Regulator nadrzędny

 

Uproszczony algorytm sterowania

 

Regulator nadrzędny jest obok regulatora przepływów częścią szafy nadrzędnej.

 

Szafa nadrzędna posiada dwa podstawowe tryby pracy: pracę w sezonie letnim oraz pracę w sezonie grzewczym. Wyboru jednego z tych trybów dokonuje się przy pomocy przełącznika wyboru trybu pracy (koloru czarnego) znajdującego się w pomieszczeniu serwerowni. Prawidłowe ustawienie tego przełącznika jest bardzo istotne, gdyż informacja ta przesyłana jest również do innych regulatorów np. (regulator przepływu, regulatorów odpływu) i w zależności od niej wybierane są różne algorytmy sterowania.

 

Zadania regulatora nadrzędnego

Regulator nadrzędny posiada następujące zadania:

 • Wyliczanie mocy odniesienia widełek w sezonie grzewczym według algorytmu Algorytm wyliczania mocy odniesienia i widełek mocy
 • Wyliczanie współczynnika Kpmk do korekcji mocy kotłów według algorytmu Algorytm wyliczania współczynnika Kpmk do korekcji mocy kotłów
 • Sterowanie zaworem obejścia wymienników według algorytmu Algorytm sterowania zaworem obejścia wymienników
 • Utrzymywanie stałej temperatury przed kotłami w sezonie grzewczym Algorytm utrzymywania stałej temperatury przed kotłami
 • Utrzymywanie stałego spadku ciśnienia po stronie wysokiej wymiennika poza sezonem grzewczym Algorytm utrzymywania stałego ciśnienia w.p. na wymienniku
 • Wyznaczanie współczynnika dyspozycjiAlgorytm wyliczania współczynnika dyspozycji
 •  

  Algorytm wyliczania mocy odniesienia i widełek mocy

  Całkowita moc odniesienia można przedstawić jako sumę mocy odniesienia poszczególnych odpływów tj. Odpływu miasto, Odpływu Osiedle Przyjaźń, Odpływu Centrum Handlowe, Odpływu Fazos

  Formuła Qodn-formula (1.1)
 • Moc odniesienia Qobl_miasto odpływu miasto jest obliczana na podstawie wyliczanej temperatury odniesienia Tod (funkcja 00), aktualnej temperatury powrotów z sieci Tpow (pierwsze okienko na panelu wyświetlaczy) oraz przepływu w sieci (funkcja 30), przy czym do obliczeń brana jest średnia wartość przepływu z ostatniej godziny Gc1h
 •  

 • Moc odniesienia Qobl_osiedle_przyjazn odpływu Osiedle Przyjaźń jest obliczana na podstawie temperatury odniesienia (wyliczanej w sterowniku odpływu) Tod_osiedle_przyjazn (jako suma aktualnej temperatury wody wyjściowej na wyjściu miasto plus korekta - wartość programowana na sterowniku odpływu), aktualnej temperatury powrotów Tpow_osiedle_przyjazn oraz przepływu Gc_osiedle_przyjazn, przy czym do obliczeń brana jest średnia wartość przepływu z ostatniej godziny. Wszystkie pomiary temperatur i przepływu są mierzone w sterowniku odpływu i przesyłane do regulatora nadrzędnego, gdzie na ich podstawie wyliczana jest moc odniesienia
 •  

 • Moc odniesienia Qobl_centrum_handlowe odpływu Centrum Handlowe jest obliczana na podstawie temperatury odniesienia (wyliczanej w sterowniku odpływu) Tod_centrum_handlowe (jako suma aktualnej temperatury wody wyjściowej na wyjściu miasto plus korekta - wartość programowana na sterowniku odpływu), aktualnej temperatury powrotów Tpow_centrum_handlowe oraz przepływu Gc_osiedle_przyjazn, przy czym do obliczeń brana jest średnia wartość przepływu z ostatniej godziny. Wszystkie pomiary temperatur i przepływu są mierzone w sterowniku odpływu i przesyłane do regulatora nadrzędnego, gdzie na ich podstawie wyliczana jest moc odniesienia
 •  

