Gpow) [%]
29 Powietrze dla 0,8m3/h - Ilość powietrza dla 0,8m3/h węgla (Pow8) [%]
30 Skor. w. pow. 0,8m3/h - Skoryg. względne powietrze dla 0,8m3/h węgla (Pzs2) [%]
41 Rzeczywisty wyc. odn. - Wzgl. wyst. rzecz. wyciagu dla 0,8m3 węgla (Wws3) [%]
42 Zakres korekty wyc. - Dopuszczalny zakres korekty wyciągu (Kw2) [%]
50 Proporcja wydajności - Zaprogramowana wydajność odniesienia (PrcQ) [MW]
51 Qobl^2/(Qwy*Qsumk) - Korekta procentowa mocy do utrzymania z nadrzędn. (Kpmn) [%]
52 Wydajność skoryg. - Skorygowana wydajność odniesienia (Qskr) [MW]
53 Wyliczony Ko - Wyliczony współczynnik moc z objętości paliwa (Kowl) [MWh/m3]
54 Korekta warstw. - Korekta zmian ster. rusztu od warstwownicy (Kwys) [%]
60 Przewidywany czas przebywania węgla w kotle (tx) [min]
61 Masa nasypowa - Masa nasypowa węgla (Mn) [t/m3]
62 Wartość opałowa - Wartość opałowa (Cs) [kJ/g]
63 Cena węgla - Cena 1 tony węgla (Cw) [zł/t]
64 Stos. energia/obj. - Stosunek energia / objętość (Ko) [MWh/m3]
65 współczynnik: energia / masa
66 Zawarta w węglu - Dostarczona energia (Qw) [MW]
67 masa dostarczonego węgla na godzinę
68 koszt z ostatniej godziny
69 Efektywność - Koszt produkcji 1MWh (E) [zł/MWh]
70 Zalec. pr. rusztu - Zalecana prędkość rusztu (vzad) [m/h]
71 Prędkość rusztu - Prędkość rusztu (vr) [m/h]
72 Maksymalna prędkość rusztu (vmax) [m/h]
73 Zalecana wys. war. - Zalecana wysokość warstwownicy (hzad) [mm]
74 wysokość warstwownicy + przeswit
75 Stała warstwownicy - Prześwit warstwownicy (s) [mm]
76 wysokość warstwownicy - lewa strona
77 wysokość warstwownicy - prawa strona
78 Czas przebywania węgla w kotle (t) [min]
79 Sprawność 4 - Współczynnik efektywności pracy kotła (N4) [%]
80 Zadane podciśnienie - Zadane podciśnienie w komorze spalania (Pkx) [Pa]
81 Podciśn. w komorze - Podciśnienie w komorze spalania (Pkom) [Pa]
82 Temp. sp. ekon. - Temperatura spalin za ekonomizerem (Tekon) [°C]
83 Sterowanie auto. zaworem - Sterowanie zaworem na spalinach (Prac)
84 Temp. zad. ekon. - Zadana temperatura do utrzymania przez ekonomizer (txEkon) [°C]
85 Podciśn. w komorze min - Podciśnienie w komorze spalania - min (Pk_min) [Pa]
86 Podciśn. w komorze max - Podciśnienie w komorze spalania - max (Pk_min) [Pa]
91 stosunek: wysterowanie falownika podmuchu / objetosc wegla dostarczonego do kotla
92 stosunek: wysterowanie falownika podmuchu / wydajnosc kotla
93 Temp. spalin - Temperatura spalin (Tspal) [°C]
94 temperatura sklepienia
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

Wydajność kotła 4 - Wydajność kotła (Qk4) [MW] Sprawność 4 - Współczynnik efektywności pracy kotła (N4) [%]
Prędkość rusztu - Prędkość rusztu (vr) [m/h] wysokość warstwownicy + prześwit

