Regulator Odpływu Osiedle Przyjaźń - instrukcja obsługi

 

Instrukcja obsługi w wersji maksymalnie skróconej

Regulator odpływu Osiedle Przyjaźń służy do stabilizacji ciśnienia dyspozycyjnego wokół wartości zadanej lokalnie lub wokół dyspozycji na węźle SW2 Bałkańska przy pomocy odpowiednich algorytmów sterowania. Regulator powinien praktycznie zawsze pracować w pozycji przełącznika trybu pracy 3 - praca automatyczna.

 

Pełna instrukcja obsługi

Na szafie regulatora Osiedle Przyjaźń znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora nadrzędnego znajdują się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji. W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora odpływu Osiedle Przyjaźń mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

Szafa regulatora odpływu Osiedle Przyjaźń posiada lampki sygnalizacji awaryjnej: Pierwsza z lampek zapala się, gdy do sterownika nie dochodzi aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego z węzła SW2 Bałkańska; druga zapala się gdy pompa zmieszania zimnego osiągnie wartość 30 lub 100 co odpowiada minimalnemu lub maksymalnemu wysterowaniu tej pompy w trybie pracy automatycznej.

 

Znaczenie poszczególnych funkcji

Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - temperatura wody wyjściowej [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 8.

00 - temperatura wody wyjściowej odniesienia [°C] - temperatura wody wyjściowej odniesienia - Aktualna temperatura wody wyjściowej z odpływu głównego (wartość mierzona na regulatorze nadrzędnym) powiększona o programowalną korektę (Wartość programowana i wyświetlana na funkcji 32). Ta wartość jest wyliczana tylko gdy regulator znajduje się w pozycji przełącznika trybu pracy 3 - praca automatyczna.

01 - temperatura wody powrotnej [°C] - temperatura wody powrotnej [°C] - Aktualna wartość temperatury na odpływie Osiedle Przyjaźń pomiar z oporowego czujnika temperatury PT100 w zakresie 0..200°C.

02 - wysterowanie falownika pompy poprzecznej [%] - Wysterowanie falownika pompy poprzecznej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30 do 100.

03 - wysterowanie falownika pompy poprzecznej z zadajnika [%] - Wysterowanie falownika pompy poprzecznej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

04 - wysterowanie falownika pompy obiegowej. [%] - Wysterowanie falownika pompy obiegowej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy obiegowej. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy obiegowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30 do 100.

05 - wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika [%] - Wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,5Hz).

10 - zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Zadane ciśnienie dyspozycyjne wartość ta jest programowana jako paczka czasowa (funkcja 10). Wartość jest wyświetlana na funkcji (funkcja 96). Na funkcji 10 wyświetlana jest wartość powstała przez przemnożenie wartości zaprogramowanej przez aktualny współczynnik dyspozycji (95). Wartość ta jest ona wykorzystywana jedynie w przypadku pracy na utrzymywanie dyspozycji lokalnej (funkcja 24 ma wartość 0).

11 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne - Dolna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienie dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0,003MPa. Widełki te są wykorzystywane jedynie w przypadku pracy na utrzymywanie dyspozycji lokalnej (funkcja 24 ma wartość 0).

12 - ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Ciśnienie dyspozycyjne. Pomiar z prądowego przetwornika różnicy ciśnień.

13 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne. - Górna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) wartości 0,003MPa Widełki te są wykorzystywane jedynie w przypadku pracy na utrzymywanie dyspozycji lokalnej (funkcja 24 ma wartość 0).

14 - ciśnienie wyjściowe [MPa] - ciśnienie wyjściowe - aktualna wartość ciśnienia zasilania na magistrali Osiedle Przyjaźń. Wartość obliczana przez dodanie do aktualnego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) ciśnienia powrotu (funkcja 15).

15 - ciśnienie powrotu [MPa] - ciśnienie powrotu - Aktualna wartość ciśnienia powrotu. Pomiar z przetwornika ciśnienia.

19 - moc odpływu [MW] - moc odpływu - Aktualna wartość mocy obliczona z temperatury zasilania (wartość na wyświetlaczu stałym) temperatury powrotu (funkcja 01) i przepływu (funkcja 30).

20 - zadane ciśnienie dyspozycyjne przepompowni SW2 Bałkańska [MPa] - Zadane ciśnienie dyspozycyjne SW2 Bałkańska - Wartość ta jest programowana na funkcji 20. Jest ona wykorzystywana jedynie w przypadku pracy na utrzymywanie dyspozycji zdalnej na SW2 Bałkańska (funkcja 24 ma wartość 1).

