Regulator odpływu FŁT - instrukcja obsługi

Zadania regulatora odpływu

Regulator przepływów posiada następujące zadania:

 • Stabilizacja ciśnienia dyspozycyjnego odpływu Algorytm utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego
 • Stabilizacja temperatury odpływu Algorytm stabilizacji temperatury na wyjściu odpływu
 •  

  Algorytm utrzymywania ciśnienia dyspozycyjnego

  Zadaniem tego algorytmu jest utrzymywanie aktualnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) wokół zadanej wartość (funkcja 10) między dolną a górną granicą (funkcje 11 i 13).

  Algorytm sterowania odbywa się w oparciu o regulator proporcjonalny P ze strefą nieczułości, w której nie jest podejmowana regulacja. Dolna wartość strefy nieczułości (funkcja 11) powstaje przez odjęcie od wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) -0,003MPa, natomiast górna wartość strefy nieczułości (funkcja 13) powstaje przez dodanie do wartości zadanej ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) +0,003MPa. Gdy wartość aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest mniejsza od minimalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 11) następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy zmieszania obiegowej (funkcja 02) o zaprogramowany skok (funkcja 90), w przeciwnym wypadku tzn, gdy aktualna ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od maksymalnej wartości ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 13) następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy obiegowej (funkcja 02) o zaprogramowany skok (funkcja 90). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 60 s.

   

  Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

   

   

  W punkcie 1 zaznaczono, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne (funkcja 12) jest mniejsze niż dolna granica widełek dyspozycji (funkcja 11), co powoduje zwiększenie wysterowania pompy obiegowej (funkcja 02). W punkcie 2 zaznaczono, gdy aktualne ciśnienie dyspozycyjne (funkcja 12) znajduje się w widełkach. W tym przypadku pompa obiegowa (funkcja 02) nie podejmuje żadnych ruchów. W punkcie 3 zaznaczono, gdy aktualna wartość ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 12) jest większa od górnych widełek dyspozycji, co powoduje zmniejszenie wysterowania pompy obiegowej (funkcja 02).

   

  Algorytm stabilizacji temperatury na wyjściu odpływu

  Zadaniem algorytmu jest utrzymywanie aktualnej temperatury wody wyjściowej odpływu (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) wokół wartości odniesienia (funkcja 00) z tolerancją +/- 1°C. Temperatura odniesienia (funkcja 00) jest wyznaczona przez dodanie do aktualnej temperatury wody na odpływ miasto (parametr mierzony w regulatorze nadrzędnym) programowalnej odchyłki temperatury wody wyjściowej (funkcja 25). Gdy aktualna wartość temperatury na wyjściu odpływu (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości odniesienia (funkcja 00) - 1°C następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy wymiennika (funkcja 06) o zaprogramowany skok (funkcja 92). W przeciwnym przypadku tzn. gdy aktualna wartość temperatury na wyjściu odpływu (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości odniesienia (funkcja 00) + 1°C następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy wymiennika (funkcja 06) o zaprogramowany skok (funkcja 92). Cykl regulacji (sprawdzania zakresów i zmiany wysterowania) dla obu przypadków został ustalony na 180 s.

   

  Rzeczywistą pracę algorytmu przedstawiono na poniższym wykresie:

   

   

  Na wykresie przedstawiono między innymi 2 temperatury odpływów.

  Twy - Temp. wody na sieć - temperatura wody wyjściowej odpływu miasto (parametr mierzony w regulatorze nadrzędnym).

  Twy - Temp. wyjściowa - Aktualna temperatura wody wyjściowej odpływu (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym).