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 70 150 130 Temp. zadana - Temperatura zadana (Tod) [°C]
13 0,50 12,00 6,50 Proporcja wydajności - Zaprogramowana wydajność odniesienia (PrcQ) [MW]
80 -90 15 -15 Zadane podciśnienie - Zadane podciśnienie w komorze spalania (Pkx) [Pa]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
09 0 1 1 Praca na temperaturę - Praca na temperaturę (Prac)
16 0,0 50,0 30,0 minimalne wysterowanie falownika rusztu przy pracy dwustanowej
17 50,0 100,0 70,0 maksymalne wysterowanie falownika rusztu przy pracy dwustanowej
18 0 180 90 wypełnienie wysterowania rusztu
19 0,0 3,0 0,0 Amplituda oscylacji - Amplituda oscylacji strum. pow. (Ampl) [%]
24 20,0 150,0 100,0 Względne pow. 0,2m3/h - Względna ilość powietrza dla 0,2m3/h węgla 1 (Pws1) [%]
26 20,0 100,0 30,0 graniczna wartość względnego strumienia powietrza - minimum
27 20,0 150,0 109,0 Względne pow. 0,8m3/h - Względna ilość powietrza dla 0,8m3/h węgla 3 (Pws3) [%]
28 100,0 160,0 101,0 graniczna wartość względnego strumienia powietrza - maksimum
42 0,0 7,0 0,0 Zakres korekty wyc. - Dopuszczalny zakres korekty wyciągu (Kw2) [%]
60 15 70 40 Przewidywany czas przebywania węgla w kotle (tx) [min]
61 0,500 1,300 0,750 Masa nasypowa - Masa nasypowa węgla (Mn) [t/m3]
62 15,00 30,00 24,90 Wartość opałowa - Wartość opałowa (Cs) [kJ/g]
63 80,0 500,0 220,0 Cena węgla - Cena 1 tony węgla (Cw) [zł/t]
75 0,0 20,0 0,0 Stała warstwownicy - Prześwit warstwownicy (s) [mm]
83 0 1 1 Sterowanie auto. zaworem - Sterowanie zaworem na spalinach (Prac)
84 70,0 120,0 75,0 Temp. zad. ekon. - Zadana temperatura do utrzymania przez ekonomizer (txEkon) [°C]
85 -99,0 0,0 -40,0 Podciśn. w komorze min - Podciśnienie w komorze spalania - min (Pk_min) [Pa]
86 -99,0 5,0 0,0 Podciśn. w komorze max - Podciśnienie w komorze spalania - max (Pk_min) [Pa]

Wejścia analogowe

numer opis
01 grubość warstwy strona lewa (4..20mA)
02 grubość warstwy strona prawa (4..20mA)
03 rezerwa (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika rusztu (0..20mA)
06 zadajnik prądowy falownika podmuchu (0..20mA)
07 zadajnik prądowy falownika wyciągu (0..20mA)
08 Podciśn. w komorze - Podciśnienie w komorze spalania (Pkom) (4..20mA)
09 rezerwa (4..20mA)
10 Temp. spalin - Temperatura spalin (Tspal) (4..20mA)
11 Temp. wyjściowa - Temperatura wody za kotłem (Twy) (4..20mA)
12 Temp. wejściowa - Temperatura wody przed kotłem (Twe) (4..20mA)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 zwora ruszt w automacie
04 praca 2-stanowa ze zmiennym wypełnieniem
05 posuw rusztu
06 nieprawidlowe podcisnienie z przekaznika
07 test sygnalizacji
08 kasowanie awarii

Wyjścia analogowe

numer opis
01 Wyst. fal. rusz. - Aktualne wysterowanie falownika rusztu (imp_r) [%]
02 Wyst. fal. podm. - Aktualne wysterowanie falownika podmuchu (imp_p) [%]
03 Wyst. fal. wyc. - Aktualne wysterowanie falownika wyciągu (imp_w) [%]

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 praca na wydajnosc
03 rezerwa
04 rezerwa
05 koniec zakresu współczynników do analizy
06 ZAMKNIJ ZAWÓR EKON
07 sygnalizacja synchronizacji
08 ANALIZA (D5)
09 TEMPERATURA MIN./MAX. (D1)
10 PRACA RUSZTU W TRYBIE SZYBKIM (D2)
11 BRAK PODCIŚNIENIA (D3)
12 ZAKŁÓCENIE (D4)
13 rezerwa
14 chłodzenie rusztu
15 AWARIA REGULATORA - test sygnalizacji
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2020.09.19 03:21:23
based on /var/szarp/programy/trunk/szczytno/3006/1001/koczwyk.c