 • Moc odniesienia Qobl_fazos odpływu Fazos jest obliczana na podstawie temperatury odniesienia (wyliczanej w sterowniku odpływu) Tod_fazos (jako suma aktualnej temperatury wody wyjściowej na wyjściu miasto plus korekta - wartość programowana na sterowniku odpływu), aktualnej temperatury powrotów Tpow_fazos oraz przepływu Gc_fazos, przy czym do obliczeń brana jest średnia wartość przepływu z ostatniej godziny. Wszystkie pomiary temperatur i przepływu są mierzone w sterowniku odpływu i przesyłane do regulatora nadrzędnego, gdzie na ich podstawie wyliczana jest moc odniesienia
 •  

  Moc odniesienia odpływu Miasto wyliczana jest wg następującego wzoru:

  Qobl_miasto = Wydnsc(Tod - Tpow, Gc1h), (1.2)

  Qobl_osiedle_przyjazn = Wydnsc(Tod_osiedle_przyjazn - Tpow_osiedle_przyjazn, Gc_osiedle_przyjazn), (1.3)

  Qobl_centrum_handlowe = Wydnsc(Tod_centrum_handlowe - Tpow_centrum_handlowe, Gc_centrum_handlowe), (1.4)

  Qobl_fazos = Wydnsc(Tod_fazos - Tpow_fazos, Gc_fazos), (1.5)

  Tak jak już wspomniano wcześniej całkowita moc obliczeniowa Qobljest równa sumie mocy obliczeniowych poszczególnych odpływów.

   

  Funkcja Wydnsc() została zdefiniowana w następujący sposób:

   
  Formuła Wydnsc-formula (1.6)

  Temperatura odniesienia Tod jest wyliczana na podstawie temperatury sterującej Tste (funkcja 11), temperatury normalnej Tnor (funkcja 10) oraz programowalnego współczynnika przewidywalności k_przew (funkcja 52).

  Temperatura odniesienia Tod jest wyliczana w dwóch krokach - najpierw wyliczane są jej dwie składowe:

   

   

   

  Wartość Tod_kor programowana na funkcji 45 umożliwia przesunięcie ("podniesienie" lub "opuszczenie") całej charakterystyki.

   

  Ostatecznie temperatura odniesienia Tod jest wyliczana wg wzoru:

  Tod = Tono + (Tost - Tono) * k_przew, (1.7)

  gdzie k_przew - programowany na funkcji 52 "współczynnik przewidywalności".

   

  Widełki mocy ciepłowni są wyznaczone w odmienny sposób dla sezonu letniego i zimowego

 • w sezonie letnim wartość ta wyliczana jest w następujący sposób (tylko wtedy, gdy przełącznik trybu pracy regulatora jest w pozycji 2 - praca w synchronizacji w przeciwnym wypadku widełki nie są liczone):

  corr_Q[MW] = (Twy24h[°C] - Twy_od[°C]) * Qc24h[MW] * 1/4[°C/] * 1[] (1.8)

  Qmin[MW] = Qc24h[MW] - Qc24h[MW] * 10[%] - corr_Q[MW] (1.9)

  Qmax[MW] = Qc24h[MW] + Qc24h[MW] * 10[%] - corr_Q[MW] (1.10)

  gdzie:

 • Twy24h - średnia krocząca temperatury wyjściowej ciepłowni z ostatniej doby (funkcja 46).

  Twy_od - temperatura odniesienia wody z ciepłowni. W sezonie letnim jest ona programowana na funkcji 00.

  Qc24h - średnia krocząca mocy ciepłowni z ostatniej doby (wartość nigdzie nie wyświetlana).

  Qmin - dolna wartość widełek mocy (funkcja 20).

  Qmax - dolna wartość widełek mocy (funkcja 22).

   

  wzór 1.8. można zinterpretować następująco na każde 4°C odchyłki średniodobowej temperatury wyjściowej Twy24h korekta corr_Q przekłada się na 1% mocy.

  Wartość minimalna Qmin 1.9. i maksymalna Qmax 1.10 mocy powstaje przez odpowiednio odjęcie lub dodanie 10% tej mocy oraz w obu przypadkach odjęcie korekty corr_Q.