21 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne przepompowni SW2 Bałkańska [MPa] - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne SW2 Bałkańska - Dolna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Wartość widełek jest obliczona przez odjęcie od zadanego ciśnienie dyspozycyjnego SW2 Bałkańska (funkcja 20) wartości 0,002MPa. Widełki te są wykorzystywane jedynie w przypadku pracy na utrzymywanie dyspozycji zdalnej na SW2 Bałkańska (funkcja 24 ma wartość 1).

22 - ciśnienie dyspozycyjne przepompowni SW2 Bałkańska [MPa] - Ciśnienie dyspozycyjne SW2 Bałkańska. Pomiar wykonywany bezpośrednio na węźle i przesyłany do regulatora drogą cyfrową.

23 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne przepompowni SW2 Bałkańska [MPa] - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne SW2 Bałkańska - Górna granica widełek ciśnienia dyspozycyjnego, przy której regulator nie podejmuje jeszcze regulacji. Wartość widełek jest obliczona przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego SW2 Bałkańska (funkcja 20) wartości 0,002MPa Widełki te są wykorzystywane jedynie w przypadku pracy na utrzymywanie dyspozycji zdalnej SW2 Bałkańska (funkcja 24 ma wartość 1).

24 - sterowanie na dyspozycje 0 - zadana z ciepłowni; 1 - zadana z przepompowni SW2 Bałkańska [-] - sterowanie na dyspozycje 0 - zadana z ciepłowni; 1 - zadana z przepompowni SW2 Bałkańska. Algorytm utrzymywania ciśnień w obu przypadkach jest identyczny zmieniają się jedynie wartość mierzona i wartość odniesienia.

30 - aktualny przepływ [t/h] - aktualny przepływ - Pomiar przepływu z ciepłomierza Kamstrup transmitowany drogą cyfrową.

32 - zadana odchyłka temperatury sterującej [°C] - zadana odchyłka temperatury sterującej - Wartość programowana na funkcji 32 - Służy do wyznaczenia temperatury odniesienia (funkcja 00). przez dodanie wartości tego parametru do temperatury wody wyjściowej z odpływu głównego (wartość mierzona na regulatorze nadrzędnym).

94 - zadana wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (ze sterownika nadrzędnego) [%] - zadana wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (ze sterownika nadrzędnego). Wartość programowana na regulatorze nadrzędnym.

95 - aktualna wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego (ze sterownika nadrzędnego) [%] - aktualna wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego (ze sterownika nadrzędnego). Wartość obliczana na regulatorze nadrzędnym. Służy do modyfikacji zadanej wartości zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 00)

96 - wpisane ciśnienie dyspozycyjne [MPa] - wpisane ciśnienie dyspozycyjne - Niezmodyfikowana (oryginalna) wartość zadanego ciśnienia dyspozycyjnego zaprogramowanego w paczce czasowej nr 10.

97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

99 - Stan wejść logicznych 5-8 - Kod programu. Aktualna wersja programu. Na funkcji 99 wśród parametrów programowalnych jest również kod dostępu. Część parametrów jest zabezpieczona przed przypadkową zmianą.

 

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - temperatura wody powrotnej - temperatura wody powrotnej [°C] - Aktualna wartość temperatury na odpływie Osiedle Przyjaźń pomiar z oporowego czujnika temperatury PT100 w zakresie 0..200°C.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - przepływ - aktualny przepływ - Pomiar przepływu z ciepłomierza Kamstrup transmitowany drogą cyfrową.

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - moc - moc odpływu - Aktualna wartość mocy obliczona z temperatury zasilania (wartość na wyświetlaczu stałym) temperatury powrotu (funkcja 01) i przepływu (funkcja 30).

Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - ciśnienie dyspozycyjne - Ciśnienie dyspozycyjne. Pomiar z prądowego przetwornika różnicy ciśnień.

 

Zastosowanie poszczególnych trybów pracy i przełączanie między nimi

Tryb 1 - sterowanie ręczne jest trybem awaryjnym, w którym o wysterowaniu falowników pomp poprzecznej, obiegowej decyduje ustawienie potencjometru. Tryb ten został zaprojektowany jako ustawienie na wypadek awarii (ewentualnie zmiany programu) sterownika. Regulator w tym trybie nie steruje falownikami - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnały prądowe z zadajników w szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia prądowe falowników. Korzystanie z tego trybu pracy jest zdecydowanie odradzane.

W trybie 2 - praca w synchronizacji podobnie jak w trybie 1 - sterowanie ręczne o wysterowaniu falowników pomp poprzecznej, obiegowej decyduje ustawienie potencjometru, jednakże w odróżnieniu od trybu 1 - sterowanie ręczne regulator bierze tu udział w sterowaniu jako powielacz sygnału prądowego: fizycznie do falowników kierowane są sygnały z wyjść prądowych sterownika, które przyjmują dokładnie takie wartości, jakie mają sygnały z zadajników prądowych podawane na wejścia analogowe sterownika. Tryb ten należy wykorzystywać w przypadku awarii przy sprawnym regulatorze.

