W sterowniku chłodnicy części wodnej (BN) są dwa obwody sterujące:

 

1. Utrzymywanie zadanego ciśnienia w najwyższym punkcie kotła Pnpk. Chodzi o to, aby nie doprowadzić do zapowietrzenia kotła. Elementem regulacyjnym jest zawór za kotłem, przed którym jest zainstalowany czujnik ciśnienia. Działanie tego zaworu jest zgodne z regulacją przepływu Gkcp w ramach utrzymywania stałej temperatury wody przed wymiennikiem olej-woda Twpw: jeśli przepływ jest zwiększany, ciśnienie rośnie, więc zawór uchyla się, więc przepływ rośnie tym bardziej; jeśli przepływ jest zmniejszany, ciśnienie spada, więc zawór zamyka się, więc przepływ spada tym bardziej. Ciśnienie Pnpk jest proporcjonalne do przepływu Gkcp, ponieważ punktem odniesienia jest rurociąg z akumulatora, który wchodzi za zaworem regulacyjnym do układu: im bardziej przymknięty jest zawór, tym większy jest na nim spadek ciśnienia, a więc przy stałym ciśnieniu za zaworem - wyższe jest ciśnienie przed zaworem. Ciśnienie za kotłem to wielkość programowana od 0,200MPa do 0,300MPa, domyślnie 0,250MPa. Regulator utrzymuje tę wielkość z dokładnością do +/-0,010MPa co 60 sekund ruszając zaworem o programowany impuls od 0,1s do 0,9s.

 

2. Utrzymywanie temperatury oleju za wymiennikiem olej-woda do łożysk Twol z tolerancją +/- 0,1°C przez zmianę wysterowania falownika pompy 7,5kW kotła-chłodnicy oraz temperatury wody za kotłem-chłodnicą Twzc +/- 0,2°C przez zmianę wysterowania falownika wentylatora podmuchowego kotła-chłodnicy. Regulacja nie odbywa się jednocześnie. Najpierw utrzymywana jest temperatura za kotłem-chłodnicą przy pomocy następującego algorytmu, który jest wywoływany co 60 sekund:

 
1jeżeli (wartość_bezwzględna (Twzc - Twzx) <= 0,2) 
2   wyjdź;
3jeżeli (Twzc > Twzx){
4   jeżeli (Twzc <= Twzx + 0,4){ 
5      zwiększ wysterowanie falownika wentylatora podmuchu o +0,1%;
6      wyjdź;
7   }w przeciwnym wypadku 
8   jeżeli (Twzc <= Twzx + 0,6){
9      zwiększ wysterowanie falownika wentylatora podmuchu o +0,2%;
10      wyjdź ;
11   }w przeciwnym wypadku
12   jeżeli (Twzc <= Twzx + 0,8){
13      zwiększ wysterowanie falownika wentylatora podmuchu o +0,3%;
14      wyjdź ;
15   }w przeciwnym wypadku{
16      zwiększ wysterowanie falownika wentylatora podmuchu o +0,4%;
17      wyjdź ;
18   }
19}w przeciwnym wypadku{
20   jeżeli (Twzc >= Twzx - 0,4){ 
21      zmniejsz wysterowanie falownika wentylatora podmuchu o 0,1%;
22      wyjdź;
23   }w przeciwnym wypadku 
24   jeżeli  (Twzc >= Twzx - 0,6){
25      zmniejsz wysterowanie falownika wentylatora podmuchu o 0,2%;
26      wyjdź ;
27   }w przeciwnym wypadku
28   jeżeli  (Twzc >= Twzx - 0,8){
29      zmniejsz wysterowanie falownika wentylatora podmuchu o 0,3%;
30      wyjdź ;
31   }w przeciwnym wypadku{
32      zmniejsz wysterowanie falownika wentylatora podmuchu o 0,4%;
33      wyjdź ;
34   }
 