 •  

  Istnieje możliwość wyznaczenia widełek w sposób ręczny. W tym celu należy sczytać z wykresów (wykres - miesiąc) wartość średniodobową Twy24h, wartość średniodobową Qc24h oraz aktualną (wykres - dzień) Twy_od (gdy Twy_od nie było zmieniane w ciągu doby można wziąć również wartość średniodobową (wykres - miesiąc) ).

  poniższy wykres pokazuje sposób sczytywania potrzebnych danych:

   

     

  po podstawieniu odczytanych wartości do wzorów 1.8, 1.9, 1.10

  corr_Q[MW]=(65.7[°C]-66[°C]) * 3.55[MW] * 1/4[°C/] * 1[] = 0,0266[MW]

  Qmin[MW]=3,55[MW]010[%]*3,55[MW] - 0,0266[MW] = 3,19[MW]

  Qmax[MW]=3,55[MW]+10[%]*3,55[MW] - 0,0266[MW] = 3,90[MW]

   

  Obliczone wartości pokrywają się z widełkami odczytanymi z wykresu:

   

   

   

 • w sezonie zimowymjako wyliczona moc odniesienia Qobl +/- 1,5MW
 • .

   

  Algorytm wyliczania współczynnika Kpmk do korekcji mocy kotłów

  Najpierw sterownik nadrzędny wylicza współczynnik korekty mocy kotłów wg następującego wzoru:

   
  Formuła kpmk-formula (1.11)

  gdzie:

  Kpmk - współczynnik korekty mocy kotłów

  Qobl - moc odniesienia ciepłowni (patrz wyżej)

  Qsumodn - suma mocy odniesienia wszystkich pracujących kotłów (regulator nadrzędny klasyfikuje kocioł jako pracujący bądź niepracujący na podstawie jego aktualnej mocy rzeczywistej - za wartość graniczną przyjęto 0,25MW w przypadku kotła WR-10 i 0,5MW w przypadku kotła WR-25).

   

  Qc1h - średnia moc ciepłowni z ostatniej godziny. Jako moc ciepłowni należy rozumieć sumę wszystkich odpływów ciepłowni tj. Odpływu miasto, Odpływu Osiedle Przyjaźń, Odpływu Centrum Handlowe, Odpływu Fazos

  Formuła Qc1h-formula (1.12)
  Formuła Qsumodn-formula (1.13)

  Jak widać na wartość Kpmk składają się dwa czynniki: pierwszy (Qobl / Qsumodn) - określa jaki jest stosunek zapotrzebowania na moc ciepłowni do sumy zaprogramowanych mocy kotłów; jeżeli stosunek ten wynosi 100% - oznacza, to, że aktualnie zaprogramowana moc na wszystkich kotłach jest równa aktualnemu zapotrzebowaniu na moc ciepłowni Qobl; jeżeli wynosiłby 200% - oznaczałoby to, ze suma zaprogramowanych mocy kotłów jest o połowę za mała w stosunku do zapotrzebowania na moc Qobl - a zatem sterownik nadrzędny będzie musiał wysłać do kotłów informację o tym, że muszą one pracować z mocą równą 200% mocy zaprogramowanej. Ponieważ jednak moc ciepłowni jest zawsze mniejsza od sumy mocy wszystkich kotłów (ze względu na potrzeby własne ciepłowni) - stąd potrzebny jest drugi czynnik ((Qobl) / (Qc1h)) - który wskazuje jaki jest stosunek mocy odniesienia do rzeczywistej mocy ciepłowni - czyli uwzględnia wydatek mocy na potrzeby własne.

  Tak wyliczony współczynnik korekty mocy Kpmk jest następnie wysyłany do wszystkich kotłów, które wyliczają swoją moc odniesienia przemnażając zaprogramowaną moc zadaną przez Kpmk.