   

  W punkcie 1 zaznaczono, gdy aktualna wartość temperatury odpływu (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) jest większa od wartości odniesienia (funkcja 00). W tym przypadku następuje zmniejszenie wysterowania falownika pompy wymiennika (funkcja 06). W punkcie 2 zaznaczono, gdy aktualna wartość temperatury odpływu (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) jest równa wartości odniesienia (funkcja 00) z tolerancją +/- 1°C. W tym przypadku falownik pompy wymiennika (funkcja 06) nie zmienia swojego wysterowania. W punkcie 3 zaznaczono, gdy aktualna wartość temperatury odpływu (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym) jest mniejsza od wartości odniesienia (funkcja 00). W tym przypadku następuje zwiększenie wysterowania falownika pompy wymiennika (funkcja 06).

   

  Znaczenie poszczególnych funkcji

   

  Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (TwyF) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 11.

  00 - temperatura odniesienia - Wielkość będąca wartością odniesienia dla algorytmu Algorytm stabilizacji temperatury na wyjściu odpływu. Powstała przez dodanie do aktualnej temperatury wody na odpływ miasto (parametr mierzony w regulatorze nadrzędnym) programowalnej odchyłki temperatury wody wyjściowej (funkcja 25).

  01 - temperatura wody powrotnej - Aktualna wartość temperatury wody powrotnej. Zakres przetwarzania 0..200°C.

  02 - aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 2). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy obiegowej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy obiegowej. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 2 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy obiegowej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 5, wyświetlanemu na funkcji 03, dlatego też wskazania na funkcjach 02 i 03 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30 do 100.

  03 - wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,05Hz).

  04 - aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 1). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy poprzecznej - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy poprzecznej. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy poprzecznej - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 4, wyświetlanemu na funkcji 05, dlatego też wskazania na funkcjach 04 i 05 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna w chwili obecnej falownik zachowuje się jak w trybie pracy 2 - praca w synchronizacji.

  05 - wysterowanie fal. pompy poprzecznej z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,05Hz).

  06 - aktualne wysterowanie falownika pompy wymiennika. Sygnał prądowy wychodzący z regulatora (wyjście prądowe nr 3). W trybie pracy 1 - sterowanie ręczne regulator nie steruje falownikiem pompy wymiennika - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnał prądowy z zadajnika w szafie jest wprost (z pominięciem sterownika) podawany na wejście prądowe falownika pompy wymiennika. W trybie pracy 2 - praca w synchronizacji sygnał prądowy na wyjściu prądowym nr 1 jest równy wysterowaniu zadajnika falownika pompy wymiennika - sygnałowi prądowemu na wejściu analogowym nr 6, wyświetlanemu na funkcji 07, dlatego też wskazania na funkcjach 06 i 07 pokrywają się. W trybie pracy 3 - praca automatyczna wartość wysterowania jest dobierana przez algorytm sterowania. Wartość wysterowania może być zmieniana w granicach od 30 do 100.

  07 - wysterowanie fal. pompy wymiennika z zadajnika. Sygnał prądowy z zadajnika 4-20mA. W trybie 1 - sterowanie ręczne nie jest pokazywany, ponieważ obwód jest elektrycznie zamknięty z pominięciem sterownika i sygnał z zadajnika jest wysyłany prosto do falownika. Potencjometr zadajnika jest dziesięcioobrotowy, jedna działka na potencjometrze odpowiada 1% wysterowania (0,05Hz).

  10 - zadane ciśnienie dyspozycyjne - Wartość wyświetlana i programowana na funkcji 10

  11 - minimalne ciśnienie dyspozycyjne - Dolna wartość widełek ciśnienia powstała przez odjęcie od zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) wielkości -0,003 MPa.

  12 - ciśnienie dyspozycyjne - Aktualna wartość ciśnienia. Pomiar z przetwornika różnicy ciśnień.

  13 - maksymalne ciśnienie dyspozycyjne - Górna wartość widełek ciśnienia powstała przez dodanie do zadanego ciśnienia dyspozycyjnego (funkcja 10) wielkości +0,003 MPa.

  14 - ciśnienie zasilania - Aktualna wartość ciśnienia. Pomiar z przetwornika ciśnień.