Gdy wysterowanie falownika wentylatora podmuchu kotła-chłodnicy przekroczy wartość zadaną tximpX następuje uaktywnienie następującego algorytmu z jednoczesnym wyłączeniem wcześniejszego algorytmu. Cykl poniższego algorytmu został ustalony na 3 minuty (a dokładniej jest trzy razy dłuższy od od cyklu ustalonego w poprzednim algorytmie). Dodatkowo aby algorytm mógł zostać wykonany muszą być spełnione następujące warunki:

 

jeżeli nie jest spełniony żaden z powyższych warunków algorytm wraca do utrzymywania temperatury za kotłem-chłodnicą oraz wyłącza aktualny algorytm, jeśli natomiast jeden z nich jest spełniony, to wykonywana jest następująca lista instrukcji:

 
1jeżeli (wartość_bezwzględna (Towl - txTowl) <= 0,1) 
2   wyjdź;
3jeżeli (Towl > txTowl){
4   zmniejsz wysterowanie falownika pompy 7,5kW kotła-chłodnicy o 0,1%;
5}w przeciwnym wypadku{
6   zwiększ wysterowanie falownika pompy 7,5kW kotła-chłodnicy o 0,1%;
7}
 

 

Na schemacie, do którego link znajduje się poniżej, zaznaczono następujące pomiary:

Schemat Świdnik

 

Twzc(BE,12) - temperatura wody za chłodnicą (SZARP: Temp. wody za chł.)

Tzpc(BD,18) - temperatura przed chłodnicą powietrza korpusu (SZARRP: Temp. przed chł. korp.)

Gwcp(BB,12) - przepływ wody w chłodnicy pow. korpusu (SZARP: Przep. chłod. korpusu)

Tppt(BK,34) - temperatura w pomieszczeniu turbiny (SZARP: Temp. w pom. turbiny)

Tpcp(BH,14) - temperatura w czerpni chłodnicy pow. korpusu (SZARP: Temp. pow. czerp. chł.)

Tpnl(T,19) - temp. powietrza przed lewą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. przed l. nagrz.)

Tpnp(T,17) - temp. powietrza przed prawą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. przed p. nagrz.)

Tznl(S,19) - temp. powietrza za lewą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. za l. nagrz.)

Tznp(S,17) - temp. powietrza za prawą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. za p. nagrz.)

Twzl(R,19) - temp. wody za lewą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. wod. za l. nag.)

Twzp(S,18) - temp. wody za prawą nagrzewnicą podgrzew. (SZARP: Temp. wod. za p. nag.)

Twpw - temp. wody przed wym. z kolektora za kotłami (SZARP: Temp. przed wym. kol.) (rezerwa)

Twzw - temp. wody za wym. z kolektora za kotłami (SZARP: Temp. przed wym. kol.) (rezerwa)

Gwwk(R,14) - przepływ wody w wymienniku z kolektora za kotłami (SZARP: Przep. wym. kolek.)

 

Wartości wyświetlane

numer opis
stały wyświetlacz ciśnienie wody w najwyższym punkcie chłodnicy [MPa]
nE Wersja pamięci EPROM: 2305
nP Wersja programu technologicznego: 9004
00 zadane ciśnienie wody w najwyższym punkcie chłodnicy [MPa]
01 ciśnienie wody w najwyższym punkcie chłodnicy [MPa]
02 wysterowanie falownika wentylatora podmuchowego kotła chłodnicy [%]
03 wysterowanie falownika wentylatora podmuchowego kotła chłodnicy [%]
04 wysterowanie falownika pompy 7,5kW kotła-chłodnicy [%]
05 wysterowanie falownika pompy 7,5kW kotła-chłodnicy z zadajnika [%]
07 ciśnienie wody do wymiennika [MPa]
08 ciśnienie oleju przed wymiennikami [MPa]
09 temperatura oleju za wymiennikiem olej-woda do łożysk [°C]
10 temperatura wody przed kotłem chłodnicą [°C]
11 temperatura wody za kotłem chłodnicą [°C]
12 temperatura wody z akumulatora [°C]
13 temperatura wody przed wymiennikiem olej-woda [°C]
15 temperatura wody za wymiennikiem olej-woda [°C]
21 przepływ przez wymiennik olej-woda [t/h]
22 przepływ przez kocioł-chłodnicę [t/h]
31 zadana temperatura oleju za wymiennikiem olej-woda do łozysk [°C]
32 zadane minimalne wysterowanie falownika obiegu kotła chłodnicy [%]
33 zadane maksymalne wysterowanie falownika obiegu kotła chłodnicy [%]
34 zdane maksymalne wysterowanie falownika podmuchu kotła chłodnicy [%]
35 zadana temperatura za kotłem chłodnicą [°C]
40 moc wymiennika olej-woda [KW]
41 moc kotła-chłodnicy odzysk ciepła z łożysk [KW]
90 czas ruchu zaworem za kotłem [s]
97 Stan wejść logicznych 1-4
98 Stan wejść logicznych 5-8