   

  Przy tym algorytmie należy jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy:

   

  Przykład

  Załóżmy, że obecnie na ciepłowni pracują kotły:

  WR-10 nr 2 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 10[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 0[MW]

  WR-10 nr 3 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 9[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 8[MW]

  WR-10 nr 4 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 10[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 10[MW]

  WR-25 nr 5 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 28[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 25[MW]

  WR-25 nr 6 z zaprogramowaną wydajnością Qodn = 25[MW] i aktualną wydajnością Qkoc = 0[MW]

  Moc obliczeniowa Qobl = 45[MW], natomiast moc ciepłowni z ostatniej godziny Qc1h = 43[MW]. Wówczas korzystając ze wzoru na Kpmk, możemy obliczyć jego wartość:

   
  Formuła kpmk-example (1.14)

  Na poniższym schemacie przedstawiono zespół kotłów pracujących w algorytmie według powyższych założeń:

   

  Poniższy (rzeczywisty) wykres pokazuje przykładowe zmiany współczynnika Kpmk w ciągu doby. Współczynnik rośnie, gdy "podnoszą się" widełki mocy (2) - co pociąga za sobą wzrost mocy ciepłowni, a spada, gdy widełki mocy obniżają się (1).

   

  Algorytm sterowania zaworem obejścia wymienników

  
  jeżeli (Qc10m[MW] >= Qobl[MW] - 1[MW]) i jednocześnie jeżeli (Qc10m[MW] <= Qobl[MW] - 1[MW]) to
  nie podejmuj żadnych ruchów zaworem.
  jeżeli (Qc10m[MW] < Qobl[MW] - 1[MW]) podaj jeden impuls otwierający na zawór.
  jeżeli (Qc10m[MW] > Qobl[MW] + 1[MW]) podaj jeden impuls zamykający na zawór.
  

  gdzie:

  Qc10m - średnia wartość mocy ciepłowni z ostatnich 10 minut (funkcja 21).

  Qobl - moc odniesienia (funkcja 23). Wielkość jest zdefiniowana w punkcie Algorytm wyliczania mocy odniesienia i widełek mocy

   

  Algorytm utrzymywania stałej temperatury przed kotłami

  W sezonie grzewczym (zimowym) sterownik nadrzędny utrzymuje zadaną temperaturę w kolektorze przed kotłami (programowana i wyświetlana na funkcji 40) z dokładnością do +/- 1°C. Do regulacji temperaturą w kolektorze przed kotłami są wykorzystywana jest pompa mieszania gorącego, okres regulacji wynosi 9 minut, a skok wysterowania falownika pompy - 0,1%.

  Sterowanie pompą mieszania gorącego na utrzymanie temperatury przed kotłami jest przedstawione na poniższym (rzeczywistym) wykresie:

   

   

  Jak widać - w sytuacji oznaczonej cyfrą 2 - gdy temperatura przed kotłami różni się od zadanej o nie więcej niż jeden 1°C - wysterowanie falownika nie zmienia się. Gdy temperatura jest jest za wysoka (sytuacja 1) - wysterowanie falownika spada, a gdy temperatura jest za niska (sytuacja 3) - wysterowanie falownika rośnie. Jak również można zauważyć - zmiany wysterowania falownika odbywają się bardzo powoli.

   

  Algorytm utrzymywania stałego ciśnienia w.p. na wymienniku

  W sezonie letnim, gdy ciepłownia od reszty systemu jest oddzielona wymiennikiem sterownik nadrzędny stara się utrzymywać aktualny spadek ciśnienia na wymienniku (funkcja 61) po stronie wysokiej wymiennika wokół wartości zadanej (funkcja 60). Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawia poniższy wykres:

   

   

 • W punkcie 1 zaznaczono przypadek, gdy aktualny spadek ciśnienia na wymiennikach (oznaczony jako Dpw) jest niższy od ciśnienia zadanego (oznaczony jako Dpwx) poniżej tolerancji 0,002MPa. W tym przypadku następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy mieszającej.
 • W punkcie 2 zaznaczono przypadek, gdy aktualny spadek ciśnienia na wymiennikach (oznaczony jako Dpw) jest równy z tolerancją +/- 0,002MPa od ciśnienia zadanego (oznaczony jako Dpwx). W tym przypadku pompa mieszająca nie zmienia swojego wysterowania.
 • W punkcie 3 zaznaczono przypadek, gdy aktualny spadek ciśnienia na wymiennikach (oznaczony jako Dpw) jest wyższy od ciśnienia zadanego (oznaczony jako Dpwx) powyżej tolerancji 0,002MPa. W tym przypadku następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy mieszającej.
 •  

  Algorytm wyliczania współczynnika dyspozycji

  Współczynnik dyspozycji jest wykorzystywany do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego przez regulatory odpływów.