  15 - ciśnienie powrotu - Aktualna wartość ciśnienia. Pomiar z przetwornika ciśnień.

  21 - moc odpływu - Wielkość wyliczana przez sterownik na podstawie temperatury wody wyjściowej (Wyświetlacz stały), temperatury wody powrotnej (funkcja 01) i przepływu (funkcja 30).

  25 - zadana odchyłka temperatury wody wyjściowej - Wartość wyświetlana i programowana na funkcji 25

  30 - przepływ odpływu - Aktualna wartość przepływu. Pomiar z ciepłomierza z wyjściem cyfrowym.

  40 - temperatura wejściowa wysokiego parametru - Aktualna wartość temperatury wejściowej p stronie w.p. na wymienniku. Zakres przetwarzania 0..200°C.

  41 - temperatura wyjściowa wysokiego parametru - Aktualna wartość temperatury wejściowej p stronie w.p. na wymienniku. Zakres przetwarzania 0..200°C.

  42 - temperatura wejściowa niskiego parametru - Aktualna wartość temperatury wejściowej p stronie w.p. na wymienniku. Zakres przetwarzania 0..200°C.

  43 - temperatura wyjściowa niskiego parametru - Aktualna wartość temperatury wejściowej p stronie w.p. na wymienniku. Zakres przetwarzania 0..200°C.

  90 - skok wysterowania falownika pompy obiegowej - Wartość wyświetlana i programowana na funkcji 25. Parametr określa pojedynczą wartość skoku wysterowania falownika (w górę lub w dół w zależności od warunków) w jednym cyklu regulacji.

  91 - skok wysterowania falownika pompy zmieszania gorącego - Wartość wyświetlana i programowana na funkcji 91. Parametr określa pojedynczą wartość skoku wysterowania falownika (w górę lub w dół w zależności od warunków) w jednym cyklu regulacji.

  92 - skok wysterowania falownika pompy wymienników kompaktowych - Wartość wyświetlana i programowana na funkcji 92. Parametr określa pojedynczą wartość skoku wysterowania falownika (w górę lub w dół w zależności od warunków) w jednym cyklu regulacji.

  Wyświetlacz stały [TEMPERATURA WYJ] - Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (TwyF) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 11.

  97 - Stan wejść logicznych 1-4 - Wejścia logiczne 1-4. Każda cyfra na wyświetlaczu odpowiada stanowi wejścia logicznego: pierwsza - wejście 1, druga - wejście 2, trzecia - wejście 3, czwarta - wejście 4. Stan "0" oznacza wejście rozwarte, stan "1" oznacza wejście zwarte.

  98 - Stan wejść logicznych 5-8 - Wejścia logiczne 5-8. Jak funkcja 97, ale cyfry na wyświetlaczu odpowiadają wejściom logicznym: pierwsza - wejście 5, druga - wejście 6, trzecia - wejście 7, czwarta - wejście 8.

  99 - Stan wejść logicznych 5-8 - Kod programu. Aktualna wersja programu. Na funkcji 99 wśród parametrów programowalnych jest również kod dostępu. Parametry programowalne są zabezpieczone przed przypadkową zmianą. Wpisanie kodu dostępu 2366 umożliwi poprawne wpisanie/modyfikację parametrów programowalnych.

   

  Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 1 - Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (TpowF) [°C] - Pomiar z czujnika Pt100, zakres przetwarzania 0..200°C, wejście 12 .

  Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 2 - Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DPF) [MPa] - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 3 .

  Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 3 - Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (GwyF) [t/h] - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 3 .

  Panel wyświetlaczy nr 2, pozycja na wyświetlaczu: 4 - Wydajność - Moc wyjściowa (QwyF) [MW] - Pomiar prądowy 4..20mA, wejście 3 .