Generalnie właściwym trybem jest 3 - praca automatyczna. W tym trybie regulator dobiera wysterowanie falownika automatycznie na podstawie odpowiednich algorytmów sterowania.

Przełączanie z trybu 1 - sterowanie ręczne do trybu 2 - praca w synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie 1 - sterowanie ręczne jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 1 - sterowanie ręczne jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 3 - praca automatyczna może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych, obiegowych, gdy zadane wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) lub kodu dostępu (funkcja 99) nie są prawidłowo ustawione.

Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność tych parametrów jeszcze w trybie 2 - praca w synchronizacji.

 

Algorytm utrzymania lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury

Zadaniem algorytmu lokalnego utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (12) wokół zadanej wartości (funkcja 10) między dolną a górną granicą (funkcje 11, 13). Algorytm jest aktywny gdy na funkcji 24 zostanie zaprogramowana wartość 0. Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od górnych widełek ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 13) oraz gdy aktualna temperatura wody wyjściowej odpływu Osiedle Przyjaźń (wartość na wyświetlaczu stałym) jest większa od od temperatury odniesienia (funkcja 00) następuje zmniejszenie wysterowania pompy obiegowej (funkcja 04) o 0.1%, jeśli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego jest większa od górnych widełek ciśnienia dyspozycyjnego natomiast aktualna temperatura wody wyjściowej odpływu Osiedle Przyjaźń jest mniejsza lub równa temperaturze odniesienia następuje zmniejszenie wysterowania pompy poprzecznej (funkcja 02) o 0,2% oraz obiegowej (funkcja 04) o 0,1. Warunki są symetryczne. tzn. Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest mniejsza od dolnych widełek ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 11) oraz gdy aktualna temperatura wody wyjściowej odpływu Osiedle Przyjaźń (wartość na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od od temperatury odniesienia (funkcja 00) następuje zwiększenie wysterowania pompy obiegowej (funkcja 04) o 0.1, jeśli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego jest mniejsza od dolnych widełek ciśnienia dyspozycyjnego natomiast aktualna temperatura wody wyjściowej odpływu Osiedle Przyjaźń jest większa lub równa temperaturze odniesienia następuje zwiększenie wysterowania pompy poprzecznej (funkcja 02) o 0,2 oraz obiegowej (funkcja 04) o 0/1. Jeżeli aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) zawiera się między dolną a górną granicą ciśnienia dyspozycyjnego (funkcje 11, 13), a aktualna temperatura wody wyjściowej odpływu Osiedle Przyjaźń (wartość na wyświetlaczu stałym) przekracza o 0,5°C temperaturę odniesienia (funkcja 00) temperaturę odniesienia następuje zmniejszenie wysterowania pompy obiegowej (funkcja 04) o 0,1%. W przeciwnym przypadku tzn. gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) zawiera się między dolną a górną granicą ciśnienia dyspozycyjnego (funkcje 11, 13), a aktualna temperatura wody wyjściowej odpływu Osiedle Przyjaźń (wartość na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza o 0,5°C od temperatury odniesienia (funkcja 00) następuje zwiększenie wysterowania pompy obiegowej (funkcja 04) o 0,1%.

 

Algorytm utrzymania ciśnienia dyspozycyjnego na SW2 Bałkańska i lokalnej temperatury

Zadaniem algorytmu lokalnego utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego na SW2 Bałkańska (22) wokół zadanej wartości (funkcja 20) między dolną a górną granicą (funkcje 21, 23). Algorytm jest aktywny gdy na funkcji 24 zostanie zaprogramowana wartość 1. Zasada działania tego algorytmu jest taka sama jak dla algorytmu "Algorytm utrzymania lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury" zmieniają się jedynie wartości zadane, elementy wykonawcze pozostają bez zmian. Do poprawnej pracy algorytmu konieczna jest aktualna łączność z węzłem SW2 Bałkańska, jeśli jej nie ma regulator przełącza automatycznie na "Algorytm utrzymania lokalnego ciśnienia dyspozycyjnego i temperatury"

 

Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

Część parametrów takie jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi - programowania parametrów stałych czy paczek - ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na połączenie notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomienie na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

1. Jeżeli regulator jest w trybie 3 - praca automatyczna, przełączyć w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

2. Jeżeli regulator jest w trybie 2 - praca w synchronizacji, przełączyć w tryb 1 - sterowanie ręczna zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.