  Jest to funkcja zdefiniowana w następujący sposób:

 • get_wsp_pdysp(t=-20°C) = 100[%]
 • ...
 • get_wsp_pdysp(t=6°C) = 100[%]
 • get_wsp_pdysp(t=12°C) = tx_wsp_pdysp
 • gdzie:

  tx_wsp_pdysp - zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (funkcja 12).

   

  Tak więc funkcja get_wsp_pdysp dla temperatur (będących parametrem funkcji) większych bądź równych 6°C jest zdefiniowana jako:

  Formuła wsp_pdysp-formula (1.15)
  Dla temperatur (będących parametrem funkcji) mniejszych od 6°C funkcja zwraca zawsze 100. Najmniejszą wartość jaką może zwrócić funkcja to 0.

  Znaczenie poszczególnych funkcji

  00 - temperatura z tabeli - Temperatura wyjściowa odniesienia. W sezonie zimowym wyliczana na podstawie temp. zewnętrznej, w sezonie letnim - programowana na funkcji 00.

  01 - temperatura wody w kolektorze za kotłami - Pomiar - czujnik Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C.

  02 - temperatura zewnętrzna - Pomiar - czujnik Pt100, zakres przetwarzania -30..70°C.

  03 - temperatura zewnętrzna na słońcu - Pomiar - czujnik Pt100, zakres przetwarzania -30..70°C.

  04 - wysterowanie falownika pompy mieszającej - Przedstawia aktualne wysterowanie falownika pompy mieszającej

  Wartość wysterowania przekłada się liniowo na częstotliwość tzn. można przyjąć, że każdy 1 % wysterowania falownika oznacza zmianę częstotliwości o 0.5 Hz.

  05 - wysterowanie falownika pompy mieszającej z zadajnika - Sygnał prądowy

  10 - temperatura "normalna" (średnia 24-godz.) - Jest równa średniej kroczącej temperatury zewnętrznej z ostatnich 24 godzin

  11 - temperatura "sterująca" - jest to skorygowana temperatura "normalna" (funkcja 10) wykorzystywana do obliczenia mocy odniesienia; na wielkość korekty wpływ mają: temperatura zewnętrzna na słońcu (funkcja 03), współczynnik wpływu słońca (funkcja 91), prędkość wiatru (funkcja 70), współczynnik wpływu wiatru (funkcja 92), sumaryczna korekta temperatury zewnętrznej (funkcja 86); jest wykorzystywana do sterowania tylko w zimie.

  12 - zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C. Wartość programowana określająca wartość współczynnika dyspozycji +12°C wyrażona w procentach.

  13 - wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy aktualnej temperaturze Parametr jest obliczany w następujący sposób:

  wsp_pdysp[%] = wsp_pdysp_norm[] + (wsp_pdysp_ster[] - wsp_pdysp_norm[]) * k_przew [] (1.16)

  gdzie:

  wsp_pdysp_ster - współczynnik dyspozycji od temperatury sterującej (funkcja 75).

  wsp_pdysp_norm - współczynnik dyspozycji od temperatury normalnej (funkcja 76).

  k_przew - współczynnik przewidywalności (funkcja 52).

  14 - temperatura wyjścia n.p. wym. 6MW Fazos - temperatura po niskiej (wtórnej) stronie wymiennika 6MW odpływu Zakładów Fazos, zakres przetwarzania 0..200°C.

  15 - temperatura wyjścia n.p. wym. 1MW Zakłady Mięsne - temperatura po niskiej (wtórnej) stronie wymiennika 1MW Centrum Handlowe (dawne Zakłady Mięsne), zakres przetwarzania 0..200°C.

  20 - moc minimalna - Dolna wartość widełek mocy (moc odniesienia pomniejszona o 4MW); ma znaczenie tylko w zimie.