   

  Ogólne uwagi na temat obsługi sterownika

  Na szafie regulatora przepływów znajduje się przełącznik zmiany trybu pracy, który pozwala na przechodzenie pomiędzy trybami: 1 - sterowanie ręczne, 2 - praca w synchronizacji, 3 - praca automatyczna. Poszczególne tryby pracy wiążą się nie tylko z rozkazami wydawanymi do sterownika, ale także z połączeniami elektrycznymi wewnątrz szafy. W szafie regulatora przepływów znajdują się przyciski: kasowania awarii i kontroli sygnalizacji. W przypadku zaistnienia awarii odpowiednia lampka na szafie regulatora przepływów mruga i ewentualnie towarzyszy temu sygnał dźwiękowy. Kasowanie awarii powoduje, że sygnał dźwiękowy zostaje wyłączony, a lampka świeci się światłem ciągłym - jeśli stan awaryjny, który spowodował jej załączenie, wciąż trwa - lub gaśnie - jeśli stan awaryjny minął. W przypadku zaistnienia stanu awaryjnego powtórne załączenie sygnału dźwiękowego wymaga więc skasowania awarii przez naciśnięcie przycisku, ustąpienia stanu awaryjnego i jego powtórnego zaistnienia. Kontrola sygnalizacji ma na celu sprawdzenie, czy wszystkie lampki i sygnalizacja dźwiękowa są sprawne - naciśnięcie tego przycisku powoduje załączenie wszystkich lampek na czas jego przyciśnięcia.

  Szafa regulatora przepływów posiada 6 lampek sygnalizacji awaryjnej. Pierwsza z lampek "Ciśnienie międzykolektorowe min/max" zapala się, gdy różnica pomiędzy wartością zadaną ciśnienia międzykolektorowego ( 00) jest większa od wartości aktualnej (wartość wyświetlana na wyświetlaczu stałym), druga "Koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego" zapala się, gdy wysterowanie falownika pompy zmieszania zimnego, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie ciśnienia dyspozycyjnego osiągnie wartość minimalną lub maksymalną i wartość ciśnienia nie jest utrzymywana, trzecia "Brak transmisji" zapala się gdy sterownik nie może skomunikować się z innymi sterownikami, w celu wymiany informacji. Szósta lampka sygnalizuje awarię sterownika. Najczęściej oznacza to wyłączenie zasilania sterownika. Lampka ta zapala się również przed restartem po zaprogramowaniu sterownika.

   

  Zastosowanie poszczególnych trybów pracy i przełączanie między nimi

  Tryb 1 - sterowanie ręczne jest trybem awaryjnym, w którym o wysterowaniu falowników pomp poprzecznej i obiegowej decyduje ustawienie potencjometru. Tryb ten został zaprojektowany jako ustawienie na wypadek awarii (ewentualnie zmiany programu) sterownika. Regulator w tym trybie nie steruje falownikami - elektrycznie obwód zamknięty jest w ten sposób, że sygnały prądowe z zadajników w szafie są wprost (z pominięciem sterownika) podawane na wejścia prądowe falowników. Korzystanie z tego trybu pracy jest zdecydowanie odradzane.

  W trybie 2 - praca w synchronizacji podobnie jak w trybie 1 - sterowanie ręczne o wysterowaniu falowników pomp poprzecznej i obiegowej decyduje ustawienie potencjometru, jednakże w odróżnieniu od trybu 1 - sterowanie ręczne regulator bierze tu udział w sterowaniu jako powielacz sygnału prądowego: fizycznie do falowników kierowane są sygnały z wyjść prądowych sterownika, które przyjmują dokładnie takie wartości, jakie mają sygnały z zadajników prądowych podawane na wejścia analogowe sterownika. Tryb ten należy wykorzystywać w przypadku awarii przy sprawnym regulatorze.

  Generalnie właściwym trybem jest 3 - praca automatyczna. W tym trybie regulator dobiera wysterowanie falownika automatycznie na podstawie odpowiednich algorytmów sterowania.