3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.

4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.

5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.

6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.

7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.

8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego w parametrach stałych na funkcji 99.

9. Przełączyć regulator z trybu 1 - sterowanie ręczne w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

10. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.

11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie 3 - praca automatyczna, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

 

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz temperatura wody wyjściowej [°C]
nE Wersja pamięci EPROM: 2313
nP Wersja programu technologicznego: 2001
00 temperatura wody wyjściowej odniesienia [°C]
01 temperatura wody powrotnej [°C]
02 wysterowanie falownika pompy poprzecznej [%]
03 wysterowanie falownika pompy poprzecznej z zadajnika [%]
04 wysterowanie falownika pompy obiegowej. [%]
05 wysterowanie falownika pompy obiegowej z zadajnika [%]
10 zadane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
11 minimalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
12 ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
13 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
14 ciśnienie wyjściowe [MPa]
15 ciśnienie powrotu [MPa]
19 moc odpływu [MW]
20 zadane ciśnienie dyspozycyjne przepompowni SW2 Bałkańska [MPa]
21 minimalne ciśnienie dyspozycyjne przepompowni SW2 Bałkańska [MPa]
22 ciśnienie dyspozycyjne przepompowni SW2 Bałkańska [MPa]
23 maksymalne ciśnienie dyspozycyjne przepompowni SW2 Bałkańska [MPa]
24 sterowanie na dyspozycje 0 - zadana z ciepłowni; 1 - zadana z przepompowni SW2 Bałkańska [-]
30 aktualny przepływ [t/h]
32 zadana odchyłka temperatury sterującej [°C]
40 Zadane ciśnienie międzykolektorowe
41 Aktualne ciśnienie międzykolektorowe
42 Praca pompy obiegowej na ciśnienie międzykolektorowe
43 Minimalne ciśnienie dyspozycyjne - odpływ główny
44 Aktualne ciśnienie dyspozycyjne - odpływ główny
45 Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne - odpływ główny
46 Temperatura odniesienia - odpływ główny
47 Temperatura wyjściowa - odpływ główny
94 zadana wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego przy temperaturze +12°C (ze sterownika nadrzędnego) [%]
95 aktualna wartość mnożnika ciśnienia dyspozycyjnego (ze sterownika nadrzędnego) [%]
96 wpisane ciśnienie dyspozycyjne [MPa]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

temperatura wody powrotnej przepływ
moc ciśnienie dyspozycyjne

Paczki

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
10 0,050 1,000 0,170 ciśnienie dyspozycyjne odniesienia

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,0 100,0 0,0 Programowalna temperatura odniesienia 0 - odniesienie z nadrzędnego
20 0,005 0,200 0,025 zadane ciśnienie dyspozycyjne przepompowni SW2 Bałkańska [MPa]
24 0 1 0 sterowanie na dyspozycje 0 - zadana z ciepłowni; 1 - zadana z przepompowni SW2 Bałkańska [-]
32 -9,9 9,9 1,0 odchyłka temperatury wyjściowej
42 0 1 0 Praca pompy obiegowej na ciśnienie międzykolektorowe
99 0 9999 0 kod dostępu do parametrów programowalnych

Wejścia analogowe

numer opis
01 rezerwa (4..20mA)
02 ciśnienie wody zasilającej (4..20mA)
03 ciśnienie wody powrotnej (4..20mA)
04 rezerwa (4..20mA)
05 zadajnik prądowy falownika pompy zmieszania zimnego (0..20mA)
06 zadajnik prądowy falownika pompy obiegowej (0..20mA)
07 rezerwa (0..200°C)
08 temperatura wody wyjściowej do sieci (0..200°C)
09 rezerwa (0..200°C)
10 temperatura wody powrotnej (0..200°C)
11 rezerwa (-30..70°C)
12 rezerwa (-30..70°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 rezerwa
04 rezerwa
05 awaria falownika pompy mieszania zimnego
06 awaria falownika pompy mieszania gorącego
07 test sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 wysterowanie falownika pompy mieszania zimnego
02 wysterowanie falownika pompy obiegowej
03 rezerwa

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 rezerwa
03 rezerwa
04 awaria falownika pompy zmieszania zimnego
05 awaria falownika pompy obiegowej
06 rezerwa
07 rezerwa
08 ciśnienie dysp. w zakresie regulacji
09 brak transmisji
10 koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego
11 temperatura wyjściowa min/max
12 ciśnienie dyspozycyjne min/max
13 ciśnienie miedzykolektorowe min/max
14 rezerwa
15 rezerwa
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.09.25 03:22:29
based on /var/szarp/programy/trunk/tarnowg/sterow/2313/przpwyk.c