  21 - moc ciepłowni - Aktualna moc ciepłowni policzona z ostatnich dziesięciu minut na podstawie temperatury wyjściowej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), powrotnej (wartość wyświetlana na pozycji 1 panelu wyświetlaczy) oraz przepływu ciepłowni (wartość wyświetlana na pozycji 3 panelu wyświetlaczy).

  22 - moc maksymalna - Górna wartość widełek mocy (moc odniesienia powiększona o 4MW); ma znaczenie tylko w zimie.

  23 - moc obliczeniowa - moc wyliczona ze wzoru 1.1.

  30 - aktualny przepływ systemu - Aktualny przepływ ciepłowni

  31 - średni przepływ systemu - uśredniony przepływ systemu (funkcja 30) z ostatnich 3min.

  40 - zadana moc w sezonie letnim - parametr programowalny na funkcji 40 - służy do inicjalizowania średniej mocy ciepłowni z ostatniej doby przez pierwszą dobę od momentu zaprogramowania sterownika. Średnia ta jest wykorzystywana w algorytmie Algorytm wyliczania mocy odniesienia i widełek mocy.

  42 - prędkość wiatru - Aktualna wartość prędkości wiatru (parametr pobierany z komputera).

  45 - korekta temperatury odniesienia na sieć - wartość programowana na funkcji 45 - pozwala to wprowadzić dodatkową korektę do wyliczanej temperatury odniesienia na sieć

  46 - średnia dobowa temperatura wyjściowa - wartość temperatury wody wyjściowej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) z ostatniej doby.

  52 - współczynnik przewidywalności - Wartość programowana na funkcji 52 - parametr wykorzystywany w algorytmach Algorytm wyliczania mocy odniesienia i widełek mocy, Algorytmu wyliczania współczynnika dyspozycji.

  60 - zadany spadek ciśnienia na wymiennikach po stronie wysokiej - Wartość programowana na funkcji 60 - zadana wartość temperatury do utrzymania przy pomocy Algorytmu utrzymywania stałego ciśnienia w.p. na wymienniku.

  61 - spadek ciśnienia na wymiennikach po stronie wysokiej - aktualny spadek ciśnienia na wymiennik, pomiar przy pomocy przetwornika różnicy ciśnień.

  65 - zadana temperatura przed kotłami - Wartość programowana na funkcji 65 - zadana temperatura w kolektorze przed kotłami do utrzymania; ma znaczenie tylko w sezonie zimowym.

  66 - aktualna temperatura przed kotłami - Wartość ta nie jest faktycznie mierzona, lecz wyznaczana jest jako temperatura wody przed kotłem (pomiar w sterowniku kotła) z kotła, który ma aktualnie najwyższą moc.

  70 - korekta zadanej mocy kotłów - wyliczona wartość korekty mocy kotłów Kpmk

  72 - temperatura odniesienia od temperatury sterującej - wyliczona wartość temperatury odniesienia Tost

  73 - temperatura odniesienia od temperatury normalnej - wyliczona wartość temperatury odniesienia Tono

  75 - współczynnik dyspozycji od temperatury sterującej - parametr wyliczony przy pomocy Algorytmu wyliczania współczynnika dyspozycji przy czym parametrem wejściowym (t) funkcji jest temperatura sterująca (funkcja 11).

  76 - współczynnik dyspozycji od temperatury normalnej - parametr wyliczony przy pomocy Algorytmu wyliczania współczynnika dyspozycji przy czym parametrem wejściowym (t) funkcji jest temperatura sterująca (funkcja 10).

  86 - sumaryczna korekta - korekta do temperatury sterującej pochodząca od temperatury zewnętrznej mająca na celu uwzględnienie tendencji zmian temperatury zewnętrznej, wyliczana w następujący sposób:

  corr = Tz3h - Tz24h + Tz3h - Tz_l3h + Tz6h - Tz_l6h + Tz12h - Tz_l12h + Tz24h - Tz_l24h, gdzie:

  Tzxh - średnia temp. zewnętrzna z ostatnich x godzin [°C]

  Tz_lxh - średnia temp. zewnętrzna z ostatnich x godzin z poprzedniej doby [°C]

  90 - temperatura "startu" - Parametr programowalny na funkcji 90, który jest podstawiany do wszystkich wartości średnich temperatur zewnętrznych, gdy sterownik nie posiada jeszcze rzeczywistych temperatur średnich niezbędnych do wyliczenia korekt temp. sterującej. Dlatego też po każdorazowym przeprogramowaniu sterownika jako temperaturę "startu" należy ustawić wartość temperatury sterującej (funkcja 11) bezpośrednio sprzed programowania.