  Przełączanie z trybu 1 - sterowanie ręczne do trybu 2 - praca w synchronizacji jest kłopotliwym przełączeniem. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powiela sygnał z wejścia analogowego na wyjście prądowe, a w trybie 1 - sterowanie ręczne jest elektrycznie odcięty od sygnałów z zadajników, dlatego też zanim regulator zacznie prawidłowo powtarzać sygnał do falowników, musi go dokładnie zmierzyć. Z uwagi na filtracje przeciwzakłóceniowe dokładny pomiar sygnału prądowego z zadajnika zajmuje kilka sekund od momentu jego elektrycznego podłączenia do regulatora, które ma miejsce w tym przełączeniu. W przypadku źle zaprogramowanych falowników (jeśli zamiast lotnego startu mają ustawiony start po całkowitym zatrzymaniu) lub zaprogramowanego zbyt krótkiego czasu zwalniania (poniżej 10 sekund) przy zaniku prądowego sygnału sterującego, przełączenie to może nawet doprowadzić do chwilowego odstawienia falowników. Wówczas należy natychmiast załączyć je ponownie. Przełączenie to nie wymaga dodatkowych operacji.

  Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 1 - sterowanie ręczne jest operacją nie wymagającą żadnych dodatkowych czynności. Przełączenie inaczej niż w powyższym przypadku praktycznie nie powoduje zaniku sygnału sterującego wysyłanego do falowników - elektryczne odcięcie sterownika z obwodu regulacji odbywa się na tyle szybko, że pozostaje właściwie niezauważone przez falowniki.

  Przełączanie z trybu 2 - praca w synchronizacji do trybu 3 - praca automatyczna może wiązać się z gwałtowną zmianą wysterowania falowników pomp poprzecznych i obiegowych, gdy zadane wartości ciśnienia międzykolektorowego (funkcja 00), dyspozycyjnego (funkcja 10) lub kodu dostępu (funkcja 10) nie są prawidłowo ustawione.

  Aby przełączenie było łagodne, należy sprawdzić poprawność tych parametrów jeszcze w trybie 2 - praca w synchronizacji.

   

  Ograniczenie wysterowania pomp

  Aby regulacja mogła odbywać się w sposób płynny (bez stref martwych) wysterowanie falowników pomp mieszania zimnego i obiegowej może zmieniać się jedynie w określonych granicach. Wartość minimalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zaczyna tłoczyć wodę, powinna być wyznaczana doświadczalnie (tutaj została ustalona na 30). Wartość maksymalna wysterowania - jest to graniczna wartość wysterowania przy której pompa zachowuje swoje parametry (nie przegrzewa)/ powinna być również wyznaczona doświadczalnie (tutaj została ustalona na 100).

   

  Asysta przy zdalnej zmianie programu regulatora

  Część parametrów takie jak zakresy przyrządów pomiarowych oraz konfiguracje programu takie jak kolejność wyświetlania parametrów, niektóre progi zapalania lampek alarmowych itp. są trwale zakodowane w programie sterownika. Nie można tego zmienić z poziomu obsługi - programowania parametrów stałych czy paczek - ponieważ są to zbyt newralgiczne dla działania regulatora wielkości. Takie zmiany występują stosunkowo rzadko. Zmiana programu regulatora zwykle prowadzona jest bezpośrednio przez pracowników firmy Praterm. Polega ona na połączenie notebooka kablem modemowym do RS232/0 sterownika i uruchomienie na notebooku odpowiedniego programu. Ta operacja jednak może też zostać przeprowadzona z wykorzystaniem serwera SZARP, który w normalnej pracy jest podłączony przez RS232/0 do sterownika w celu zbierania i rejestracji danych. Pracownicy firmy Praterm mogą zdalnie - z wykorzystaniem internetu - na serwerze SZARP uruchomić program do zmiany programu regulatora, fizycznie nie będąc przy sterowniku. Dzięki temu przy ewentualnej konieczności zmiany programu (np. po wymianie uszkodzonego przetwornika pomiarowego na nowy o innym zakresie) możliwa jest szybka operacja zmiany, bez konieczności przyjazdu na miejsce. Zdalna zmiana programu regulatora wymaga pomocy pracowników obsługi znajdującej się bezpośrednio przy sterowniku:

  1. Jeżeli regulator jest w trybie 3 - praca automatyczna, przełączyć w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

  2. Jeżeli regulator jest w trybie 2 - praca w synchronizacji, przełączyć w tryb 1 - sterowanie ręczna zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami. Zaleca się do czasu zakończenia programowania, aby nie zmieniać ustawień potencjometrów zadajników sygnałów prądowych do falowników.

  3. Spisać wszystkie wartości zaprogramowanych paczek i parametrów stałych.

  4. Otworzyć drzwiczki z manipulatorem i panelem i wypiąć ze sterownika wtyczkę sieci RS'owej z gniazda RS485/1 - zielona wtyczka z 3-ma przewodami na dole po lewej stronie sterownika.

  5. Poinformować o gotowości do rozpoczęcia zmiany programu regulatora.

  6. Po zakończeniu zmiany programu sterownik sam zresetuje się. Zapali się lampka Awaria regulatora i zacznie dzwonić alarm - należy go skasować.

  7. Wpiąć z powrotem wtyczkę sieci RS'owej do gniazda RS485/1.

  8. Ustawić wszystkie zaprogramowane paczki i parametry stałe według spisanych wcześniej wartości. W szczególności należy pamiętać o wprowadzeniu właściwego kodu zabezpieczającego w parametrach stałych na funkcji 99.

  9. Przełączyć regulator z trybu 1 - sterowanie ręczne w tryb 2 - praca w synchronizacji zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

  10. W trybie 2 - praca w synchronizacji regulator powinien pozostać kilka minut. Jest to niezbędne do przepisania niektórych parametrów.

  11. Jeżeli przed zmianą programu regulator znajdował się w trybie 3 - praca automatyczna, należy go przełączyć w ten tryb zgodnie z podanymi wyżej instrukcjami.

  Wartości wyświetlane

  numer opis
  stały wyświetlacz Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (TwyF) [°C]
  nE Wersja pamięci EPROM: 2313
  nP Wersja programu technologicznego: 6001
  00 Temp. odniesienia - Zadana temperatura wody wyjściowej (TodF) [°C]
  01 Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (TpowF) [°C]
  02 Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imoF) [%]
  03 Wysterowanie fal. pompy obiegowej z zadajnika (izoF) [%]
  04 Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%]
  05 Wysterowanie fal. pompy poprzecznej z zadajnika (izzF) [%]
  06 Wyst. fal. p. w.p. - Aktualne wysterowanie falownika pompy w.p. wym. (imw) [%]
  07 Wysterowanie fal. pompy w.p. wym. z zadajnika (IwF) [%]
  10 Zadane ciśn. dysp. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne (DPx) [MPa]
  11 Min. ciśnienie dysp. - Minimalne ciśnienie dyspozycyjne (DPdF) [MPa]
  12 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DPF) [MPa]
  13 Max. ciśnienie dysp. - Maksymalne ciśnienie dyspozycyjne (DPgF) [MPa]
  14 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (PzaF) [MPa]
  15 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (PpwF) [MPa]
  21 Wydajność - Moc wyjściowa (QwyF) [MW]
  25 zadana odchyłka temperatury wody wyjściowej [°C]
  30 Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (GwyF) [t/h]
  40 Temp. zas. w.p. wym. - Temperatura zasilania w.p. wymiennik (Twz) [°C]
  41 Temp. pow. w.p. wym. - Temperatura powrotu w.p. wymiennik (Twp) [°C]
  42 Temp. zas. n.p. wym. - Temperatura zasilania n.p. wymiennik (Tnz) [°C]
  43 Temp. pow. n.p. wym. - Temperatura powrotu n.p. wymiennik (Tnp) [°C]
  90 skok wysterowania falownika pompy obiegowej [%]
  91 skok wysterowania falownika pompy zmieszania gorącego [%]
  92 skok wysterowania falownika pompy wymienników kompaktowych [%]
  97 Stan wejść logicznych 1-4
  98 Stan wejść logicznych 5-8