Panele wyświetlaczy

temperatura wody przed kotłem chłodnicą [°C] temperatura wody za kotłem chłodnicą [°C]
Temperatura wody przed wymiennikiem olej/woda [°C] temperatura wody za wymiennikiem olej/woda [°C]

Wartości stałe

numer minimalna wartość maksymalna wartość domyślna wartość opis
00 0,000 0,300 0,025 zadane ciśnienie wody w najwyższym punkcie chłodnicy [MPa]
13 25,0 30,0 27,0 zadany przepływ przez wymiennik olej-woda [t/h]
31 39,0 44,0 40,0 zadana temperatura oleju za wymiennikiem olej-woda do łozysk [%]
32 30,0 55,0 50,0 zadane minimalne wysterowanie falownika obiegu kotła chłodnicy [%]
33 55,5 75,0 60,0 zadane maksymalne wysterowanie falownika obiegu kotła chłodnicy [%]
34 90,0 100,0 95,0 zadane minimalne wysterowanie falownika podmuchu kotła chłodnicy [%]
35 13,0 30,0 19,5 zadana temperatura za kotłem chłodnicą [°C]
90 0,1 1,1 1,1 czas ruchu zaworem [s]

Wejścia analogowe

numer opis
01 ciśnienie wody w najwyższym punkcie chłodnicy (4..20mA)
02 ciśnienie wody do wymiennika (4..20mA)
03 ciśnienie oleju przed wymiennikami (4..20mA)
04 wysterowanie falownika wentylatora podmuchowego kotła chłodnicy z zadajnika (0..20mA)
05 wysterowanie falownika pompy 7,5kW kotła-chłodnicy z zadajnika (0..20mA)
06 rezerwa (0..200°C)
07 temperatura wody przed kotłem chłodnicą (0..200°C)
08 temperatura wody za kotłem chłodnicą (0..200°C)
09 temperatura wody z akumulatora (0..200°C)
10 temperatura wody przed wymiennikiem olej/woda (0..200°C)
11 temperatura wody za wymiennikiem olej/woda (0..200°C)
12 Temperatura oleju za wymiennikiem olej/woda do łożysk (0..200°C)

Wejścia logiczne

numer opis
01 praca automatyczna
02 synchronizacja
03 wodomierz przepływu wymiennika olej/woda
04 wodomierz przepływu przez kocioł-chłodnicę
05 rezerwa
06 rezerwa
07 kontrola sygnalizacji
08 kasowanie sygnalizacji

Wyjścia analogowe

numer opis
01 rezerwa
02 wysterowanie falownika pompy 7,5kW kotła-chłodnicy
03 wysterowanie falownika podmuchu kotła-chłodnicy

Wyjścia przekaźnikowe

numer opis
01 praca automatyczna
02 otwieranie zaworu za kotłem
03 zamykanie zaworu za kotłem
04 rezerwa
05 rezerwa
06 rezerwa
07 rezerwa
08 rezerwa
09 rezerwa
10 rezerwa
11 rezerwa
12 rezerwa
13 rezerwa
14 sygnalizacja niemożności utrzymania zadanej temperatury Towl
15 sygnalizacja braku transmisji
16 buczek
17 rezerwa

Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik

Automatically generated by DOCGEN on 2021.12.04 03:20:27
based on /var/szarp/programy/trunk/swidnik/sterow/2305/chlwwyk.c