  91 - współczynnik wpływu słońca - Parametr programowalny na funkcji 91 ustalający w jakim stopniu pomiar temperatury "na słońcu" wpływa na temp. sterującą.

  92 - współczynnik wpływu wiatru - Parametr programowalny na funkcji 92 ustalający w jakim stopniu prędkość wiatru wpływa na temp. sterującą.

  96 - skok zaworu obejścia wymienników - mieszania gorącego parametr programowalny na funkcji (96) mówiący jak długo ma trwać pojedynczy impuls sterujący siłownikiem zaworu.

  97 - wejścia logiczne 1-4 - Na poszczególnych pozycjach wyświetlacza pokazywane są stany wejść logicznych: zwarte = "1", rozwarte = "0". Pozycje liczone są od lewej strony: pierwsza cyfra pokazuje stan wejścia logicznego nr 1, druga stan wejścia logicznego nr 2, itd.

  98 - wejścia logiczne 5-8 - Podobnie jak funkcja 97, ale dla wejść 5-8

  Wartości wyświetlane

  numer opis
  stały wyświetlacz Moc silnika V1.6 - Moc silnika (Ps) [%]
  nE Wersja pamięci EPROM: 2313
  nP Wersja programu technologicznego: 3046
  00 Prędk. obr. siln. V1.3 - Prędkość obrotowa silnika (Vobs) [rpm]
  01 Napięcie na silniku V1.7 - Napięcie na silniku (Us) [V]
  02 Prąd silnika V1.4 - Prąd silnika (Is) [A]
  03 Moment silnika V1.5 - Moment obrotowy silnika (Ms) [%]
  04 Temp. przemiennika V1.9 - Temperatura przemiennika (Tprz) [°C]
  05 Proc. dop. t. sil. 10 - Temperatura silnika (Pdts) [%]
  10 Częstotl. wyj. V1.1 - Częstotliwość wyjściowa (Fwy) [Hz]
  11 Prędk. obr. siln. V1.3 - Prędkość obrotowa silnika (Vobs) [rpm]
  12 zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C
  13 wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy aktualnej temperaturze
  20 Proc. dop. t. sil. 10 - Maksymalne skalowanie 1 (Max1) [%]
  21 Proc. dop. t. sil. 10 - Minimalne skalowanie 2 (Min2) [%]
  22 Proc. dop. t. sil. 10 - Maksymalne skalowanie 2 (Max2) [%]
  23 moc obliczeniowa wynikająca z przepływu i temperatury sterującej [MW]
  30 Proc. dop. t. sil. 10 - Minimalne skalowanie 1 (Min1) [%]
  31 przepływ systemu (wartość średnia 3-minutowa) [t/h]
  40 zadana moc w sezonie letnim [MW]
  42 Moc silnika V1.6 - Moc silnika (Ps) [%]
  45 korekta temperatury odniesienia na sieć [°C]
  46 Napięcie na silniku V1.7 - Napięcie na silniku (Us) [V]
  52 współczynnik przewidywalności [%]
  60 zadany spadek ciśnienia na wymiennikach po stronie wysokiej [MPa]
  61 spadek ciśnienia na wymiennikach po stronie wysokiej [MPa]
  65 zadana temperatura przed kotłami [°C]
  66 aktualna temperatura przed kotłami [°C]
  70 korekta zadanej mocy kotlow [%]
  72 temperatura odniesienia od temperatury sterującej
  73 temperatura odniesienia od temperatury normalnej
  75 wspolczynnik dyspozycji od temperatury sterującej
  76 wspolczynnik dyspozycji od temperatury normalnej
  86 sumaryczna korekta [°C]
  90 temperatura zewnętrzna przy starcie sterownika [°C]
  91 współczynnik wpływu słońca [-]
  92 współczynnik wpływu wiatru [-]
  96 skok zaworu obejscia wymienników - mieszania gorącego [s]
  97 Stan wejść logicznych 1-4
  98 Stan wejść logicznych 5-8