  Panele wyświetlaczy

  Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (TpowF) [°C] Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DPF) [MPa]
  Przepływ - Aktualny przepływ w sieci c.o. (GwyF) [t/h] Wydajność - Moc wyjściowa (QwyF) [MW]

  Wartości stałe

  numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
  10 0,010 0,600 0,020 Zadane ciśn. dysp. - Zadane ciśnienie dyspozycyjne (DPx) [MPa]
  25 -40,0 40,0 -8,0 odchyłka temperatury wyjściowej
  90 0,1 0,5 0,1 skok wysterowania falownika pompy obiegowej
  91 0,1 0,5 0,1 skok wysterowania falownika pompy poprzecznej
  92 0,1 0,5 0,1 skok wysterowania falownika pompy wymienników kompaktowych
  99 0 9999 0 kod dostępu do parametrów programowalnych

  Wejścia analogowe

  numer opis
  01 Ciśnienie zasilania - Ciśnienie wody zasilającej sieć c.o. (PzaF) (4..20mA)
  02 Ciśnienie powrotu - Ciśnienie wody powrotnej z sieci c.o. (PpwF) (4..20mA)
  03 Ciśnienie dysp. - Aktualne ciśnienie dyspozycyjne (DPF) (4..20mA)
  04 zadajnik prądowy falownika pomp obiegowych (0..20mA)
  05 zadajnik prądowy falownik pomp wymiennika (0..20mA)
  06 zadajnik prądowy falownika pomp oprzecznych (0..20mA)
  07 Temp. zas. w.p. wym. - Temperatura zasilania w.p. wymiennik (Twz) (0..200°C)
  08 Temp. pow. w.p. wym. - Temperatura powrotu w.p. wymiennik (Twp) (0..200°C)
  09 Temp. zas. n.p. wym. - Temperatura zasilania n.p. wymiennik (Tnz) (0..200°C)
  10 Temp. pow. n.p. wym. - Temperatura powrotu n.p. wymiennik (Tnp) (0..200°C)
  11 Temp. wyjściowa - Temperatura wody wyjściowej do sieci c.o. (TwyF) (0..200°C)
  12 Temp. powrotna - Temperatura wody powrotnej z sieci c.o. (TpowF) (0..200°C)

  Wejścia logiczne

  numer opis
  01 praca automatyczna
  02 praca w synchronizacji
  03 rezerwa
  04 rezerwa
  05 rezerwa
  06 rezerwa
  07 rezerwa
  08 rezerwa

  Wyjścia analogowe

  numer opis
  01 Wyst. fal. p. pop. - Aktualne wysterowanie falownika pompy poprzecznej (imp_z) [%]
  02 Wyst. fal. p. ob. - Aktualne wysterowanie falownika pompy obiegowej (imoF) [%]
  03 Wyst. fal. p. w.p. - Aktualne wysterowanie falownika pompy w.p. wym. (imw) [%]

  Wyjścia przekaźnikowe

  numer opis
  01 rezerwa
  02 rezerwa
  03 awaria falownika pompy zmieszania zimnego
  04 awaria falownika pompy obiegowej
  05 rezerwa
  06 rezerwa
  07 rezerwa
  08 rezerwa
  09 brak transmisji
  10 koniec zakresu regulacji ciśnienia dyspozycyjnego
  11 temperatura wyjściowa min/max
  12 ciśnienie dyspozycyjne min/max
  13 rezerwa
  14 rezerwa
  15 rezerwa
  16 buczek
  17 rezerwa

  Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
  Instrukcja obsługi panelu blokad
  Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

  Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:21:00
  based on /var/szarp/programy/trunk/krasnik/sterow/2313/prz1wyk.c