  Panele wyświetlaczy

  Temp. przemiennika V1.9 - Temperatura przemiennika (Tprz) [°C] Prąd silnika V1.4 - Prąd silnika (Is) [A]
  Proc. dop. t. sil. 10 - Minimalne skalowanie 1 (Min1) [%] Proc. dop. t. sil. 10 - Minimalne skalowanie 2 (Min2) [%]

  Wartości stałe

  numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
  00 50 140 80 Prędk. obr. siln. V1.3 - Prędkość obrotowa silnika (Vobs) [rpm]
  12 0 100 100 zadana wartość dla mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C
  40 1,00 7,50 2,50 Zadana moc w sezonie letnim
  45 -15,0 15,0 11,0 korekta do temperatury odniesienia na sieć
  52 0 100 100 współczynnik przewidywalności
  60 0,020 0,400 0,200 zadany spadek ciśnienia na wymiennikach po stronie wysokiej
  65 60,0 110,0 65,0 zadana temperatura przed kotłami [°C]
  90 -20,0 20,0 -3,0 temperatura zewnętrzna przy starcie sterownika
  91 0,0 1,0 0,0 współczynnik wpływu słońca
  92 0,0 1,0 0,0 współczynnik wpływu wiatru
  96 0,1 0,9 0,1 skok zaworu obejscia wymienników - mieszania gorącego
  99 0 9999 0 kod dostępu do parametrów programowalnych 0-92

  Wejścia analogowe

  numer opis
  01 Proc. dop. t. sil. 10 - Minimalne skalowanie 1 (Min1) (4..20mA)
  02 przepływ mieszania gorącego (4..20mA)
  03 spadek ciśnienia na wymiennikach po stronie wysokiej (4..20mA)
  04 Proc. dop. t. sil. 10 - Temperatura silnika (Pdts) (0..20mA)
  05 rezerwa (0..200°C)
  06 rezerwa (0..200°C)
  07 rezerwa (0..200°C)
  08 Napięcie na silniku V1.7 - Napięcie na silniku (Us) (0..200°C)
  09 Temp. przemiennika V1.9 - Temperatura przemiennika (Tprz) (0..200°C)
  10 Moc silnika V1.6 - Moc silnika (Ps) (0..200°C)
  11 Moment silnika V1.5 - Moment obrotowy silnika (Ms) (-30..70°C)
  12 Prąd silnika V1.4 - Prąd silnika (Is) (-30..70°C)

  Wejścia logiczne

  numer opis
  01 praca automatyczna
  02 synchronizacja
  03 sezon zimowy
  04 rezerwa
  05 rezerwa
  06 rezerwa
  07 test sygnalizacji
  08 kasowanie awarii

  Wyjścia analogowe

  numer opis
  01 Temp. przemiennika V1.9 - Temperatura przemiennika (Tprz) [°C]
  02 rezerwa
  03 rezerwa

  Wyjścia przekaźnikowe

  numer opis
  01 praca automatyczna
  02 otwieranie zaworu wody gorącej
  03 zamykanie zaworu wody gorącej
  04 rezerwa
  05 rezerwa
  06 sygnalizacja transmisji z komputera
  07 sygnalizacja regulacji
  08 średnia dobowa temperatura na sieć w normie
  09 sygnalizacja braku transmisji
  10 "ocieplenie"
  11 koniec zakresu regulacji przepływem mieszania
  12 ochlodzenie
  13 rezerwa
  14 rezerwa
  15 rezerwa
  16 buczek
  17 rezerwa

  Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
  Instrukcja obsługi panelu blokad
  Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

  Automatically generated by DOCGEN on 2021.09.25 03:22:34
  based on /var/szarp/programy/trunk/tarnowg/sterow/2313/1000/siecwyk.c